Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Oposicions a Montserrat

El CIDAJ ens ha fet arribar la informació següent:

Informació pública de l’edicte de l’Ajuntament sobre la modificació de les bases específiques que han de regir la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic lingüístic. [2006/S11824] (DOGV n.º 5374, de 25.10.2006)

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 206 de data 30 d’agost de 2006, s’ha publicat edicte de l’Ajuntament de Montserrat sobre modificació de les bases particulars que han de regir la convocatòria per a la provisió en propietat d’un plaça de tècnic lingüístic, pel procediment de concurs oposició lliure de l’Ajuntament de Montserrat.

Cosa que es fa pública.
Montserrat, 28 de setembre de 2006. L’alcalde: Josep M. Mas i García.

I l’edicte esmentat diu:

EDICTE

En relació amb el recurs de reposició contra les bases específiques que han de regir la convocatòria per a la provisió en propietat d’un plaça de tècnic/a lingüístic/a, pel procediment de concurs oposició lliure, de l’Ajuntament de Montserrat, publicades en el BOP número 144, de 19-6-2006, procedim a esmenar allò estipulat en les bases tercera i sisena, B) fase de concurs de les bases, les quals quedaran de la següent manera:

En la base tercera s’establix com a titulació per a l’accés a la plaça esmentada: “diplomat/da universitari/a, o equivalent, o llicenciatura en filologia catalana”.

En la base sisena, B) Fase de concurs… Formació “(…màxim de 4,60 punts): -Titulacions acadèmiques:…màxim 0,60 punts,…: a)…. 0,30 punts; b)…… 0,60 punts.”

Ho fem públic perquè en prengueu coneixement.
Montserrat, 31 de juliol del 2006.-L’alcalde, Josep M. Mas Garcia.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>