El pla lingüístic del Consell de Mallorca

Magdalena Ramon ens envia a través d’Infozèfir la informació següent:

El Consell de Mallorca adapta el Pla de normalització lingüística

El Consell de Mallorca adapta el Pla de normalització lingüística de la institució a les directrius del Pla general de normalització lingüística de les Illes Balears i fa un repàs a les actuacions duites a terme durant aquesta legislatura en matèria de política lingüística

El Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Normalització Lingüística, ha fet enguany una passa més en la responsabilitat d’impulsar el procés de normalització lingüística amb el procés d’adaptació del Pla de normalització lingüística del Consell de Mallorca (pnl), fet per la Universitat de les Illes Balears l’any 2004, al Pla general de normalització lingüística de les Illes Balears (pgnl), aprovat pel Consell Social de la Llengua Catalana i ratificat pel Govern de les Illes Balears recentment.

Aquesta adaptació suposa incorporar-hi totes les actuacions que el pla general assigna als consells insulars i que no es recollien al pnl inicial, un document de treball que ha estat el full de ruta que ha guiat totes les accions en matèria de normalització lingüística que ha duit a terme el Consell de Mallorca des de 2004.

També s’hi incorporen molts d’aspectes prevists en el Reglament de regulació de l’ús de la llengua catalana dins l’àmbit de competència del Consell Insular de Mallorca, de 1989. Així mateix, amb la intenció de donar resposta a la necessitat de coordinació amb accions d’altres institucions, de complementar objectius i d’evitar duplicitats innecessàries, s’han eliminat les accions que, de forma clara, ja assumeixen altres entitats o que el pla general ja assigna a uns responsables concrets. Malgrat això, emparats pel mandat estatutari i la Llei de normalització lingüística de 1986, s’ha decidit mantenir accions de suport ja previstes al PNL inicial perquè el Consell pugui continuar duent-les a terme si ho considera convenient.

Els canvis que s’han produït en els darrers anys, entre els quals cal destacar els efectes de la globalització, l’expansió dels mitjans de comunicació i de les noves tecnologies i l’increment de la població d’origen immigrant, han delimitat els àmbits en què s’ha d’incidir actualment. El pla general preveu les àrees d’actuació següents: usos oficials, educació i formació, mitjans de comunicació i noves tecnologies, lleure i associacionisme, activitats socioeconòmiques, institucions sanitàries i assistencials, relacions institucionals, manifestacions culturals i artístiques, i campanyes informatives i promocionals.

S’ha considerat adient que l’adaptació que s’elabora en aquest moment tengui la mateixa organització que el pla general, treball més recent, consensuat i d’incidència global sobre el conjunt de la societat balear. Així doncs, les dotze àrees en què s’organitzava el pnl inicial s’han reestructurat en les nou àrees d’actuació que presenta el pla general i se n’ha redistribuït el contingut de la manera següent: cada àrea formula els objectius i aquests s’especifiquen en sectors, dins els quals es concreten les accions que es pretenen dur a terme.

Les accions que s’hi preveuen tenen un caràcter obert, que n’ha de permetre l’actualització constant. Amb aquesta finalitat, la Direcció Insular de Política Lingüística preveu desplegar aquest document orientador en plans d’actuació anuals (anys naturals), el primer dels quals tindrà data de termini el 31 de desembre de 2011.

Segons la directora insular de Normalització Lingüística, Rosa Barceló «cal entendre aquesta iniciativa com una passa més en el procés de normalització lingüística perquè, amb una voluntat integradora, els ciutadans de Mallorca puguin desenvolupar-se i intercomunicar-se sense destruir els recursos lingüístics i culturals que ens constitueixen i ens identifiquen».

Direcció Insular de Política Lingüística
Departament de Cultura i Patrimoni
Consell de Mallorca
Pl. de l’Hospital, 4
07012 Palma
Tel.: 971 219 597

www.conselldemallorca.cat

Estudi sociolingüístic del Consell de Mallorca

Magdalena Ramon ens envia a través d’Infozèfir la informació següent:

La Direcció Insular de Política Lingüística presenta un estudi sociolingüístic sobre la situació del català en l’àmbit del comerç i la restauració en els municipis de sa Pobla, Búger, Campanet, Son Servera, Sant Llorenç, Capdepera i Artà.

Aquesta publicació és fruit del treball de camp que dugueren a terme un grup de becaris l’any 2009, encarregats de fer les enquestes, sota la coordinació i supervisió dels tècnics de la secció de Dinamització del Consell de Mallorca.

El Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (Gresib) s’ha encarregat del tractament de les dades i la valoració. L’elaboració d’aquest estudi s’ha pogut realitzar gràcies a la coŀlaboració dels ajuntaments en què es dugueren a terme les enquestes.

Podeu consultar l’estudi en línia al web del Consell de Mallorca.

Secció de Dinamització Lingüística
Direcció Insular de Política Lingüística
Departament de Cultura i Patrimoni
Consell de Mallorca
Pl. de l’Hospital, 4
07012 Palma
Tel.: 971 219 593/595/597

www.conselldemallorca.cat

Borsa de tècnics lingüístics del Consell de Mallorca

Magdalena Ramon ens envia a través d’Infozefir la informació següent:

boib núm. 67: bases generals per a la convocatòria d’una borsa de tècnic/-a superior de normalització lingüística del Consell de Mallorca. [Document en pdf

Font:
Secció de Dinamització
Direcció Insular de Política Lingüística
Departament de Cultura i Patrimoni
Consell de Mallorca
Pl. de l’Hospital, 4
07012 Palma
Tel.: 971 219 593
www.conselldemallorca.cat

Subvencions del Consell de Mallorca

Magadalena Ramon ens envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

Subvencions per a normalització lingüística

El Consell destina 400.000 euros a subvencions per a normalització lingüística

Les tres línies de subvencions de la Direcció Insular de Política Lingüística van destinades a empreses, associacions de veïns i federacions de veïns, revistes en català i almanacs d’entitats associatives o organitzatives sense finalitat de lucre, i també a projectes de dinamització lingüística als municipis.

La vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, Joana Lluïsa Mascaró, i la directora insular de Política Lingüística, Rosa Barceló, han anunciat avui que la Direcció Insular de Política Lingüística destinarà un total de 400.000 € a les tres línies de subvencions del Departament per fomentar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de les empreses privades, dels ajuntaments i de les entitats sense finalitat lucrativa.

Convocatòria de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses per a l’any 2009 (revistes, almanacs, etiquetatge, material imprès, cartes de restaurant, pàgines web i portals d’Internet)

El Departament de Cultura i Patrimoni, a través de la Direcció Insular de Política Lingüística, va encetar ja fa uns anys una línia de subvencions destinada a ajudar el sector empresarial amb l’objectiu de contribuir a la normalització lingüística del català a les empreses, especialment després de l’entrada en vigor de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears. En aquesta llei es concreta més la normativa que fa referència als usos lingüístics en el món del comerç. L’article 8 fa referència expressa a la necessitat que els establiments oberts al públic tenguin la senyalització i la documentació d’oferta de servei com a mínim en català, i que les administracions promoguin l’ús progressiu de la llengua catalana en les activitats comercials. Enguany, com a novetat, s’hi han incorporat els almanacs (calendaris acompanyats de dades astronòmiques, de pronòstics sobre el temps, de les dates de les festes anyals, les fires, etc.), a causa de l’arrelament que tenen aquest tipus de publicacions entre la població, sobretot a la Part Forana.

Durant l’exercici pressupostari de 2009 es destina la quantitat de 275.000 € a les subvencions per a la normalització lingüística a empreses, dels quals 30.000 € corresponen a les revistes, 3.000 als almanacs i 242.000 € als conceptes d’etiquetatge, material imprès, cartes de restaurant, pàgines web i portals d’Internet.

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds per a activitats realitzades fins al 31 d’octubre de 2009, sempre que ja no hagin estat objecte de subvenció per part del Consell de Mallorca durant aquest període, referides a:

— La normalització lingüística a les empreses, per a:
• el foment de les revistes en llengua catalana, en suport paper o en format digital, publicades a l’illa de Mallorca, sempre que abastin una àrea informativa superior a l’àmbit municipal, que no pertanyin a l’Associació de la Premsa Forana, que tenguin com a mínim un 80 % de les pàgines redactades en català i una extensió mínima de 16 pàgines. En queden exclosos els diaris, els setmanaris, les revistes quinzenals, les mensuals i les escolars.
• el foment de l’edició d’almanacs o pronòstics en llengua catalana
• l’etiquetatge en llengua catalana
• l’edició en llengua catalana de material imprès
• l’edició en llengua catalana de cartes de restaurant
• l’edició en llengua catalana de pàgines web i de portals d’Internet

Aquesta convocatòria es va publicar al BOIB núm. 38, de 14 de març de 2009, s’ha exposat en els taulers d’anuncis dels centres i serveis del Consell de Mallorca i s’ha penjat a la pàgina web del Consell de Mallorca www.conselldemallorca.cat . Així mateix, se n’ha donat coneixement als ajuntaments de Mallorca perquè l’exposin als taulers d’anuncis.

Terminis per presentar sol·licituds:

• revistes i almanacs: 14 de maig de 2009
• etiquetatge, material imprès, cartes de restaurant, pàgines web i portals d’Internet: 8 de setembre de 2009

Convocatòria de subvencions de 2009 per als ajuntaments per a projectes de dinamització lingüística al municipi

El Consell de Mallorca pretén impulsar una política lingüística pròpia en col·laboració amb entitats públiques mitjançant la convocatòria d’una línia de subvencions. Es tracta, en aquest cas, de contribuir a fomentar i impulsar la realització de projectes de dinamització lingüística en els municipis.

