Secció ampliada i millorada amb la col·laboració de Josep Molés Abad.

• Constitució espanyola (1978-…) Articles 3, 20, 148 i disposició final
• Constitució francesa (1958-…) Articles 2 i 75.1
Llei 18/2018, 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social. (dogv núm. 8.339, de 16.07.2018) Vegeu els articles 5.2 i 13.1.h. 2018.07.16
Llei 4/2012, de 15 d’octubre, de la Generalitat, per la qual s’aprova la Carta de drets socials de la Comunitat Valenciana. (docv núm. 6.881, de 18 d’octubre del 2012) 2012.10.18
Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s’aprova l’Estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana. (docv núm. 6.487, de 24 de març del 2011) 2011.03.24
Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana (docv núm. 6.310, de 14 de juliol del 2010) 2010.07.14
Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana (docv núm. 6.296, de 24 de juny del 2010) 2010.06.24
Llei 3/2010, de 30 d’abril, de la Generalitat, d’administració electrònica de la Comunitat Valenciana (docv núm. 6.262, de 7 de maig del 2010) 2010.05.07
Llei 7/2007 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic [estatal] (boe núm. 89, de 13 d’abril del 2007) 2005.04.13
Llei 1/2006, de 10 d’abril, de reforma de la Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana (dogv núm. 5.238, d’11 d’abril del 2006; [html]) 2006.04.11
Llei 12/2005, de 22 de juny, per la qual es modifica l’article 23 de la Llei de 8 de juny de 1957, del registre civil [estatal] (boe núm. 149, de 23 de juny del 2005) 2005.06.23
Llei 7/2003, de 20 de març, de publicitat institucional de la Comunitat Valenciana. (dogv núm. 4.468, de 27 de març del 2003) 2003.03.27
Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels butlletins oficials de les províncies (boe núm. 82, de 5 d’abril del 2002) 2002.04.05
Llei 3/2002, de 13 de juny, de la Generalitat Valenciana, del llibre. [2002/6582] (dogv núm. 4274, de data 19.06.2002) 2002.06.19
Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del dret de petició (boe núm. 272, de data 13.11.2001). 2001.11.13
Llei 40/1999, de 5 de novembre, sobre nom i cognoms i ordre d’aquests. (boe núm. 266, de data 06.11.1999) [Desplegada pel Reial Decret 193/2000] 1999.11.06
Llei 25/1999, de 6 de juliol, per la qual es declaren cooficials les denominacions Alacant, Castelló i València per a las províncies que integren la Comunitat Valenciana. (boe núm. 161, de data 07.07.1999). Debat de la proposició de llei en el Congrés. 1999.07.07
Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. [1998/7973] (dogv núm. 3334, de data 21.09.1998) 1998.09.21
Decret Legislatiu de 24 d’octubre de 1995 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de la funció pública valenciana. (dogv núm. 2613, de data 26.10.1995) 1995.10.26 / 2001.12.31
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada d’acord amb la Llei 4/1999, de 13 de gener (boe 12, del 14) (boe núm. 285, de data 27.11.1992) [En castellà ací]. Vegeu els articles 35 i 36. 1992.11.27 / 1999.14.01
Llei 6/1991 de la Generalitat Valenciana, de 27 de març, de carreteres de la Comunitat Valenciana (dogv núm. 1.516, de data 5 d’abril del 1991) 1991.04.05
Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medicament [estatal]. (boe núm. 306, de data 22 de desembre del 1990) 1990.12.22
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial [només referències lingüístiques]. (boe de 2 de juliol del 1985) 1985.07.02
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública [estatal]. (boe núm. 105, de data 03.08.1984) 1984.08.03
Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià. (dogv núm. 133, de data 01.12.1983)Correcció d’errades a la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià. (dogv núm. 164, de data 25.05.1984) [Edició CDLPV Word] 1983.12.01 / 1984.05.25
Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana [HTML] 1982.07.15
Llei de 8 de juny de 1957, sobre registre civil. [Modificada per la Llei 40/1999] / Veg. Fitxa CDLPV 1957.06.10
Catalunya
Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (dogc núm. 5.677, del 23 de juliol del 2010) 2010.07.23
Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana (dogc núm. 5.647, del 10 de juny del 2010) 2010.06.03
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (dogc núm. 2.553, del 9 de gener del 1998) 1998.01.07
Llei 8/1991, de 3 de maig, sobre l’autoritat lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans (dogc núm. 1.440, del 8 de maig del 1991)
• LPL Andorra (2000)
• LPL Catalunya (1998) Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

• Taula comparativa LPL 1998 / LNL 1983 [PDF]

• Balanç 2003

• LNL Catalunya (1983) Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística a Catalunya