Fa anys que impulsem l’exigència del compliment dels drets i obligacions lingüístiques al País Valencià, tal com podeu observar en un recull de queixes anterior publicat en Eines de Llengua. L’activitat continua i anem publicant, a poc a poc ací —en tenim més d’un centenar— la referència de les queixes i un extracte del contingut de cada una.

 1. 201904266: web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport relatiu a la Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià
  — Inici del procediment (10.12.2019)
  — Estat del procediment (15.01.2020). El síndic de greuges demana a l’administració que envie l’informe preceptiu: «Una vegada que ha transcorregut el termini de 15 dies assenyalat en el precepte legal esmentat i que no hem rebut en aquesta institució l’informe sol·licitat, l’hem de requerir mitjançant aquest escrit perquè complisca el que estableix la llei esmentada.»
 2. 201904013: web de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (catàleg)
  — Inici del procediment (10.12.2019)
  — Estat del procediment (13.01.2020). Al·legue que, encara que la conselleria diu que accepta la recomanació del síndic i fa les esmenes corresponents (a més d’incloure alguns comentaris amb mala bava, però això ho comentarem en un altre lloc), utilitza un model de document que només té versió en castellà.
 3. 201903725: web de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (qualitat de l’aire)
  — Inici del procediment (31.10.2019)
  — Estat del procediment (15.01.2020). El síndic de greuges tanca l’expedient, vist que la conselleria manifesta que resoldrà les mancances assenyalades aixina: «Per part de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions s’ha escomés un projecte per a la modificació de la pàgina que en aquests moments es troba en fase de desenvolupament, esperant que durant l’any vinent es dispose d’una nova pàgina adaptada a la normativa lingüística vigent, a més de noves funcionalitats per a facilitar l’accés a la informació.»
 4. 201903522: Servei de Llicències Urbanístiques de l’Ajuntament de València (elements d’informació als ciutadans)
  — Inici del procediment (23.10.2019)
  — Estat del procediment (30.12.2019). Accepte que l’escrit de l’ajuntament atén la reclamació, tot i que la redacció em sembla molt millorable. I aixina els ho dic: «A pesar de la redacció abstrusa i amb errors vergonyosos de l’escrit municipal, entenc que han esmenat les mancances assenyalades, tot i que no disposen de cap protocol d’actuació que evite en el futur la repetició d’eixes mateixes mancances.»
  Una mostra de l’escrit de l’ajuntament:

  Com a regidora delegaa de Transparència i Govern Obert, emplene així el requeriment formulat a aquest Ajuntament, traslladant el seu contingut a V.I. perquè en prengueu coneixement i efectes, significant-li, que ha sigut així mateix remesa còpia a la Delegació de Planificació i Gesió Urbana competent per a realitzar, si escau, els tràmits necessaris respecte del seguiment i resolució satisfactòria de la queixa que ens ocupa, quedant aquesta Delegació, i en nom d’aquest Ajuntament, a la seua sencera disposició a fi de donar trasllat dels requeriments i informació que V.I. considere convenients, aprofitant l’ocasió per a saludar-li atentament.

  — Estat del procediment (20.01.2020). El síndic tanca l’expedient atés que l’administració diu que ha solucionat el problema.

