Flaixos de requisit lingüístic (Illes Balears) i de toponímia (Catalunya)

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 32, 21.04.2009) ens envien, entre altres, la informació següent:

Regulació de l’exigència del coneixement del català al sector públic sanitari de les Illes Balears

El Butlletí Oficial de les Illes Balears ha publicat el Decret 24/2009, de 27 de març, pel qual es regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d’accés i de mobilitat relatius a la funció pública estatutària i per ocupar llocs de treball que es convoquin en el sector públic sanitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears (boib núm. 46, de 31 de març). En general, els coneixements de llengua catalana requerits corresponen al certificat B (coneixements elementals orals i escrits) de la Direcció General de Política Lingüística o de l’Escola Balear d’Administració Pública i, en alguns casos, al certificat A (coneixements orals) de les mateixes institucions.

Per a més informació: boib [pdf]

Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya 2009

Al dogc núm. 5.355 s’ha publicat l’Acord de Govern 55/2009, de 24 de març, d’aprovació del corpus toponímic del nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. Amb aquest acord s’aprova el corpus toponímic de competència de la Generalitat i es dóna publicitat al corpus de competència local perquè serveixi de referència en l’edició de cartografia, retolació, etc. El nou corpus substitueix l’aprovat per acord de Govern de 22 de juliol de 2003.

Més informació: Generalitat de Catalunya

Subvencions del Consell de Mallorca

Magadalena Ramon ens envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

Subvencions per a normalització lingüística

El Consell destina 400.000 euros a subvencions per a normalització lingüística

Les tres línies de subvencions de la Direcció Insular de Política Lingüística van destinades a empreses, associacions de veïns i federacions de veïns, revistes en català i almanacs d’entitats associatives o organitzatives sense finalitat de lucre, i també a projectes de dinamització lingüística als municipis.

La vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, Joana Lluïsa Mascaró, i la directora insular de Política Lingüística, Rosa Barceló, han anunciat avui que la Direcció Insular de Política Lingüística destinarà un total de 400.000 € a les tres línies de subvencions del Departament per fomentar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de les empreses privades, dels ajuntaments i de les entitats sense finalitat lucrativa.

Convocatòria de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses per a l’any 2009 (revistes, almanacs, etiquetatge, material imprès, cartes de restaurant, pàgines web i portals d’Internet)

El Departament de Cultura i Patrimoni, a través de la Direcció Insular de Política Lingüística, va encetar ja fa uns anys una línia de subvencions destinada a ajudar el sector empresarial amb l’objectiu de contribuir a la normalització lingüística del català a les empreses, especialment després de l’entrada en vigor de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears. En aquesta llei es concreta més la normativa que fa referència als usos lingüístics en el món del comerç. L’article 8 fa referència expressa a la necessitat que els establiments oberts al públic tenguin la senyalització i la documentació d’oferta de servei com a mínim en català, i que les administracions promoguin l’ús progressiu de la llengua catalana en les activitats comercials. Enguany, com a novetat, s’hi han incorporat els almanacs (calendaris acompanyats de dades astronòmiques, de pronòstics sobre el temps, de les dates de les festes anyals, les fires, etc.), a causa de l’arrelament que tenen aquest tipus de publicacions entre la població, sobretot a la Part Forana.

Durant l’exercici pressupostari de 2009 es destina la quantitat de 275.000 € a les subvencions per a la normalització lingüística a empreses, dels quals 30.000 € corresponen a les revistes, 3.000 als almanacs i 242.000 € als conceptes d’etiquetatge, material imprès, cartes de restaurant, pàgines web i portals d’Internet.

