Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Borsa de treball en el COFUC

Magdalena Ramon ens envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

El Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball per cobrir, temporalment, les seves necessitats específiques

Requisits dels aspirants:

a. Títol de llicenciat en filologia catalana o en filosofia i lletres, filologia, geografia i història, filosofia, ciències de l’educació, sociologia o traducció i interpretació.

b. Els aspirants que no siguin llicenciats en filologia catalana han de presentar el certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell D, expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública o expedit o homologat per la Direcció General de Política Lingüística (abans Junta Avaluadora de Català).

Les bases de la convocatòria estan a disposició de les persones interessades en el tauler d’anuncis del Consorci (c. del Capità Salom, 29, 1r, de Palma), a l’adreça http://cofuc.caib.es i al boib del dia 13 de setembre de 2008.

Les sol·licituds i la documentació per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar a la seu del Consorci en el termini de set dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el boib.

Font: cofuc

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>