Decret 13/2019, de 8 de febrer, del Consell, de creació de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians. 14.02.2019
Decret 73/2018, de 8 de juny, del Consell, de creació del Consell Social de les Llengües. 2018.06.13
Decret 187/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regula el funcionament de l’Oficina de Drets Lingüístics. 2017.12.18
Decret 69/2017, de 2 de juny, del Consell, de regulació dels criteris i procediment per al canvi de denominació dels municipis i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana 2017.06.22
Decret 61/2017, de 12 de maig, del Consell, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’administració de la Generalitat 2017.05.23
Decret 62/2002, de 25 d’abril, del Govern Valencià, pel qual es regula l’acreditació dels coneixements lingüístics per a l’accés i la provisió de llocs en la funció pública docent no universitària a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 4240, de 2 de maig del 2002) 2002.05.02
Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de funció pública valenciana. (DOGV núm. 3.477, de 20 d’abril de 1999) [Només la referència lingüística] 1999.04.20
Decret 6/1997, de 28 de gener, del Govern Valencià, pel qual regula el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV número 2925, de data 07.02.1997) 1997.02.07
Decret 10/1995, de 9 de maig, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual es convoquen subvencions per la utilització del valencià en els mitjans de comunicació social. (DOGV número 2506, de data 12.05.1995) 1995.05.12
Decret 8/1995, de 10 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regulen els mèrits que s’han d’aplicar en els concursos de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, que corresponguen al coneixement de les especialitats de l’organització territorial i normativa autonòmica. (DOGV número 2434, de data 24.01.1995)

— Catalunya: Decret 195/2008, docv 5.232, 09.10.2008.

1995.01.24
Decret 238/1994, de 22 de novembre, de Govern Valencià, pel qual es crea l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. (DOGV número 2397, de data 29.11.1994) 1994.11.29
Decret 2/1994, de 4 de juliol, del President de la Generalitat Valenciana, pel qual es convoquen subvencions per la utilització del valencià en els mitjans de comunicació social. (DOGV número 2306, de data 08.07.1994) 1994.07.08
Decret 88/1994, de 10 de maig, del Govern Valencià, pel qual s’aprova la inclusió del I Simposi del Professorat d’Educació Infantil i Primària d’Ensenyaments en Valencià com a activitat susceptible de preu públic i es fixa la seua quantia. (DOGV número 2271, de data 20.05.1994) 1994.05.20
Decret 72/1993, de 14 de juny, del Govern Valencià, pel qual aprova la inclusió del II Simposi del Professorat de Valencià com a activitat susceptible de preu públic i se’n fixa la quantia. (DOGV número 2053, de data 24.06.1993) 1993.06.24
Decret 5/1993, de 6 de maig, del President de la Generalitat Valenciana, pel qual es convoquen subvencions per la utilització del valencià en els mitjans de comunicació social. (DOGV número 2023, de data 13.05.1993) 1993.05.13
• Decret 48/1993, de 5 d’abril, del Govern Valencià, pel qual es regulen els objectius i els continguts del primer nivell dels ensenyaments de valencià en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 2004, de data 15.04.1993) 1993.04.15
Decret 58/1992, de 13 d’abril, del Govern valencià, pel qual es regula el procediment per a l’alteració del nom dels municipis. (DOGV número 1775, de data 05.05.1992) [Deroga el Decret 74/1984] 1992.05.05
• Decret 10/1992, de 10 de setembre, del President de la Generalitat Valenciana, pel qual regula la concessió de subvencions per la utilització del valencià en els mitjans de comunicació social. (DOGV número 1865, de data 18.09.1992) 1992.09.18
• Decret 1/1991, de 8 de gener, del President de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica l’article 4 del Decret 4/1989, de 28 de juny, del President de la Generalitat Valenciana, regulador de les subvencions a empreses periodístiques editores de publicacions escrites totalment o parcialmente en valencià. (DOGV número 1462, de data 14.01.1991) 1991.01.14
Decret 50/1991, de 27 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’adscriu la Direcció General de Política Lingüística a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i se n’estableixen les funcions i l’estructura. (DOGV número 1517, de data 09.04.1991) 1991.01.14
Decret 47/1989, de 4 d’abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen les funcions, composició i organització del la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. (DOGV número 1039, de data 07.04.1989)Correcció d’errades del Decret 47/1989, de 4 d’abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen les funcions, composició i organització de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. (DOGV número 3109, de data 10.05.1989). // Modificat pel Decret 50/1991. Desplegat per una ordre de 22 de maig de 1989. 1989.04.07
• Decret 178/1988, de 15 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’estableix la composició i funcions de la Comissió Interdepartamental per a l’aplicació de l’ús del valencià, d’acord a la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià. (DOGV número 954, de data 30.11.1988) 1988.11.30
Decret 145/1986, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre senyalització de vies i serveis públics en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 509, de data 20.01.1987) [És desplegada per l’ordre d’1 de desembre del 1993 (DOGV 2227, 15.03.1994)] 1987.01.20
• Decret 39/1986, de 12 de desembre, del President de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la concessió d’ajudes a les empreses periodístiques radicades a la Comunitat Valenciana, editores de publicacions periòdiques no diàries. (DOGV número 493, de data 24.12.1986) 1986.12.24
Decret 173/1985, de 28 d’octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, de creació de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. (DOGV número 313, de data 04.12.1985). // Derogat pel Decret 47/1989 1985.12.04
• Decret 107/1984, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica parcialment el contingut de l’article 1, apartat 3 del Decret 79/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre aplicació de la llei 4/1983, d’Ús i Ensenyament del Valencià, en l’àmbit de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 199, de data 29.10.1984) 1984.10.29
• Decret 79/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre aplicació de la Llei 4/1983, d’ús i ensenyament del valencià, en l’àmbit de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 186, de data 23.08.1984) 1984.08.23
• Decret 78/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es determinen les condicions de creació de Càtedres i Agregaduries de Valencià en els Instituts de Batxillerat i places de Professors Numeraris d’Escoles de Mestratge Industrial de Valencià, en els Instituts i Seccions de Formacio Professional. (DOGV número 185, de data 16.08.1984) 1984.08.16
Decret 74/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el procediment per a l’alteració del nom dels municipis. (DOGV número 185, de data 16.08.1984) [Derogat pel Decret 58/1992] 1984.08.16
• Decret 44/1984, de 16 d’abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, de creació de la Comissió Interdepartamental per a l’Aplicació de l’Us del Valencià, d’acord amb la LLei de la Generalitat Valenciana, d’ús i ensenyament del valencià num. 4/83, de 23 de novembre. (DOGV número 160, de data 03.05.1984) 1984.05.03