Resolució de 23 de maig, de la Presidència del Consell d’Administració [de l’Agència Valenciana de Mobilitat], per la qual s’aproven les bases generals reguladores de les proves per a l’obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servici de taxi en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana i s’establixen regles per a la seua renovació. (DOCV número 6795, de data 13.06.2012) 2012.06.13
RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2002, de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es convoquen els cursos de promoció dels coneixements de valencià per als empleats públics de l’administració de la Generalitat Valenciana. [2002/X13098] (DOGV número 4389, de data 29.11.2002) [Correció d’errades, DOGV núm. 4396] 2002.11.29
RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2002, del director general de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula la prova d’acreditació de coneixements de castellà per als aspirants en els processos selectius convocats per sengles órdens de 8 de maig de 2002, per a ingrés al cos de mestres i als cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional. [2002/M6131] (DOGV número 4268, de data 11.06.2002) 2002.06.11
RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2001, de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es convoquen cursos extraordinaris de valencià. [2001/5225] (DOGV número 4011, de data 31.05.2001) 2001.05.31
RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2001, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació de l’acord entre la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Generalitat Valenciana i l’organisme autònom Boletín Oficial del Estado, per a la determinació del preu de la traducció al valencià de les lleis, els reials decrets llei i els reials decrets legislatius i altres disposicions de caràcter general que es publiquen al Boletín Oficial del Estado. [2001/Q3833] (DOGV número 3987, de data 26.04.2001) 2001.04.26
RESOLUCIÓ de 5 de març de 2001, del conseller de Cultura i Educació, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià. [2001/A2418] (DOGV número 3965, de data 23.03.2001) 2001.03.23
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2000, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre l’administració general de l’estat i la Generalitat Valenciana per a la publicació de les lleis en llengua valenciana. [2000/M10483] (DOGV número 3913, de data 09.01.2001) 2001.01.09
RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2000, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i el Consell General del Poder Judicial, en matèria d’acreditació del coneixement del valencià. [2000/7816] (DOGV número 3859, de data 18.10.2000) 2000.10.18
RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2000, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació de l’Acord de cooperació entre la Generalitat Valenciana i l’Institut Nacional d’Administració Pública, per a la promoció del coneixement del valencià entre els funcionaris de l’administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma Valenciana durant l’any 2000. [2000/6671] (DOGV número 3814, de data 14.08.2000) 2000.08.14
RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2000, del director general de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula la prova d’acreditació dels coneixements de castellà per als aspirants en els processos selectius convocats per les ordres de 10 d’abril de 2000, per a ingrés al cos de mestres i al cos de professors d’Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional. [2000/F4991] (DOGV número 3772, de data 15.06.2000) 2000.06.15
RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 1999, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació de l’Acord de cooperació entre la Generalitat Valenciana i l’Institut Nacional d’Administració Pública, per a la promoció del coneixement del valencià entre els funcionaris de l’administració de l’estat a la Comunitat Autònoma Valenciana durant 1999. [1999/M10459] (DOGV número 3649, de data 21.12.1999) 1999.12.21
RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 1999, de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual s’aprova un projecte editorial per a la matèria comuna Valencià: Llengua i Literatura I i II en versió valenciana de l’editorial Tàndem Edicions, per a primer i segon curs de l’Educació Secundària Postobligatòria: Batxillerat (LOGSE) i s’autoritza l’ús dels materials curriculars corresponents en centres docents públics i privats de la Comunitat Valenciana. [1999/F6706] (DOGV número 3558, de data 11.08.1999) 1999.08.11
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 1997, de les direccions generals de Personal i d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca l’exercici específic de coneixement oral i escrit de valencià per als aspirants que superen el procés selectiu convocat per l’Ordre de 14 de maig de 1997, per a l’ingrés en el cos de mestres. (DOGV número 3046, de data 30.07.1997) 1997.07.30
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 1996, de la Direcció General del Secretariat del Govern de la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació de l’addenda al conveni de cooperació de 28 de desembre de 1995 entre la Generalitat Valenciana i l’Institut Nacional d’Administració Pública per a la promoció dels coneixements de valencià en els funcionaris de l’administració de l’Estat a la Comunitat Valenciana. (DOGV número 2897, de data 26.12.1996) 1996.12.26
RESOLUCIó de 19 de juliol de 1995, del director general de Personal de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula la prova d’acreditació de coneixements de castellà per als aspirants en les proves selectives convocades per ordre de 28 de març de 1995 per a la provisió de places vacants de funcionaris de cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d’escola oficial d’idiomes, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny i professors de Música i Arts Escèniques que no posseïsquen nacionalitat espanyola. (DOGV número 2564, de data 04.08.1995) 1995.08.04
RESOLUCIó de 13 de juny de 1995, del director general de Mitjans de Comunicació Social i Relacions Informatives, per la qual es determina la quantia dels mòduls aplicables per al càlcul de les subvencions per la utilització del valencià en els mitjans de comunicació social. (DOGV número 2542, de data 03.07.1995) 1995.07.03
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es fa pública la relació de llibres de text i materials curriculars autoritzats per a l’ensenyament del valencià en els nivells d’ensenyament no universitari. (DOGV número 2371, de data 21.10.1994) 1994.10.21
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 1994, de la Direcció General de Comercialització, Indústries i Relacions Agràries de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’especifica la correspondència taxonòmica entre la sinonímia valenciana, castellana i científica de la flora esmentada en l’Ordre de 27 de juliol de 1993 de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, relativa a les denominacions específiques Aperitiu – Café d’Alcoi, Tomaní d’Alacant, Herber de la Serra de Mariola (Alacant) i Anís d’Alacant i el seu consell regulador (Consell Regulador de les Begudes Espirituoses Tradicionals d’Alacant) i s’estableixen normes d’explotació d’aquesta flora en la seua forma silvestre o espontània, i també recomanacions complementàries. (DOGV número 2364, de data 11.10.1994) 1994.10.11
RESOLUCIÓ de 30 de juny de 1994, del conseller d’Educació i Ciència, per a l’aplicació del Programa de Promoció dels Coneixements de Valencià en la Població Adulta. (DOGV número 2341, de data 08.09.1994) 1994.09.08
RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 1994, de la directora general de l’Institut Valencià d’Administració Pública, per la qual estableix el règim del curs obligatori de valencià per als aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup C d’administració general, grups A, B i D d’administració especial i grups B, C, D i E personal laboral, de la Generalitat Valenciana, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de 1992 (convocatòries 03/92, 05/92, 06/92, 07/92, 08/92, 09/92, 10/92, 11/92, 12/92, 13/92 i 14/92). (DOGV número 2259, de data 04.05.1994) 1994.05.04
RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 1994, del director general del Servei Valencià de Salut, per la qual es publica l’acord de la mesa sectorial de sanitat en matèria de valoració del coneixement del valencià en la borsa de treball per a la vinculació temporal de personal a institucions sanitàries. (DOGV número 2257, de data 02.05.1994) 1994.05.02
RESOLUCIÓ de 21 de març de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es fa pública la relació de llibres de text i materials curriculars autorizats per a l’ensenyament del valencià en els nivells d’ensenyament no universitari. (DOGV número 2255, de data 28.04.1994) 1994.04.28
RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 1993, del Rector de la Universitat de València, per la qual es disposa el compliment de la Sentència de 20 de novembre de 1992, dictada pel Tribunal Suprem, per la qual es confirma la Sentència de 18 de maig de 1989, dictada per l’aleshores Audiència Territorial de València, en el recurs contenciós administratiu 1754/86, promogut per Alternativa Universitaria. (DOGV número 2082, de data 06.08.1993) 1993.08.06
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 1993, del Director General d’Ordenació i Innovació Educativa, per la qual desplega l’Ordre d’1 de setembre de 1984 i regula el procediment per a l’exempció de l’ensenyament del valencià dels alumnes dels nivells no obligatoris residents en poblacions de predomini lingüístic castellà. (DOGV número 2058, de data 01.07.1993) 1993.07.01
RESOLUCIÓ de 12 de gener de 1993, del Director General de l’Institut Valencià de la Joventut, per la qual convoca el VII Certamen Juvenil de Poesia “Miguel Hernández” 1993 de la Comunitat Valenciana. (DOGV número 1967, de data 18.02.1993) 1993.02.18
RESOLUCIÓ de 21 d’octubre de 1992, de la Direcció General de Mitjans de Comunicació Socials i Relacions Informatives, per la qual quantifica les ajudes per la utilització del valencià en els mitjans de comunicació social radicats a la Comunitat Valenciana. (DOGV número 1897, de data 05.11.1992) 1992.11.05
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 1992, del Director General d’Ordenació i Innovació Educativa, per la qual es desplega l’Ordre d’1 de setembre de 1984 i es regula el procediment per a l’exempció de l’ensenyament del valencià dels alumnes dels nivells no obligatoris residents en poblacions de predomini lingüístic castellà. (DOGV número 1872, de data 29.09.1992) 1992.09.29
RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 1991, de la Direcció General de Mitjans de Comunicació Social, per la qual quantifica les subvencions a empreses radicades a la Comunitat Valenciana editores de publicacions escrites totalment o parcial en valencià. (DOGV número 1686, de data 18.12.1991) 1991.12.18
RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 1991, del Director General d’Ordenació i Innovació Educativa, per la qual es desplega l’Ordre d’1 de setembre de 1984 i es regula el procediment per a l’exempció de l’assignatura de Valencià dels alumnes dels nivells no obligatoris residents en poblacions de predomini lingüístic castellà. (DOGV número 1643, de data 16.10.1991) 1991.10.16
RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 1990, de l’Il.lm. Sr. Director de l’Institut Valencià d’Administració Pública, per la qual es convoquen els Cursos sobre Llenguatge Administratiu Valencià. Tradició i Modernitat en el seu establiment, per a personal al servei de la Generalitat Valenciana, les Administracions Locals i les Universitats. (DOGV número 1261, de data 09.03.1990) 1990.03.09
RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca el Quart Concurs d’Innovació Educativa. (DOGV número 1145, de data 20.09.1989) 1989.09.20
RESOLUCIÓ de 31 de març de 1989, de la Direcció General de Patrimoni Cultural, per la qual es fan públics els tràmits administratius a seguir en relació amb les subvencions regulades al Capítol I, articles 3 i 4 del Capítol II, Capítol III i Capítol IV de l’Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana de 20 de gener de 1987, sobre ajudes genèriques al teatre valencià. (DOGV número 1073, de data 29.05.1989) 1989.05.29
RESOLUCIÓ de 30 de març de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca el Tercer Concurs d’Innovació Educativa. (DOGV número 827, de data 18.05.1988) 1988.05.18
RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 1988, del Director General de l’Institut Valencià d’Administració Pública, per la qual es convoca Curs d’Aprofundiment en el Lleguatge Administratiu Valencià. (DOGV número 821, de data 10.05.1988) 1988.05.10
RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 1988, del Director General de l’Institut Valencià d’Administració Pública, per la qual es convoca Curs d’Iniciació al Llenguatge Administratiu Valencià. (DOGV número 819, de data 06.05.1988) 1988.05.06
RESOLUCIÓ de 2 de març de 1987, de la Direcció General de Cultura, per la qual es fan públics els tràmits administratius a seguir en relació amb les subvencions regulades en els capítols I, II (articles 3 i 4), III i IV de l’Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana de 20 de gener de 1987, sobre ajudes genèriques al teatre valencià. (DOGV número 582, de data 08.05.1987) 1987.05.08
RESOLUCIÓ de 2 de març de 1987, de la Direcció General de Cultura, per la qual es fan públics els tràmits administratius a seguir en relació amb les subvencions regulades en el Capítol V de l’Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, de 20 de gener de 1987, sobre ajudes genèriques al teatre valencià. (DOGV número 572, de data 23.04.1987) 1987.04.23
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca el segon Concurs d’Innovació Educativa. (DOGV número 547, de data 16.03.1987) 1987.03.16
RESOLUCIÓ de 27 de gener de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca els II Premis Literaris “Les Irreals Omegues”. (DOGV número 547, de data 16.03.1987) 1987.03.16
RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca el primer Concurs d’Innovació Educativa. (DOGV número 390, de data 11.06.1986) 1986.06.11
RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que desplega l’Ordre de 21 de maig de 1985 que regula el Pla de Reciclatge del Professorat, i per la qual s’estableix el procediment de sol.licitud i lliurament del Diploma de Mestre de Valencià, del Certificat de Capacitació i del Certificat d’Aptitud per a l’ensenyament del valencià. (DOGV número 371, de data 02.05.1986) 1986.05.02
RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que desplega l’Ordre de 21 de maig de 1985 que regula el Pla de Reciclatge del Professorat, i per la qual s’estableix el procediment de sol.licitud i lliurament del Diploma de Mestre de Valencià, del Certificat de Capacitació i del Certificat d’Aptitud per a l’ensenyament del valencià. (DOGV número 371, de data 02.05.1986) 1986.05.02
RESOLUCIÓ de la Direcció General d’Ensenyament Mitjà, de 23 d’agost de 1983, per la qual es dicten instruccions que despleguen l’Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, de 27 de juliol. (DOGV número 121, de data 15.09.1983) 1983.09.15
RESOLUCIÓ de la Direcció General d’EGB, de 22 d’agost de 1983, per la qual es dicten instruccions que despleguen l’Ordre de 27 de juliol, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. (DOGV número 121, de data 15.09.1983) 1983.09.15

Estatals

Resolució d’1 de juny de 2009, de la Direcció General de Trànsit de l’Estat, per la qual s’aprova el Manual de senyalització variable, preveu (annex I, criteri 1, principi 8) que, a la xarxa viària de les comunitats autònomes amb llengües cooficials on l’Organisme Autònom Prefectura Central de Trànsit exercix les seues competències, els plafons amb missatges variables s’han de reproduir en dos missatges alternats: l’un d’acord amb els models en castellà i l’altre en la llengua oficial pròpia. (boe 143, del 13 de juny del 2009 [pdf])