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds per a activitats realitzades fins al 31 d’octubre de 2009, sempre que ja no hagin estat objecte de subvenció per part del Consell de Mallorca durant aquest període, referides a:

— La normalització lingüística a les empreses, per a:
• el foment de les revistes en llengua catalana, en suport paper o en format digital, publicades a l’illa de Mallorca, sempre que abastin una àrea informativa superior a l’àmbit municipal, que no pertanyin a l’Associació de la Premsa Forana, que tenguin com a mínim un 80 % de les pàgines redactades en català i una extensió mínima de 16 pàgines. En queden exclosos els diaris, els setmanaris, les revistes quinzenals, les mensuals i les escolars.
• el foment de l’edició d’almanacs o pronòstics en llengua catalana
• l’etiquetatge en llengua catalana
• l’edició en llengua catalana de material imprès
• l’edició en llengua catalana de cartes de restaurant
• l’edició en llengua catalana de pàgines web i de portals d’Internet

Aquesta convocatòria es va publicar al BOIB núm. 38, de 14 de març de 2009, s’ha exposat en els taulers d’anuncis dels centres i serveis del Consell de Mallorca i s’ha penjat a la pàgina web del Consell de Mallorca www.conselldemallorca.cat . Així mateix, se n’ha donat coneixement als ajuntaments de Mallorca perquè l’exposin als taulers d’anuncis.

Terminis per presentar sol·licituds:

• revistes i almanacs: 14 de maig de 2009
• etiquetatge, material imprès, cartes de restaurant, pàgines web i portals d’Internet: 8 de setembre de 2009

Convocatòria de subvencions de 2009 per als ajuntaments per a projectes de dinamització lingüística al municipi

El Consell de Mallorca pretén impulsar una política lingüística pròpia en col·laboració amb entitats públiques mitjançant la convocatòria d’una línia de subvencions. Es tracta, en aquest cas, de contribuir a fomentar i impulsar la realització de projectes de dinamització lingüística en els municipis.

D’aquesta manera, s’aconsegueix impulsar la normalització lingüística dins l’àmbit de competència dels ajuntaments i fer-la extensiva a la resta de la població civil mitjançant campanyes que fomentin l’ús de la llengua catalana en les activitats quotidianes.

Durant l’exercici pressupostari de 2009, s’hi destina la quantitat de 90.000 €, dels quals 55.000 corresponen a la modalitat A (ajuntaments de més de 10.000 habitants) i 35.000 a la modalitat B (ajuntaments de menys de 10.000 habitants).

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions els ajuntaments que tenguin l’objectiu de dur a terme, fins al 31 d’octubre de 2009, un projecte nou i específic de dinamització lingüística al municipi dissenyat exclusivament per presentar-se a aquesta convocatòria o que sigui una ampliació d’un projecte anual de dinamització ja previst.

El termini per presentar sol·licituds acaba dia 22 d’abril de 2009 (BOIB núm. 38, de 14 de març de 2009).

Convocatòria de subvencions de normalització lingüística per a butlletins d’associacions de veïns i de federacions d’associacions de veïns i revistes en català i almanacs d’entitats associatives o organitzatives sense finalitat de lucre per a l’any 2009

Ja fa uns quants anys que el Consell de Mallorca dedica una atenció especial a les publicacions en forma de butlletí de les associacions de veïns, a les quals s’incorporaren l’any 2005 les federacions d’associacions de veïns, i a les publicacions periòdiques en català, especialment en el camp que fa referència a l’augment presencial de la llengua pròpia en aquestes activitats.

Durant l’exercici pressupostari de 2009 es destina la quantitat de 35.000 € a les subvencions de normalització lingüística per a activitats promogudes per entitats associatives o organitzatives sense finalitat de lucre (dels quals 8.000 € corresponen a les publicacions d’associacions de veïns i federacions d’associacions de veïns, 2.000 € a l’edició d’almanacs i 25.000 € a revistes en català).

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds de normalització lingüística a les associacions de veïns i federacions d’associacions de veïns, amb suport als butlletins de l’associació o de la federació, per al foment de l’edició d’almanacs o pronòstics i per al foment de les revistes en llengua catalana, en suport paper o en format digital, publicades a l’illa de Mallorca, sempre que abastin una àrea informativa superior a l’àmbit municipal, que no pertanyin a l’Associació de la Premsa Forana i que tenguin un 80% de les pàgines redactades en català.

En queden exclosos els diaris, els setmanaris, les revistes quinzenals, les mensuals i les escolars. Aquestes activitats es poden realitzar fins al 31 d’octubre de 2009 i no poden haver estat objecte de subvenció per part del Consell de Mallorca durant aquest període.

El termini per presentar sol·licituds acaba dia 6 de maig de 2009 (BOIB núm. 33, de 5 de març de 2009).

Més informació: Consell de Mallorca

XXII Jornada d’antroponímia i toponímia en Pollença

Magdalena Ramon ens envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

XXII JORNADA D’ANTROPONÍMIA I TOPONÍMIA

Pollença, 28 de març de 2009

PROGRAMA

9 h Recepció dels participants
9.15 h Inauguració de la Jornada
9.30 h Comunicacions del tema 1: Toponímia. Aspectes geogràfics
— Sobre la invenció del pont Romà de Pollença, per Pere Sales Vives
— Toponímia en disseminat a la perifèria de Palma (III): el barri dels Indioters (1830-), per Antoni Ginard Bujosa
— L’aportació dels geògrafs a l’estudi de la toponímia balear, per Miquel Grimalt Gelabert i Antoni Ordinas Garau
— Topònims costaners de Pollença des de la Conquesta fins a l’Arxiduc, per Joan Torres Velasco
— Les depressions orogràfiques a la toponímia pollencina, per Miquel Àngel March Cerdà
11.45 h Debat i torn de preguntes sobre les comunicacions
12 h Descans i berenar

12.30 h Comunicacions del tema 2: Toponímia. Aspectes històrics
— Llocs, termes i valls a Pollença durant l’època medieval i moderna, per Pere Sales Vives i Joan Torres Velasco
— Fonts manuscrites per a l’estudi de l’antroponímia medieval als arxius de les terres de Ponent (Lleida), per Moisès Selfa i Sastre
— Petjades romanes al territori de Mallorca. El camí de Palma a Pollentia, per Antoni Borràs Seguí
— La toponímia àrab del districte de Bulansa, per Guillem Rosselló Bordoy
— La toponímia del repartiment al districte de Sineu, per Andreu Ramis Puigròs i Antoni Ginard Bujosa
14 h Debat i torn de preguntes sobre les comunicacions
14.30 h Dinar

16 h Comunicacions del tema 3: Antroponímia. Aspectes filològics i històrics
— Estudi sobre els llinatges més comuns a Santa Maria a partir del corpus d’antropònims mallorquins del segle XIV de Joan Miralles i Monserrat, per Maria del Camí Dols Martorell
— Els noms de les mines de lignit d’Alcúdia i Pollença i la seva toponímia en disseminat, per Gabriel Alomar Garau i Manuel Espinosa Galán
— Noms d’alguns personatges de la nostra història d’etimologia dubtosa o no prou aclarida, per Antoni Llull Martí
— Alguns malnoms de Pollença al segle XVI, per Maria Barceló Crespí (matí)
— Sobre tres llistes de montuïrers del segle XIV, per Joan Miralles Monserrat
18 h Debat i torn de preguntes sobre les comunicacions

Acte de cloenda de la Jornada

Lloc: Club Pollença (plaça Major, 1)

http://www.slgonomastica.uib.cat

Activitats de cohesió lingüística a Mallorca

Magdalena Ramon ens envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

Activitats de cohesió social als municipis

La Direcció Insular de Política Lingüística posa en marxa, a partir de demà, la primera de les diverses activitats de cohesió lingüística adreçades als ajuntaments de Mallorca que s’han previst per enguany.

Demà, dia 3 de març, a les 17 h comença a Palma el primer taller de còmic, la primera d’un paquet d’activitats que la direcció insular de Política Lingüística ofereix als ajuntaments de l’illa per ajudar-los en la tasca d’extensió de l’ús social del català als seus municipis. Els destinataris són joves d’entre 12 i 16 anys, i els tallers tindran una durada de vuit setmanes, repartides en sessions de dues hores.

Aquest primer taller, coordinat per la revista Esquitx, es farà al Casal de Joves Nord de Palma i finalitzarà el proper 21 d’abril de 2009.

