Correccions per a l’IEC

Xavier Rull ens informa a través d’InfoZèfir de l’oferta laboral següent:

Col·laboracions externes de correcció de textos a l’IEC

L’Institut d’Estudis Catalans cerca correctors i correctores autònoms per a corregir publicacions de l’Institut des del punt de vista lingüístic i ortotipogràfic.

El perfil del corrector/a de textos extern de l’IEC és el següent:

— Ésser titulat/ada superior, preferentment, llicenciat/ada en filologia catalana o en traducció i interpretació al català.

— Haver seguit un curs de correcció de textos en una entitat de prestigi reconegut.

— Haver obtingut el certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits de la Generalitat de Catalunya (antic nivell K de la Junta Permanent de Català) o un títol equivalent.

— Tenir experiència en la correcció de textos d’especialitat, tant científics com humanístics.

— Estar donat d’alta al règim especial dels treballadors autònoms (RETA) de la Seguretat Social.

Si voleu col·laborar externament com a corrector/a de textos de l’Institut d’Estudis Catalans i teniu els requisits damunt especificats, envieu el currículum a l’adreça electrònica correccio.externa@iec.cat.

Dos places de corrector/ra per a l’IEC

Xavier Rull ens informa a través de la llista InfoZèfir de la convocatòria següent:

Convocatòria de dues places de corrector/a de textos per al Servei Editorial de l’Institut d’Estudis Catalans

L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, dues places de corrector/a de textos per al Servei Editorial.

Les funcions que s’han d’exercir en aquest càrrec consisteixen, bàsicament, a corregir, des del punt de vista lingüístic i ortotipogràfic, les publicacions de l’Institut.

Cal ser titulat/ada superior, preferentment, llicenciat/ada en filologia catalana o en traducció i interpretació al català, haver seguit un curs de correcció de textos en una entitat de prestigi reconegut i haver obtingut el certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits de la Generalitat de Catalunya (antic nivell K de la Junta Permanent de Català) o un títol equivalent.

Es valorarà positivament haver superat el Curs de formació avançada per a correctors de textos organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans, així com acreditar experiència en la correcció o la traducció de textos per a l’IEC.

La contractació és deguda a una acumulació de tasques i s’estendrà fins a 31 de juliol de 2008.

La jornada és a temps complet i la retribució és negociable d’acord amb el currículum que s’acrediti.

Les persones que estiguin interessades a optar per aquesta plaça s’han d’adreçar al Departament de Recursos Humans de l’Institut d’Estudis Catalans per carta (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona) o bé per correu electrònic recursos.humans@iec.cat i han d’indicar, en l’escrit de la sol·licitud, la referència COR/04.