 5. 201903520: web de l’Ajuntament de València (PGOU)
  — Inici del procediment (23.10.2019)
  — Estat del procediment (16.12.2019). Al·legue que no deduïxc de la resposta de l’ajuntament que pensen resoldre la mancança assenyalada.
  — Estat del procediment (29.01.2020). El síndic emet la resolució que conté la indicació següent per a l’ajuntament: «Suggerim a l’Ajuntament de València que adopte totes les mesures que siguen necessàries, incloses les pressupostàries i tecnològiques, per a adaptar les seua pàgina web d’urbanisme al règim de cooficialitat lingüística vigent de la Comunitat Valenciana. […] [L]i agraïm que ens remeta, en el termini d’un mes, el preceptiu informe en què ens manifeste si accepta el suggeriment que li fem o, si s’escau, que ens comunique les raons per a no acceptar-lo.»
 6. 201903475: web de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (pàgina inicial amb continguts propis només en castellà)
  — Inici del procediment (08.10.2019)
  — Estat del procediment (08.01.2020). Al·legue que la conselleria no resol el problema i li passa la pilota a un altre òrgan, tal com dien en la seua resposta: «És el gabinet de premsa de Presidència on s’envien els notes de premsa i convocatòries per a mitjans de les diferents conselleries i on es realitza la labor de publicació d’aquests continguts.»
 7. 201903099: web de la Diputació de València amb continguts sense versió en valencià
  — Inici del procediment (11.09.2019)
  — Estat del procediment (13.12.2019). El síndic de greuges tanca la queixa, després que la diputació incloguera els continguts en valencià que faltaven. I, arran de la gestió lingüística de la queixa, el síndic recomana «a la Diputació Provincial de València que en situacions semblants es tinga en compte, a l’hora d’elaborar i emetre els informes que li siguen sol·licitats per aquesta institució, la llengua ─de les dues oficials d’aquesta comunitat autònoma─ en què s’hagueren dirigit els ciutadans en el seu escrit inicial de queixa».
  — Estat del procediment (13.01.2020). El síndic de greuges m’envia el document d’acceptació de les recomanacions que envia la diputació. Ai, el model imprés està només en castellà. Per tant, demane que el síndic continue la seua activitat davant l’administració.
 8. 20192659: documentació de l’Entitat Valenciana d’Habitatge
  — Inici del procediment (23.07.2019)
  — Estat del procediment (21.10.2019). El síndic de greuges tanca la queixa, perquè la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura respon —en castellà— que oferirà la versió en valencià dels documents. El síndic de greuges recomana «que, en situacions semblants, a l’hora d’elaborar i emetre els informes que li siguen sol·licitats per aquesta institució, es tinga en compte la llengua, de les dues oficials d’aquesta comunitat autònoma, en què s’hagen dirigit els ciutadans en el seu escrit inicial de queixa».
  — Estat del procediment (26.11.209). Passa el termini d’un mes per a enviar l’informe d’acceptació de la reclamació. El síndic de greuges li’l reclama a l’entitat.
 9. 201901153: web del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Oli de la Comunitat Valenciana sense versió en valencià
  — Inici del procediment (12.04.2019)
  — Estat del procediment (29.05.2019). El conseller regulador admet la mancança i accepta resoldre-la.
 10. 201900784: web de la Fira Mostrari Internacional de València sense versió en valencià
  — Inici del procediment (20.03.2019)
  — Estat del procediment (15.05.2019). El síndic transmet una resolució en què accepta la voluntat manifestada per la FMIV de resoldre la mancança del web; a més recomana a l’FMIV que emeta la seua documentació en la llengua utilitzada pels ciutadans en els procediments administratius, cosa que no havia fet en este cas.
 11. 201812093: web de la Conselleria d’Habitatge sense versió en valencià
  — Inici del procediment (17.12.2018)
  — Estat del procediment (01.02.2019). El sotsecretari d’Habitatge (Francesc Signes Núñez) agraïx la queixa i diu que ha donat les instruccions per a corregir les mancances del web. Contràriament al que s’esdevé en altres conselleries, la marca mecànica de la firma també està en valencià: «Firmat per».
  — Estat del procediment (06.03.2019). El síndic tanca la queixa.
 12. 201811463: web del Consorci d’Aigües de la Marina Baixa sense versió en valencià
  — Inici del procediment (03.12.2018)
  — Estat del procediment (30.04.2019). El síndic emet una resolució en què suggerix a l’entitat que adopte les mesures per a resoldre les mancances en la seua gestió lingüística. A més, li fa un recordatori del deure legal de col·laborar amb el Síndic de Greuges i que emeta un informe en el termini d’un mes sobre el suggeriment i sobre el recordatori de deures legals.
  — Estat del procediment (05.08.2019). El problema no s’ha resolt. I el síndic comunica la situació:

  Com a continuació al nostre últim escrit i malgrat els infructuosos requeriments efectuats en el sentit que es pronunciara l’entitat de dret públic sobre si acceptava o no la nostra Resolució de data 30/04/2019, li comuniquem que resolem el tancament del seu expedient, atés que entenem que el suggeriment i recordatori de deures legals no han estat acceptats pel Consorci d’Aigües de la Marina Baixa.

 13. 201811449: web de l’IVIA (http://gipcitricos.ivia.es/) sense versió en valencià
  — Inici del procediment (03.12.2018)
  — Estat del procediment (20.02.2019). El síndic tanca la queixa vist que el director de l’IVIA indica que durant els pròxims mesos hi haurà versió en valencià d’eixe web.
 14. 201811464: web de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
  — Inici del procediment (03.12.2018)
  — Estat del procediment (11.01.2019). La cap de servei de Lluita contra el Canvi Climàtic i Protecció de l’Atmosfera emet un informe en castellà on diu que s’estan posant al dia. Demane que esmenen també eixe escrit.
  — Estat del procediment (05.02.2019). El síndic em comunica que han demanat la versió valenciana de l’informe de la conselleria.
  — Estat del procediment (05.03.2019). El síndic tanca la queixa després que la conselleria esmenara el seu escrit i acceptara resoldre les mancances; a pesar d’això, l’escrit de la conselleria contenia mancances («Firmado por», entre altres).
 15. 201806443: web de la Diputació de València
  — Inici del procediment (25.07.2018)
  — Estat del procediment (06.11.2018). A pesar que diu que esmenaran el problema, el cap de personal de la diputació respon en castellà en un formulari que no respecta la legislació lingüística vigent. Envie al síndic la rèplica següent:

  He de fer observar diverses afeccions que pareix que s’acumulen inevitablement quan la gestió lingüístic d’un organisme es fa amb una barreja d’incompetència i mala fe i seguint criteris antidemocràtics i d’imposició d’una discriminació lingüística permanent i contumaç sobre una part de la població valenciana.

  En primer lloc, podeu observar que en la resposta de l’administració del dia 31 d’agost que apareix en l’expedient d’esta queixa hi ha dos documents. Un dels formularis, un model redactat únicament en castellà, correspon al document «2596_OFICIO REGISTRO DE LA PROPIEDAD GANDIA N2» i no té cap relació amb la meua queixa. Això implica un error que és suma a l’error material que es repetix en el document següent.

  El segon formulari, model imprés únicament sense versió en valencià (fet que, tal com sap el síndic, contravé la legislació lingüística vigent), conté, en primer lloc, l’informe en castellà del cap de servei de personal, […] que sí que té relació temàtica amb la meua queixa, però que no hauria d’haver aparegut en la resposta, atés que la llengua del procediment iniciat per mi és el valencià.

  A continuació, secundàriament, de manera redundant i ―permeteu-me que transmeta la meua impressió― de forma irrespectuosa pel que fa als deures del funcionari de la diputació i que devalua la qualitat dels principis d’actuació que hauria de seguir eixa institució, hi ha un text en valencià que es suposa que també he de llegir. Observe que es tracta del mateix contingut que ja he llegit en la versió en castellà.

  Eixa actuació contravé la legislació vigent, que indica clarament que l’expedient s’ha de seguir en la llengua elegida pel ciutadà i no de manera subordinada als desitjos dels funcionaris públics pel que fa a la llengua elegida. He hagut de comprovar que la versió en castellà dóna la mateixa informació i, per tant, és sobrera i no hauria d’haver aparegut en la resposta.

  Per tant, reclame que la Diputació de València complixca el seus deures lingüístics tant en el web com en la gestió documental (com he dit, l’imprés no està en valencià) i en els procediments que ha de seguir per a atendre els ciutadans.

  Espere que prengau les mesures adients per a fer que la Diputació de València resolga estes mancances i adopte les mesures disciplinàries corresponents per a corregir i renyar els càrrecs i funcionaris públics que discriminen lingüísticament els ciutadans valencians.

  — Estat del procediment (20.12.2018): el síndic no accepta el meu raonament i tanca la queixa, atés que la diputació havia dit que resoldrà el problema que la va motivar.

 16. 201803141: web de l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana
  — Inici del procediment (31.05.2018)
  — Estat del procediment (28.06.2018). L’agència diu que ha esmenat part de les mancances i que esmenarà la resta.
  — Estat del procediment (08.08.2018). El síndic conclou les investigacions i diu que vetlarà per a que l’administració complixca els seus deures.
 17. 201800308: web de l’Ajuntament d’Alacant
  — Inici del procediment (23.01.2018)
  — Estat del procediment (19.02.2018):

  En relació amb la queixa que té plantejada en aquesta institució, i davant de la tardança a rebre l’informe sol·licitat a l’administració que hi intervé, en aquesta mateixa data hem tornat a demanar que ens siga remés urgentment.

  — Estat del procediment (12.03.2018). Resposta de l’Ajuntament d’Alacant:

  Hem remés ofici al cap dels Servici d’Ocupació de la Via Pública i al cap del Servici d’Actes i Gestió del Ple per a que els models i documents figuren publicats també en idioma valencià en la web municipal. […] Continuarem treballant perquè cada una de les unitats orgàniques que publiquen en la web municipal ho facen en les dos llengües oficials de la nostra comunitat.

  — Estat del procediment (21.03.2018). Resposta de l’Ajuntament d’Alacant:

  Els models normalitzats d’instáncia, a qué es fa referencia en la queixa
  rebuda, són de recent creació, això en virtut de la contínua adaptció d’esta
  Administració a la normativa vigent, estatal, autonòmica i local.
  En el present moment, des del departament de normalització lingüística,
  s’està procedint a la traducció al valencià deis models normalitzats de la pàgina
  web municipal, la qual cosa s’espera omplir en els pròxims dies.

  — Estat del procediment (24.03.2018). Al·legació:

  Respecte a la resposta de l’Ajuntament d’Alacant he d’assenyalar que els drets lingüístics i la igualtat davant la llei implica que els ciutadans han de poder accedir en igualtat a la mateixa informació. Per tant, també és una pràctica discriminatòria avançar en el temps l’accés a la documentació en la versió en castellà i postergar l’accés a la versió en valencià d’eixa mateixa documentació.
  D’altra banda, també he d’indicar que el model d’imprés que fa servir l’ajuntament en la seua resposta conté elements mecanitzats, de gestió i d’identificació que no apareixen en valencià, dos mancances més respecte a la gestió lingüística que s’està aplicant en eixa institució.

  — Estat del procediment (21.05.2018). El síndic deduïx que l’ajuntament solucionarà el problema.
  — Estat del procediment (27.05.2018). Al·legació: inste el síndic que reòbriga la queixa, vist que l’ajuntament no ha esmenat res.

 18. 201800296: web de la Generalitat valenciana (RLT)
  — Inici del procediment (23.01.2018)
  — Estat del procediment (01.03.208). Resposta de la Generalitat valenciana:

  Com ja es va exposar en la queixa presentada pel mateix interessat, nº 1613420, i d’acord amb l’informe emés pel Dirctor General de Técnologies de la Informació i les Comunicacions, s’està treballant perquè la nova aplicación DHARMA utilitze les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, així mateix s’informa que l’aplicació Humanl no pot ser adaptada actualmente de manera integral a l’ús de les dues Ilengües, per diversos motius, fonamentalment perquè és una tecnología ja obsoleta.

  — Estat del procediment (13.03.2018). Al·legació: «Considere lamentable, i indicador d’una mancança en l’acompliment de les seues obligacions, que estiguen «treballant» per a aconseguir que un programari nou utilitze el valencià. Això no requerix cap «treball» accessori, sinó que ha de ser un requisit de funcionament i de provisió de mitjans per a una administració que ha de treballar.»
  — Estat del procediment (24.05.2018). Recomanació del síndic a la Conselleria de Justícia i Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:

  Així les coses, aquesta institució no pot sinó continuar insistint en els mateixos arguments que van fonamentar la resolució emesa en data 23 de març de 2017, com també —i especialment— en el fet que l’acceptació de les recomanacions del Síndic de Greuges no s’ha d’entendre com un acte purament formal, sinó que ha de trobar-se destinada a promoure l’adopció d’acords i decisions que produïsquen un efecte real en l’esfera jurídica dels drets dels interessats, promotors dels expedients de queixa. […]

  Recomane a la Conselleria de Justícia i Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques que, en el marc de les seues competències, continue adoptant totes les mesures que siguen necessàries perquè la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
  adapte tan ràpidament com siga possible el programa informàtic Human1 a fi que les publicacions que es generen de manera automàtica ho facen de forma bilingüe, especialment les publicacions del DOGV.

  — Estat del procediment (18.06.2018). La Generalitat valenciana (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) sembla que accepta la resolució del síndic:

  Se li ha donat trasllat de la seua recomanació a la direcció general de Técnologies (sic) de la informació i les Comunicacions, a fi que agilitze en la mesura que siga posible, la implementació de l’aplicació DHARMA.

 19. 201717487: web de l’Ajuntament de Benetússer
  — Inici del procediment (20.12.2017)
  — Estat del procediment (08.02.2018):

  En relació amb la queixa que té plantejada en aquesta institució, i davant de la tardança a rebre l’informe sol·licitat a l’administració que hi intervé, en aquesta mateixa data hem tornat a demanar que ens siga remés urgentment.

  — Estat del procediment (12.03.2018). L’ajuntament no respon i el Síndic de Greuges li recorda que té el deure de col·laborar per a resoldre el problema.
  — Estat del procediment (11.04.20108). L’alcaldessa respon en castellà, defuig qualsevol responsabilitat i exposa un seguit d’excuses que denoten la intenció de continuar incomplint els seus deures.
  — Estat del procediment (24.04.2018). Al·legació: «La resposta de l’alcaldessa oferix una mostra explícita de què és incomplir els deures lingüistics i legals dels encarregats de gestionar l’Ajuntament de Benetússer, tant per la intenció que denota el que diu com per la llengua que utilitza. Cap de les dos qüestions s’ajusten a les seues obligacions legals i administratives pel que fa a la gestió lingüística democràtica d’una institució pública. Espere que el Síndic de Greuges li ho faça vore.»
  — Estat del procediment (24.05.2018). Suggeriment del síndic a l’ajuntament:

  Suggerim a l’Ajuntament de Benetússer que adopte totes les mesures que siguen necessàries, incloses les pressupostàries i tecnològiques, per a adaptar la seua pàgina web institucional al règim de cooficialitat lingüística vigent de la Comunitat Valenciana, de manera que puga ser visitada tant en castellà com en valencià.

 20. 201717431: web del president de la Generalitat valenciana
  — Inici del procediment (12.12.2017)
  — Estat del procediment (08.01.2018). Admissió a tràmit de l’incompliment resolució de la queixa 201706744.
  — Estat del procediment (08.02.2018):

  En relació amb la queixa que té plantejada en aquesta institució, i davant de la tardança a rebre l’informe sol·licitat a l’administració que hi intervé, en aquesta mateixa data hem tornat a demanar que ens siga remés urgentment.
  — Estat del procediment (14.02.2018). Resposta del secretari autonòmic de Presidència.
  — Estat del procediment (15.02.2018). Al·legació: «El web presidencial continua incomplint el seus deures, com ara en l’apartat Youtube, on podem localitzar quatre vídeos d’informació sobre l’activitat del president. Un té versió narrada en valencià (https://youtu.be/WcLn8yqb61I), però n’hi han tres que no la tenen.»
  — Estat del procediment (04.05.2018). Suggeriment del Síndic de Greuges a Presidència de la Generalitat valenciana:

  Que adopte totes les mesures que siguen necessàries, incloses les pressupostàries i tecnològiques, per a adaptar la seua pàgina web institucional al règim de cooficialitat lingüística vigent de la Comunitat Valenciana, de manera que puga ser visitada tant en castellà com en valencià.

  — Estat del procediment (05.06.2018). El síndic tanca el procediment perquè Presidència de la Generalitat accepta el suggeriment.

 21. 201717335: web de l’Ajuntament d’Alacant
  — Inici del procediment (12.12.2017)
  — Estat del procediment (16.01.2018):

  En relació amb la queixa que té plantejada en aquesta institució, i davant de la tardança a rebre l’informe sol·licitat a l’administració que hi intervé, en aquesta mateixa data hem tornat a demanar que ens siga remés urgentment.

  — Estat del procediment (14.02.2018). Resposta de l’ajuntament.
  — Estat del procediment (15.02.2018). Al·legació: «El document conté diversos segells i un element imprés automatitzat (dalt a la dreta) que no tenen versió en valencià, fet que infringix la legislació lingüística vigent. Això fa que l’ajuntament, a pesar de considerar ben correctament que ha de donar exemple, està donant l’exemple incorrecte, fins i tot en el contingut del text, ja que l’escrit conté errors lingüístics i de redacció.»

 22. 201717128: web de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
  — Inici del procediment (09.11.2017)
  — Estat del procediment (03.01.2018):

  En relació amb la queixa que té plantejada en aquesta institució, i davant de la tardança a rebre l’informe sol·licitat a l’administració que hi intervé, en aquesta mateixa data hem tornat a demanar que ens siga remés urgentment.

  — Estat del procediment (12.03.2018). Resposta de l’ICV:

  En referència als fets que s’hi exposen com a motiu de queixa, tenim a dir, sobre la part que es referix a este Institut Cartogràfic, que recentment hem engegat el nou Visor cartogràfic de la Generalitat —resultat de la unificació deis dos visors antigament existents— i actualment totes les capes que estan sent-hi publicades, ho són a partir de fitxers de publicació web que lligen de les fonts úniques de dades, les quals, sense dubte per inèrcia d’anys i nuŀla voluntat dels estaments directius de la Generalitat, presenten els seus noms únicament en castellà. […] En qualsevol cas el compromís de l’Institut Cartogràfic Valencià amb la llengua pròpia de València és ferm i treballarem per normalitzar-ne l’ús en el nostre àmbit el més prompte possible.

 23. 201716291: web de l’Ajuntament de Benicàssim
  — Inici del procediment (24.08.2017)
  — Estat del procediment (30.11.2017). Al·legació: «He d’assenyalar la paradoxa que en el mateix document on s’afirma l’obligació de complir els seus deures lingüístics, incomplixen eixos mateixos deures, atés que remeten la resposta en castellà i no en valencià, tal com preceptua la normativa lingüística vigent per a este cas.»
  — Estat del procediment (07.02.2018). Recordatori de deures i suggeriment del Síndic de Greuges.
  — Estat del procediment (26.03.2018). L’Ajuntament de Benicàssim accepta la resolució del síndic. El síndic tanca l’expedient.
 24. 201716091: retolació d’un centre de la Generalitat valenciana
  — Inici del procediment (26.07.2017): «El rètol del Centre de Rehabilitació i Integració Social de la Generalitat valenciana del carrer de Sant Pau de València no té versió en valencià, fet que infringix la legislació vigent.»
  — Estat del procediment (16.01.2018):

  Li comuniquem que, en relació amb la queixa que té plantejada en aquesta institució amb el número indicat més amunt, l’administració afectada persisteix en l’actitud de no enviar la informació que li vam sol·licitar.

 25. 201713531: web de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
  — Inici del procediment (20.06.2017): «El web de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació oferix en el seu web (https://www.cvmc.es/llista-provisional-de-les-persones-admeses-en-les-diverses-borses-de-treball-de-la-cvmc/) els enllaços a les llistes provisionals d’unes borses de treball, llistes que només tenen versió en castellà.»
  — Final del procediment (16.11.2017): admeten l’errada i l’esmenen. A més, la CVMC afig la consideració següent:

  Lamentem que el document esmentat pel Sr. (…) només estiguera parcialment en valencià, però l’omissió no és deguda a una voluntat deliberada d’excloure la versió valenciana, sinó a una errada, com ho prova el fet que estiguera parcialment en valencià i que, en resolucions successives, s’han inclòs les dues versions.

 26. 201707372: web de l’Ajuntament de l’Énova
  — Inici del procediment (24.05.2017). El web municipal no tenia «versió en valencià en la major part dels continguts ni en els procediments que es poden gestionar en la seu a seu electrònica».
  — Final del procediment (14.09.2017). Es tanca l’expedient perquè l’ajuntament (alcaldia de Tomás Giner Esparza) accepta la resolució del síndic. El suggeriment del síndic va ser:

  Suggerim a l’Ajuntament de l’Ènova que adopte totes les mesures que siguen necessàries, incloses les pressupostàries i tecnològiques, per a adaptar la seua pàgina web institucional al règim de cooficialitat lingüística vigent de la Comunitat Valenciana, de manera que puga ser visitada tant en castellà com en valencià.
 27. 201706744: web de Presidència de la Generalitat valenciana
  — Inici del procediment (11.05.2017)
  — Final del procediment (20.09.2017):

  Del contingut de l’informe deduïm que l’administració de referència solucionarà el problema plantejat en el seu escrit inicial de queixa.

  — Reobertura del procediment (12.12.2017): vegeu la queixa 201717431.

