Ajudes per al sector audiovisual

El cidaj ens envia la informació següent:

Resolució de 10 d’agost de 2009, de la presidenta de l’Institut Valencià de l’Audiovisual Ricardo Muñoz Suay, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d’ajudes per al desplegament de projectes de llargmetratges de ficció, animació i documentals, pel·lícules per a televisió i sèries de televisió en valencià a la Comunitat Valenciana l’any 2009. [2009/9765] (docv núm. 6.096, de 07.09.2009)
– vegeu text

Conveni amb la indústria cinematogràfica i audiovisual i ajudes al teatre

El cidaj ens envia la informació següent:

 • Resolució de 30 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (icaa) i l’Institut Valencià de l’Audiovisual Ricardo Muñoz Suay (ivac), per a fomentar la producción, distribució i promoció de la indústria cinematogràfica i audiovisual en llengua cooficial diferent del castellà. [2009/9112] (docv núm. 6.072, de 05.08.2009)
  – vegeu text

 • Resolució de 21 de juliol de 2009, de la secretària autonòmica d’Educació, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a la promoció de l’ús del valencià en les produccions teatrals a la Comunitat Valenciana. [2009/8832] (docv núm. 6.073, de 06.08.2009)
  – vegeu text

Ajudes a associacions i empreses

El cidaj ens envia la informació següent:

 • Resolució d’1 de juliol de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2009. [2009/8206] (docv núm. 6.057, de 15.07.2009)
  – vegeu text

 • Resolució de 2 de juliol de 2009, de la secretària autonòmica d’Educació, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per les empreses, comerços i indústries, radicades en la Comunitat Valenciana, per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2009. [2009/8223] (docv núm. 6.057, de 15.07.2009)
  – vegeu text

Ajuts per al foment de l’ús del català en Tarragona

Xavier Rull ens envia a través d’Infozèfir la informació següent:

Ajuts a entitats per a projectes de foment de l’ús del català

Extracte de les bases

A través dels Ajuts a Entitats per a Projectes de Foment de l’Ús del Català, l’Ajuntament de Tarragona dóna suport econòmic a projectes impulsats per les associacions de la ciutat que estiguin orientats a sensibilitzar sobre la necessitat d’utilitzar el català, fomentar les actituds lingüístiques responsables i augmentar la presència pública de la llengua.

Quines característiques han de tenir els projectes?

 • 1. Tots els projectes han de preveure accions destinades a fomentar el manteniment, la protecció, la presència pública i l’ús de la llengua catalana.
 • 2. Hi ha d’haver una participació activa de la ciutadania de Tarragona.
 • 3. L’import de l’ajut, juntament amb el dels ajuts concedits amb la mateixa finalitat per altres administracions públiques, no podrà ultrapassar el cost del projecte.
 • 4. L’import de l’ajut es fixarà d’acord amb el pressupost i la documentació aportada per l’entitat sol·licitant, i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria. L’Ajuntament podrà demanar aclariments i, en el seu cas, imposar reduccions.
 • 5. Els projectes han de constar dels apartats especificats a l’apartat 2.2, «Documentació tècnica».
 • 6. Perquè els projectes es considerin elegibles a efectes de la convocatòria, les despeses hauran de:
  • 6.1. Ser necessàries per a l’execució de l’acció, estar previstes en la descripció dels costos imputables a cada partida i atendre el principi de bona gestió financera i, en particular, de rendibilitat i eficàcia.
  • 6.2. Estar vinculades clarament a les activitats previstes al projecte.
  • 6.3. Estar previstes per ser abonades durant el període d’execució de l’acció finançada per l’Ajuntament.

Els projectes es duran a terme durant l’any 2009. Cal tenir en compte que hi ha la possibilitat de demanar una pròrroga si l’entitat no ha acabat de desenvolupar el projecte a final de 2009.

Els projectes admesos s’avaluaran d’acord amb un barem de 100 punts que tindrà en compte criteris de pertinença, capacitat operativa de l’entitat que els presenti, metodologia, sostenibilitat i viabilitat, impacte i incorporació de sistemes d’avaluació.

Com s’ha de fer la sol·licitud i quina documentació s’hi ha d’adjuntar?

 • 1. La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant el model establert, que estarà a disposició de les persones interessades al web de l’Ajuntament, a l’OMAC i al Servei de Política Lingüística de l’Ajuntament.
 • 2. La sol·licitud ha d’acompanyar-se amb la documentació següent:
  • 2.1. Documentació administrativa:
   • 2.1.1. Fotocòpia compulsada del NIF.
   • 2.1.2. Certificat del nombre de socis o de membres associats, o patrons, en el supòsit de fundacions.
   • 2.1.3. Relació dels membres de la Junta Directiva de l’entitat, amb data del seu nomenament i indicació del personal empleat, ja siguin alliberats o voluntaris.
   • 2.1.4. Declaració responsable del representant legal conforme l’entitat està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l’autorització del sol·licitant perquè l’Ajuntament de Tarragona obtingui directament de l’Agència Tributària el certificat telemàtic que acrediti (d’acord amb l’article 18 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions) que està al corrent de les obligacions tributàries.
   • 2.1.5. Declaració responsable de no estar sotmès en cap de les incompatibilitats establertes per l’article 13 de la Llei general de subvencions.
   • 2.1.6. Declaració de les subvencions sol·licitades, i rebudes si fos el cas, d’altres administracions o ens públics, pel projecte que es presenta.
   • 2.1.7. Fotocòpia compulsada del DNI dels representants (la persona que signa la sol·licitud) i acreditació de la representació.
   • 2.1.8. Fitxa de les dades bancàries per possibilitar la transferència de fons al beneficiari en cas que sigui atorgat l’ajut. Aquesta sol·licitud de transferència ha d’anar signada per un representant de l’entitat i diligenciada per l’entitat bancària.
   • 2.1.9. Compromís de fer constar en els materials de difusió i publicitat del projecte que es presenta el logotip de l’Ajuntament de Tarragona i la frase “Amb la col·laboració del Servei de Política Lingüística de l’Ajuntament de Tarragona”.
   • 2.1.10. Declaració de vigència de documentació anteriorment presentada.
  • 2.2. Documentació tècnica (projecte i annexos):
   • 2.2.1. Origen i breu definició del projecte
   • 2.2.2. Objectius, activitats i resultats previstos
   • 2.2.3. Beneficiaris
   • 2.2.4. Localització
   • 2.2.5. Calendari d’execució del projecte
   • 2.2.6. Mecanismes d’avaluació
   • 2.2.7. Pressupost

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa automàticament el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen. També suposa l’autorització a l’Ajuntament de Tarragona perquè pugui consultar a les administracions públiques si l’entitat sol·licitant està al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

Qui s’hi pot presentar?

Les persones jurídiques sense afany de lucre que presentin un projecte de foment de l’ús del català a Tarragona.

On i quan s’han de presentar les sol·licituds?

Les sol·licituds es poden presentar al Registre General de l’Ajuntament – Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC), ubicada a la Rambla Nova, 59, de Tarragona i en qualsevol dels registres oficials de l’Ajuntament de Tarragona.

El termini per presentar les sol·licituds s’acaba el 16 d’octubre de 2009.

Per a més informació:
Servei de Política Lingüística
Casa Castellarnau
C/ Cavallers, 14
43003 Tarragona
Tel.: 977 24 22 20
a/e: politica_linguistica@tarragona.cat

Ajudes a entitats locals i grau mitjà de la JQCV

El cidaj ens envia la informació següent:

 • Resolució d’1 de juliol de 2009, de la secretària autonòmica d’Educació per la qual es concedixen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià durant l’any 2009. [2009/8209] (docv núm. 6.055, de 13.07.2009)
  – vegeu text

 • Resolució de 6 de juliol de 2009, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge als mitjans de comunicació. [2009/8275] (docv núm. 6.056, de 14.07.2009)
  – vegeu text

Beques de l’AVL

El cidaj ens envia la informació següent:

Resolució de 16 de juny de 2009, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publiquen els acords de la Junta de Govern, de 19 de maig i de 5 de juny de 2009, pels quals s’adjudiquen les ajudes a les beques per a la realització de treballs d’investigació lingüística sobre el valencià. [2009/7528] (docv núm. 6.045, de 29.06.2009)
– vegeu text

En resum, els treballs desestimats i acceptats són els següents:

Desestimen per fora de termini:

 • Adriana Gil Puig, Rafael Delgado Andrés: “Diccionari forestal multilingüe”
 • Agustí Mayor Lloret, Albert Alcaraz Santonja, Marta Llinares Zaragoza, Vicent Márquez Galván: “Diccionari fester de Moros i Cristians”
 • Edurne Martínez Moreno, Marc Antoni Adell i Cueva: “La presència del valencià al sector bancari: eines de comunicació tradicionals vs. noves tecnologies”
 • Elena Sánchez López: “Estudi de les estructures seqüencials en Sant Vicent Ferrer i A. March. Aportació per a un coneixement més exhaustiu de la llengua dels clàssics valencians (segles XIV i XV)”
 • María Ángeles Fuster Ortuño: “Contribució a la millora del coneixement de la llengua literària dels clàssics valencians dels segles XIV i XV: estudi de les locucions verbals en Lo Crestià, de Francesc Eiximenis, i Tirant lo Blanch, de Joanot Martorell”
 • Frederic Oriola Velló, Amparo Molás Nuñez: “El mirall pautat: recull de cites musicals”

Desestimen per altres motius:

 • Pasqual Chabrera Calpe: “Aparat crític i modernització de l’obra d’Ausiàs Marc”
 • Josep Estornell Català: “Cacera amb gos i garrot. Lèxic de la caça menor”
 • Roberto Juan Beltrán Cortés: “Xurro va II! Reculls Lèxics. Tresor. Continuació beca 2007-08”
 • Josep F. Meseguer Carbó: “El lèxic de l’antiga diòcesi de Tortosa recollit al diccionari català-valencià-balear”
 • Esther Fernández López: “Empremtes valencianes i aragoneses en els parlars xurros: Soneja”
 • Sara Ribes Rosa, Virginia Martínez Calvo: “Documentació de Cultura Valenciana: cançonística”
 • Cristina García de Toro, Daniel Pérez i Grau, Anna Marzà Ibáñez, Glòria Torralba Miralles, Teresa Molés Cases, Pilar Espeleta Prorno: “Anàlisi de les traduccions de Literatura Infantil i Juvenil al valencià (1976-2007)”
 • José Navarro Gavilán: “Proposta de llibre d’estil per a les administracions valencianes”

Concedixen les beques següents:

  Casto Sorlí Moliner “Vocabulari i terminologia relacionada amb els regadius de l’Alt i Baix Maestrat” 1.500 €
  Sergi Pitarch Sánchez “El futur del valencià als mitjans de comunicació digitals: els blocs” 2.800 €
  Josep Joaquim Sorlí Moliner “Les festivitats locals al Baix Maestrat” 1.500 €
  Isabel Betlloch Mas, Regina Ramon Sapedra, Eusebi Chiner Vives “Vocabulari popular dermatològic Valencià. Equivalències en la llengua castellana i en el llenguatge científic/mèdic” 3.000 €
  Lluís Brines i García “Biografia documentada de Francesc Eiximenis” 4.000 €
  Francesc Vila Martín “Les actituds dels estudiants de postobligatòria envers la lectura en valencià” 2.500€
  Amparo Gasent Moscardó “Estudi dels hel·lenismes a l’obra d’Arnau de Vilanova” 1.500 €
  Rafael Fresquet Fayos “De l’art de bé morir a l’Espill de Ben Viure i per ajudar a ben morir de Jaume Montanyés i Onofre Soler” 3.000 €
  Rosa Gómez Casañ “Etimología de la toponímia mayor de los Serranos” 2.000 €
  Pere-Enric Barreda Edo Àngela Buj Alfara “Vocabulari d’oficis de Catí de Mossén Joan Puig” 1.500 €
  Mª Cruz Cano Cervera, Nicolás Cano Cervera, Ana Isabel Cano Cervera “Recull de termes festers valencians” 2.500 €
  Enric-Miquel Casado Navarro “De ‘Un ensayo’a un assaig fet en regla. Corregir a Bernat i Baldoví” 1.000 €
  Marta Ribó Herrero, Juan Luis Sanchis Forriols “Estudi del vocabulari popular dels agricultors majors relacionats amb pràctiques d’agricultura tradicional i amb varietats locals” 1.500 €
  Marina Requena i Mora, Marta Nicolau Gallego “Les actituds de la joventut davant l’ús del valencià” 1.800 €
  Josep Daniel Climent Martínez “L’obra lingüística d’Enric Valor i Vives” 4.000 €
  Josep Norbert Sancho Chust, Eusebi Chiner Vives, Ana Camarasa Escrig, Isabel Benlloch Mas “L’expressió pneumològica al llenguatge popular valencià: estudi sistemàtic de la terminologia, la paremiologia i la terapèutica tradicional relacionades amb la medicina respiratòria” 1.000 €
  Josep Lluís Santonja Cardona “Epistolari de Joan Valls i Jordà i Estudi i Transcripció” 3.000 €
  Abelard Saragossà Alba “Preposicions que indiquen superioritat i inferioritat” 1.500 €
  Francesc Fenollosa i Ten “Repertori de produccions audiovisuals en valencià” 5.000 €
  Ferran Robles i Sabater “L’aportació alemanya als inicis de la lingüística valenciana” 3.000 €
  Josep Antoni Lluesma Espanya “Les denominacions tradicionals en els sistemes de rec de la Ribera Alta i Baixa” 1.500 €
  Yolanda Estreder i Ortí, Marc Antoni Adell i Cueva “Les actituds de la joventut davant l’ús del valencià: àmbits de detecció” 2.000 €
  Vicent Terol i Reig “Antroponímia medieval d’Ontinyent: de la conquesta a la Germania” 5.000 €
  Agustí Ribera i Gomes, Tomàs Florenci Bordera Bordera “Toponímia històrica dels Alforins” 1.500 €
  Jordi Giménez Ferrer, Jesús Leonardo Giménez Jiménez “Diccionari de dubtes en els usos lingüístics i normativa del valencià” 5.000 €
  Daniel Casals Martorell, Silvia Ureña Reguart “Estudi del programa radiofònic De dalt a baix 2.000 €
    Total 59.600 €

Resultats de l’oral de la JQCV i ajudes al teatre, l’edició i la traducció

El cidaj ens envia la informació següent:

 • Resolució de 19 de juny de 2009, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2009/7513] (docv núm. 6.047, de 01.07.2009)
  – vegeu text

 • Orde de 23 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, que modifica parcialment l’Orde de 5 de març de 2009, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la promoció de l’ús del valencià en les produccions teatrals a la Comunitat Valenciana. [2009/7855] (docv núm. 6.049, de 03.07.2009)
  – vegeu text

 • Orde de 23 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques per a l’edició en valencià de llibres de text per a l’ensenyament no universitari en 2009. [2009/7856] (docv núm. 6.049, de 03.07.2009)
  – vegeu text

 • Orde de 24 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, que modifica parcialment l’Orde de 5 de març de 2009, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes per a 2009. [2009/7853] (docv núm. 6.049, de 03.07.2009)
  – vegeu text