Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Legislació lingüística (PV): reials decrets

Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària 2015.10.30
Reial decret 2.062/2008 [estatal], de 12 de desembre, pel qual es desplega la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema. (BOE número 25, de data 29.01.2007) 2009.01.12
Reial decret 45/2007, de 19 de gener, pel qual es modifica el Reglament de l’organització i règim del notariat, aprovat per un decret de 2 de juny de 1944. (BOE número 25, de data 29.01.2007) 2007.01.29
Reial decret 1.598/2004, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 772/1997, de 30 de maig. (BOE número 173, de data 19.07.2004) 2004.07.19
Reial decret 1.428/2003, de 21 de novembre (BOE 306, de 23 de desembre), pel qual s’aprova el Reglament general de circulació per a l’aplicació i el desplegament del text articulat
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990,
de 2 de març
2003.11.21
Reial Decret 193/2000, d’11 de febrer, de modificació de determinats articles del reglament del registre civil en matèria relativa al nom i cognoms i ordre d’aquests. (DOGV número 49, de data 26.02.2000) 2000.02.26
Reial decret 489/1997, de 14 d’abril, sobre publicació de les lleis en les llengües cooficials de les comunitats autònomes. (BOE número 92, de data 17.04.1997) [En castellà ací / Arxiu] / [PDF català] 1997.04.17
Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març (BOE 63, de 14 de març). Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària (veg. l’article 56)
1990.03.02
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. (BOE 305, de 22 de desembre i correcció d’errades, BOE 12, de 14 de gener de 1987). 1986.12.22
Reial decret 2.296/1981, de 3 d’agost, sobre senyalització de carreteres, aeroports, estacions ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interés general en l’àmbit de les comunitats autònomes. (DOGV número 57, de data 02.11.1981) 1981.11.02