La Xarxa d’Activitats Culturals a Mallorca és una nova iniciativa del departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca que ofereix als ajuntaments de l’illa la possibilitat de gaudir en els seus municipis de tot un ventall d’activitats culturals produïdes pel Consell de Mallorca. A partir d’aquí, tots els ajuntaments que hi estan interessats poden sol·licitar qualsevol de les activitats que es proposen. La idea principal és aconseguir donar-los la màxima difusió possible i que puguin itinerar pel major nombre de pobles de l’illa.

Enguany, la Direcció Insular de Política Lingüística s’afegeix a aquesta iniciativa i ofereix, a través de la Xarxa, un paquet d’activitats amb les quals es pretén facilitar la integració lingüística dels nouvinguts i la cohesió social entre aquests i els habitants dels municipis que els acullen.

Aquest paquet d’activitats, emmarcat dins la campanya «Ara és la teva», pretén donar continuïtat al Projecte d’Acolliment Lingüístic que es dugué a terme l’any passat a Sant Llorenç i a sa Pobla, i que enguany es farà a vuit municipis. Davant la impossibilitat d’implantar el Projecte alhora a tots els municipis, el Consell de Mallorca ha programat tota una sèrie d’activitats que incideixen en la necessitat d’aconseguir nous reptes en política lingüística adreçada a població nouvinguda. Aquestes activitats van més enllà de l’aprenentatge de la llengua. Es fa una especial incidència en temes tan importants com la cohesió social o el coneixement de l’entorn, i es treballa tant amb els nouvinguts com amb la població d’acollida, oferint-los la possibilitat d’interactuar participant en activitats lúdiques que afavoreixen l’acostament entre els diferents col·lectius.

Els ajuntaments que podran gaudir d’aquests primers cinc tallers de còmic són Calvià, Vilafranca, Capdepera, Pollença i Palma, les sol·licituds dels quals s’han acceptat per estricte ordre d’arribada.

A més d’aquest taller de còmic, està previst que s’ofereixin cinc activitats més: tallers de plantes i fitoteràpia, tallers per la llengua, cursos de cuina, xerrades sobre «Dona i literarura» i tallers de curtmetratges.

Font: Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca

Oferta laboral a Manacor

Magdalena Ramon ens envia a través d’InfoZèfir l’oferta següent:

L’empresa Femarec (www.femarec.es), amb seu a Barcelona, busca professors/res de llengua per a diversos cursos (nivells A,B i C) a Manacor, que han de començar el mes d’abril de 2009.

Si hi esteu interessats/ades, podeu enviar el vostre currículum a Marina Subirana (msubirana@femarec.es) amb telèfon de contacte 932922181.

Crònica d’un lingüista d’IB3

Magdalena Ramon ens envia a través d’InfoZèfir l’article següent:

Crònica d’un lingüista d’IB3

Després de quatre anys de rodatge trobam que ha arribat el moment de pronunciar-nos i de dir prou! La història comença el maig de 2005: IB3 es posa en marxa i, entre d’altres tècnics, contracta un equip d’assessors lingüístics que s’encarreguen de corregir els serveis informatius de la casa i alguns programes de producció pròpia. La plantilla és assumida pel COFUC (Govern) a través d’un conveni amb IB3. A més dels de televisió i ràdio, hi havia els lingüistes encarregats de corregir els programes que feien les productores. En total, érem una trentena de professionals implicats en les tasques d’assessorament lingüístic per a l’ens de Ràdio i Televisió de les Illes Balears, IB3. Tot això en una època de govern del PP.

Amb les eleccions de 2008, l’assessorament lingüístic dels informatius passa a les mans de la UIB, amb un conveni de just un any. La UIB, segons l’Estatut d’Autonomia, representa la màxima autoritat lingüística a les Illes Balears; i emprenem la nova etapa. Ara, però, la plantilla ja només és de catorze lingüistes per corregir els informatius de ràdio i televisió autonòmics de totes les Illes Balears (incloses les de les Pitiüses i Menorca, i les subdelegacions d’IB3 a Inca, Manacor, Alcúdia, Madrid i Barcelona) i la programació de producció pròpia..

