Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Flaixos sobre el català a l’ensenyament de les Illes Balears

Els Flaixos número 16 (17.06.2008) ens informen sobre la regulació de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament a les Illes Balears:

S’ha publicat el Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 83, de 14 de juny de 2008; [pdf]). Aquesta disposició estableix, en l’article 6, que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, és la llengua de l’ensenyament, i en regula l’ús com a llengua vehicular i d’aprenentatge de l’educació infantil, l’educació primària, i de l’educació secundària obligatòria. Així mateix, aquest Decret deroga, entre altres disposicions, l’Ordre de 13 de setembre de 2004, per la qual es regula el dret dels pares, les mares o els tutors legals, a elegir la llengua del primer ensenyament dels alumnes dels centres sostinguts amb fons públics.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>