Dos beques de col·laboració a Sagunt

Tret de Migjorn; informació d'Òscar Pérez Silvestre.

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 7 de març de 2007, va aprovar les bases que regulen la convocatòria de 2 beques de col·laboració en matèria de normalització lingüística. Les bases es podran recollir als llocs següents:
—Informació i registre de l’Ajuntament de Sagunt, de la Tinència d’Alcaldia de Sagunt-Port i de les oficines municipals de Baladre
— Gabinet de Promoció del Valencià (c/ Castell, 24).

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà a la publicació d’aquest anunci en un dels diaris valencians de major difusió i finalitzarà als trenta dies naturals. Les instàncies i la documentació requerida per a prendre-hi part han de presentar-se en qualsevol de les oficines d’informació i registre abans esmentades, o bé segons la forma que estableix l’article 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Més informació:
Gabinet de Promoció del Valencià
Tel. 96 265 58 58 (ext. 301)

Oposicions a Petrer

El company Cèsar Mateu ens informa d’unes oposicions a Petrer per a «Tècnics mitjans de normalització lingüística». Tot i que la cosa encara està pendent de publicació en el BOE, teniu la informació i podeu fer-ne el seguiment per a la cosa dels terminis en el servei Prop de la Generalitat.

Pel que fa a les bases:

Bases generals: BOP d’Alacant de 21/12/04, núm. 292

Bases específiques: BOP d’Alacant de 29/12/06, núm. 297; Bases específiques que han de regir la convocatòria d’oposició lliure per a cobrir, dins de la plantilla de funcionaris d’este Ajuntament, una plaça de tècnic de Normalització Lingüística (OEP 2004).

Despesa en política lingüística (1)

Les administracions públiques publiciten les grans quantitats dels seus pressupostos, per no sempre donen les dades en un context comprensible. Per emmarcar millor eixes dades pressupostàries que solen destacar amb finalitats més aviat publicitàries, convé tindre altres dades amb les quals contrastar les xifres.

A continuació presentem un quadre que pot ajudar a entendre què suposen en concret (en euros per habitant) les quantitats destinades a gestionar les oportunitats i resoldre els problemes de la societat valenciana, en este cas, en l’àmbit de gestió de la política lingüística.

Taula comparativa
Pressupost 2006 – Política lingüística

Pressupost
Política lingüística 2006
Habitants 2005 Despesa en política lingüística per habitant
Illes Balears 4.154.789 €
Direcció General de Política Lingüística
983.131 4,226 €
Euskadi 60.489.699 €
Viceconsejería de Política Lingüística
(44.982.755 €)
+
HABE (Instituto para la Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos)
(15.506.944 € )
2.124.846 28,467 €
Catalunya 27.162.169 €
Secretaria de Política Lingüística (14.000.000 € – Aportacions a Consorci per a la Normalització Lingüística
Inclòs en Secretaria de PL)
6.995.206 3,882 €
País Valencià 6.479.820 €
Àrea de Política Lingüística
(Acadèmia Valenciana de la Llengua: 3.683.540 €)
4.692.449 1,380 €

La consignació pressupostària 2006 de la Generaliat valenciana per a la promoció del valencià és 6.479.820 euros. En concret, per a ajudes als ajuntaments s’ha reduït en 33.000 euros: actualment és de 456.000 euros, mentres que l’any 2005 va ser de 489.900 euros.


Les dades permeten vore, per exemple, com s’ho feren ja a partir de 1983 al País Basc en alfabetització d’adults. La llei de creació de l’HABE sembla impensable ací vora 25 anys després. Cal ressaltar que el pressupost per a l’HABE 2006 és de 15.506.944 euros i el de la Viceconsejería de Política Lingüística 44.982.755 euros (total: 60.489.699 €).

Font: elaboració de la CDLPV a partir de dades públiques.


Una volta vist el quadre anterior, podem llegir amb més aprofitament la notícia de l’agència Europa Press que vam poder llegir en Vilaweb (22.11.2006 dc.):

La FVMP subvenciona amb 456.000 euros la promoció del valencià als ajuntaments

VALÈNCIA, 22.11.2006 (EUROPA PRESS)

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) subvenciona amb 456.000 euros la promoció del valencià als ajuntaments, segons ha indicat hui el president d’esta entitat i alcalde d’Altea (Marina Baixa), Miguel Ortiz, qui ha subratllat en un comunicat que gràcies al conveni de col·laboració amb la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, la FVMP «ha promocionat i donat impuls a accions a favor de l’ús del valencià en l’àmbit de l’administració local, i ha subvencionat les activitats que els municipis organitzen en este sentit».

Ortiz ha indicat que enguany un total de 191 entitats locals i 64 oficines municipals de promoció lingüística han sol·licitat a la FVMP estes ajudes econòmiques, front a les 189 entitats locals i 58 oficines de promoció lingüística que ho van demanar el 2005.

En este sentit ha explicat que han subvencionat ajudes relatives a retolació i senyalització en valencià dels indicadors urbans, de carrers i la senyalització exterior i interior dels edificis municipals i els camins; cursos i campanyes municipals i creació i funcionament d’oficines de sensibilització i promoció de l’ús del valencià.

A més, ha indicat que dins de les accions realitzades per la FVMP per a la promoció de l’ús del valencià, «també està donant suport a la traducció i correcció de textos de les publicacions pròpies de l’entitat i l’assessorament a les entitats locals en aquelles qüestions que conduïsquen a un millor treball en la promoció de l’ús del valencià; i també l’organització de cursos entre el personal de la FVMP, per a preparar per a l’examen del certificat de nivell elemental i mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià i el reciclatge o formació contínua de les persones que ja en disposen».