Amb tot aquest procés ens sentim víctimes de mentides i promeses incomplertes. D’ençà del canvi de govern hem anat com baldufes sense destí.

En un exemplar de la revista Brisas d’aquest mes de febrer Llorenç Capellà fa una entrevista al director general d’IB3, Antoni Martorell. Respecte dels informatius, Martorell diu:

[…] Son nuestro producto bandera. Hemos dignificado la información y hacemos uso de un catalán correctísimo […].

Dia 17 de febrer, després d’una reunió entre UIB i IB3, ens comuniquen, de manera extraoficial, que, tot seguint la línia de l’ens de reduir costos, tenen la intenció de reduir la plantilla de lingüistes a la meitat. Això sí, els polítics i directius s’omplen la boca de dir que tota la programació s’emet en un català correctíssim, tot i que l’equip de lingüistes de la UIB bàsicament només corregim els informatius. Sabem que algunes de les productores que proveeixen IB3 tenen lingüista, però n’hi ha d’altres que no i la cadena n’emet els programes sense cap casta de revisió lingüística. És el que també passa amb tots els programes —hi ha alguna petita excepció, i els revisen els lingüistes de la UIB, no de cap productora— que emet l’emissora de ràdio.

Ara la proposta nova és que els lingüistes facem una feina de seguiment a posteriori i eliminar progressivament la correcció. Pensam que la tasca de seguiment (escoltar el que ja han emès i, a partir d’aquí, fer recomanacions lingüístiques als periodistes) hi ha de ser i encara molt més que no ara; ha de ser complementària de la correcció (no ha d’existir l’una sense l’altra), però per això necessitam ser més lingüistes.

Pensem, per un moment, que fa quatre anys que corregim i corregim, i que el producte no surt amb la qualitat que nosaltres desitjam perquè la decisió final no és nostra, sinó d’IB3. A més, consideram que, per al bon funcionament de la feina diària, l’hem de continuar fent l’equip de lingüistes de la UIB (màxim organisme científic de la comunitat autònoma) perquè el producte final sigui més o manco homogeni lingüísticament. De la mateixa manera, volem denunciar que, si la tasca de correcció desaparegués, els lingüistes perdríem la feina en un temps de govern anomenat de centreesquerra. Recordem que el Govern d’Antich havia promès que internalitzaria tota la plantilla de treballadors dels serveis informatius.

Els lingüistes, com els periodistes, reporters gràfics i tècnics, hauríem de ser de la casa, d’IB3, i no dependre de la bona voluntat de cap partit polític ni institució. Això no és seriós! Si les coses no canvien, veurem que la ràdio i televisió autonòmiques (que pagam entre tots –és una de les més cares de l’Estat– i que teòricament haurien de ser un model de referència lingüística), aigualeixen (o en prescindeixen) el servei d’assessorament lingüístic (mínim i amb moltes mancances) que ja té. Consideram que és una llàstima que els partits que lluiten per la llengua cometin l’error de no mirar per la qualitat, la qual depèn, a més del producte en si mateix, del bon ús lingüístic que s’hi faci.

No entenem a partir de quin criteri IB3 decideix retallar el pressupost destinat a la qualitat lingüística. En canvi, seguit-seguit signa convenis amb la Sexta per emetre partits de futbol –que són caríssims i dels quals, per més inri, no en tenen ni l’exclusiva! Amb quin criteri d’estalvi econòmic justifica la cadena la compra dels drets per emetre la Fórmula 1?, com és que es gasta una doblerada ofensiva per canviar la imatge corporativa?

Creim que la raó de ser dels mitjans de comunicació públics de les Illes Balears és la normalització lingüística, una tasca importantíssima que intentam fer els lingüistes. Si no és aquest el motiu…, ja hi ha altres cadenes i ràdios.

D’aquí a tretze dies, dia 4 de març, expira el conveni entre IB3 i la UIB. A dia d’avui, 20 de febrer, el futur dels lingüistes a l’ens autonòmic és totalment incert.

