Despesa en política lingüística (9)

Continuant amb la tasca d’informació sobre la inversió del govern valencià en política lingüística, hem revisat les xifres dels pressuposts anteriors relatius a la despesa del programa 422.50 (promoció i ús del valencià) i hem precisat les xifres que havíem recollit en l’apunt anterior, on no havíem tingut en compte el detall important de la diferència entre el que proposava el projecte de llei i la llei de pressuposts una vegada aprovada. Hem procurat ser més exactes esta vegada i el resultat és el següent:

Pressupost
Variació
% de variació
2006
6.457.880
2007
6.765.440
304.560
4,76
2008
6.790.550
25.110
0,37
2009
7.001.760
211.210
3,11
2010
6.155.750
-846010
-12,08
2011
6.629.940
474.190
7,70
2012
5.926.020
-703.920
-10.61
2013
4.834.530
-1.091.490
-20.10

En el mateix període, el govern del País Basc ha invertit una mitjana de vora el triple d’euros en la promoció del basc, i de fent, enguany (veg. Irekia):

La Viceconsejería de Política Lingüística destinará más de 41 millones de euros a las convocatorias de subvenciones

La promoció de l’ús de l’èuscar en 2012

El butlletí Euskararen Berripapera (núm. 223; pdf) ens acosta les dades següents sobre la promoció de l’ús de l’èuscar al País Basc:

El Pla General de Promoció de l’ÚS de l’Èuscar en 2012

[…]

Actualment 157 entitats locals han soŀlicitat subvencions per desenvolupar estos plans (i en total són 171 les que estan desenvolupant el pla). No hi ha dubte que el fet d’haver habilitat subvencions (les tres diputacions també oferixen ajudes) ha afavorit este increment. Pel que fa al 2012, el Govern Basc ha aportat 1.630.000 euros i ha subvencionat 2.960 activitats realitzades per entitats locals per a impulsar el basc. L’any passat, però, es van subvencionar 2.082 activitats.

Despesa en política lingüística (8)

El butlletí Euskararen Berripapera ens informa que enguany el pressupost de l’Oficina Pública de la Llengua Basca augmenta un 10 %:

L’Oficina Pública de la Llengua Basca (oplv) disposarà d’un pressupost de 3.410.080 euros en 2011, el més gran de la seua història. La quantia del pressupost destinat a desenvolupar activitats relacionades amb l’èuscar i la cultura basca ha augmentat un 10 % respecte a l’últim any.

Anualment, l’estat francés, el Consell d’Aquitània i el Departament dels Pirineus-Atlàntic destinen una partida similar al pressupost de l’oplv. Enguany, en canvi, el Departament dels Pirineus-Atlàntic realitzarà una aportació major (860.000 euros) a l’entitat per a fomentar l’èuscar. L’estat concedirà 740.000 euros i el Consell d’Aquitània 800.000 euros, amb la possibilitat de complementar-los amb 60.000 euros. El Sindicat Intercomunal de Suport a la Cultura Basca destinarà 255.450 euros i el Consell d’Electes, 2.850 euros. Així mateix, el Govern Basc acaba de signar un conveni amb l’oplv per al període 2011-2016, i concedirà una subvenció de 520.000 euros. 470.000 euros seran per a desenvolupar projectes comuns, 40.000 euros per a impulsar la lectura i 10.000 per a la campanya de promoció d’eitb.

Podem observar la coŀlaboració que s’establix entre estats i administracions diferents quan compartixen un mateix objectiu cultural i lingüístic. En canvi, al País Valencià, far que guia el camí de les autarquies neoliberals (amb vestits regalts o despullats del tot), segons pronòstic dels dirigents del Partit Popular i de la Generalitat valenciana, tenim que el pressupost per a «promoció i ús del valencià» es reduïx vora un 12 % respecte a l’any passat i seguix la tònica de Francisco Camps i els seus consellers de destinar recursos als pous privats de Terra Mítica, de la visita del papa del 2006 i de tota mena d’irregularitats paregudes amb què desapareixen els diners públics en mans privades, mentres s’actua contra l’ús del valencià de fet i econòmicament:

Pressupost Variació % de variació
2006 6.457.880
2007 6.765.440 304.560 4,76
2008 7.035.350 269.910 3,99
2009 7.001.760 211.210 3,11
2010 5.936.850 -1.064.910 -15,21
2011 5.231.990 -704.860 -11,87

Despesa en política lingüística (7)

L’evolució de la inversió en promoció i ús del valencià feta per la Generalitat valenciana del Partit Popular durant esta legislatura quadra perfectament amb el reforç de la tendència estadística que indica que cada volta hi ha menys percentatge de persones que fan servir el valencià en els àmbits més comuns de la seua vida (veg. SIES, Alacant, 2006). Vejam les dades, mentres esperem a vore què decidixen que faran l’any que ve —s’acosten els nous pressuposts—:

Pressupost

Variació

% de variació

2006

6.457.880

2007

6.765.440

304.560

4,76

2008

7.035.350

269.910

3,99

2009

7.001.760

211.210

3,11

2010

5.936.850

-1.064.910

-15,21

Subvencions del Consell de Mallorca

Magadalena Ramon ens envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

Subvencions per a normalització lingüística

El Consell destina 400.000 euros a subvencions per a normalització lingüística

Les tres línies de subvencions de la Direcció Insular de Política Lingüística van destinades a empreses, associacions de veïns i federacions de veïns, revistes en català i almanacs d’entitats associatives o organitzatives sense finalitat de lucre, i també a projectes de dinamització lingüística als municipis.

La vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, Joana Lluïsa Mascaró, i la directora insular de Política Lingüística, Rosa Barceló, han anunciat avui que la Direcció Insular de Política Lingüística destinarà un total de 400.000 € a les tres línies de subvencions del Departament per fomentar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de les empreses privades, dels ajuntaments i de les entitats sense finalitat lucrativa.

Convocatòria de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses per a l’any 2009 (revistes, almanacs, etiquetatge, material imprès, cartes de restaurant, pàgines web i portals d’Internet)

El Departament de Cultura i Patrimoni, a través de la Direcció Insular de Política Lingüística, va encetar ja fa uns anys una línia de subvencions destinada a ajudar el sector empresarial amb l’objectiu de contribuir a la normalització lingüística del català a les empreses, especialment després de l’entrada en vigor de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears. En aquesta llei es concreta més la normativa que fa referència als usos lingüístics en el món del comerç. L’article 8 fa referència expressa a la necessitat que els establiments oberts al públic tenguin la senyalització i la documentació d’oferta de servei com a mínim en català, i que les administracions promoguin l’ús progressiu de la llengua catalana en les activitats comercials. Enguany, com a novetat, s’hi han incorporat els almanacs (calendaris acompanyats de dades astronòmiques, de pronòstics sobre el temps, de les dates de les festes anyals, les fires, etc.), a causa de l’arrelament que tenen aquest tipus de publicacions entre la població, sobretot a la Part Forana.

Durant l’exercici pressupostari de 2009 es destina la quantitat de 275.000 € a les subvencions per a la normalització lingüística a empreses, dels quals 30.000 € corresponen a les revistes, 3.000 als almanacs i 242.000 € als conceptes d’etiquetatge, material imprès, cartes de restaurant, pàgines web i portals d’Internet.

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds per a activitats realitzades fins al 31 d’octubre de 2009, sempre que ja no hagin estat objecte de subvenció per part del Consell de Mallorca durant aquest període, referides a:

— La normalització lingüística a les empreses, per a:
• el foment de les revistes en llengua catalana, en suport paper o en format digital, publicades a l’illa de Mallorca, sempre que abastin una àrea informativa superior a l’àmbit municipal, que no pertanyin a l’Associació de la Premsa Forana, que tenguin com a mínim un 80 % de les pàgines redactades en català i una extensió mínima de 16 pàgines. En queden exclosos els diaris, els setmanaris, les revistes quinzenals, les mensuals i les escolars.
• el foment de l’edició d’almanacs o pronòstics en llengua catalana
• l’etiquetatge en llengua catalana
• l’edició en llengua catalana de material imprès
• l’edició en llengua catalana de cartes de restaurant
• l’edició en llengua catalana de pàgines web i de portals d’Internet

Aquesta convocatòria es va publicar al BOIB núm. 38, de 14 de març de 2009, s’ha exposat en els taulers d’anuncis dels centres i serveis del Consell de Mallorca i s’ha penjat a la pàgina web del Consell de Mallorca www.conselldemallorca.cat . Així mateix, se n’ha donat coneixement als ajuntaments de Mallorca perquè l’exposin als taulers d’anuncis.

Terminis per presentar sol·licituds:

• revistes i almanacs: 14 de maig de 2009
• etiquetatge, material imprès, cartes de restaurant, pàgines web i portals d’Internet: 8 de setembre de 2009

Convocatòria de subvencions de 2009 per als ajuntaments per a projectes de dinamització lingüística al municipi

El Consell de Mallorca pretén impulsar una política lingüística pròpia en col·laboració amb entitats públiques mitjançant la convocatòria d’una línia de subvencions. Es tracta, en aquest cas, de contribuir a fomentar i impulsar la realització de projectes de dinamització lingüística en els municipis.

