Ordre 2/2015, de 12 de febrer, de la Conselleria de Governació i Justícia, per la qual s’aproven les bases i es convoquen les proves d’aptitud per a l’obtenció del títol de gestor administratiu. (docv número 7469, de data 19.02.2015) 2015.02.19
Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els servicis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat. (docv número 7148, de data 08.11.2013) 2013.11.08
ORDEN ECI/2514/2007, de 13 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales de Máster y Doctor. (BOE número 200, de data 21.08.2007) 2007.08.21
Ordre de 8 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica parcialment l’Ordre de 24 de maig de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es regula l’obtenció del Certificat de Capacitació o del Diploma de Mestre de Valencià dins dels estudis conduents a l’obtenció de les diferents titulacions universitàries. (DOGV número 4864, de data 18.10.2004) 2004.10.18
ORDRE de 23 d’abril de 2003, de la conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d’ingrés i d’accés als cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escola Oficial d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional i procediment per a l’adquisició de noves especialitats. [2003/4889] (DOGV número 4491, de data 02.05.2003) [Inclou en els annexos X i XI les els requisits per a l’exempció de la prova de valencià i de castellà] 2003.05.02
ORDRE de 8 de maig de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoca concurs oposició per a l’ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats. [2002/4890] (DOGV número 4246, de data 10.05.2002) [S’hi aplica el Decret 62/2002] 2002.05.10
ORDRE de 8 de maig de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d’ingrés i d’accés als cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional i procediment per a l’adquisició de noves especialitats. [2002/X4892] (DOGV número 4246, de data 10.05.2002) [S’hi aplica el Decret 62/2002] 2002.05.10
ORDRE de 8 de març del 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual. [2002/2748] (DOGV número 4220, de data 03.04.2002) 2002.04.03
ORDRE de 19 de febrer de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes per a la producció de línies editorials en castellà. [2002/F2439] (DOGV número 4208, de data 12.03.2002) 2002.03.12
ORDRE de 19 de febrer de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes per a la producció de línies editorials en castellà. [2002/F2439] (DOGV número 4208, de data 12.03.2002) 2002.03.12
ORDRE de 14 de febrer de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual s’aproven les bases i es convoca la concessió d’ajudes per a la producció editorial en valencià. [2001/3070] (DOGV número 3977, de data 10.04.2001) 2001.04.10
ORDRE de 14 de febrer de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual s’aproven les bases i es convoca la concessió d’ajudes per a la producció de línies editorials en castellà. [2001/3073] (DOGV número 3977, de data 10.04.2001) 2001.04.10
ORDRE de 26 de març de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d’intercanvis escolars entre alumnes dels centres mantinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a afavorir la integració lingüística. [2001/M3127] (DOGV número 3975, de data 06.04.2001) 2001.04.06
ORDRE de 5 de març del 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual. [2001/Q2422] (DOGV número 3967, de data 27.03.2001) 2001.03.27
ORDRE de 23 de febrer de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. [2001/2345] (DOGV número 3966, de data 26.03.2001) 2001.03.26
ORDRE de 23 de febrer de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes. [2001/X2195] (DOGV número 3963, de data 21.03.2001) – CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre de 23 de febrer de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convocan ajues a la traducció i edició d’obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes. [2001/2555] (DOGV número 3965, de data 23.03.2001) 2001.03.21 / 2001.03.23
ORDRE de 8 de gener de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs sobre la situació i evolució social del valencià. [2001/X962] (DOGV número 3933, de data 06.02.2001) 2001.02.06
ORDRE de 16 de gener de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de Fogueres en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2001. [2001/X959] (DOGV número 3932, de data 05.02.2001) – CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre de 16 de gener de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de Fogueres en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2001/F3610] (DOGV número 3982, de data 19.04.2001) 2001.02.05 / 2001.04.19
ORDRE de 16 de gener de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de Falles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2001. [2001/Q958] (DOGV número 3932, de data 05.02.2001) 2001.02.05
ORDRE de 16 de gener de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2001. [2001/F957] (DOGV número 3932, de data 05.02.2001) 2001.02.05
ORDRE de 3 d’abril de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes. [2000/S3074] (DOGV número 3734, de data 19.04.2000) 2000.04.19
ORDRE de 3 d’abril de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. [2000/F3073] (DOGV número 3732, de data 17.04.2000) 2000.04.17
ORDRE de 22 de febrer de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual. [2000/X2069] (DOGV número 3716, de data 24.03.2000) 2000.03.24
ORDRE de 25 de febrer de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d’intercanvis escolars entre alumnes dels centres mantinguts amb fons públics dels territoris de predomini lingüístic establits pels articles 35 i 36 de la Llei 4/1983, d’Ús i Ensenyament del Valencià. [2000/X1787] (DOGV número 3707, de data 13.03.2000) 2000.03.13
ORDRE de 15 de febrer de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs sobre la situació i evolució social del valencià. [2000/X1505] (DOGV número 3698, de data 29.02.2000) 2000.02.29
ORDRE de 12 de gener de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en el 2000. [2000/X318] (DOGV número 3670, de data 20.01.2000) 2000.01.20
ORDRE de 12 de gener de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de Fogueres en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en el 2000. [2000/X317] (DOGV número 3670, de data 20.01.2000) 2000.01.20
ORDRE de 12 de gener de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de Falles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en el 2000. [2000/M316] (DOGV número 3670, de data 20.01.2000) 2000.01.20
ORDRE de 12 de juliol de 1999 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes. [1999/X6877] (DOGV número 3556, de data 09.08.1999) 1999.08.09
ORDRE de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es modifica parcialment l’Ordre de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual s’establixen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i s’homologuen i es revaliden d’altres títols i certificats. [1999/M6377] (DOGV número 3544, de data 22.07.1999) 1999.07.22
ORDRE de 30 de març de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’aproven les bases i es convoca la concessió d’ajudes per a la producció editorial valenciana per a 1999. [1999/M5170] (DOGV número 3509, de data 03.06.1999) – CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre de 30 de març 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia per la qual s’aproven les bases i es convoca la concessió d’ajudes per a la producció editorial valenciana per a 1999. [1999/6673] (DOGV número 3541, de data 19.07.1999) 1999.06.03 / 1999.07.19
ORDRE d’abril de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. [1999/4354] (DOGV número 3495, de data 14.05.1999) 1999.05.14
ORDRE de 8 de març de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual. [1999/Q2529] (DOGV número 3472, de data 13.04.1999) 1999.04.13
ORDRE de 2 de març de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs sobre la situació i evolució social del valencià. [1999/X2764] (DOGV número 3465, de data 31.03.1999) 1999.03.31
ORDRE d’1 de març de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d’intercanvis escolars entre alumnes dels centres mantinguts amb fons públics dels territoris de predomini lingüístic establits pels articles 35 i 36 de la Llei 4/1983, d’Ús i Ensenyament del Valencià. [1999/X2306] (DOGV número 3461, de data 25.03.1999) 1999.03.25
ORDRE de 28 de desembre de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de fogueres en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 1999. [1999/L394] (DOGV número 3418, de data 22.01.1999) 1999.01.22
ORDRE de 28 de desembre de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 1999. [1999/L391] (DOGV número 3417, de data 21.01.1999) 1999.01.21
ORDRE de 9 de juliol de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes. [1998/X6163] (DOGV número 3293, de data 24.07.1998) – ORDRE de 9 de juliol de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes. [1998/X6163] (DOGV número 3293, de data 24.07.1998) 1998.07.24 / 1998.07.24
ORDRE de 26 de desembre de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les Fogueres, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 1998. [1998/158] (DOGV número 3166, de data 21.01.1998) 1998.01.21
ORDRE de 26 de desembre de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 1998. [1998/159] (DOGV número 3166, de data 21.01.1998) 1998.01.21
ORDRE de 26 de desembre de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les falles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a 1998. [1998/C211] (DOGV número 3166, de data 21.01.1998) 1998.01.21
ORDRE de 26 de desembre de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les Fogueres, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 1998. [1998/158] (DOGV número 3166, de data 21.01.1998) 1998.01.21
ORDRE de 26 de desembre de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 1998. [1998/159] (DOGV número 3166, de data 21.01.1998) 1998.01.21
ORDRE de 26 de desembre de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les falles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a 1998. [1998/C211] (DOGV número 3166, de data 21.01.1998) 1998.01.21
