Tècnic lingüístic de lliure designació: cap de la Secció de Promoció del Valencià

El cidaj ens informa del concurs següent:

CONVOCATÒRIA 088/2008, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’anuncia, per a la seua provisió pel sistema de lliure designació, un lloc de treball de naturalesa funcionarial, a la Conselleria d’Educació. [2008/12413] (docv núm. 5.880, de 28.10.2008)
– vegeu text

Es tracta del lloc següent:

Lloc de treball número: 13708, cap de la Secció de Promoció del Valencià.
Conselleria/organisme: Conselleria d’Educació.
Centre de destinació: Direcció General d’Ordenació i Centres Docents.
Localitat lloc: València.
Naturalesa: funcionarial.
Sector: especial docent.
Requisits: grup A/B, assessor/a lingüístic/a, docents grup A, docents grup B, tècnic/a mitjà/ana de Promoció Lingüística.
Complement de destinació: nivell 24.
Complement específic: E042.
Forma de provisió: lliure designació.
Funcions: dur a terme campanyes d’informació i sensibilització. Elaboració i edició de materials didàctics suports de l’ensenyament del valencià. Organitzar l’arreplega de dades estadístiques de situació i increment de l’ensenyament del valencià.

Les sol·licituds s’han de presentar dins del termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.