Noves incorporacions en la Neoloteca del Termcat

La Neoloteca del Termcat s’ha renovat amb la incorporació de termes i accepcions nous corresponents al primer trimestre del 2013 [veg. la Neoloteca]. Recopilem les novetats a continuació:

[Alimentació] cupcake [en]
[Arxivística] calendari de conservació, conservació, disposició, període de retenció, retenció
[Biblioteconomia. Documentació] , [Arxivística] captura, capturar
[Ciències de la salut] clampar, clip, clipar, clipatge, infermer -ra d’enllaç, pacient crònic -ca, pacient crònic -ca complex -xa, pacient en fase avançada, pacient postagut -uda, pacient subagut -uda, bràquet, comorbiditat, multimòrbid -da, multimorbiditat, patologia, cronicitat, problema de salut crònic, atenció a la cronicitat, atenció intermèdia, estratègia multipalanca, hospitalització domiciliària, matriu de cures, model d’atenció, pla d’intervenció individualitzat, ruta assistencial, telemedicina, telemonitoratge, via clínica, autocura, conciliació terapèutica, desprescripció, edatisme, guia de pràctica clínica, revisió de la medicació
[Ciències de la vida. Biologia molecular] bioxip, bioxip de proteïnes, matriu, matriu, matriu de proteïnes, bioxip de DNA, matriu de DNA
[Economia] centralització de tresoreria
[Gastronomia] xifonada, tallar a la xifonada
[Informàtica] model de filferros, model de sòlids, model de superfícies, model de volums, admetre, captura, captura, capturar
[Sociologia] convivial, convivialitat, familiarisme, familiarisme amoral, familiarista, parella en semiconvivència, semiconvivència, edatisme

Termes nous en el DOGC núm. 6.318

Recopilació dels termes catalans aprovats pel Consell Supervisor del Termcat durant el segon quadrimestre de 2012 (dogc 6.318, 19.02.2013):

[Botànica] peril·la

[Ciències de la salut] eritròcit de casc (sin. compl. queratòcit), esquistòcit, substitut de la sang, transportador d’oxigen

[Física] bellesa, bola de gluons, cinturó de Kuiper, experiment imaginari, fissionar (sin. fissionar-se), llum antisolar, objecte clàssic del cinturó de Kuiper (sin. compl. cubewano), objecte transneptunià, plutí, (sin. compl. plutino), polaritó, quantització (sin. compl. quantificació), quantització, (sin. compl. quantificació), quantitzar (sin. compl. quantificar), quantitzar (sin. compl. quantificar), quark b (sbl.: b), quark c (sbl.: c), quark d (sbl.: d), quark s (sbl.: s), quark t (sbl.: t), quark u (sbl.: u), sabor, seeing [en], veritat (sbl.: T)

[Informàtica] CASE integrat (sigla: I-CASE), enginyeria del programari (sigla: CASE)

[Nanotecnologia] bit quàntic (sin. compl. qbit), computació quàntica, díode electroluminescent orgànic (sigla: OLED), efecte dragó, efecte lotus, (sin. compl. efecte fulla de lotus), entrellaçament quàntic, grafà, grafè epitaxial, grafè per exfoliació, innovació incremental, memoresistència, nanoempremtació, nanoempremtador, nanopartícula, nanopartícula de disseny, nanopartícula incidental, nanopartícula natural, nanotecnologia humida, nanotecnologia seca, nanoxip (sin. compl. xip nanomètric), ordinador quàntic, plasmó de superfície, plasmònica, ressonància de plasmó de superfície (sigla: SPR), tècnica d’ultrasons per làser, tecnologies convergents, tecnologies convergents NBIC, transistor d’efecte de camp orgànic (sigla: OFET), transistor electroluminescent orgànic (sigla: OLET)

[Economia] acreció, acretiu -iva, dilució, dilutiu -iva

Termes nous en el DOGC núm. 6.227

Recopilació de termes catalans aprovats pel Consell Supervisor del Termcat durant el primer quadrimestre de 2012 (DOGC 6.227, 05.10.2012):

[Alimentació, gastronomia i restauració] areng a l’holandesa, bistronomia, bistronòmic, bleda xinesa, col xinesa, infusionar, infusor, muffin [en], panga, sucre de llustre (sin. compl. sucre llustre), tatsoi
[Antropología] vegà -gana, veganisme
[Art] expertització, expertitzar, micropresentació de guió
[Ciències de la salut] anàlisi per intenció de tractar (sin. compl. anàlisi ITT), anàlisi per protocol (sin. compl. anàlisi PP), capnògraf, capnografia, capnograma, capnòmetre, capnometria, carboxímetre, carboximetria, cooxímetre, cooximetria, estudi de pesca d’hipòtesis, oxímetre, oximetria, pulsioxímetre, pulsioximetria
[Economia i empresa] micropresentació, proveïment participatiu, reunió d’arrencada
[Educació] tutor -ra, tutoria, tutorització, tutorització, tutoritzar
[Física] croma
[Genètica] biopeça, cisgén (o cisgèn), cisgènesi, cisgènic -ca, intragén (o intragèn), intragènesi, intragènic -ca, transgén (o transgèn), transgènesi
[Geografia] cau de mapes, encauament a demanda, encauament de mapes, encauament en servidor, encauament local, projecció cilíndrica equidistant (sin. projecció equirectangular), projecció geogràfica (sin. projecció cuadriculada), veritat terreny
[Indústria textil] devorat -rada (sin. devoré [fr]), devoratge
[Lleure] papirola
[Matemàtiques] corba d’ompliment, dada no disponible, esfericon, oloide, sensedades
[Traducció] interpretació, interpretació a cau d’orella, interpretació consecutiva (sin. compl. traducció consecutiva), interpretació d’enllaç, interpretació simultània (sin. compl. traducció simultània), traducció, traducció a la vista
[Transports] baquet, càrrega parcial de camió (sigla: LTL), càrrega parcial de contenidor (sigla: LCL), contenidor d’agrupatge (sin. contenidor LCL)

Termes nous en el DOGC núm. 6.122

El Consell Supervisor del Termcat va aprovar durant el tercer quadrimestre de 2011 termes i accepcions per a diversos camps de coneixement. Els hem recopilat a continuació (dogc, 6.122, 07.05.2012; [pdf]):

[Alimentació. Begudes] roibos, snack [en]
[Botànica] citroneŀla, herba llimona,
[Ciències de la salut] alliberament (sin. compl. alliberació), alliberament modificat, alliberament pulsatiu, alliberament retardat, alliberament sostingut, aturada cardíaca (sin. aturada cardiorespiratòria), comprimit bucal, comprimit bucodispersable, comprimit d’alliberament modificat, comprimit d’alliberament pulsatiu, comprimit d’alliberament retardat, comprimit d’alliberament sostingut, reanimació cardiopulmonar (sin. ressuscitació cardiopulmonar; sigla: RCP), ressuscitació (sin. compl. reanimació cardiopulmonar; sigla: RCP), suport vital
[Dret] resolució de conflictes, resolució de conflictes en línia (sigla: RCL), resolució de conflictes extrajudicial (sigla: RCE)
[Ensenyament] menció, mínor
[Esports] agafat -ada al vol, atrapat -ada en correguda, atrapat -ada fora, batedor -ra, bye [en], cama davant wicket [wicket: en] (sigla: CDW), camp de joc, camp exterior, camp interior, correguda, defensor -ra de wicket [wicket: en], jugador -ra de camp, leg-bye [en], límit exterior, línia de wicket [wicket: en], línia frontal, línia lateral, llançador -ra, llançament nul, marcar una correguda, tirada, over [en], pal, pesca al coup [coup: fr], pesca al toc, pesca fluvial (sin. compl. pesca continental), pilota injugable, pista, raquetbol, soft-ràquet, tombar el wicket [wicket: en], tombat -ada, torn de bat, tots eliminats, travesser, ultimate [en], ultimate de platja [ultimate: en] (sin. compl. ultimate platja [ultimate: en], ultimate sala [ultimate: en], wicket [en], xorrera
[Genètica] inserció, insert, parell de bases (abrev. pb), vector, vector d’expressió, vector de clonatge
[Indumentària] bandana
[Informàtica. Internet] allotjador, allotjament, allotjament de maquinari, franja lliscant, granularitat, memòria en monticle, memòria en pila, monticle, poder
[Meteorologia] cicló mediterrani
[Música] bastons (sin. claves)
[Sociologia] operacionalització (sin. operativització), operacionalitzar (sin. operativitzar)
[Transports] segment, vehicle multisegment, vehicle tot camí

Flaixos sobre traducció, lèxic, legislació i política lingüística

Els últims Flaixos d’Actualitat de la Generalitat de Catalunya contenen, entre altres, les informacions següents:

Nou servei de traducció automàtica amb el suport de la Unió Europea

Un consorci europeu amb el suport de la Unió Europea ha posat en marxa un nou servei de traducció automàtica per a les llengües de la Unió i d’altres. En total hi ha 62 llengües, entre les quals hi ha el català i l’occità. Aquest servei permet la traducció en línia de textos i de pàgines web a partir de diferents sistemes de traducció. Un dels sistemes que hi participa és Apertium, el traductor automàtic desenvolupat per la Universitat d’Alacant.

Accés al traductor:
http://www.iTranslate4.eu

Reial decret llei de mediació

El Govern de l’Estat ha aprovat el Reial decret llei 5/2012, de 5 de març (suplement en llengua catalana núm. 56, de l’endemà), de mediació en afers civils i mercantils. El Reial decret llei conté referències a la tria de la llengua del procediment per les parts (article. 16.1.a) i a l’especificació de la llengua com un dels fets que ha de constar a l’inici del procediment (article 19.1.g).

Es pot consultar a:
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3152-C.pdf

Proves de traducció i interpretació jurades

Durant el 2012 la Direcció General de Política Lingüística no convocarà les proves de traducció i interpretació jurades, que anualment s’han convocat per mitjà d’una resolució que establia les condicions i els calendaris de tot el procediment. Aquest any es publicarà un nou decret de traducció i interpretació jurades que substituirà l’actual (Decret 119/2000, de 20 de març) i que introduirà canvis en la regulació de l’habilitació professional motivats per diversos factors entre els quals hi ha l’adequació a la nova estructura i configuració dels ensenyaments universitaris d’acord amb els criteris de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Així doncs, aquest any no hi haurà resolució de convocatòria de proves, però sí que es pot sol·licitar l’habilitació mitjançant titulació universitària en matèria de traducció i/o interpretació tal com es regula en l’actual Decret 119/2000.

Actualització del Lèxic de fàrmacs

S’ha actualitzat el diccionari en línia Lèxic de fàrmacs amb la incorporació de noves denominacions de fàrmacs seleccionats pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. El TERMCAT n’ha dut a terme la revisió terminològica. El diccionari conté prop de 3.000 termes, amb la denominació catalana i la categoria lèxica; els equivalents en castellà, francès i anglès; les accions terapèutiques o els mecanismes d’acció més habituals de cada fàrmac, i el número CAS, una identificació numèrica, única per a cada compost químic, que atorga el Servei de Resums Químics (Chemical Abstracts Service, CAS), la divisió d’informació de la Societat Americana de Química.

Més informació:
http://www.termcat.cat/ca/Actualitat/Noticies/260/

Nomenament dels membres de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya múmero 6101 de 3 d’abril de 2012 ha publicat el nomenament de membres de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. La Xarxa Tècnica de Política Lingüística és l’òrgan que ha de donar suport tècnic a la Direcció General de Política Lingüística i a la Comissió Tècnica de Política Lingüística en cadascun dels departaments de l’Administració de la Generalitat en l’aplicació de la política lingüística del Govern.

Més informació:
– Xarxa Tècnica de Política Lingüística
– Resolució CLT/580/2012, de 12 de març, de nomenament de membres de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística [pdf]

Termes nous en el DOGC núm. 5.983

El Consell Supervisor del Termcat va aprovar durant el primera quadrimestre de 2011 nous termes i accepcions en diversos camps de coneixement. Els hem recopilat a continuació (dogc, 5.983, 13.10.2011; [pdf]):

[Alimentació. Gastronomia] durum, macarró, xòped
[Arts gràfiques. Comunicació] logosímbol, logotip, símbol
[Botànica] cordíceps xinès, gírgola de faig japonesa
[Ciències de la salut. Recerca clínica] disruptor endocrí, disseny experimental, disseny jeràrquic, estudi niat
[Electrònica. Informàtica. Internet] analítica web, historialització de dades, pàgina d’aterratge, percentatge de rebot, ratolí 3D, ratolí aeri, rebot
[Espectacles. Circ] acrobàcia còmica, ady, agrupat -ada (sin. compl. encongit -ida), amazona, aranya, atrapada, avantsalt, (sin. falseta), baga, barani, barani-mortal, barani-pirueta, batuda, batuda americana (sin. gran batuda), caiguda mortal, cascada, cascador -ra, cingles aèries (sin. cintes aèries), cody, corbes, corda espanyola (sin. corda indiana), corda llisa, corda volant, doble mortal-barani (sin. compl. triflis), elàstics, empenyes, equilibri de panxa, esquena-barani (sin. compl. baby [en]), esquena-fiflis (sin. superfiflis), esquena-mortal endavant, esquena-randy (sin. superrandy), esquena-rudy (sin. superrudy), fiflis, flic-flac, fouetté [fr], llit elàstic (sin. trampolí), mig gir-triflis (sin. tsukahara-triflis), miller, mortal-barani (sin. compl. fiflis, mortal-rudy, número de dandis, passadís de batuda, passareŀla de batuda, passatge, passatge de la mort (sin. passatge encreuat), passatge per sobre, picador -ra, pirueta-barani, pirueta-pirueta, quadre aeri, quadre coreà, randy, remuntada, rudy, salt agrupat, semiagrupat -ada (sin. compl. semiencongit -ida), talons, teles, tornada, tracassat -ada, trapezi de balanç, trapezi de gran balanç, trapezi fix, trapezi minivolant, trapezi volant, trapezi Washington, triflis, triomfal, tsukahara, túmbling, túmbling elàstic, vol, xarivari, xiqué
[Història de l’art. Museologia] repristinació, repristinar
[Lleure] agilitat canina, cuca viatgera, geocontenidor, geomoneda, traçable
[Música] càrcabes, flexatò, tambor parlant, tsuzumi
[Matemàtiques] corbeta
[Perfumeria] nota, nota de base (sin. nota de fons), nota de cap (sin. nota de sortida), nota de cor (sin. nota mitjana)
[Psicologia] prominència

Termes nous en el DOGC núm. 5.887

El Consell Supervisor del Termcat va aprovar durant el tercer quadrimestre de 2010 nous termes i accepcions en diversos camps de coneixement. Els hem recopilat a continuació (dogc, 5.887, 26.05.2011; [pdf]):

[Agricultura. Alimentació. Ramaderia] baia de goji, cria a l’aire lliure, cria a terra, cria ecològica, cria en gàbia (sin. compl. cria en bateria), gallina criada a l’aire lliure (sin. compl. gallina de pagès), gallina criada a terra, gallina criada en gàbia (sin. compl. gallina criada en bateria), gallina ecològica, llavor peŀliculada, llavor pindolada, ou de gallina criada a l’aire lliure (sin. compl. ou de pagès), ou de gallina criada a terra, ou de gallina criada en gàbia, (sin. compl. ou de gallina criada en bateria), ou ecològic, peŀliculació, peŀlicular, pindolació, pindolar, sembra directa
[Art] citra vina (sin. gotuvadhya), dhol, dholaka, ghata, khanjira, mohana vina, mridanga, sarod, surbàhara, stop-motion [en], vícitra vina
[Ciències de la salut] candidat a fàrmac, compost de reserva, competidor immediate, compost precandidat, compost prototip, cribratge d’alt rendiment, drusa, fragmentació, fragmentador, periostitis tibial (sin. síndrome de sobrecàrrega tibial medial), procés de prototip a precandidat, tumorlet
[Comerç] consum proactiu, consumidor -ra proactiu -iva
[Enginyeria] costella, llarguer, llarguer secundari
[Espectacles. Circ] àgil, alçada, banquina (sin. compl. cadireta), bastons d’equilibri, cap-cap, cascada, corbeta, doble estafa (sin. compl. doble estrep), equilibrisme acrobàtic (sin. compl. equilibris acrobàtics), estafa (sin. compl. estrep), mans-mans, patxisca, perxa aèria (sin. compl. bambú aeri), perxa d’equilibri (sin. perxa portada), perxa osciŀlant, perxa xinesa, peus-mans, polpiruet, portador -ra, quinta, torre
[Indumentària] coll hàlter
[Informàtica. Internet] icona de web, miniaplicació enllaçada, ordinador zombi, remescla, xarxa de zombis
[Matemàtiques] clica
[Sociologia] clica, família homoparental femenina, família homoparental masculina, família monoparental femenina, família monoparental masculina.

Flaixos sobre toponímia balear, l’Aragó, informàtica i onomàstica

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 72, 06.05.2011) ens envien, entre altres, la informació següent:

Comissió de Toponímia de les Illes Balears

El Govern Balear ha aprovat el Decret 36/2011, de 15 d’abril, pel qual es crea la Comissió de Toponímia de les Illes Balears. El decret apareix publicat al boib núm. 64 del 28 d’abril i es pot consultar a: http://boib.caib.es/pdf/2011064/mp5.pdf.

Estatuts de l’Acadèmia de la Llengua Aragonesa

El Govern d’Aragó ha aprovat el Decret 87/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven els estatuts de l’Acadèmia de la Llengua Aragonesa. Segons l’article 1, l’Acadèmia ha de constituir l’autoritat lingüística de l’aragonès i, segons l’article 6, l’aragonès amb les seves modalitats és llengua pròpia d’Aragó. El Decret apareix publicat al Butlletí Oficial d’Aragó núm. 77, de 18 d’abril de 2011, i es pot consultar a: http://www.boa.aragon.es

Acadèmia Aragonesa del Català

El Govern d’Aragó ha aprovat el Decret 89/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven els estatuts de l’Acadèmia Aragonesa del Català. Segons l’article 1, la nova institució constitueix l’autoritat lingüística del català a l’Aragó. El decret apareix publicat al Butlletí Oficial d’Aragó núm. 77, de 18 d’abril de 2011, i es pot consultar a: http://www.boa.aragon.es

Criteris per a la localització de productes informàtics

El Termcat ha publicat en línia el document «Localització de productes informàtics», una actualització dels «Criteris per a la localització de productes informàtics», que dataven de 1997. La localització és el procés pel qual un producte informàtic s’adapta a la llengua i la cultura d’un país, i constitueix una de les tasques de traducció amb més projecció i més volum d’activitat. L’evolució constant del programari, el progrés tecnològic i la generalització del servei web han fet sorgir noves formes d’interacció de les persones amb aquestes interfícies, i han comportat la revisió dels criteris originals, concebuts en un context de desenvolupament tecnològic molt diferent, i dels exemples pràctics extrets de contextos de localització reals. El document es pot consultar a: http://www.termcat.cat/docs/docs/LocalitzacioProductesInformatics.pdf

Els criteris s’han redactat amb la participació i l’assessorament de diversos professionals i organismes vinculats a l’àmbit de la llengua i de la localització i són fruit de l’assessorament terminològic prestat a diferents projectes vinculats a organismes com ara hp, Microsoft, Sony i Softcatalà, i a iniciatives com ara OpenOffice.org i kde.

Més informació: http://www.termcat.cat/ca/Actualitat/Noticies/87/

xxiv Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques

S’ha obert el termini d’inscripció al xxiv Congrés Internacional sobre Ciències Onomàstiques de l’International Council of Onomastic Sciences (icos), que tindrà lloc a Barcelona del 5 al 9 de setembre de 2011. El tema central del congrés és «Els noms en la vida quotidiana». Les institucions organitzadores del congrés són la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i l’International Council of Onomastic Sciences, amb la coŀlaboració de la Societat d’Onomàstica, l’Institut d’Estudis Catalans i l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Per a més informació: http://barcelona.onomastica.cat

Lexicografia terminològica

El Termcat ens envia la informació següent:

El Termcat publica els seus criteris per a l’elaboració de diccionaris terminològics

S’acaba de publicar El diccionari terminològic, una obra que presenta totes les eines necessàries per a elaborar un diccionari d’un camp determinat del coneixement. El llibre ha estat elaborat pel Termcat, que l’ha coeditat amb Eumo, l’editorial de la Universitat de Vic.

El diccionari terminològic vol optimitzar la consulta de diccionaris, ajudar a donar format de diccionari a un cabal de coneixements i reflexionar sobre la mateixa pràctica terminològica.

El llibre s’adreça als professionals que treballen en el món terminològic i lexicogràfic, als estudiants d’aquests àmbits i també als usuaris de diccionaris en general.

Aquest llibre és el novè volum de la coŀlecció En Primer Terme, amb la qual el Termcat fa públics aspectes metodològics d’interès general i comparteix l’experiència de més de vint-i-cinc anys d’activitat, amb la voluntat d’estimular i facilitar la coŀlaboració de tothom que pugui estar interessat en el desenvolupament de la terminologia en llengua catalana.

Termcat, Centre de Terminologia. El diccionari terminològic. Vic: Eumo Editorial; Barcelona: Termcat, Centre de Terminologia, 2010. 319 p. (En Primer Terme; 9. Criteris i Mètodes); ISBN 978-84-9766-394-6; 978-84-393-8676-6

Termes nous en el DOGC núm. 5.759

El Consell Supervisor del Termcat va aprovar durant el segon quadrimestre del 2010 nous termes i accepcions. Els hem recopilat a continuació (dogc núm. 5.759, de 19.11.2010; [pdf]):

amalaka, cameo, gòpura, lamassu, pixilació, ratha, stabile [en], stambha, tòrana, txatri, vèdika, vimana, xíkhara, blob, erotofília telefònica, interblob, tractament de rescat, tractament de rescat, còpia emmascarada, emmascarament, enmascarar, bo-shuriken [ja], hira-shuriken [ja] (sin. compl. estrella ninja), kinbol, monopatí articulat (den. com. snakeboard), monopatí articulat, monopatí basculant, monopatí basculant, nunchaku [ja], shuriken [ja], shurikenjutsu [ja], tonfa, bròcoli, bròquil (sin. bròquil verd), bròquil blanc (sin. coliflor), romanesco, bandó, copa (sin. compl. cassoleta), envàs d’èmbol (sin. compl. empeny-i-surt), envàs de pressió (sin. prem-i-surt), fosfatació orgànica, sostenidors d’augment, sostenidors enconxats, sostenidors preformats, sostenidors sense tirants, agregador social, fil social, pixelació (sin. pixelatge), pixelar, pixelat, bugui.