D’aquesta manera, s’aconsegueix impulsar la normalització lingüística dins l’àmbit de competència dels ajuntaments i fer-la extensiva a la resta de la població civil mitjançant campanyes que fomentin l’ús de la llengua catalana en les activitats quotidianes.

Durant l’exercici pressupostari de 2009, s’hi destina la quantitat de 90.000 €, dels quals 55.000 corresponen a la modalitat A (ajuntaments de més de 10.000 habitants) i 35.000 a la modalitat B (ajuntaments de menys de 10.000 habitants).

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions els ajuntaments que tenguin l’objectiu de dur a terme, fins al 31 d’octubre de 2009, un projecte nou i específic de dinamització lingüística al municipi dissenyat exclusivament per presentar-se a aquesta convocatòria o que sigui una ampliació d’un projecte anual de dinamització ja previst.

El termini per presentar sol·licituds acaba dia 22 d’abril de 2009 (BOIB núm. 38, de 14 de març de 2009).

Convocatòria de subvencions de normalització lingüística per a butlletins d’associacions de veïns i de federacions d’associacions de veïns i revistes en català i almanacs d’entitats associatives o organitzatives sense finalitat de lucre per a l’any 2009

Ja fa uns quants anys que el Consell de Mallorca dedica una atenció especial a les publicacions en forma de butlletí de les associacions de veïns, a les quals s’incorporaren l’any 2005 les federacions d’associacions de veïns, i a les publicacions periòdiques en català, especialment en el camp que fa referència a l’augment presencial de la llengua pròpia en aquestes activitats.

Durant l’exercici pressupostari de 2009 es destina la quantitat de 35.000 € a les subvencions de normalització lingüística per a activitats promogudes per entitats associatives o organitzatives sense finalitat de lucre (dels quals 8.000 € corresponen a les publicacions d’associacions de veïns i federacions d’associacions de veïns, 2.000 € a l’edició d’almanacs i 25.000 € a revistes en català).

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds de normalització lingüística a les associacions de veïns i federacions d’associacions de veïns, amb suport als butlletins de l’associació o de la federació, per al foment de l’edició d’almanacs o pronòstics i per al foment de les revistes en llengua catalana, en suport paper o en format digital, publicades a l’illa de Mallorca, sempre que abastin una àrea informativa superior a l’àmbit municipal, que no pertanyin a l’Associació de la Premsa Forana i que tenguin un 80% de les pàgines redactades en català.

En queden exclosos els diaris, els setmanaris, les revistes quinzenals, les mensuals i les escolars. Aquestes activitats es poden realitzar fins al 31 d’octubre de 2009 i no poden haver estat objecte de subvenció per part del Consell de Mallorca durant aquest període.

El termini per presentar sol·licituds acaba dia 6 de maig de 2009 (BOIB núm. 33, de 5 de març de 2009).

Més informació: Consell de Mallorca

Ajudes a ajuntaments i mancomunitats de municipis

El cidaj ens fa arribar la informació següent:

Orde de 18 de febrer de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià durant l’any 2009. [2009/2253] (docv núm. 5.965, de 02.03.2009)
– vegeu text

L’any passat van ser 460.000 euros; enguany en són 500.000. Algun dia es suposa que podrem comprovar si eixos diners s’apliquen de manera efectiva i eficient o simplement es repartixen per a fer el paperot. Les dades d’ús del valencià indiquen que l’activitat es decanta cap a la segona possibilitat. Com ara el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i navegació de la CV que s’emporta 100.000 euros de subvenció. Algú sabrà què fan, però en el web encara trobem algun apartat, «Actualitat», on indiquen:

Este apartat posa a disposició de cambres, institucions i empreses interessades les ùltimes notícies i una agenda amb aquells esdeveniments i activitats organitzades pel Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, cursos, fires, congressos, etc. Els continguts d’esta secció només estan disponibles en castellà.

Incomplixen la Llei 4/1983 i damunt es veu que es pensen que si avisen ja no l’han de complir.

Despesa en política lingüística (6)

Encara estem en temporada d’aprovació dels pressuposts de la Generalitat valenciana, aixina que podem anar inspirant les nostres anàlisis amb un article que ens ha recomanat Sílvia Senz:

La riqueza de las lenguas, 6: el coste del multilingüismo, o la taza de café de cada uno

Per la nostra part, mirant el projecte de pressuposts de la Generalitat valenciana d’enguany, hi trobe alguna curiositat, com ara el fet que l’any passat hi havia per a foment del valencià en la Conselleria d’Educació 7.035.350 euros, però que en els pressupots d’enguany diuen que els de l’any passat eren 6.790.550 euros. No hi entenc gens de comptes, però em sembla que aixina poden dir que els del 2009, 7.001.760, són un augment d’un 3,11%, quan en realitat hi ha hagut un descens d’un 0,5%.

