Vídeo de la campanya «Signa per la llengua»

Per a donar suport a la campanya i a l’ús del valencià en Alboraia, vos convidem a presentar queixes davant el síndic de greuges [ací] relatives a mancances que hajau detectat en eixe ajuntament, per exemple, a causa d’este panell municipal que només informa en castellà:

Panell informatiu només en castellà en Alboraia

El text pot ser el següent:

Benvolgut síndic de greuges:

L’Ajuntament d’Alboraia ha instal·lat pels carrers d’Alboraia mobiliari d’informació municipal sobre «Central de policía y de emergencias» que contenen informació només en versió castellana (tal com indica el títol que hem reproduït). Amb eixa actuació els dirigents municipals ha menystingut els drets lingüístics dels ciutadans i han infringit la legislació vigent (Llei 4/1983 i Constitució espanyola de 1978, entre altres normes), en no haver disposat els mitjans per a informar i relacionar-se amb els ciutadans en les dos llengües oficials.

Espere que prengau les mesures adients per a fer que l’Ajuntament d’Alboraia esmene la discriminació a què està sotmetent els ciutadans d’Alboraia i que adopte les mesures disciplinàries corresponents per a corregir i renyar els càrrecs i funcionaris públics que discriminen lingüísticament els ciutadans d’Alboraia.

L’associacionisme entre els tècnics lingüístics

Per poc, encara estem en agost, però segur que molts tècnics lingüístics valencians han pensat durant les vacances sobre la seua situació professional o ho estan fent ara que ja han tornat i han comprovat que tot continua més o menys igual. En eixe sentit, tal com vam difondre parlant de la Coordinadora de Dinamització Lingüística del País Valencià (veg. dtl, 15.05.2009), la via de l’associacionisme encara no ha complit els seus objectius i cal que els tècnics i tècniques utilitzen eixe instrument més sovint i amb més ambició.

Pel que fa a la via que alguns han comentat alguna vegada tal com podria ser la creació d’un col·lege professional, possiblement tenint present la referència d’altres col·lectius molt més cohesionats associativament, podem llegir l’article «Adiós al poder del colegio profesional» de Bernat García (El País, 27.08.2009), que n’explica algunes coses, entre les quals:

Ramón Mullerat, antic president del Consell de Col·leges d’Advocats d’Europa, explica a títol personal que els col·leges professionals van nàixer fa segles amb dos missions. Ensinistrar el deixeble i defensar els interessos dels seus membres. «Esta actitud ja no és vàlida hui», compte. L’actual soci de KPMG Advocats raona que l’única justificació perquè un col·lege es mantinga és per interés públic, és a dir, per a garantir la qualitat dels serveis al consumidor.

L’associació dels tècnics lingüístics al País Valencià

A voltes diuen: «Si no existira, caldria inventar-lo» (o crear-lo), i sembla que estiguen parlant d’algú o d’alguna cosa imprescindible per a la vida de la humanitat sobre la terra —exagerant un poquet—. En canvi, comprove cada dia que també es dóna la contrapartida següent: «Com que existix, l’ignorem» (o no en fem ús).

Ara com ara, fa més de deu anys que existix la Coordinadora de Dinamització Lingüística del País Valencià (cdlpv), creada en 1998, que fou no sé si el segon o tercer intent de crear una associació de tècnics lingüístics al País Valencià, i l’únic que va arribar a port.

Va nàixer en emulació ni més ni menys que del cpnl de Catalunya, sabent, això sí, que mai no arribaríem a gaudir dels beneficis de ser pròxims al poder polític institucional, ja que no volíem mantindre eixa dependència. Al cap de deu anys tenim vora una seixantena de persones associades que pertanyen a tots els àmbits en què treballen els tècnics lingüístics.

Així, la tasca de la cdlpv intenta arribar sempre a la globalitat dels tècnics lingüístics, elabora materials i recursos, participa en campanyes i iniciatives sempre amb la intenció que tots els tècnics lingüístics que arribem a localitzar al País Valencià en coneguen l’existència i hi puguen participar. Naturalment, el mitjà de més abast de què disposem és Internet (Eines de Llengua i Diari per a Tècnics Lingüístics), tot i que ho complementem amb una revista —que té l’aparició que li permeten les col·laboracions que l’omplin de contingut.

Tanmateix, segurament per malaptesa dels qui hem regit la cdlpv fins ara, no ens hem promogut prou o no hem convençut de la possibilitat de participació col·lectiva que naixia amb el projecte de la cdlpv. Dic això, perquè em comenten que hi ha tècnics municipals —n’hi ha que formen part de la cdlpv— que participen en una xarxa de tècnics en estat permanent de creació i que no ha arribat a consolidar-se com a associació, amb la qual cosa continuen sent un conglomerat informal i poc definit de professionals de diversos àmbits.

L’estiu passat, durant uns cursos d’estiu, un companya de l’administració local em va comentar que eixa xarxa pretenia consolidar-se d’una manera formal i professional i em va demanar el meu parer. Li vaig dir que em semblava molt bé eixa iniciativa professional. Amb tot, també li vaig comentar que, com que ja existia eixe ens formal —la cdlpv—, no entenia per què no havien utilitzat eixa via, per què no havien fet servir eixe instrument que tenien al seu abast. La cdlpv és una entitat que els tècnics que ja hi estaven associats podien utilitzar i modular activament per a la fi de crear eixa xarxa de tècnics municipals. Però no ho havien fet i, en canvi, volien crear una altra entitat.

Ha passat un any, tornarem als cursos d’estiu, i encara no s’han constituït, ni tampoc han participat en les activitats ni en l’assemblea de la cdlpv, ni han provat a fer ús de les possibilitats d’esta associació per a conglomerar professionalment el col·lectiu de tècnics lingüístics municipals. Segurament és perquè no els ho hem fet saber adequadament o de manera prou clara.

Per això, insistixc, la cdlpv és una associació que té precisament eixa finalitat: coordinar i cohesionar el col·lectiu de tècnics valencians de qualsevol àmbit per tal que puguen exercir la seua tasca professional de la manera més efectiva, sempre amb la finalitat principal d’aconseguir que la política lingüística general que s’aplique al País Valencià respecte els drets lingüístics dels ciutadans valencians i afavorixca l’ús del valencià.

Miquel Boronat Cogollos
Secretari de la cdlpv

Borsa de TL (A2) del Departament de Promoció Lingüística de Vila-real

L’Ajuntament de Vila-real ha fet pública la convocatòria següent:

Bases de la convocatòria per a la constitució d´una borsa de treball per a proveir provisionalment llocs de treball de tècnic/a mtjà d’Administració especial per al departament de Promoció Lingüística.

Presentació de sol·licituds: del 17 al 27 de febrer de 2009

OBJECTE DE LA BORSA: L’objecte d’aquestes bases és regular la constitució i el funcionament d’una borsa de treball per a cobrir provisionalment els llocs de treball de tècnic/a mitjà d’Administració especial, grup A, subgrup A2, del Departament de Promoció Lingüística que puguen quedar vacants en virtut de les places que figuren en la plantilla pressupostària d’aquest Ajuntament, mitjançant nomenament com a funcionaris/àries interins/es.

SISTEMA DE SELECCIÓ: El sistema selectiu serà el concurs oposició, d’acord amb les proves i temari que es recullen en l’annex I d’aquestes bases, i al barem que s’estableix en l’annex II. Serà requisit indispensable haver superat la fase d’oposició per a optar a la fase de concurs.

[…]→ [pdf]

Torns de la JQCV i oposició de TMIPL de la Universitat Politècnica de València

El cidaj ens ha tramés les informacions següents:

Conselleria de Educación. RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual s’establixen els torns d’examen per a l’obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià, s’incrementa la quantitat de comissions examinadores i es nomenen els seus membres. [2008/12741] (docv núm. 5.886, de 05.11.2008)
– vegeu text

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2008, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives d’admesos, el tribunal de selecció i la data i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, tècnic mitjà d’informació i promoció lingüística (PF1646), pel sistema de concurs oposició (Convocatòria de 23 de juny de 2008, docv de 4 de juliol de 2008) (codi: 2008/P/FC/C/17). [2008/12970] (docv núm. 5.889, de 10.11.2008)
– vegeu text

Tècnics mitjans de promoció lingüística en la UPV

El cidaj ens envia la informació següent:

  • RESOLUCIÓ de 23 de junio de 2008, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística y cultural, pel sistema de concurs oposició (codi: 2008/P/FC/C/18). [2008/7947] (docv núm. 5.798, de 03.07.2008)
    – vegeu text
  • RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2008, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, tècnic mitjà d’informació i promoció lingüística (PF1646), pel sistema de concurs oposició (codi: 2008/P/FC/C/17). [2008/7952] (docv núm. 5.799, de 04.07.2008)
    – vegeu text

Provisió de quatre llocs de tècnics en l’AVL

El cidaj ens informa del concurs següent:

RESOLUCIÓ de 14 de març del 2008, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de quatre llocs de naturalesa funcionarial, sector d’administració especial, grup B (concurs 2/2008). [2008/3515] (docv núm. 5.729, de 27.03.2008)
– vegeu text [pdf]

Borsa de treball dels TMPL

Borsa de treball dels TMPL
La borsa de treball de tècnics mitjans de promoció lingüística de l’administració del Consell de la Generalitat valenciana, al cap dels anys, per fi existix formalment i amb garanties. Podeu trobar la informació corresponent en el web de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques. Actualment, este és l’enllaç directe a la pàgina de la borsa: tmpl.


Actualització (31.03.2011): l’adreça actual de la borsa és:
tmpl.