ORDRE de 23 de maig de 1997, del conseller de Presidència, per la qual es regulen i convoquen ajudes per a les associacions valencianes radicades fora de la Comunitat Valenciana (DOGV número 3011, de data 11.06.1997) 1997.06.11
ORDRE de 20 de maig de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als ajuntaments, mancomunitats de municipis, empreses, comerços, indústries, associacions professionals, gremials, empresarials i associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. (DOGV número 3000, de data 27.05.1997) – CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre de 20 de maig de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als ajuntaments, mancomunitats de municipis, empreses, comerços, indústries, associacions professionals, gremials empresarials i associacions cíviques sense finalitat lucrativa, per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. (DOGV número 3011, de data 11.06.1997) 1997.05.27 / 1997.06.11
ORDRE de 14 de març de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual. (DOGV número 2995, de data 20.05.1997) 1997.05.20
ORDRE de 21 de març de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes. (DOGV número 2979, de data 25.04.1997) – CORRECCIÓ d’errades de Ordre de 21 de març de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes. (DOGV número 2995, de data 20.05.1997) 1997.04.25 / 1997.05.20
ORDRE de 5 de febrer de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el Pla de Formació Lingüístico-Tècnica en Valencià del Professorat No Universitari, i l’obtenció de les titulacions administratives necessàries per a l’ensenyament en Valencià i de Valencià en tots els nivells d’ensenyament no universitari. (DOGV número 2968, de data 10.04.1997) 1997.04.10
ORDRE de 9 de gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 1997. (DOGV número 2918, de data 29.01.1997) – CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre de 9 de gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [97/L5744] (DOGV número 2931, de data 17.02.1997) 1997.01.29 / 1997.02.17
ORDRE de 9 de gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les Fogueres, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 1997. (DOGV número 2918, de data 29.01.1997) 1997.01.29
ORDRE de 9 de gener de 1997 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les Falles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a 1997. (DOGV número 2918, de data 29.01.1997) 1997.01.29
ORDRE de 2 d’abril de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a d’altres idiomes. (DOGV número 2738, de data 30.04.1996) 1996.04.30
ORDRE de 19 d’abril de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als ajuntaments, mancomunitats de municipis, empreses, comerços, indústries, associacions professionals, gremials, empresarials i associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. (DOGV número 2735, de data 25.04.1996) 1996.04.25
ORDRE de 22 de desembre de 1995, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 1996. (DOGV número 2668, de data 16.01.1996) 1996.01.16
ORDRE de 22 de desembre de 1995, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les falles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 1996. (DOGV número 2668, de data 16.01.1996) 1996.01.16
ORDRE de 22 de desembre de 1995, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les Fogueres, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 1996. (DOGV número 2668, de data 16.01.1996) 1996.01.16
ORDRE de 22 de desembre de 1995, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es deroguen alguns apartats de l’article 4rt de l’Ordre de 16 d’agost de 1994, sobre homologació i revalidació dels Certificats Oficials Administratius de Coneixements de Valencià. (DOGV número 2651, de data 22.12.1995)

Ordre anul·lada pel Tribunal Suprem espanyol (STS 15.03.2006)
1995.12.22
ORDRE de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual s’estableixen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i s’homologuen i es revaliden d’altres títols i certificats. (DOGV número 2331, de data 24.08.1994) – Correcció d’errades de l’Ordre de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual s’estableixen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i s’homologuen i es revaliden d’altres títols i certificats. (DOGV número 2423, de data 09.01.1995). Modificada per una ordre de 22 de desembre de 1995. I posteriorment per una ordre de 24 de juny de 1999. 1994.08.24 / 1995.01.09
ORDRE de 24 de maig de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es regula l’obtenció del certificat de capacitació o el diploma de mestre de valencià dins dels estudis conduents a l’obtenció de les diferents titulacions universitàries. (DOGV número 2530, de data 15.06.1995). Modificada per una ordre de 8 de setembre de 2004. 1995.06.15
ORDRE de 6 de març de 1995 de la Conselleria d’Educació i Ciència per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a d’altres idiomes. (DOGV número 2486, de data 07.04.1995) 1995.04.07
ORDRE de 29 de març de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als ajuntaments, mancomunitats de municipis, empreses, comerços, indústries i associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. (DOGV número 2485, de data 06.04.1995) – CORRECCIó d’errades de l’Ordre de 29 de març de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als ajuntaments, mancomunitats de municipis, empreses, comerços, indústries i associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. (DOGV número 2632, de data 23.11.1995) 1995.04.06 / 1995.11.23
ORDRE de 6 de març de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana per la qual es convoquen ajudes per a associacions que realitzen trobades escolars per a promocionar l’ús del valencià en centres educatius que imparteixen ensenyament en valencià i en la seua corresponent comunitat educativa. (DOGV número 2480, de data 30.03.1995) 1995.03.30
ORDRE de 25 de gener de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual (EVA). (DOGV número 2470, de data 15.03.1995) 1995.03.15
ORDRE de 27 de gener de 1995, de la Conselleria de Cultura, per la qual s’aproven les bases i es convoca la concessió d’ajudes a la producció editorial en valencià per a 1995. (DOGV número 2450, de data 15.02.1995) 1995.02.15
ORDRE de 13 de gener de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 1995. (DOGV número 2443, de data 06.02.1995) 1995.02.06
ORDRE de 13 de gener de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les falles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 1995. (DOGV número 2443, de data 06.02.1995) 1995.02.06
ORDRE de 13 de gener de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les Fogueres, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 1995. (DOGV número 2443, de data 06.02.1995) 1995.02.06
ORDRE de 7 de setembre de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual s’aproven determinats projectes editorials per al Batxillerat Unificat i Polivalent i s’autoritza l’ús dels materials curriculars corresponents en centres docents públics i privats de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 2367, de data 17.10.1994) 1994.10.17
ORDRE de 12 de maig de 1994 de la Conselleria d’Educació i Ciència per la qual es regulen el projecte educatiu i l’horari dels centres d’immersió lingüística. (DOGV número 2313, de data 19.07.1994) 1994.07.19
ORDRE de 12 d’abril de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual. (DOGV número 2268, de data 17.05.1994) 1994.05.17
ORDRE d’1 de desembre de 1993, de la Conselleria d’Educació i Ciència, sobre l’ús de les llengües oficials en la toponímia, en la senyalització de les vies de comunicació i en la retolació dels serveis públics en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 2227, de data 15.03.1994) 1994.03.15
ORDRE de 2 de març de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als centres docents privats concertats que imparteixen ensenyaments de Pre-escolar/Educació Infantil i d’Educació Primària/Educació General Bàsica en valencià. (DOGV número 2223, de data 09.03.1994) 1994.03.09
ORDRE de 17 de febrer de 1994, de la Conselleria de Cultura, per la qual s’aproven les bases i es convoca la concessió d’ajudes a la producció editorial en valencià per a 1994. (DOGV número 2216, de data 28.02.1994) 1994.02.28
ORDRE de 8 de febrer de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als ajuntaments, mancomunitats de municipis, empreses, comerços, indústries i associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. (DOGV número 2212, de data 22.02.1994) 1994.02.22
ORDRE de 7 de febrer de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a d’altres idiomes. (DOGV número 2212, de data 22.02.1994) 1994.02.22
ORDRE de 4 de febrer de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, per la qual es convoquen ajudes per a associacions que realitzen trobades escolars per a promoure l’ús del valencià en centres educatius que imparteixen ensenyament en valencià i en la seua corresponent comunitat educativa. (DOGV número 2212, de data 22.02.1994) 1994.02.22
ORDRE d’11 de gener de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les Fogueres a l’àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 2188, de data 19.01.1994) – Correcció d’errades de l’Ordre d’11 de gener de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les Fogueres, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 2212, de data 22.02.1994) 1994.01.19 / 1994.02.22
ORDRE d’11 de gener de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les Falles a l’àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 2188, de data 19.01.1994) – Correcció d’errades de l’Ordre d’11 de gener de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les Falles, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 2212, de data 22.02.1994) 1994.01.19 / 1994.02.22
ORDRE d’11 de gener de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena, a l’àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 2188, de data 19.01.1994) 1994.01.19
ORDRE de 14 de desembre de 1993, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es modifica l’Ordre d’1 de setembre de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV núm. 191, de 25 de setembre), per la qual es desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol, sobre l’aplicació de la Llei 4/1983, d’Ús i Ensenyament del Valencià dins l’àmbit de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 2181, de data 10.01.1994) 1994.01.10
ORDRE de 29 de juliol de 1993, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es modifica l’Ordre de 7 de gener de 1993 (DOGV 1960 de 9 de febrer de 1993), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convocaven ajudes económiques per a ajuntaments, mancomunitats de municipis, empreses, comerços, indústries i associacions cíviques sense finalitat lucrativa, per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. (DOGV número 2090, de data 25.08.1993) 1993.08.25
ORDRE de 13 d’abril de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual prorroga el termini de presentació de sol.licituds d’ajudes econòmiques per als centres docents privats concertats que imparteixen els ensenyaments de Pre-escolar i d’Educació Primària/Educació General Bàsica en valencià. (DOGV número 2014, de data 30.04.1993) 1993.04.30
ORDRE de 22 de març de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual convoca ajudes econòmiques per als centres docents privats concertats que imparteixen els ensenyaments de Pre-escolar i d’Educació Primària/Educació General Bàsica en valencià. (DOGV número 1999, de data 06.04.1993) 1993.04.06
ORDRE de 24 de febrer de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, la qual fa públics els tràmits administratius a seguir en relació amb les subvencions regulades en el capítol I, articles 3 i 4 del capítol II, capítol III, capítol IV i capítol VI de l’Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, de 20 de gener de 1987, sobre ajudes genèriques al teatre valencià per a 1993. (DOGV número 1988, de data 22.03.1993) 1993.03.22
ORDRE de 4 de gener de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual. (DOGV número 1979, de data 08.03.1993) 1993.03.08
ORDRE de 7 de gener de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, per la qual convoca ajudes per a associacions que realitzen trobades escolars, simposis o congressos per a promoure l’ús del valencià en centres educatius que imparteixen ensenyament en valencià i en la seua corresponent comunitat educativa. (DOGV número 1965, de data 16.02.1993) 1993.02.16
ORDRE de 8 de gener de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual convoca ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a d’altres idiomes. (DOGV número 1960, de data 09.02.1993) 1993.02.09
ORDRE de 7 de gener de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual convoca ajudes econòmiques per als ajuntaments, mancomunitats de municipis, empreses, comerços, indústries i associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. (DOGV número 1960, de data 09.02.1993) 1993.02.09
ORDRE de 4 de desembre de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la qual aprova les bases i convoca la concessió d’ajudes a la producció editorial en valencià per a 1993. (DOGV número 1957, de data 04.02.1993) 1993.02.04
ORDRE de 2 de gener de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual convoca els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les falles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 1949, de data 25.01.1993) – Correcció d’errades de l’Ordre de 2 de gener de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual convocava els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les falles, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 1950, de data 26.01.1993) 1993.01.25 / 1993.01.26
ORDRE de 2 de gener de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual convoca els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les fogueres en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 1949, de data 25.01.1993) – Correcció d’errades de l’Ordre de 2 de gener de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la qual convocava els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les fogueres, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 1950, de data 26.01.1993) 1993.01.25 / 1993.01.26
ORDRE de 2 de gener de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 1949, de data 25.01.1993) – Correcció d’errades de l’Ordre de 2 de gener de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual convocava els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades en les festes de la Magdalena, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 1950, de data 26.01.1993) 1993.01.25 / 1993.01.26
ORDRE de 20 d’agost de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual prorroga el termini de presentació de sol.licituds d’ajudes econòmiques per als centres docents privats concertats que imparteixen els ensenyaments de Pre-escolar i d’Educació General Bàsica en valencià. (DOGV número 1858, de data 09.09.1992) 1992.09.09
ORDRE de 9 d’abril de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual convoca ajudes econòmiques per als centres docents privats concertats que imparteixen els ensenyaments de Pre-escolar i d’Educació General Bàsica en valencià. (DOGV número 1843, de data 12.08.1992) 1992.08.12