D’aquesta manera, s’aconsegueix impulsar la normalització lingüística dins l’àmbit de competència dels ajuntaments i fer-la extensiva a la resta de la població civil mitjançant campanyes que fomentin l’ús de la llengua catalana en les activitats quotidianes.

Durant l’exercici pressupostari de 2009, s’hi destina la quantitat de 90.000 €, dels quals 55.000 corresponen a la modalitat A (ajuntaments de més de 10.000 habitants) i 35.000 a la modalitat B (ajuntaments de menys de 10.000 habitants).

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions els ajuntaments que tenguin l’objectiu de dur a terme, fins al 31 d’octubre de 2009, un projecte nou i específic de dinamització lingüística al municipi dissenyat exclusivament per presentar-se a aquesta convocatòria o que sigui una ampliació d’un projecte anual de dinamització ja previst.

El termini per presentar sol·licituds acaba dia 22 d’abril de 2009 (BOIB núm. 38, de 14 de març de 2009).

Convocatòria de subvencions de normalització lingüística per a butlletins d’associacions de veïns i de federacions d’associacions de veïns i revistes en català i almanacs d’entitats associatives o organitzatives sense finalitat de lucre per a l’any 2009

Ja fa uns quants anys que el Consell de Mallorca dedica una atenció especial a les publicacions en forma de butlletí de les associacions de veïns, a les quals s’incorporaren l’any 2005 les federacions d’associacions de veïns, i a les publicacions periòdiques en català, especialment en el camp que fa referència a l’augment presencial de la llengua pròpia en aquestes activitats.

Durant l’exercici pressupostari de 2009 es destina la quantitat de 35.000 € a les subvencions de normalització lingüística per a activitats promogudes per entitats associatives o organitzatives sense finalitat de lucre (dels quals 8.000 € corresponen a les publicacions d’associacions de veïns i federacions d’associacions de veïns, 2.000 € a l’edició d’almanacs i 25.000 € a revistes en català).

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds de normalització lingüística a les associacions de veïns i federacions d’associacions de veïns, amb suport als butlletins de l’associació o de la federació, per al foment de l’edició d’almanacs o pronòstics i per al foment de les revistes en llengua catalana, en suport paper o en format digital, publicades a l’illa de Mallorca, sempre que abastin una àrea informativa superior a l’àmbit municipal, que no pertanyin a l’Associació de la Premsa Forana i que tenguin un 80% de les pàgines redactades en català.

En queden exclosos els diaris, els setmanaris, les revistes quinzenals, les mensuals i les escolars. Aquestes activitats es poden realitzar fins al 31 d’octubre de 2009 i no poden haver estat objecte de subvenció per part del Consell de Mallorca durant aquest període.

El termini per presentar sol·licituds acaba dia 6 de maig de 2009 (BOIB núm. 33, de 5 de març de 2009).

Més informació: Consell de Mallorca

Dos places d’assessoria lingüística a Mallorca

Magdalena Ramon ens envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

El Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears ( cofuc) convoca dues places d’assessor/a lingüístic/a a Mallorca

Tipus de contracte: laboral indefinit

Retribució bruta anual: 28.917,40 €

Sistema de selecció: concurs oposició

Titulació exigida:
– Llicenciatura en filologia catalana, filosofia i lletres, filologia, geografia i història, filosofia, ciències de l’educació, sociologia, humanitats, traducció i interpretació o alguna d’equivalent.
– Els aspirants que no tenguin la llicenciatura en filologia catalana també han d’acreditar el certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell D, expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública o expedit o homologat per la Direcció General de Política Lingüística (abans Junta Avaluadora de Català).

Lloc de presentació de sol·licituds i documentació: seu del Consorci, carrer d’Alfons el Magnànim (abans carrer del Capità Salom), 29, 1r, de Palma.

Data límit de presentació de sol·licituds i documentació: 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Publicació de les bases: en el tauler d’anuncis del Consorci, en l’adreça cofuc i en el boib.

Font: cofuc

Subvencions a publicacions periòdiques

Magdalena Ramon informa a través d’InfoZèfir de la convocatòria següent:

La Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca, amb la voluntat d’impulsar l’ús de la llengua catalana, dedica una atenció especial a les publicacions periòdiques. Per això convoca subvencions per a butlletins i revistes en català. S’hi poden acollir les associacions de veïns i les federacions d’associacions de veïns, i també les entitats associatives sense finalitat de lucre.

El termini de sol·licitud acaba dia 19 de maig de 2008.

Per a més informació, contactau amb el Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca (Antònia Rulla; tel. 971 219 581).

Font: Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca