Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Minoració de les ajudes a entitats locals 2011

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicava fa uns dies (31.05.2011) l’ordre de minoració de les subvencions per a promoció de l’ús del valencià en ajuntaments i mancomunitats:

Orde 37/2011, de 24 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es minora l’import global màxim previst en l’Orde 105/2010, de 30 de desembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià durant l’any 2011.

[…] Minorar en 11.600 euros (onze mil sis-cents euros) l’import global màxim previst en l’article tercer de la citada orde, en relació a la línia T3167000 de l’aplicació pressupostària 09.02.04.422.50.4 corresponent al pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2011. L’import resultant és, per tant, de 214.403 euros (dos-cents catorze mil quatre-cents tres euros).

Tal com vam poder llegir en l’ordre esmentada (veg.dtl, 10.02.2011), la quantitat inicial era de 226.003 euros, però ara queda reduïda a 214.403 euros. Convindria saber a què es destinaran eixos diners públics, però mai no sabrem per quin albelló (privat, segurament) han desaparegut. No sabrem si contindran el gasto públic o més aviat engreixaran el benefici privat dels clients polítics.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>