ORDRE de 6 de juliol de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a d’altres idiomes. (DOGV número 1833, de data 24.07.1992) 1992.07.24
ORDRE de 15 de gener de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual convoca el Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana per a 1992. (DOGV número 1753, de data 27.03.1992) 1992.03.27
ORDRE de 14 de febrer de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual convoca ajudes per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual. (DOGV número 1732, de data 26.02.1992) – CORRECCIO d’errades de l’Ordre de 14 de febrer de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual convoca ajudes per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual. (DOGV número 1754, de data 30.03.1992) 1992.02.26 / 1992.03.30
ORDRE de 17 de febrer de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, per la qual convoca ajudes per a associacions que realitzen trobades escolars per a promocionar l’ús del valencià en centres educatius que imparteixen ensenyament en valencià i en la seua corresponent comunitat educativa. (DOGV número 1732, de data 26.02.1992) 1992.02.26
ORDRE de 14 de febrer de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual convoca ajudes econòmiques per als ajuntaments, mancomunitats de municipis, comerços, indústries i associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. (DOGV número 1732, de data 26.02.1992) 1992.02.26
ORDRE de 25 de novembre de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual aprova les bases i convoca la concesió d’ajudes a la producció editorial en valencià per a 1992. (DOGV número 1714, de data 31.01.1992) 1992.01.31
ORDRE de 31 de maig de 1991, del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als centres docents privats concertats que fan els ensenyaments de Preescolar i Educació General Bàsica en valencià. (DOGV número 1582, de data 09.07.1991) 1991.07.09
ORDRE de 15 de maig de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a d’altres idiomes. (DOGV número 1579, de data 04.07.1991) 1991.07.04
ORDRE de 14 de maig de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca un concurs públic per a adjudicar ajudes a la labor editorial valenciana. (DOGV número 1579, de data 04.07.1991) 1991.07.04
ORDRE del dia 18 d’abril de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, per la qual convoca ajudes per a associacions que realitzen trobades escolars per a promoure l’ús del valencià en centres educatius que imparteixen ensenyament en valencià i en la seua corresponent comunitat educativa. (DOGV número 1530, de data 26.04.1991) 1991.04.26
ORDRE d’11 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultrura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual. (DOGV número 1511, de data 26.03.1991) 1991.03.26
ORDRE de 23 de novembre de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol, sobre l’aplicació de la Llei 4/1983, d’Us i Ensenyament del Valencià. (DOGV número 1496, de data 04.03.1991) 1991.03.04
ORDRE de 4 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual convoca ajudes econòmiques per als ajuntaments, mancomunitats de municipis, comerços, indústries i associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. (DOGV número 1482, de data 12.02.1991) 1991.02.12
ORDRE de 21 de desembre de 1990 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’aproven les bases i s’ofereix la concessió d’ajudes a la producció editorial en valencià per a 1991. (DOGV número 1473, de data 30.01.1991) 1991.01.30
ORDRE de 23 d’octubre de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual convoca ajudes per als centres docents privats concertats d’Educació General Bàsica que fan l’ensenyament en valencià. (DOGV número 1423, de data 15.11.1990) 1990.11.15
ORDRE de 6 de juny de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i edició d’obres literàries. (DOGV número 1338, de data 03.07.1990) 1990.07.03
ORDRE de 6 de juny de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca concurs públic per a adjudicar ajudes a la labor editorial valenciana. (DOGV número 1338, de data 03.07.1990) 1990.07.03
ORDRE de 5 de juny de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual. (DOGV número 1337, de data 02.07.1990) 1990.07.02
ORDRE de 5 de juny de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual. (DOGV número 1333, de data 26.06.1990) 1990.06.26
Odre de 17 de maig de 1990, de la Conselleria de Cultura, Ecucació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als ajuntaments, mancomunitats de municipis, comerços, indústries i associacions cíviques sense finalitat lucrativa, per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. (DOGV número 1323, de data 12.06.1990) 1990.06.12
ORDRE de 29 de desembre de 1989 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’aproven les bases i es convoca la concessió d’ajudes a la producció editorial en valencià per a 1990. (DOGV número 1256, de data 02.03.1990) 1990.03.02
ORDRE de 17 de juliol de 1989, de la Conselleria d’Administració Pública, sobre la utilizació del valencià a les convocatòries de personal. (DOGV número 1118, de data 31.07.1989) 1989.07.31
ORDRE de 22 de maig de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’estableixen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de valencià i s’homologuen i es revaliden d’altres títols o certificats. (DOGV número 1082, de data 09.06.1989) 1989.06.09
ORDRE de 25 d’abril de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als ajuntaments, comerços, indústries i associacions cíviques sense finalitat lucrativa no relacionades amb l’ensenyament per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. (DOGV número 1068, de data 19.05.1989) 1989.05.19
ORDRE de 4 d’abril de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i edició d’obres literàries al valencià i del valencià a d’altres idiomes. (DOGV número 1056, de data 03.05.1989) 1989.05.03
ORDRE de 30 de gener de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca l’adjudicació de projectes de treball per a l’Estudi del Valencià Actual (plan eva). (DOGV número 1038, de data 06.04.1989) 1989.04.06
ORDRE de 20 de desembre de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’aproven les bases i es convoca la concessió d’ajudes a la producció editorial en valencià per a 1989. (DOGV número 982, de data 12.01.1989) 1989.01.12
ORDRE de 8 de novembre de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la qual es regulen les bases que han de regir la convocatòria de concessió d’ajudes a la traducció i edició d’obres literàries al valencià i del valencià a d’altres idiomes. (DOGV número 947, de data 21.11.1988) 1988.11.21
ORDRE de 25 d’octubre de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als centres docents privats que fan l’ensenyament en valencià. (DOGV número 937, de data 07.11.1988) 1988.11.07
ORDRE de 24 d’agost de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es dicten instruccions per a l’ampliació del règim de concerts educatius per als nivells de Pre-escolar als Centres concertats que imparteixen l’Ensenyament en Valencià. (DOGV número 910, de data 27.09.1988) 1988.09.27
ORDRE de 15 de juny de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca l’adjudicació de projectes de treball per a l’Estudi del Valencià Actual (Pla EVA). (DOGV número 857, de data 30.06.1988) 1988.06.30
ORDRE de 13 de juny de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques a Associacions sense finalitat lucrativa, per a programes relacionats amb el foment del valencià. (DOGV número 857, de data 30.06.1988) 1988.06.30
ORDRE de 26 d’abril de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l’obtenció del Certificat de Capacitació o el Diploma de Mestre de Valencià en concloure els estudis en les Escoles Universitàries de Formació del Professorat. (DOGV número 824, de data 13.05.1988) 1988.05.13
ORDRE de 2 de març de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es modifica el punt 1 de l’article cinqué de l’Ordre d’1 de setembre de 1984, per la qual es desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol, sobre la constitució de la “Comissió Tècnica per a l’Ensenyament del Valencià”. (DOGV número 818, de data 05.05.1988) 1988.05.05
ORDRE de 13 d’abril de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià en la comercialització de productes i prestació de serveis. (DOGV número 815, de data 02.05.1988) 1988.05.02
ORDRE de 30 de desembre de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’aproven les bases i es convoca la concessió d’ajudes a la producció editorial en valencià per a 1988. (DOGV número 751, de data 28.01.1988) 1988.01.28
ORDRE de 17 de novembre de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques a Associacions sense finalitat lucrativa, per a programes relacionats amb el foment del Valenciano. (DOGV número 716, de data 30.12.1987) 1987.12.30
ORDRE de 17 d’agost de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol de 1984, sobre aplicació de la Llei 4/1983, d’Ús i Ensenyament del Valencià, pel que fa al valencià com a llengua d’ensenyament. (DOGV número 651, de data 01.09.1987) 1987.09.01
ORDRE d’11 de febrer de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià en la comercialització de productes i prestació de serveis. (DOGV número 571, de data 22.04.1987) 1987.04.22
ORDRE de 10 de febrer de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca l’adjudicació de projectes de treball per a l’Estudi del Valencià Actual (PLA EVA): (DOGV número 546, de data 13.03.1987) 1987.03.13
ORDRE de 31 de gener de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol, sobre l’aplicació de la Llei 4/1983, d’Ús i ensenyament del Valencià. (DOGV número 531, de data 20.02.1987) 1987.02.20
ORDRE de 30 de desembre de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’aproven les bases i es convoca la concessió d’ajudes a la producció editorial en valencià per a 1987. (DOGV número 515, de data 29.01.1987) 1987.01.29
ORDRE de 5 de setembre de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià en la comercialització de productes i prestació de serveis. (DOGV número 433, de data 26.09.1986) 1986.09.26
