Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

b) DocumentsArxiu

VII Jornada de la Scaterm: terminologia i documentació

Magdalena Ramon ens envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

vii Jornada de la SCATERM

Terminologia i Documentació

29 de maig de 2009

Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Universitat de Barcelona

Crida per a la presentació de comunicacions

La Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), filial de l’Institut d’Estudis Catalans, i la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona us conviden a participar activament en la vii Jornada de la SCATERM, titulada «Terminologia i Documentació», que tindrà lloc a la seu de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (c. de Melcior de Palau, 140, de Barcelona) el dia 29 de maig de 2009.

Hi tindran cabuda tots els treballs vinculats a l’organització i la recuperació de la informació en relació amb el tractament terminològic que se’n fa. En conseqüència, ens adrecem a professionals especialitzats en biblioteconomia, documentació, arxivística, lingüística, terminologia, traducció i altres àrees afins.
Presentació de resums (forma i terminis)
Els resums, d’un mínim de tres-centes paraules, s’han de presentar en format de document de text dels programaris MS Word (2000 superior) o Open Office, o bé en rtf. S’han de lliurar preferentment en català.

Els resums han d’anar acompanyats de les dades següents: a) nom de l’autor/a o autors i organisme de procedència; b) títol de la comunicació; c) justificació i interès de la proposta dins l’àmbit de la Jornada, i d) dades de contacte (adreça postal completa, adreça electrònica i número de telèfon).

Els resums i les dades de contacte s’han d’enviar per correu electrònic, en un arxiu adjunt, a l’adreça jornada.terminologia@ub.edu. L’assumpte del missatge ha de contenir el text següent: Jornada de la SCATERM (proposta de comunicació). El resum es considerarà lliurat quan l’autor/a rebi la confirmació de recepció per part de l’organització.

El termini límit de recepció de resums és el 9 d’abril de 2009.

Les comunicacions acceptades per a exposar oralment disposaran de vint minuts per a la presentació. Al final de cada sessió de comunicacions es reservarà un espai per al debat. Els comunicants han de lliurar a l’organització, el dia de la celebració de la Jornada, la versió definitiva del text per a la publicació, en format electrònic i en una còpia impresa. Si es lliura en suport òptic, cal que hi consti el títol i el nom de l’autor/a o autors de la comunicació.

Criteris de selecció
L’interès del tema dins l’àmbit temàtic de la Jornada.
El rigor metodològic i l’interès estratègic de la publicació.

Publicació dels treballs
Els autors seleccionats seran informats abans del 9 de maig del 2009.
Les comunicacions seran publicades en format electrònic al lloc web de la SCATERM i en repositoris digitals d’accés obert.

Comitè científic
El comitè científic de la Jornada és format per les persones següents:
Miquel Centelles Velilla, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona;
Jaume Martí Llobet, professor del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra;
Eulàlia Miret Raspall, cap del Servei de Documentació i Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans;
Marina Salse Rovira, professora de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.

Comitè organitzador
El comitè organitzador de la Jornada és format per les persones següents:
Àngels Egea Puigventós (SCATERM)
Núria Jornet Benito (Universitat de Barcelona)
Josep M. Mestres i Serra (SCATERM / Institut d’Estudis Catalans)
Marina Salse Rovira (Universitat de Barcelona)

Font: SCATERM

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>