Si és una errada, ja ho corregiran. Si no ho és, deu ser perquè les dades que mostren l’evolució del català al País Valencià els satisfan plenament. Al cap i a la fi, si posem que som cinc milions d’habitants, tal com bramen des del Consell, la despesa per habitant és d’1,4 euros anual per cap. Segons en quins llocs, això no arriba per al cafenet.

Pot ser que pensen «fomentar» el valencià d’una altra manera, sense tants diners però amb més impuls polític real… ¡Pfff!

Ajudes a ajuntaments i mancomunitats de municipis

El cidaj ens envia la informació següent:

ORDE de 9 de maig de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica l’Orde de 29 de gener de 2008, que convoca ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià durant l’any 2008. [2008/6248] (docv núm. 5.768, de 22.05.2008)
– vegeu text

Tal com vam informar (veg. dtl 25.03.2008), faltaven 10.000 euros en la primera ordre publicada, cosa que férem notar al cap de l’Àrea de Política Lingüística. Han esmenat ara l’errada: són 460.000 euros finalment.

Despesa en política lingüística (5)

Parlàvem pel febrer de la partida que el pressupost de la Generalitat valenciana dedicava a ajudes als ajuntaments pel que fa al foment de l’ús del valencià (veg. dtl). Déiem que hi havia 460.000 euros per al 2008, però un company atent a estes qüestions ens va avisar que l’ordre amb què s’obria la convocatòria per a demanar les ajudes fixava l’import total en 450.000 euros. Vam fer la consulta a Vicent Satorres Calabuig, cap de l’Àrea de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació, que ens va atendre i ens va dir:

Efectivament, la línia de subvencions per a ajuntaments té 460.000 € i hem preparat una orde complementària per a poder resoldre la línia completa.

Així que sembla que es mantindrà la quantitat pressupostada per a eixa qüestió.

Despesa en política lingüística (4)

Segons el diari El País de hui (18.02.2008):

L’índex de lectura en valencià, sota mínims

EP – València – 18/02/2008

El nombre de persones que lligen en valencià de forma ocasional o habitual es situa sota mínims, segons el Baròmetre d’hàbits de lectura i compra de llibres 2007 elaborat per la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya.

L’índex de lectura en valencià es xifrava en un 5,7% en 2006, i va caure al 3,6% l’any passat. l’èuscar és l’única llengua vernacla que llança percentatges inferiors de lectors, però l’índex puja des de l’1,8% en 2006 a un 2,2% en 2007.

La Comunitat Valenciana és l’única de tota Espanya en la qual descendix el nombre de lectors en llengua vernacla.

Els índexs de lectura en català a Catalunya i Balears arriben a el 15,4% i pugen per tercer any consecutiu. Mentre, l’índex de lectura en gallec puja fins al 3,9% enfront del 3,5% que registrava en 2006.

Al marge del castellà, els lectors de llibres editats en anglés i francés superen els lectors de llibres editats en qualsevol de les restants llengües vernacles d’Espanya.

El mateix informe revela una caiguda de l’índex general de lectura a la Comunitat Valenciana enfront d’una alça d’un punt i mig en tota Espanya.

L’índex general de lectors de llibres en territori valencià se situa en desé lloc sobre el conjunt de les comunitats autònomes i per sota de la mitjana espanyola.

I davant d’això, ¿quin és el pressupost dedicat a la política lingüística valenciana? El següent:


Pressupost 2008

Prog. 422.50
Total

7.035.350 |
Habitants

4.892.475 |
Euros/habitant

1,438 €

Font: elaboració de la CDLPV a partir de dades públiques. Vegeu també la taula comparativa del 2006.


La consignació pressupostària per al 2008 de la Generaliat valenciana adreçada a la promoció del valencià és de 7.035.350 euros. És a dir, el programa 422.50 de la Conselleria d’Educació creix un 3,99% respecte a l’any 2007. Dins del programa, les ajudes als ajuntaments han augmentat enguany 10.000 euros respecte a l’any passat. Per al 2008 són 460.000 euros; per a l’any 2007 van ser de 450.000; l’any 2006 eren 456.000 euros. I aixina, encara estem a 29.900 euros dels 489.900 euros de l’any 2005.

Una dada important també és que el pressupost de l’avl —que correspon a un altre programa—, és de 4.225.150 euros. És a dir, té un increment del 9,29% respecte del de l’any 2007, segons les dades oficials.

Com es pot observar, la despesa per habitant encara es situa l’última respecte a la comparativa del 2006 i només augmenta 6 cèntims, un 4,2% en dos anys, molt per baix de l’ipc, amb la qual cosa el mercat en valencià no fa més que perdre capacitat adquisitiva.