En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (núm. 6.552, 27.06.211; [pdf]) apareix la convocatòria següent:

Resolució de 16 de juny de 2011, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’un personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte «Diseño y creación de un corpus comparable con covalt. Análisis traductológico y explotación didáctica de ambos corpus» codi 09I387. [2011/7103] […]

Primera. Denominació del lloc de treball
Personal investigador.

Segona. Retribució íntegra mensual
La retribució íntegra mensual, inclosa la part proporcional de les pagues extres, serà de 719,79 euros en concepte de sou base.

Tercera. Objecte i període
Coŀlaborar en la realització del projecte d’investigació: «Diseño y creación de un corpus comparable con COVALT. Análisis traductológico y explotación didáctica de ambos corpus», codi 09I387 amb funcions de tècnic/a superior de suport a la investigació.

La durada prevista d’aquest contracte és de 3 mesos. En tot cas la durada del contracte està vinculada a la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària d’aquest.

El període de prova establert serà el que s’indique en la legislació laboral en vigor.

Quarta. Jornada de treball A temps parcial (15 hores setmanals).

El termini és de deu dies naturals des de l’endemà de la publicació en el docv. Per a qualsevol aclariment sobre la convocatòria, les persones interessades poden dirigir-se al professor Josep Marco Borillo (c/e: jmarco@trad.uji.es).


Publicat per: Miquel Boronat Cogollos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *