Xavier Rull ens envia a través d’Infozèfir l’oferta laboral següent:

Oferta de feina: substitució maternal

Contractació d’un tècnic lingüístic, a temps parcial, del grup I – àrea de llengua catalana. Servei de Recursos Lingüístics Universitat Rovira i Virgili

Informació a: URV.

El termini per a presentar les soŀlicituds s’acaba el 14.05.2011. Les característiques són:

a) Personal laboral.
b) Contracte d’interinitat: per a substituir una persona que gaudeix de reserva del seu lloc de treball.
c) Jornada: temps parcial, 731 hores anuals. Horari de tarda.
Aquestes places estan qualificades com d’horari especial, amb una distribució de les hores irregular tant durant la setmana com durant tot l’any. El treballador ha d’acceptar la flexibilitat en la dedicació horària que comporta aquest lloc de treball.
Anualment i a l’inici del curs acadèmic, la URV informarà al treballador del calendari laboral el qual respectarà l’horari i distribució dels cursos programats pel Servei de Recursos Lingüístics. Aquest calendari es revisarà semestralment per si s’incorporen nous cursos o es deixen d’impartir. Es pot consultar la distribució horària del curs acadèmic 2010-2011 al Servei de Recursos Lingüístics, Av. Catalunya, 35 43002- Tarragona.
d) Retribució d’acord amb el conveni coŀlectiu de les universitats públiques catalanes vigent i segons el grup professional i la jornada a realitzar.
e) Centre de treball: Els cursos poden impartir-se en qualsevol dels centres de la URV i en diferents localitats. Els desplaçaments entre els diferents centres de treball aniran a càrrec del treballador que accepta aquestes condicions


Publicat per: Miquel Boronat Cogollos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.