Magdalena Ramon ens envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

vii Jornada de la SCATERM

Terminologia i Documentació

29 de maig de 2009

Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Universitat de Barcelona

Crida per a la presentació de comunicacions

La Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), filial de l’Institut d’Estudis Catalans, i la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona us conviden a participar activament en la vii Jornada de la SCATERM, titulada «Terminologia i Documentació», que tindrà lloc a la seu de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (c. de Melcior de Palau, 140, de Barcelona) el dia 29 de maig de 2009.

Hi tindran cabuda tots els treballs vinculats a l’organització i la recuperació de la informació en relació amb el tractament terminològic que se’n fa. En conseqüència, ens adrecem a professionals especialitzats en biblioteconomia, documentació, arxivística, lingüística, terminologia, traducció i altres àrees afins.
Presentació de resums (forma i terminis)
Els resums, d’un mínim de tres-centes paraules, s’han de presentar en format de document de text dels programaris MS Word (2000 superior) o Open Office, o bé en rtf. S’han de lliurar preferentment en català.

Els resums han d’anar acompanyats de les dades següents: a) nom de l’autor/a o autors i organisme de procedència; b) títol de la comunicació; c) justificació i interès de la proposta dins l’àmbit de la Jornada, i d) dades de contacte (adreça postal completa, adreça electrònica i número de telèfon).

Els resums i les dades de contacte s’han d’enviar per correu electrònic, en un arxiu adjunt, a l’adreça jornada.terminologia@ub.edu. L’assumpte del missatge ha de contenir el text següent: Jornada de la SCATERM (proposta de comunicació). El resum es considerarà lliurat quan l’autor/a rebi la confirmació de recepció per part de l’organització.

El termini límit de recepció de resums és el 9 d’abril de 2009.

Les comunicacions acceptades per a exposar oralment disposaran de vint minuts per a la presentació. Al final de cada sessió de comunicacions es reservarà un espai per al debat. Els comunicants han de lliurar a l’organització, el dia de la celebració de la Jornada, la versió definitiva del text per a la publicació, en format electrònic i en una còpia impresa. Si es lliura en suport òptic, cal que hi consti el títol i el nom de l’autor/a o autors de la comunicació.

Criteris de selecció
L’interès del tema dins l’àmbit temàtic de la Jornada.
El rigor metodològic i l’interès estratègic de la publicació.

Publicació dels treballs
Els autors seleccionats seran informats abans del 9 de maig del 2009.
Les comunicacions seran publicades en format electrònic al lloc web de la SCATERM i en repositoris digitals d’accés obert.

Comitè científic
El comitè científic de la Jornada és format per les persones següents:
Miquel Centelles Velilla, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona;
Jaume Martí Llobet, professor del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra;
Eulàlia Miret Raspall, cap del Servei de Documentació i Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans;
Marina Salse Rovira, professora de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.

Comitè organitzador
El comitè organitzador de la Jornada és format per les persones següents:
Àngels Egea Puigventós (SCATERM)
Núria Jornet Benito (Universitat de Barcelona)
Josep M. Mestres i Serra (SCATERM / Institut d’Estudis Catalans)
Marina Salse Rovira (Universitat de Barcelona)

Font: SCATERM


Publicat per: Miquel Boronat Cogollos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.