El Congrés Convit lliura els seus premis

Marta Torres Vilatarsana ens envia a través d’Infozèfir de la informació següent:

Daniel Olivares i Joan Beltran guanyen els premis Convit

Olivares, un jove informàtic d’Elx, s’ha endut el premi a una iniciativa de promoció per la campanya que ha aconseguit la traducció del You Tube al català, i el tortosí Beltran ha obtingut el Premi a la trajectòria per tota una vida dedicada a l’ensenyament de la llengua

Divendres dia 25, el 2n Congrés Convit es va iniciar amb la taula titulada «Llengua, immigració i empresa als territoris de parla catalana», que va moderar Xavier Graset i que va tenir com a convidats representants dels governs de la Catalunya Nord, Andorra, les Illes Balear i el País Valencià.

Un dels plats forts de la segona jornada del Convit va ser la presentació de pòsters, en concret 20 experiències exitoses de les Illes, Andorra o de Catalunya, i de serveis lingüístics tan diversos com els universitaris, els dels sindicats, de confederacions, entitats, ajuntaments, dels governs, etc., el resum de les quals també és consultable per Internet, des d’on ben aviat es tindrà accés als pdf.

Tot seguit Jordi de Bofarull va encarregar-se de fer públic el resum i conclusions del 2n Congrés de Serveis Lingüístics de Territoris de Parla Catalana,

L’engrescadora lletra final a càrrec del reusenc Josep Murgades «Per paraules que són accions, les vostres. Aŀlocució als coŀlegues dels serveis territorials de llengua» va donar pas a la cloenda de les sessions a càrrec d’Empar Pont, regidora de Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus.

Premis per a Elx i Tortosa

Durant el dinar de cloenda es van desvelar els guanyadors dels premis Convit, que van lliurar Lluís Miquel Pérez, alcalde de Reus; Jordi Agràs, director territorial de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i Empar Pont.

Daniel Olivares, un jove informàtic d’Elx, es va endur el Premi Convit a una iniciativa de promoció de la llengua per la campanya que, a través de la xarxa flog.cat, va aconseguir la traducció del You Tube al català.

D’altra banda, Joan Beltran, de Tortosa, va obtenir el Premi a la trajectòria de promoció de la llengua per tota una vida dedicada a l’ensenyament de la llengua, a la publicació de manuals i a l’estudi i difusió de l’estàndard occidental.

La sobretaula va ser amenitzada per les jotes improvisades de Joseret de Tortosa.

Tot seguit, els assistents que ho van desitjar van seguir una visita guiada al Gaudí Centre i a l’exposició “Ara toca festa”.

El Convit l’han organitzat la Regidoria de Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, la Direcció General de Política Lingüística, el Consorci per a la Normalització Lingüística, la Diputació de Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili i la Cambra de Comerç amb la coŀlaboració de la Xarxa Vives d’Universitats, el Govern d’Andorra, l’Ajuntament de Perpinyà i la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

Font: Direcció General de Política Lingüística

El pla lingüístic del Consell de Mallorca

Magdalena Ramon ens envia a través d’Infozèfir la informació següent:

El Consell de Mallorca adapta el Pla de normalització lingüística

El Consell de Mallorca adapta el Pla de normalització lingüística de la institució a les directrius del Pla general de normalització lingüística de les Illes Balears i fa un repàs a les actuacions duites a terme durant aquesta legislatura en matèria de política lingüística

El Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Normalització Lingüística, ha fet enguany una passa més en la responsabilitat d’impulsar el procés de normalització lingüística amb el procés d’adaptació del Pla de normalització lingüística del Consell de Mallorca (pnl), fet per la Universitat de les Illes Balears l’any 2004, al Pla general de normalització lingüística de les Illes Balears (pgnl), aprovat pel Consell Social de la Llengua Catalana i ratificat pel Govern de les Illes Balears recentment.

Aquesta adaptació suposa incorporar-hi totes les actuacions que el pla general assigna als consells insulars i que no es recollien al pnl inicial, un document de treball que ha estat el full de ruta que ha guiat totes les accions en matèria de normalització lingüística que ha duit a terme el Consell de Mallorca des de 2004.

També s’hi incorporen molts d’aspectes prevists en el Reglament de regulació de l’ús de la llengua catalana dins l’àmbit de competència del Consell Insular de Mallorca, de 1989. Així mateix, amb la intenció de donar resposta a la necessitat de coordinació amb accions d’altres institucions, de complementar objectius i d’evitar duplicitats innecessàries, s’han eliminat les accions que, de forma clara, ja assumeixen altres entitats o que el pla general ja assigna a uns responsables concrets. Malgrat això, emparats pel mandat estatutari i la Llei de normalització lingüística de 1986, s’ha decidit mantenir accions de suport ja previstes al PNL inicial perquè el Consell pugui continuar duent-les a terme si ho considera convenient.

Els canvis que s’han produït en els darrers anys, entre els quals cal destacar els efectes de la globalització, l’expansió dels mitjans de comunicació i de les noves tecnologies i l’increment de la població d’origen immigrant, han delimitat els àmbits en què s’ha d’incidir actualment. El pla general preveu les àrees d’actuació següents: usos oficials, educació i formació, mitjans de comunicació i noves tecnologies, lleure i associacionisme, activitats socioeconòmiques, institucions sanitàries i assistencials, relacions institucionals, manifestacions culturals i artístiques, i campanyes informatives i promocionals.

S’ha considerat adient que l’adaptació que s’elabora en aquest moment tengui la mateixa organització que el pla general, treball més recent, consensuat i d’incidència global sobre el conjunt de la societat balear. Així doncs, les dotze àrees en què s’organitzava el pnl inicial s’han reestructurat en les nou àrees d’actuació que presenta el pla general i se n’ha redistribuït el contingut de la manera següent: cada àrea formula els objectius i aquests s’especifiquen en sectors, dins els quals es concreten les accions que es pretenen dur a terme.

Les accions que s’hi preveuen tenen un caràcter obert, que n’ha de permetre l’actualització constant. Amb aquesta finalitat, la Direcció Insular de Política Lingüística preveu desplegar aquest document orientador en plans d’actuació anuals (anys naturals), el primer dels quals tindrà data de termini el 31 de desembre de 2011.

Segons la directora insular de Normalització Lingüística, Rosa Barceló «cal entendre aquesta iniciativa com una passa més en el procés de normalització lingüística perquè, amb una voluntat integradora, els ciutadans de Mallorca puguin desenvolupar-se i intercomunicar-se sense destruir els recursos lingüístics i culturals que ens constitueixen i ens identifiquen».

Direcció Insular de Política Lingüística
Departament de Cultura i Patrimoni
Consell de Mallorca
Pl. de l’Hospital, 4
07012 Palma
Tel.: 971 219 597

www.conselldemallorca.cat

Els noms de les llengües del món

Infoedicat ens dóna a conéixer Geonames, un recurs multilingüe interessant:

Els països del món en les seves pròpies llengües i escriptures; amb noms oficials, capitals, banderes, escuts d’armes, divisions administratives, himnes nacionals, i traduccions dels països i capitals en moltes llengües:

Una mostra d’enllaços del web:

Estudi sociolingüístic del Consell de Mallorca

Magdalena Ramon ens envia a través d’Infozèfir la informació següent:

La Direcció Insular de Política Lingüística presenta un estudi sociolingüístic sobre la situació del català en l’àmbit del comerç i la restauració en els municipis de sa Pobla, Búger, Campanet, Son Servera, Sant Llorenç, Capdepera i Artà.

Aquesta publicació és fruit del treball de camp que dugueren a terme un grup de becaris l’any 2009, encarregats de fer les enquestes, sota la coordinació i supervisió dels tècnics de la secció de Dinamització del Consell de Mallorca.

El Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (Gresib) s’ha encarregat del tractament de les dades i la valoració. L’elaboració d’aquest estudi s’ha pogut realitzar gràcies a la coŀlaboració dels ajuntaments en què es dugueren a terme les enquestes.

Podeu consultar l’estudi en línia al web del Consell de Mallorca.

Secció de Dinamització Lingüística
Direcció Insular de Política Lingüística
Departament de Cultura i Patrimoni
Consell de Mallorca
Pl. de l’Hospital, 4
07012 Palma
Tel.: 971 219 593/595/597

www.conselldemallorca.cat

Els deures lingüístics municipals en Internet

El valencià té un racó molt important a la xarxa. De fet, la xarxa és un espai de comunicació, expressió i llibertat enfront de les censures polítiques a què són tan aficionats els governs valencians, sobretot pel que fa a la creació d’un espaic comunicatiu públic en català. Tanmateix, els poders públics continuen traslladants els seus prejudicis i incompliments també a eixe espai (El Punt, 11.03.2011):

Només la meitat dels webs dels ajuntaments parlen en valencià

Un estudi revela que gairebé el 54% dels consistoris que tenen presència a Internet disposen de versió en la llengua pròpia

S’avança a la xarxa però de manera «precària» i «lenta»

[…]

Sobre el total de municipis amb web, un 46,1 % disposa de versió única en espanyol, un 44,3 % té web bilingüe i només un 9,6 % té versió única en valencià. Si mirem només els municipis de domini lingüístic valencià, els percentatges són del 30,4 % amb versió única en espanyol, un 56,5 % bilingüe i un 13,1 % amb versió única en valencià. A més, hi ha un 61,8 % de casos de webs amb versió en valencià en els quals es detecta la falta d’alguns continguts.

Una altra dada interessant és analitzar la presència del valencià en funció de la demarcació, en el cas de municipis de domini lingüístic valencià. A Alacant és del 49,5 % (50 sobre 101 municipis), a Castelló del 89,3 % (67 sobre 75) i a València del 72,4 % (144 sobre 199).

[…]

La TV3 al País Valencià i la legalita vigent

Mentres el tribunal suprem espanyol hi fica cullerada, podem continuar simpatitzant amb algunes persones del món judicial que continuen prenent-se la seua faena seriosament i actuen d’acord amb la legalitat i mirant que el poders públics respecten els drets dels ciutadans. És el cas ja conegut de dos jutges del tribunal superior de justícia valencià (El Punt, 11.03.2011):

TV3 divideix els jutges

Dos magistrats del TSJ valencià emeten vots particulars contra les multes en una sentència favorable a Camps pel conflicte de TV3

[…]

En primer lloc, els magistrats discrepants creuen que es tracta d’una multa «desproporcionada», atès que la FRM no té cap ànim de lucre.

D’una altra banda, els vots particulars adverteixen que la Generalitat Valenciana considera la FRM un operador de televisió, quan en realitat l’entitat només es dedica a transportar el senyal d’una altra cadena, una activitat no tipificada com a delicte.

Igualment, tots dos magistrats expressen els seus dubtes sobre la competència del govern valencià, atès que les emissions es fan per uns canals d’assignació estatal.

[…]

Beques del Pla d’Estudis del Valencià Actual per al 2011

S’ha obert el termini per a la concessió de beques dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual:

Orde 9/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual. (docv núm. 6.481 de 16.03.2011)

[…]

Segon
La dotació econòmica de les beques se sufragarà a càrrec de l’aplicació pressupostària 09.02.04.422.50.4, línia «Ajudes a la investigació lingüística sobre el valencià», codi T2151000, dels pressupostos per a la Generalitat per a l’any 2011. L’import global màxim destinat a estes ajudes és de 32.000 euros.

[…]

Tercera. Termini de presentació de soŀlicituds
El termini de presentació de les soŀlicituds i de la documentació serà de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si el termini acaba en dia inhàbil, s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

[…]

Les jornades d’Alcoi sobre la llengua en el món socioeconòmic

Ferran Isabel ens envia a través d’Infozèfir la informació següent:

XVI Jornada de Sociolingüística d’Alcoi 2011

El valencià al món socioeconòmic

Dissabte 2 d’abril de 2011
Universitat Politècnica de València
Campus d’Alcoi

Objectiu
Analitzar la presència del valencià al món socioeconòmic en els seus diversos vessants –alimentació i distribució, entitats financeres, empreses d’oci, societats esportives… – i la implicació de la societat civil en aquest àmbit.

Programa

9 – 9.30 h Recepció i lliurament de la documentació

9.30 – 10.30 h Inauguració a càrrec d’un representant institucional de la Universitat Politècnica de València
Conferència inaugural «L’economia valenciana i el valencià», Vicent Soler, Universitat de València
Presenta: Enrique Masiá, director del Campus d’Alcoi

10.30 – 11.15 h Experiències de la societat civil per a la normalització del valencià al món socioeconòmic:
– Àlvar Kuhen, Plataforma per la Llengua
– Jaume Piquer, De tot CAT, Ajuntament de Girona.
Modera: Vicent Santamaria, Ajuntament de Cocentaina.

11.15 – 11.45 h Café i visita de l’exposició «Enric Valor. El Valor de les paraules» (avl), a la sala d’exposicions del campus.

11.45 – 12.30 h Taula redona: «El paper de les cambres de comerç i l’empresa en la promoció del valencià en l’àmbit socioeconòmic»:
– Julia Company, Cambra de Comerç d’Alcoi
– Pau Caparrós, Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga Presenta: Jordi Giménez, Ajuntament de Petrer.

12.30 – 13.15 h Taula redona: «Les entitats bancàries i el valencià»
– José-Rafael Revert, Caixa Ontinyent
– Josep Soriano, Caixa Popular
Modera: Josep Sanchis Ajuntament d’Ontinyent

13.15 – 14.15 h Taula redona: «El valencià en les empreses d’alimentació i distribució»
– Jordi Colomina, Eroski
– Pere Palés, Terra Valenciana
Modera: Sònia Blázquez, Ajuntament de Xàtiva

14.30 – 16 h Dinar al restaurant del campus

16 – 17.15 h Taula redona: «El valencià en la relació amb els usuaris»
– Albert Forcades, Abacus
– Paquibel Server, Rolser
– José Manuel Plaza, Movistar
– Unión Alcoyana
Modera: David G. Sirvent, Ajuntament de Mutxamel

17.15 – 17.45 h Ponència: «Cultura i economia en valencià», Pau Rausell, Universitat de València

17.45 – 18.30 h Taula redona: «El valencià en les societats esportives»
– Lucía Pascual Gisbert, Fundació CD Alcoyano
– Víctor Agulló Calatayud, Federació de Pilota Valenciana
– Geno Doménech, Llevant UE
Modera: Jordi Davó, Universitat d’Alacant

18.30 – 18.45 h Cloenda a càrrec de les institucions organitzadores

19 – 20.30 h Espectacle amb motiu del centenari del naixement d’Enric Valor: Rondalles valencianes: el musical, a càrrec de Vol de Núvol.
Cafeteria de la upv Alcoi.

Lloc
Universitat Politècnica de València. Campus d’Alcoi
Sala de graus Roberto García Payá
Edifici de Carbonell, plaça de Ferrándiz i Carbonell
03801 Alcoi

Inscripció
25 euros. Inclou: matrícula, documentació, dinar, certificat d’assistència i entrada a l’espectacle
El termini per a inscriure’s finalitza el 30 de març de 2011.
A l’enllaç
http://www.alcoi.upv.es/attachments/1163_110316150454.pdf
podeu trobar el tríptic amb el programa complet, així com la forma d’inscripció, que podrà ser per mitjà de la pàgina web www.cfp.upv.es o remetre-la per fax al 96 652 85 33 o a l’adreça cfpalcoi@cfp.upv.es.

Organitzen
Universitat Politècnica de València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Institut d’Estudis Catalans – Delegació d’Alacant, Ajuntament d’Alcoi, Centre Ovidi Montllor i Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià.

Coŀlaboren
Universitat d’Alacant, Universitat de València, Universitat Jaume I i Universitat Miguel Hernández d’Elx

Més informació
Universitat Politècnica de València
Àrea de Promoció i Normalització Lingüística
Centre de Formació Permanent del campus d’Alcoi
96 652 84 84
cfpalcoi@cfp.upv.es
http://www.cfp.upv.es

Font: Josep Cortés (Àrea de Promoció i Normalització Lingüística. Universitat Politècnica de València)

Flaixos sobre Google, La Vanguardia i el Congrés Convit

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 69, 15.03.2011) ens envien, entre altres, la informació següent:

Google Docs per a mòbil, en català

L’edició per a mòbils de Google Docs incorpora el català. Actualment, aquesta aplicació està disponible en 45 llengües. La configuració de l’idioma s’ha de fer des de l’escriptori de Google Docs, no des del mòbil.

Per a més informació: http://googlemobile.blogspot.com

La Vanguardia, en català

A partir del mes de maig, el diari La Vanguardia s’editarà també en català. Les primeres presentacions públiques de La Vanguardia en català s’han fet a diverses poblacions, entre les quals, Vic, Tarragona, Manresa, la Seu d’Urgell, Lleida, Puigcerdà o Sabadell. Les properes presentacions previstes són a Sant Feliu de Llobregat (dia 16 de març), el Vendrell (17 de març) i Granollers (18 de març).

Per a més informació: http://www.lavanguardia.es/encatala

El 2n Congrés Convit acollirà la presentació d’una vintena d’experiències

El 2n Congrés Convit, que tindrà lloc els dies 24 i 25 de març i s’estructura entorn dels eixos llengua i immigració, d’una banda, i llengua i empresa, de l’altra, donarà visibilitat al màxim nombre possible d’experiències dutes a terme des dels serveis lingüístics. El 2n Congrés Convit aposta per la presentació de pòsters en lloc de les comunicacions habituals en un congrés d’aquesta mena. El comitè organitzador ha rebut 34 soŀlicituds per presentar un pòster, de les quals n’ha hagut de seleccionar una vintena. Entre aquests, hi ha, per descomptat, experiències de diversos serveis lingüístics de Catalunya, però cal destacar que també n’hi ha d’altres territoris de parla catalana com Andorra, les Balears i l’Alguer.

L’espai reservat per als pòsters, estructures de cartó ploma de 0,75 x 1,70 m, és el vestíbul del Teatre Bartrina, seu del 2n Congrés Convit. El matí del divendres 25 de març els autors podran fer els aclariments que demanin els congressistes.

Aquesta iniciativa ha de permetre acostar noves metodologies i recursos de treball als assistents a més de constituir un dipòsit de recursos en línia per als professionals de la llengua en forma d’experiències. En aquest sentit, ben aviat es penjaran els resums dels pòsters seleccionats al web del Congrés.