 28. 201400609: web del Consell Jurídic Consultiu
  — Inici del procediment (12.03.2014)
  — Final del procediment (28.05.2014): el síndic tanca la queixa ja que accepta que el nou web «incorpora certes millores de disseny i continguts. En esta versió la pàgina d’entrada oferix als visitants la possibilitat de triar els continguts en valencià i en castellà.» A més, afegien un comentari voluntariós sobre la publicació del dictàmens.
 29. 201314858: Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació (web Invattur)
  — Inici del procediment (06.05.2013)
  — Extracte de l’informe de l’administració [PDF] — Final del procediment (02.12.2013)
 30. 201318641: Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient (web).
  — Inici del procediment (05.11.2013)
  — Extracte de l’informe de l’administració [PDF] — Final del procediment (27.01.2014):

  Ens posem novament en contacte amb vosté a fi de comunicar-li que donem per finalitzada la nostra investigació en la queixa de referència, i en la qual substancialment vosté denunciava que alguns nodes de la pàgina web del Projecte LIFE+TRACHEMYS no tenien versió en valencià, atés que, de la comunicació rebuda de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient es desprén que, tot considerant el que vosté ha expressat en la seua queixa, s’han donat les instruccions necessàries perquè estos nodes estiguen operatius i siguen accessibles en valencià.

 31. 201318615: Patsecova (web)
  — Inici del procediment (04.11.2013)
  — Extracte de l’informe de l’administració [PDF]
  — Final del procediment (27.01.2014):

  Ens posem novament en contacte amb vosté a fi de comunicar-li que donem per finalitzada la nostra investigació en la queixa de referència, atés que, segons es desprén de la comunicació rebuda de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, l’oficina PATECO del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, que ha assumit les tasques de manteniment de la web del PATSECOVA, incorporarà els continguts actuals i futurs de la web esmentada en la versió en valencià.

 32. 201612151: retolació de les platges de Cullera
  — Inici del procediment (13.09.2016)
  — Final del procediment (04.01.2017). El síndic tanca el procediment perquè l’ajuntament diu que, per a la pròxima temporada estival, continuarà amb la retolació dels cartells en les dos llengües oficials. En tot cas el síndic diu que ha «demanat a l’Ajuntament de Cullera que, en el termini màxim de 3 mesos, ens informe de les mesures preses perquè la retolació dels servicis públics de la platja de Cullera respecte la cooficialitat lingüística vigent en la Comunitat Valenciana».
 33. 20041856: documentació del DOGV (Generalitat valenciana)
  — Inici del procediment (27.10.2004)
  — Final del procediment (14.12.2004)
 34. 20041786: informació audiovisual dels autobusos de l’EMT de València
  — Inici del procediment (13.10.2004)
  — Estat del procediment (04.11.2004). Admissió
 35. 20041679: retolació i documentació del centre esportiu municipal Abastos
  — Inici del procediment (28.09.2004)
  — Final del procediment (19.07.2006)
 36. 20041623: el BOPV i la Diputació de València
  — Inici del procediment (11.08.2004): incompliment de la resolució de la queixa 20020900.
  — Final del procediment (07.10.2005)
 37. 20040888: documentació de l’Ajuntament de València
  — Inici del procediment (15.04.2004)
  — Final del procediment (01.04.2005)
 38. 20031548: retolació de la Direcció General de la Dona
  — Inici del procediment (05.12.2003)
  — Final del procediment (20.04.2004)
 39. 20031191: web de l’Ivex (Generalitat valenciana)
  — Inici del procediment (29.09.2003)
  — Estat del procediment (02.10.2003): admissió de la queixa.
 40. 20031190: web de l’Impiva (Generalitat valenciana)
  — Inici del procediment (29.09.2003)
  — Final del procediment (24.02.2004)
 41. 20031091: web de l’Institut Valencià d’Habitatge
  — Inici del procediment (06.09.2003)
  — Estat del procediment (31.10.2003). Al·legacions: «Incomplixen els deures lingüístics en el web i els derivats de la llei de procediment administratiu.»
 42. 20030867: web València Innova de l’Ajuntament de València
  — Inici del procediment (16.07.2003)
  — Estat del procediment (08.07.2004). Al·legacions: «L’ajuntament incomplix les seues obligacions lingüístiques i les derivades de la llei de procediment administratiu; la síndica ni se n’adona i esta institució mateix incomplix els deures lingüístics.»
 43. 20030778: certificat d’empadronament de l’Ajuntament de València
  — Inici del procediment (27.06.2003)
  — Final del procediment (01.04.2004)
 44. 20030647: web Argos de la Generalitat valenciana
  — Inici del procediment (28.05.2003)
  — Al·legacions (05.12.2003): el representant de la Generalitat només diu que corregirà les pàgines denunciades, no tot el web.
  — Final del procediment (29.04.2004)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *