Proves extraordinàries de la JQCV

El cidaj ens envia la informació següent:

Resolució de 15 de maig de 2009, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es convoquen proves extraordinàries per a l’obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià, que expedix la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. [2009/6259] (docv núm. 6.026, de 02.06.2009)
– vegeu text

Convocatòria de correcció de textos en l’IEC

Xavier Rull ens envia a través d’InfoZèfir una convocatòria de l’Institut d’Estudis Catalans:

L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, una plaça de corrector/a de textos especialitzats per cobrir una baixa per maternitat.

Les tasques principals associades a aquesta plaça són corregir lingüísticament manuals universitaris i coordinar-ne el procés de traducció i publicació dins el Projecte Scriptorium en el qual participa l’IEC, juntament amb altres entitats no lucratives.

Cal ser titulat/ada superior, preferentment, llicenciat/ada en filologia catalana o en traducció i interpretació al català, haver seguit un curs de correcció de textos en una entitat de prestigi reconegut i haver obtingut el certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits de la Generalitat de Catalunya (antic nivell K de la Junta Permanent de Català) o un títol equivalent, així com tenir coneixements suficients com a usuari dels programes MS Word®, MS Access® i MS Excel®, de navegació per Internet i de maneig de correu electrònic.

Es valoraran molt positivament el coneixement i la pràctica en tasques de coordinació editorial i, especialment, el domini en la correcció ortotipogràfica de fórmules físiques, químiques i matemàtiques.
També es valorarà positivament haver superat el Curs de formació avançada per correctors de textos organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans, així com acreditar experiència en la correcció i/o traducció de textos per a l’IEC, especialment en relació amb obres del Projecte Scriptorium i, sobretot, en tasques similars a la de la plaça que es convoca.

El contracte serà d’interinitat per a cobrir una baixa per maternitat.

La jornada és a temps complet i la retribució és negociable d’acord amb el currículum que s’acrediti.

Les persones que estiguin interessades a optar per aquesta plaça s’han d’adreçar al Departament de Recursos Humans de l’Institut d’Estudis Catalans per carta (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona) o bé per correu electrònic (recursos.humans@iec.cat), i han d’indicar, en l’escrit de la sollicitud, la referència COR/05.

Dos places de corrector/ra per a l’IEC

Xavier Rull ens informa a través de la llista InfoZèfir de la convocatòria següent:

Convocatòria de dues places de corrector/a de textos per al Servei Editorial de l’Institut d’Estudis Catalans

L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, dues places de corrector/a de textos per al Servei Editorial.

Les funcions que s’han d’exercir en aquest càrrec consisteixen, bàsicament, a corregir, des del punt de vista lingüístic i ortotipogràfic, les publicacions de l’Institut.

Cal ser titulat/ada superior, preferentment, llicenciat/ada en filologia catalana o en traducció i interpretació al català, haver seguit un curs de correcció de textos en una entitat de prestigi reconegut i haver obtingut el certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits de la Generalitat de Catalunya (antic nivell K de la Junta Permanent de Català) o un títol equivalent.

Es valorarà positivament haver superat el Curs de formació avançada per a correctors de textos organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans, així com acreditar experiència en la correcció o la traducció de textos per a l’IEC.

La contractació és deguda a una acumulació de tasques i s’estendrà fins a 31 de juliol de 2008.

La jornada és a temps complet i la retribució és negociable d’acord amb el currículum que s’acrediti.

Les persones que estiguin interessades a optar per aquesta plaça s’han d’adreçar al Departament de Recursos Humans de l’Institut d’Estudis Catalans per carta (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona) o bé per correu electrònic recursos.humans@iec.cat i han d’indicar, en l’escrit de la sol·licitud, la referència COR/04.