Volem deixar clar que IB3 no ens ha fet cap mena d’advertència. La situació real i objectiva és la que hem expressat en aquest manifest.

XXII Jornada d’Antroponímia i Toponímia a Pollença

Magdalena Ramon ens envia a través de la llista InfoZèfir la informació següent:

Benvolguts/udes companys/es,

Us informam que el mes de març de 2009 tindrà lloc la XXII Jornada d’Antroponímia i Toponímia. Enguany, la trobada es durà a terme a Pollença el dia 28 de març. Així mateix, us fem avinent que el termini de presentació de ponències i comunicacions serà obert fins al dia 27 de febrer. Si estau interessats a presentar-ne cap, podeu adreçar-vos al Gabinet d’Onomàstica. Ho podeu fer per correu electrònic a l’adreça següent: sl.ono@uib.cat.

O per correu ordinari, a:
Gabinet d’Onomàstica
Edifici Ramon Llull Campus universitari
Carretera de Valldemossa, km 7,5
07122 Palma

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, per a qualsevol consulta podeu telefonar al tel.: 971 17 27 17, de 8 a 11.30 h.

Per agilitar l’organització d’aquest acte agrairem a tothom qui vulgui presentar-hi comunicacions o ponències que s’atingui al termini indicat més amunt i que, si està interessat, indiqui el títol de la comunicació.
En una propera circular us informarem del programa definitiu.

Tot esperant poder-vos veure a la Jornada, rebeu una salutació cordial.

Atentament,
Gabinet d’Onomàstica

Borsa d’auxiliars examinadors de les Illes Balears

Ens informa Magdalena Ramon a través de la llista InfoZèfir de la convocatòria següent:

La Direcció General de Política Lingüística té previst convocar un concurs de mèrits per actualitzar la borsa d’auxiliars examinadors. Les bases de la convocatòria es publicaran en el boib de dissabte, dia 6 de desembre, i el termini per presentar les sol·licituds serà del 9 al 12 de desembre.

Totes les persones que estiguin interessades a col·laborar com a examinadors en les properes convocatòries de proves de la Direcció General de Política Lingüística han de presentar una sol·licitud, independentment que ja ho hagin fet altres vegades. No és necessari tornar a presentar la documentació aportada anteriorment.

Trobareu més informació a la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística.

Font:
Direcció General de Política Lingüística Govern de les Illes Balears

Palma, capital de les Illes Balears

Xavier Rull ens informa a través d’InfoZèfir del canvi de nom següent aparegut en el diari Avui (08.10.2008):

Palma de Mallorca passa a ser Palma en aplicació de l’Estatut

El ministeri d’Administracions Públiques ha informat a l’Ajuntament que la denominació del municipi ha passat a ser Palma, en lloc de Palma de Mallorca, una modificació ja introduïda al Registre d’Entitats Locals, que es deu a la publicació de la llei de capitalitat que així ho indica. El canvi de la denominació es deu a l’adaptació del nom a la reforma de l’Estatut d’Autonomia de Balears.

Podeu consultar la Llei 8/2008 [pdf] i el registre d’entitats locals.

Borsa de treball en el COFUC

Magdalena Ramon ens envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

El Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball per cobrir, temporalment, les seves necessitats específiques

Requisits dels aspirants:

a. Títol de llicenciat en filologia catalana o en filosofia i lletres, filologia, geografia i història, filosofia, ciències de l’educació, sociologia o traducció i interpretació.

b. Els aspirants que no siguin llicenciats en filologia catalana han de presentar el certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell D, expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública o expedit o homologat per la Direcció General de Política Lingüística (abans Junta Avaluadora de Català).

Les bases de la convocatòria estan a disposició de les persones interessades en el tauler d’anuncis del Consorci (c. del Capità Salom, 29, 1r, de Palma), a l’adreça http://cofuc.caib.es i al boib del dia 13 de setembre de 2008.

Les sol·licituds i la documentació per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar a la seu del Consorci en el termini de set dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el boib.

Font: cofuc