ORDRE de 13 de maig de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es deroga una anterior de 25 de març de 1986 (DOGV de 2 de maig), sobre ajudes al doblatge de pel.lícules al valencià. (DOGV número 401, de data 07.07.1986) 1986.07.07
ORDRE de 6 de juny de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre l’aplicació de la Llei 4/1983, d’Ús i Ensenyament del Valencià. (DOGV número 393, de data 18.06.1986) 1986.06.18
ORDRE de 25 de març de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’aproven les bases i es convoca la concessió d’ajudes al doblatge de pel.lícules en valencià per a l’any 1986. (DOGV número 371, de data 02.05.1986) 1986.05.02
ORDRE de 25 de març de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a la producció d’espectacles teatrals en valencià per a l’any 1986, i s’aproven les corresponents bases. (DOGV número 371, de data 02.05.1986) 1986.05.02
ORDRE de 31 de març de 1986, de la Conselleia de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca l’adjudicació de beques per a l’Estudi del Valencià Actual (pla EVA). (DOGV número 368, de data 25.04.1986) 1986.04.25
ORDRE de 23 de desembre de 1985, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’aproven les bases i es convoca la concessió d’ajudes a la producció editorial en valencià per a 1986. (DOGV número 352, de data 12.03.1986) 1986.03.12
ORDRE d’1 de setembre de 1984, per la qual es desplega el Decret 79/1984, de 30-7-84, sobre aplicació de la Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del valencià en l’àmbit de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 191, de data 25.09.1984) – Correcció d’errades de l’Ordre d’1 de setembre de 1984, per la qual es desenvolupa el Decret 79/1984, de 30,7,84, sobre aplicació de la Llei 4/1983, d’Ús i Ensenyament del valencià, a l’àmbit de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 253, de data 20.05.1985) 1984.09.25 / 1985.05.20
ORDRE de 23 de juliol de 1985, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre la incorporació de l’ensenyament del valencià a COU. (DOGV número 280, de data 22.08.1985) 1985.08.22
ORDRE de 21 de maig de 1985, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el Pla de Reciclatge del Professorat per a impartir classes de valencià, tant dels professors que hi accedeixen de nou com dels que ja exerceixen la funció docent a la Comunitat Valenciana. (DOGV número 257, de data 03.06.1985) 1985.06.03
ORDRE de 23 de novembre de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’aproven les bases i es convoca la concessió d’ajudes a la producció editorial en valencià per a 1985. (DOGV número 209, de data 06.12.1984) 1984.12.06
ORDRE de 23 de novembre de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’aproven les bases i es convoca la concessió d’ajudes al doblatge de pel.lícules en valencià per a l’any 1985. (DOGV número 209, de data 06.12.1984) 1984.12.06
ORDRE de 23 de novembre de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’aproven les bases i es convoquen ajudes a la Producció d’Espectacles Teatrals a València per a l’any 1985. (DOGV número 209, de data 06.12.1984) 1984.12.06
ORDRE de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, de 7 de novembre de 1984, per la qual es modifiquen determinats preceptes de l’Ordre d’1 de setembre de 1984, per la qual es desplega el Decret 79/1984 sobre aplicació de la Llei 4/1984 d’Ús i Ensenyament del Valencià, en l’àmbit de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 205, de data 22.11.1984) 1984.11.22
ORDRE de 27 de juliol, per la qual es dicten normes per a l’ensenyament del valencià en Educació Preescolar, General Bàsica, Formació Profesional i Batxillerat durant el curs 1983-84, en centres públics i privats. (DOGV número 115, de data 04.08.1983) 1983.08.04
ORDRE de 3 de febrer de 1983, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre regulació de la incorporació de l’ensenyament del valencià als plans d’estudi d’educació Preescolar, General Bàsica, Formació Professional i Batxillerat. (DOGV número 93, de data 05.02.1983) 1983.02.05
ORDRE de 18 de desembre de 1982 per la qual es crea la Comissió de Selecció del Professorat de Valencià. (DOGV número 89, de data 28.12.1982) 1982.12.28
ORDRE de 28 de juliol de 1982 de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la incorporació de l’ensenyança del valencià als plans d’estudi d’educació pre-escolar, general bàsica (cicle inicial i mitjà), formació professional de primer grau i Batxillerat per al curs 1982-83. (DOGV número 78, de data 07.09.1982) 1982.09.07
ORDRE per la qual es publica l’acord de la Comissió Mixta de Bilingüisme de 17 de maig de 1982 que estableix les normes de procediment relatives a l’aprovació de llibres de text i material didàctic imprés dedicat a l’ensenyança de l’idioma valencià. (DOGV número 71, de data 01.06.1982) 1982.06.01
ORDRE de 7 de juliol de 1980, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 2003/1979, de 3 d’agost, que regula la incorporació de la llengua valenciana al sistema d’ensenyament del País Valencià. (DOGV número 27, de data 01.08.1980)