Beca de dinamització lingüística en Torrent

L’Ajuntament de Torrent anuncia la convocatòria d’una beca per a fer pràctiques professionals de dinamització lingüística:

L’ Ajuntament de Torrent ha aprovat pel Decret 94/2016, de 18 de gener, les bases i convocatòria de concessió d’ una beca, en règim de concurrència competitiva, per a persones titulades en Traducció i Interpretació (amb el valencià i castellà com a idioma A o B), Traducció i Mediació Interlingüística o Filologia Catalana.
Les bases que regulen la convocatòria es troben a disposició dels interessats en la página web municipal del servei de recursos humans.
El període màxim de duració de gaudiment de la beca és d’un any, tot i que pot prorrogar-se expressament per un altre any més, sempre que hi haja disponibilitat pressupostària i l’exercici de l’activitat que s’estiga efectuant així ho requerisca o aconselle.
La dotació mensual bruta de la beca és de 800,00 euros amb una dedicació màxima de 35 hores setmanals.
El termini de presentació de sol·licituds, junt a la documentació establida en la base tercera de les que regulen la convocatòria és de deu dies naturals, des de la publicació d’este anunci en el BOP.
Les sol·licituds s’han d’omplir en el model RRHH-002 BEQUES PER A PRÀCTIQUES PROFESSIONALS, disponible en la pàgina web i s’han de presentar per mitjà de registre telemàtic en la seu electrònica (www.torrent.es)o a través de qualsevol dels mitjans previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

El termini de presentació de sol·licituds és del 10.02.2016 al 19.02.2016 (ambdos inclosos).

Curs a Torrent: Evolució del valencià culte durant els segles XIX i XX

Objectiu del curs:

Estudiar l’evolució del valencià culte per a comprendre la situació actual, ja que les opinions que s’expressen al voltant no solen tindre gens en compte el marc històric, factor indispensable per a interpretar els fets socials.

Programa:

1. Marc teòric. El concepte de normativa lingüística. Els criteris

2. Marc històric. La premsa i el teatre entre 1800 i 1850

3. Els dos corrents de la Renaixença. Llorente i Llombart

4. El valencià culte cap a 1930: naturalitat i eficàcia

5. Catalunya durant el s. xx. El trencament del Noucentisme. La visió del valencià, del balear i del DCVB

6. Les concepcions de Sanchis Guarner i de Joan Fuster

7. Conseqüències sobre el període 1970-1990

8. Cap a un model aplicable a l’oralitat: els anys noranta

Responsable del curs:

Sr. Abelard Saragossà i Alba

Duració del curs: 20 hores

Crèdits: 2

Preu comunitat universitària: 46€

Preu públic en general: 64€

Dies: del 13 al 16 de juliol

Lloc: Casa de Cultura. C/Sagra, 17

Horari: de 9.00 a 14.00 hores

Informació:

Ajuntament de Torrent

Departament d’Educació

Tel: 961111111

Extensions 1182, 1054, 1067 i 1068

Inscripcions:

A partir de l’1 de juny

Servei d’Extensió Universitària

http://extensio.uv.es/