Doncs, la cosa no s’ha allargat tant com ens podíem témer arran de la resolució de 26 de març del 2007 que allargava els terminis. El DOCV de hui (núm. 5 519, 24.05.2007 dj.) publica la resolució següent:

[PDF]

Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2007, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, convocatòries 35/2004 i 36/2004, per a elecció de destinació. [2007/6509]

Per sengles resolucions de 30 d’octubre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques (DOGV núm. 5.384, de 9 de novembre de 2006), es publica la relació d’aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, pels torns d’accés lliure, Convocatòria 35/2004, i discapacitats, Convocatòria 36/2004. Fent ús de les competències que tinc atribuïdes, en virtut del que disposa l’article 18 del Decret 153/2005, de 28 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, resolc:

Primer
Convocar el personal relacionat en l’annex de la present Resolució, per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 5 de juny de 2007, a les 10.00 hores, a la Sala de Juntes de la conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, carrer Miquelet, 5-entresòl, de València (CP 46001).

Segon
D’acord amb el que disposa l’article 9.1 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, l’elecció de destinació s’efectuarà per orde de major a menor puntuació obtinguda en la superació de les proves selectives.

Tercer
En la resolució per la qual s’adjudiquen destinacions, com a conseqüència del present procés, s’indicarà la data de les preses de possessió i cessament que se’n deriven.

Quart
La present Resolució posa fi a la via administrativa. D’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i també amb els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant de l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seua publicació.

Alternativament, si no es recorre en reposició, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de València, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació de la present Resolució.

València, 17 de maig de 2007.

El director general d’Administració Autonòmica:
Miguel Antonio Crespo Marzal.

ANNEX
Convocatòries 35/2004 Torn Lliure i 36/2004 Discapacitats
DNI Cognoms i nom Nota final
29186110 COMECHE PALANQUES RAFAEL ANTONI 86,20
52780231 SELLES LLORET JAUME 82,20
21427859 LLOPIS PASTOR LLUIS 80,40
20002116 BORONAT COGOLLOS MIQUEL 78,20
20402368 MOMPO VIDAL CARME 77,60
21408734 SAVAL GUARDIOLA ISABEL 76,40
22529846 SALVADOR ALAMAR EMPAR 74,55
19091359 SAHUQUILLO AGUSTI MARINA 73,90
18909142 PESUDO CANTAVELLA NATIVITAT 73,80
25379494 NAVARRO CAMPOS AURORA 71,30
19978503 FAYOS CAMARENA ANTONI 70,75
24343809 SAEZ ARANDA EMILI JOSEP 70,45
19892032 CARABAL SOBRINO MARIA 70,00
19463924 VENDRELL ALBENTOSA M. ASUNCION 69,50
40912249 QUEROL ANGLES AURELI 69,35
29169740 PARDINES LOPEZ SUSANA 68,80
20823785 SELVA ARANDA M. LEONOR 64,45
73772515 PEIG GOMEZ ANNA EVA 59,95
18977010 MARTINEZ BERNAT ANTONI 58,85
44795821 RUBIO FENOLLOSA ADELINA 55,70
73537029 MARTINEZ BLANCH JOSEFA 55,45
18978437 RABASA SANCHIS SALVADOR 54,90
33475574 GIMENEZ CAMPOS M. ANGELES 53,25
24368438 ESPUIG NAVARRO BEATRIU 37,75

Publicat per: Miquel Boronat Cogollos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *