Recull de normes rellevants pel que fa als drets lingüístics. Podeu trobar més dades en el recull de legislació lingüística de Gabriel Bibiloni.

1. Normes estatals

Reforma del Reglament del Senat espanyol. [Arxiu] [pdf] 2010.07.21
Reforma del Reglament del Senat espanyol. [Arxiu] [pdf] 2005.07.04
Reglament del Senat espanyol. [En català] [PDF] 1994.05.03

2. Pactes i acords internacionals

Acord administratiu entre la Comissió Europea i el Regne d’Espanya, de 21 de desembre del 2005, per a permetre l’ús oficial en la Comissió, a més de l’espanyol/castellà*, de les altres llengües l’estatut de les quals és reconegut per la Constitució espanyola [PDF en espanyol: DOUE 25.03.2006; ref. 2006/C 73/06] [PDF en francés: JOUE 17.02.2006; ref. 2006/C 40/02]

* Eixe és el nom de la llengua en la versió francesa; en la versió espanyola és «español o castellano».

2005.12.21
Carta europea de les llengües regionals o minoritàries. [En català] [Consell d’Europa] [Instrument de ratificació espanyola (BOE 15.09.2001) veg. NJ] 1992.01.05

3. Tractats i normes europeus

Llei orgànica 3/2001, de 6 de novembre, per la qual s’autoritza la ratificació per Espanya del Tractat de Niça pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió Europea, els Tractats Constitutius de les Comunitats Europees i determinats actes connexos, firmat a Niça el dia 26 de febrer del 2001. [Web jurídic] 2001.11.06
Tractat constitutiu de la Unió Europea [Arxiu] Versió consolidada (1997-2001)
Instrument de ratificació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, feta a Estrasburg el 5 de novembre de 1992. [Web jurídic] 2001.09.15

4. Parlament Europeu

4.1 Resolucions normatives
«Arranjament administratiu» (!!)
13.06.2005 / 27.04.2006Reglament intern del Parlament Europeu (art. 45, 128 i 163) [Arxiu]
2005.06.13 – …
Resolució 162/94 sobre el dret a l’ús de la pròpia llengua, de 25 de juliol de 1994 [Arxiu] 1994.07.25
Resolució 1235/90 del Parlament Europeu sobre la situació de les llengües a la Comunitat i de la llengua catalana, d’11 de desembre de 1990 [Arxiu] 1990.12.11
Reglament número 1, del Consell, pel qual es fixa el règim lingüístic de la Comunitat Econòmica Europea [Arxiu] 1958.04.15
4.2 Resolucions no normatives
Resolució del Parlament Europeu sobre les llengües europees regionals i menys difoses [Arxiu] 2001.12.13
European Parliament Resolution on linguistic and cultural minorities in the European Community (Resolution prepared by Mark Killilea and adopted by the European Parliament on February 1994.) [Arxiu] 1994.02.09
Resolució del Parlament Europeu de 30 d’octubre de 1987 sobre les llengües i cultures de les minories regionals i ètniques de la Comunitat Europea («Informe Kuijpers») [Arxiu] 1987.10.30
European Parliament Resolution on a Community charter of regional languages and cultures and on a charter of rights of ethnic minorities (Resolution prepared by Gaetano Arfé, and adopted by the European Parliament on 16 October 1981.) [Arxiu] 1981.10.16

5. Nacions Unides (ONU)

Pacte internacional de drets civils i polítics (Resolució 2.200 [XXI] A) adoptat per l’Assemblea General de les Nacions Unides de 19 de desembre de 1966 1966