La justícia corregix un decret «obscur» de Francisco Camps

El cidaj ens dóna a conéixer la informació següent:

[pdf]

DECRET 84/2008, de 6 de juny , del Consell, pel qual s’executa la sentència de 20 de juny de 2005, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en els termes expressats per la providència de 22 de maig de 2008. [2008/7155] (docv núm. 5.781, de 10.06.2008)
– vegeu text

Els tribunals han hagut de corregir les males pràctiques del conseller Font de Mora Turón (pp) i ha obligat al Consell de Francisco Camps a tornar a publicar un decret en què realment quede clar quin és l’article dels estatuts de la Universitat d’Alacant que calia aprovar:

DECRET 84/2008, de 6 de juny , del Consell, pel qual s’executa la sentència de 20 de juny de 2005, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en els termes expressats per la providència de 22 de maig de 2008. [2008/7155]

L’Estatut de la Universitat d’Alacant va ser aprovat pel Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell, d’acord amb les previsions contingudes en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

Posteriorment, la Universitat d’Alacant va interposar recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, quant a la redacció final donada a la lletra k de l’article 2 de l’Estatut.

En virtut de la sentència ferma de 20 de juny de 2005, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, es va considerar el recurs interposat per la Universitat d’Alacant contra el Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell, pel qual es va aprovar l’Estatut de la dita universitat.

Mitjançant un edicte de 26 d’octubre de 2005 es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la resolució de la sentència mencionada.

El 15 d’abril de 2008 es va publicar el Decret 47/2008, d’11 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell, que va aprovar l’Estatut de la Universitat d’Alacant.

Per resolució dictada el 22 de maig de 2008, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana requerix, en relació amb l’execució definitiva núm. 1/001755/2004, l’aprovació i publicació en el docv de l’article 2.k de l’Estatut de la Universitat d’Alacant.

Atés que l’aprovació del referit article es va produir en virtut del Decret 47/2008, d’11 d’abril, del Consell, és procedent la publicació de l’article en qüestió.

Per tot això, i en compliment del que establixen els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, és procedent portar a efecte la sentència, raó per la qual, a proposta del conseller d’Educació i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 6 de juny de 2008, decrete:

Article únic
Publicar, perquè així ho disposa expressament la resolució de la Sala Contenciosa Administrativa, Secció 1, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en relació amb l’execució de la sentència dictada el 20 de juny de 2005, l’article 2.k de l’Estatut de la Universitat d’Alacant:

«Potenciar el coneixement i l’ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, valencià segons l’Estatut d’Autonomia, acadèmicament català, atenent a la seua consolidació i plena normalització en tota la vida universitària.»

Disposició final única

Este decret entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 6 de juny de 2008

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ.

El conseller d’Educació,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN.

Fa uns mesos, la justícia impedia les censures de Francisco Camps [dtl 16.04.2008]. Ara, per a fer oficial un simple article —que encara no sabem per què els molestava, atés que no tenien cap fonament legal: ¿devia ser simple politiqueig institucional?—, el Consell ha hagut de fer dos decrets. Eixa és l’«eficàcia» del malbaratament dels recursos públics que paguem entre tots i que tant agrada a les oligarquies valencianes.

La justícia impedix les censures de la Generalitat de Francisco Camps

La Generalitat valenciana juga a la inseguretat jurídica i l’opacitat: ¿de què tracta el Decret 47/2008 del Consell? (docv núm. 5.742, de 15.04.2008 [pdf]):

DECRET 47/2008, d’11 d’abril, del Consell, pel que* es modifica el Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell, pel qual es va aprovar l’Estatut de la Universitat d’Alacant. [2008/4498]

L’Estatut de la Universitat d’Alacant va ser aprovat pel Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell, d’acord amb les previsions contingudes en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

Posteriorment, la Universitat d’Alacant va interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, pel que fa a la redacció final donada a l’article 2.k del citat estatut.

En virtut de la sentència ferma de 20 de juny de 2005, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, es va estimar el recurs interposat per la Universitat d’Alacant contra el Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell, pel qual es va aprovar l’Estatut de la dita universitat, i es reconeix el dret al fet que el Consell aprove i publique l’article 2.k de l’Estatut de la Universitat d’Alacant d’acord amb el text original enviat per esta.

Mitjançant un edicte de 26 d’octubre de 2005, es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la decisió de la sentència mencionada. Posteriorment, la Universitat d’Alacant ha sol·licitat l’execució de sentència.

Per tot això, i en compliment del que establixen els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, és procedent portar a terme les declaracions contingudes en la decisió de la sentència, per la qual cosa, a proposta del conseller d’Educació i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 11 d’abril de 2008, decrete:

Article únic. Modificació de l’article 2.k de l’Estatut de la Universitat d’Alacant

Modificar, perquè ho ha acordat així la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en sentència ferma de 20 de juny de 2005, l’article 2.k de l’Estatut de la Universitat d’Alacant, que queda redactat amb el text enviat per esta.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 11 d’abril de 2008

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller d’Educació,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

Sembla clar que, a més d’una redacció embolicada que pretén deixar en bon lloc l’actuació del Consell del Partit Popular, a més, la poca vergonya dels dirigents actuals de la Generalitat valenciana es comprova en l’omissió (censora) de la redacció de l’article 2.k original de l’article dels estatuts de la universitat d’Alacant, que originalment i finalment és la següent:

Potenciar el coneixement i l’ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, valencià segons l’Estatut d’Autonomia, acadèmicament català, atenent a la seua consolidació i plena normalització en tota la vida universitària.*Construcció errònia en lloc de «pel qual». Podem suposar que els tècnics lingüístics del diari oficial no han tingut ocasió de revisar el text.
Nota: el text de la Generalitat és una altra mostra de l’actitud de Francisco Camps i el seu govern, que no eviten les ocasions de fer ús de la prepotència i de mostrar el menyspreu que senten per la majoria dels ciutadans valencians i de les institucions socials que treballen i viuen normalment en valencià. D’altra banda, legalment, ¿on podem consultar la versió oficial de l’article 2.k si només es va publicar en el docv la versió manipulada per la Generalitat?

Butlletí de la CDLPV: Índex, núm. 14

Posem una mica al dia la secció del web Eines de Llengua corresponent al butlletí Índex. Hi hem afegit el sumari del número 14:

Pàg. 2 | legislació: «Comparativa del tractament de la llengua en els estatuts d’autonomia dels Països Catalans» (Gabriel Bibiloni)
Pàg. 13 | dialectologia: «Aplicació de tècniques de socioestadística avançada en l’anàlisi de dades dialectals: classificació dels parlars locals de la Marina» (Joan-Carles Ortega i Berenguer)
Pàg. 21 | dialectologia: «Locucions i modismes en el Dietari de Pere Joan Porcar» (Josep Lozano Lerma)
Pàg. 32 | web: «Novetats en el web Eines de Llengua»
Pàg. 32 | terminologia: «Dades de diccionari» (Miquel Boronat Cogollos)