Ajudes a associacions 2011

El diari oficial de la Generalitat valenciana ha publicat l’ordre d’ajudes següent [pdf]:

Orde 107/2010, de 30 de desembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques
per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2011.

[…]

Les mencionades ajudes, per un import global màxim de 278.460 euros, aniran a càrrec de la línia T0091000 de l’aplicació pressupostària 09.02.04.422.50.4 del pressupost de la Generalitat per a 2011. La concessió està condicionada a l’existència, en el pressupost de 2011 de la Generalitat, del corresponent crèdit adequat i suficient.

[…]

Ajudes a entitats locals 2011

El diari oficial de la Generalitat valenciana ha publicat l’ordre d’ajudes següent [pdf]:

Orde 105/2010, de 30 de desembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques
destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià
durant l’any 2011.

[…]

Les mencionades ajudes, per un import global màxim de 226.003 euros, aniran a càrrec de la línia T3167000 de l’aplicació pressupostària 09.02.04.422.50.4 del pressupost de la Generalitat per a 2011. La concessió està condicionada a l’existència, en els pressupostos de 2011 de la Generalitat, del corresponent crèdit adequat i suficient.

[…]

Elaboració de materials docents

Rafel Ramos i Armengol ens informa de la pròrroga de la convocatòria següent:

Incentius per a la qualitat en l’elaboració de materials docents en valencià

Convocatòria de 2010. Aquesta convocatòria ha estat prorrogada fins al 31 de gener de 2011

Objecte: impulsar l’ús del valencià en l’activitat docent i millorar la qualitat lingüística dels materials docents en aquesta llengua.

Destinataris: personal docent i investigador en actiu amb docència en valencià.

Termini de presentació: fins al 31 de gener de 2011

Documentació [pdf]: Fullet | Convocatòria | Soŀlicitud

Més informació: www.spluv.es

Ajudes i beques de l’AVL

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (avl) ha publicat les convocatòries d’ajudes i beques següents:

  • Resolució de 22 de novembre del 2010, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord de 19 de novembre del 2010, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen ajudes per a la promoció dels escriptors en valencià. [pdf]
  • Resolució de 22 de novembre del 2010, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord de 19 de novembre del 2010, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques de formació en Informàtica, en Lexicografia i Terminologia, en Onomàstica i en Edició i Digitalització de Texts. [pdf]
  • Resolució de 22 de novembre del 2010, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord de 19 de novembre del 2010, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen ajudes a la difusió i promoció del valencià en els centres valencians a l’exterior. [pdf]
  • Resolució de 22 de novembre del 2010, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord de 19 de novembre del 2010, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen ajudes al foment de l’ús del valencià en les emissores locals de ràdio i en les publicacions escrites de caràcter local o comarcal, o de temàtica especialitzada. [pdf]

Beques concedides per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)

El cidaj ens envia la informació següent:

Resolució de 14 de maig del 2010, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’anunci de beques d’investigació lingüística sobre el valencià concedides i denegades corresponent a la convocatòria del 2010. [2010/5832] (docv, núm. 6.277, de 28.05.2010)
– vegeu text

Les beques concedides són les següents:

Núm. Nom del treball Import
Carla González Collantes El valencià als mitjans de comunicació 2.500 €
Frederic Oriola Velló El mirall pautat: Recull d’expressions i parèmies musicals 2.500 €
Alfonso Francisco Vila Francés Antologia d’escriptors i escrits populars valencians de la postguerra 2.000 €
Antoni Mas i Miralles Estudi lingüístic d’un tractat de falconeria: Libre de Caça 2.500 €
Abel Soler Molina El regadiu tradicional valencià: lèxic general i variacions comarcals 2.000 €
Josep E. Oltra Benavent El nom dels éssers naturals a la Vall d’Albaida 3.000 €
Joan Borja i Sanz El cançoner popular valencià: fonoteca antològica, transcripció i catalogació (I)* 3.000 €
Rosa Gómez Casañ La toponimia de la Hoya de Buñol y el Valle de Ayora 2.000 €
Vicent Cabanes Fitor Vita Christi del Seraphic Doctor Sanct Joan Bonaventura 3.500 €
Laia Campos Sala El valencià en les sèries de ficció 3.000 €
Aurelià J. Lairón Pla El valencià a les Actes Capitulars del monestir de la Murta d’Alzira (1506-1579) 2.000 €
Maria Sanchis Marco De l’oral a l’escrit: transcripció en la subtitulació per a sords 1.500 €
Lluís Ramon Ferrer Edició crítica i estudi de la Summa de coŀlacions 3.500 €
Dari Escandell Maestre Literatura infantil i juvenil en valencià: prospecció de tendències i hàbits de lectura en el sistema educatiu valencià 3.000 €
Alexandre Navarro i Tomàs Toponímia històrica de Nàquera al llibre de fàbrica de l’església de Nàquera i a diversos protocols notarials conservats a l’Arxiu del Regne de València (1609-1854) 1.500 €
Manuel Martí Vilar El valencià a la xarxa i l’ús que en fan els nostres jóvens 2.000 €
Ricard Peris Ferris Estudi sobre l’ensenyament en valencià en móns virtuals 2.000 €
Mar Garí Palau El cançoner popular valencià: fonoteca antològica i transcripció literal i musical 3.000 €
M. Ángeles Fuster Ortuño Contribució a la millora del coneixement de la llengua literària dels clàssic valencians dels segles xiv i xv: Estudi de les locucions verbals en Lo Crestià de Francesc Eiximenis i Tirant lo Blanch de Joanot Martorell 3.000 €
Elena Sánchez López Estudi de les estructures seqüencials en San Vicent Ferrer i Ausiàs March. Aportació per a un coneixement més exhaustiu de la llengua dels clàssics valencians (s. xiv i s. xv) 3.000 €
Mireia Garés Fragoso Vocabulari faller valencià 3.000 €
Òscar Pérez Silvestre La Breu instrucció de la doctrina cristiana (1922) de Carles Salvador i mossén Eloi Ferrer Cabroi. Història externa, edició i estudi lingüístic 2.000 €
Alícia Martí Climent Anàlisi de la terminologia utilitzada en l’ensenyament de llengües en l’eso 1.000 €
Manuel Mínguez Bori Estudi dels valencianismes a municipis de comarques lingüísticament limítrofes: valencià-castellà: la Serranía 2.000 €
Beatriz Arquimbau Costa L’Alqueria Blanca 1.500 €
Joaquín Sarrión Esteve El valencià entre els fills d’immigrants en edat escolar 1.000 €
Josep Alandete Mayor Estudi de l’estàndard oral en una societat entre la substitució i la revernacularització 2.000 €
Vicent Escartí Soriano Transcripció i glossari del Salteri (ms. Esp. 376 de la BNP) 3.500 €
Vicent Baydal Sala Els models lingüístics de valencià emprats a internet: blogs, fotologs i comentaris 2.500 €
Frederic Santandreu Gallego Diccionari de doblets lèxics 3.000 €
Policarp Garay Martín Estudi toponímic del terme municipal de Serra a partir de la documentació històrica 2.500 €
Joaquim Juan-Mompó Rovira Anàlisi i contrasts de la Gramàtica normativa valenciana (avl: 2006) 2.000 €
Francisco Moya Payà Diccionari de la rima 3.000 €
Abelard Sagossà Alba El valencià de Bernat i Baldoví. Les construccions sintàctiques 2.500 €
M. José Carbonell Boria Pergamins en valencià de la família Cardona 3.000 €
Casto Sorní Moliner Vocabulari de la Societat Agrària del Maestrat Vell de Montesa 500 €
Rafael Fresquet Fayos De l’Art de bé morir (Saragossa, c. 1493) a l’Espill de ben viure i per ajudar a ben morir de Jaime Montanyés (s. xvi) i Onofre Soler (s. xix). 2ª part: estudi lingüístic contrastiu i concordances lematitzades. 1.000 €

Ajudes per a empreses i per a la traducció i l’edició literàries

El docv publica hui la informació següent:

Orde 5/2010, de 15 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les empreses, comerços i indústries, radicades a la Comunitat Valenciana, per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2010. [2010/2076] [pdf]

Orde 6/2010, de 15 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes per a 2010. [2010/2078] [pdf]

Ajudes a les associacions cíviques

Ferran Isabel en envia a través d’Infozèfir la informació següent:

Orde de 28 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2010.

Termini: fins al 29 de gener de 2010.

Font: docv (12.01.2009)
Enllaç pdf: http://breu.bulmalug.net/?l10756

Un protocol pel valencià

Segons hem pogut llegir en el diari El País (24.11.2009):

L’Acadèmia unix els municipis i el Consell en el suport al valencià

Font de Mora anuncia una plataforma de traducció automàtica de documents

A. B. – Valencia – 24.11.2009

La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (avl), Ascensió Figueres, va destacar la «voluntat de proximitat» i la intenció d’«unir esforços i recursos per a enfortir el vincle entre les institucions, però sobretot entre les institucions i la societat». En un acte dotat de certa solemnitat en el monestir de Sant Miquel dels Reis, es va signar ahir un protocol entre l’avl, la Conselleria d’Educació i 61 entitats locals, entre ajuntaments i mancomunitats de municipis, per a la «coordinació d’actuacions en matèria de normalització lingüística». Un acord que és fruit, com va destacar Figueres, de la iniciativa d’un grup de tècnics d’oficines de promoció del valencià de diversos municipis.

Amb representació d’ajuntaments de tots els signes polítics, l’acte va comptar amb la intervenció de la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la també alcaldessa d’Alzira Elena Bastidas, del pp, qui va apel·lar a la realitat sociològica i la vitalitat del valencià en les comarques i va advocar per «una política lingüística d’unitat i d’avanç, mai d’enfrontament». Signat en el 26é aniversari de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, el protocol suposa, segons va explicar el conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora, un mecanisme per a «estar més a prop dels ciutadans». Després de repassar les dades de la política lingüística des que Francisco Camps presidix la Generalitat (centrats en l’augment de l’oferta d’ensenyament en valencià), Font de Mora va anunciar que el seu departament treballa en «una plataforma de traducció automàtica de textos administratius al valencià» que millorarà les possibilitats de normalització de la llengua en les institucions.

Més enllà de les bones intenciones —les reals i les fictícies—, podeu llegir punts i clàusules com els següents en el protocol (versió de setembre d’enguany: [pdf]):

Quinta. Obligacions

A. ALS AJUNTAMENTS I MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS

[…]

2) L’adscripció a l’OPV d’un tècnic, com a mínim, amb un perfil professional específic que li permeta exercir les funcions encomanades amb eficàcia i eficiència.

[..]

7) La firma d’este protocol per a accedir a les subvencions anuals de la Conselleria d’Educació i de l’AVL, i ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià.

B. A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

3) La implementació d’un entorn telemàtic que possibilite la comunicació i facilite la gestió integrada dels processos administratius relatius a l’activitat de promoció del valencià.

[…]

C. A L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

1) La col·laboració en el funcionament de l’OPV per mitjà de la convocatòria anual d’ajudes econòmiques destinades a les entitats firmants d’este protocol que duen a terme activitats de promoció de l’ús del valencià.

[…]

3) La creació d’un servici d’assessorament permanent en matèria lingüística per a les oficines de promoció del valencià.

4) El disseny i l’aplicació d’un programa de formació, informació i assessorament dels tècnics, de manera individualitzada o genèrica, per mitjà de l’organització de cursos, seminaris o jornades amb caràcter periòdic.

[…]

Sèptima. Vigència del protocol

[…]

En cas que s’anul·le o que no es renove l’acord, les parts hem de permetre que el personal tècnic que representa la institució duga a terme les activitats acordades i les que s’hagen començat, amb el vistiplau del personal electe corresponent.

Octava. Clàusula econòmica
La subscripció d’este protocol no implica l’aportació de recursos econòmics. No obstant això, quan la realització d’alguna de les activitats previstes exigisca l’aportació de recursos econòmics, estes activitats estaran supeditades a les disponibilitats pressupostàries de cadascuna de les parts per a cada exercici.

Novena. Modificacions

No té validesa cap variació o alteració del protocol si, prèviament, alguna de les parts no l’ha feta per escrit, de manera que no és vinculant cap modificació pactada oralment que no haja sigut incorporada per escrit al protocol amb la conformitat de totes les parts.

Ja fa anys que havien reclamat els tècnics lingüístics, per exemple, a l’avl, la seua implicació en este àmbit, però esta institució encara no s’havia posat en marxa en eixe sentit. Esperem que ara tinga una excusa adequada per a començar a treballar en este sentit i amb caràcter general.

D’altra banda, cadascú podrà valorar d’acord amb els precedents, què significa el punt 7 de les obligacions dels municipis (clàusula quinta): l’entitat que firma està obligada a firmar el protocol… ¿Pot estar obligada l’entitat a firmar una cosa que ja ha firmat i que per això té l’obligació de firmar? L’abast deu ser un altre, i ja vorem com s’interpreta i qui ho interpreta.

Pel que fa al «perfil professional específic», una reclamació i una necessitat també antiga del col·lectiu, el document no aporta res concret.

Quant a la clàusula setena (que podeu llegir completa en el pdf i interpretar el primer paràgraf si podeu), en el tercer paràgraf hi ha una frase, «amb el vistiplau del personal electe corresponent» que desactiva l’obligació inicial que sembla que pretenia incloure el paràgraf.

Esperem que l’activitat de les administracions millore este protocol o vaja més enllà del que s’expressa sense dotació econòmica ni terminis d’aplicació. No ho han fet fins ara, a pesar de les atribucions legals que tenen i a causa de la programació política que apliquen en este àmbit. ¿Resoldrà este protocol casos com el d’Alboraia i dels municipis que no complixen la legislació lingüística vigent? Tant de bo.

Mentrestant, serà convenient que els tècnics lingüístics s’organitzen professionalment en associacions (com ara la cdlpv) o sindicalment, per tal d’adquirir realment un perfil professional concret adequat, més enllà de les incerteses passades i actuals de la voluntat política.


[Dada afegida el 27.01.2010] Segons la informació de l’AVL, són estes 54 entitats locals les que han signat el protocol:
Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, Alcoi, Aldaia, Algemesí, Alginet, Almassora, Alzira, Benetússer, Benicarló, Benicàssim, Benissa, Betxí, Borriana, Callosa d’en Sarrià, Carlet, Catarroja, Cocentaina, Elx, Gandia, Godella, l’Alcúdia, la Vila Joiosa, Mancomunitat de la Ribera Alta, Mancomunitat de la Safor, Mancomunitat de la Vall d’Albaida, Manises, Massamagrell, Mislata, Moncofa, Montcada, Montserrat, Muro, Museros, Mutxamel, Novelda, Nules, Oliva, Onda, Ontinyent, Paterna, Peníscola, Petrer, Picanya, Sagunt, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Teulada, Torís, Vila-Real, Xàbia, Xixona.