Ajuntament de Castelló de la Plana

Convocatòria per a proveir en propietat, mitjançant oposició lliure, una plaça de tècnic lingüístic, vacant en la plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament, enquadrada en el grup A, corresponent a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, tècnic superior. (DOGV núm. 5392, de 21.11.2006)

El tinent d’alcalde regidor delegat de Personal, mitjançant Decret de data 31 de juliol de 2006, resolgué convocar, per a proveir en propietat, una plaça de tècnic lingüístic.

Nombre de places: una.

Forma de selecció: oposició lliure.

Bases: regiran les publicades integres en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 101, de data 24 d’agost de 2006. [PDF]

Drets d’examen: 30,00 euros (compte denominació: Oposicions i concursos Ajuntament de Castelló de la Plana, entitat Bancaixa, número 2077 0580 42 3105081227).

Ordre d’actuació: l’ordre d’actuació dels opositors començarà per aquell el primer cognom del qual comence per la lletra T, segons el que estableix la Resolució de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques de data 4 d’abril de 2006, i continuarà per ordre alfabètic.

Participants: els qui desitgen participar en les corresponents proves selectives hauran de sol·licitar-ho mitjançant el model general d’instància, dirigida a l’alcalde en la Secretaria d’aquest ajuntament (Registre General), i hauran d’adjuntar resguard justificatiu d’haver-hi pagat els drets d’examen. Si el pagament s’efectua mitjançant gir postal o telegràfic, es consignarà el número de gir.
Per a ser admesos i prendre part en les proves selectives, a més de les seues circumstàncies personals, els sol·licitants hauran de manifestar en les instàncies que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.

Termini: el termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Boletín Oficial del Estado.

Els successius anuncis es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, d’acord amb la legislació aplicable.


Publicat per: Miquel Boronat Cogollos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.