Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Tècnic lingüístic de lliure designació: cap de la Secció de Promoció del Valencià

El cidaj ens informa del concurs següent:

CONVOCATÒRIA 088/2008, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’anuncia, per a la seua provisió pel sistema de lliure designació, un lloc de treball de naturalesa funcionarial, a la Conselleria d’Educació. [2008/12413] (docv núm. 5.880, de 28.10.2008)
– vegeu text

Es tracta del lloc següent:

Lloc de treball número: 13708, cap de la Secció de Promoció del Valencià.
Conselleria/organisme: Conselleria d’Educació.
Centre de destinació: Direcció General d’Ordenació i Centres Docents.
Localitat lloc: València.
Naturalesa: funcionarial.
Sector: especial docent.
Requisits: grup A/B, assessor/a lingüístic/a, docents grup A, docents grup B, tècnic/a mitjà/ana de Promoció Lingüística.
Complement de destinació: nivell 24.
Complement específic: E042.
Forma de provisió: lliure designació.
Funcions: dur a terme campanyes d’informació i sensibilització. Elaboració i edició de materials didàctics suports de l’ensenyament del valencià. Organitzar l’arreplega de dades estadístiques de situació i increment de l’ensenyament del valencià.

Les sol·licituds s’han de presentar dins del termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>