Recollim ací algunes normes prèvies a la pretesa «consolidació» democràtica del desplegament de la regulació i la legislació lingüístiques.

Codi civil espanyol, article 3: «1. Les normes s’han d’interpretar segons el sentit propi de les seues paraules, en relació amb el context, els antecedents històrics i legislatius, i la realitat social del temps en què han de ser aplicades, atenent fonamentalment l’esperit i finalitat d’aquelles. […]»

Desplegueu la versió original
«1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.»
Codi penal espanyol (Llei orgànica 10/1995)
Veg. art. 510-512
1995
Ordre de 20 de juliol de 1989, del Ministeri de Justícia, per la qual s’aproven determinats models de fe de vida i estat, i de certificats en extracte i literals de l’acta (BOE número 219, de data 21.11.1989)
Nota
L’article 4 diu: «En els territoris espanyols amb idioma oficial propi, a més del castellà, s’utilitzaran models bilingües, d’acord amb les traduccions que figuren com a annex a aquesta ordre. Els models bilingües del llibre de família constaran de 32 pàgines el gallec, 32 pàgines el català i 32 el basc.»
1989.11.21
Decret de 3 de desembre de 1982, regulant la incorporació del valencià al sistema d’ensenyament de Preescolar, Educación General Bàsica, Batxillerat i Formació Professional. (DOGV número 86, de data 18.12.1982) 1982.12.18
Decret de 19 de juliol de 1982, pel qual s’estableix quins professors estaran facultats per a l’ensenyança de l’idioma valencià. (DOGV número 77, de data 30.08.1982) 1982.08.30
Ordre per la qual es publica l’acord de la Comissió Mixta de Bilingüisme de 17 de maig de 1982, que estableix les normes de procediment relatives a l’aprovació de llibres de text i material didàctic imprés dedicat a l’ensenyança de l’idioma valencià. (DOGV número 71, de data 01.06.1982) 1982.06.01
Nota informativa de la Comissió Mixta Consell-Ministeri d’Educació. (DOGV número 33, de data 01.11.1980) 1980.11.01
Ordre de 7 de juliol de 1980, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 2003/1979, de 3 d’agost, que regula la incorporació de la llengua valenciana al sistema d’ensenyament del País Valencià. (DOGV número 27, de data 01.08.1980) 1980.08.01