Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Greuges

Fa anys que impulsem l’exigència del compliment dels drets i obligacions lingüístiques al País Valencià, tal com podeu observar en un recull de queixes anterior publicat en Eines de Llengua. L’activitat continua i anem publicant ací la referència de les queixes i un extracte del contingut de cada una.

 1. 201800308: web de l’Ajuntament d’Alacant
  — Inici del procediment (23.01.2018)
  — Estat del procediment (19.02.2018):

  En relació amb la queixa que té plantejada en aquesta institució, i davant de la tardança a rebre l’informe sol·licitat a l’administració que hi intervé, en aquesta mateixa data hem tornat a demanar que ens siga remés urgentment.

  — Estat del procediment (12.03.2018). Resposta de l’Ajuntament d’Alacant:

  Hem remés ofici al cap dels Servici d’Ocupació de la Via Pública i al cap del Servici d’Actes i Gestió del Ple per a que els models i documents figuren publicats també en idioma valencià en la web municipal. […] Continuarem treballant perquè cada una de les unitats orgàniques que publiquen en la web municipal ho facen en les dos llengües oficials de la nostra comunitat.

  — Estat del procediment (21.03.2018). Resposta de l’Ajuntament d’Alacant:

  Els models normalitzats d’instáncia, a qué es fa referencia en la queixa
  rebuda, són de recent creació, això en virtut de la contínua adaptció d’esta
  Administració a la normativa vigent, estatal, autonòmica i local.
  En el present moment, des del departament de normalització lingüística,
  s’està procedint a la traducció al valencià deis models normalitzats de la pàgina
  web municipal, la qual cosa s’espera omplir en els pròxims dies.

  — Estat del procediment (24.03.2018). Al·legació:

  Respecte a la resposta de l’Ajuntament d’Alacant he d’assenyalar que els drets lingüístics i la igualtat davant la llei implica que els ciutadans han de poder accedir en igualtat a la mateixa informació. Per tant, també és una pràctica discriminatòria avançar en el temps l’accés a la documentació en la versió en castellà i postergar l’accés a la versió en valencià d’eixa mateixa documentació.
  D’altra banda, també he d’indicar que el model d’imprés que fa servir l’ajuntament en la seua resposta conté elements mecanitzats, de gestió i d’identificació que no apareixen en valencià, dos mancances més respecte a la gestió lingüística que s’està aplicant en eixa institució.

 2. 201800296: web de la Generalitat valenciana (RLT)
  — Inici del procediment (23.01.2018)
  — Estat del procediment (01.03.208). Resposta de la Generalitat valenciana:

  Com ja es va exposar en la queixa presentada pel mateix interessat, nº 1613420, i d’acord amb l’informe emés pel Dirctor General de Técnologies de la Informació i les Comunicacions, s’està treballant perquè la nova aplicación DHARMA utilitze les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, així mateix s’informa que l’aplicació Humanl no pot ser adaptada actualmente de manera integral a l’ús de les dues Ilengües, per diversos motius, fonamentalment perquè és una tecnología ja obsoleta.

  — Estat del procediment (13.03.2018). Al·legació: «Considere lamentable, i indicador d’una mancança en l’acompliment de les seues obligacions, que estiguen «treballant» per a aconseguir que un programari nou utilitze el valencià. Això no requerix cap «treball» accessori, sinó que ha de ser un requisit de funcionament i de provisió de mitjans per a una administració que ha de treballar.»

 3. 201717487: web de l’Ajuntament de Benetússer
  — Inici del procediment (20.12.2017)
  — Estat del procediment (08.02.2018):

  En relació amb la queixa que té plantejada en aquesta institució, i davant de la tardança a rebre l’informe sol·licitat a l’administració que hi intervé, en aquesta mateixa data hem tornat a demanar que ens siga remés urgentment.

  — Estat del procediment (12.03.2018). L’Ajuntament no respon i el Síndic de Greuges li recorda que té el deure de coŀlaborar per a resoldre el problema.

 4. 201717431: web del president de la Generalitat valenciana
  — Inici del procediment (12.12.2017)
  — Estat del procediment (08.01.2018). Admissió a tràmit de l’incompliment resolució de la queixa 201706744.
  — Estat del procediment (08.02.2018):

  En relació amb la queixa que té plantejada en aquesta institució, i davant de la tardança a rebre l’informe sol·licitat a l’administració que hi intervé, en aquesta mateixa data hem tornat a demanar que ens siga remés urgentment.
  — Estat del procediment (14.02.2018). Resposta del secretari autonòmic de Presidència.
  — Estat del procediment (15.02.2018). Al·legació: «El web presidencial continua incomplint el seus deures, com ara en l’apartat Youtube, on podem localitzar quatre vídeos d’informació sobre l’activitat del president. Un té versió narrada en valencià (https://youtu.be/WcLn8yqb61I), però n’hi han tres que no la tenen.»
 5. 201717335: web de l’Ajuntament d’Alacant
  — Inici del procediment (12.12.2017)
  — Estat del procediment (16.01.2018):

  En relació amb la queixa que té plantejada en aquesta institució, i davant de la tardança a rebre l’informe sol·licitat a l’administració que hi intervé, en aquesta mateixa data hem tornat a demanar que ens siga remés urgentment.

  — Estat del procediment (14.02.2018). Resposta de l’ajuntament.
  — Estat del procediment (15.02.2018). Al·legació: «El document conté diversos segells i un element imprés automatitzat (dalt a la dreta) que no tenen versió en valencià, fet que infringix la legislació lingüística vigent. Això fa que l’ajuntament, a pesar de considerar ben correctament que ha de donar exemple, està donant l’exemple incorrecte, fins i tot en el contingut del text, ja que l’escrit conté errors lingüístics i de redacció.»

 6. 201717128: web de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
  — Inici del procediment (09.11.2017)
  — Estat del procediment (03.01.2018):

  En relació amb la queixa que té plantejada en aquesta institució, i davant de la tardança a rebre l’informe sol·licitat a l’administració que hi intervé, en aquesta mateixa data hem tornat a demanar que ens siga remés urgentment.

  — Estat del procediment (12.03.2018). Resposta de l’ICV:

  En referència als fets que s’hi exposen com a motiu de queixa, tenim a dir, sobre la part que es referix a este Institut Cartogràfic, que recentment hem engegat el nou Visor cartogràfic de la Generalitat —resultat de la unificació deis dos visors antigament existents— i actualment totes les capes que estan sent-hi publicades, ho són a partir de fitxers de publicació web que lligen de les fonts úniques de dades, les quals, sense dubte per inèrcia d’anys i nuŀla voluntat dels estaments directius de la Generalitat, presenten els seus noms únicament en castellà. […] En qualsevol cas el compromís de l’Institut Cartogràfic Valencià amb la llengua pròpia de València és ferm i treballarem per normalitzar-ne l’ús en el nostre àmbit el més prompte possible.

  1. 201716291: web de l’Ajuntament de Benicàssim
   — Inici del procediment (24.08.2017)
   — Estat del procediment (30.11.2017). Al·legació: «He d’assenyalar la paradoxa que en el mateix document on s’afirma l’obligació de complir els seus deures lingüístics, incomplixen eixos mateixos deures, atés que remeten la resposta en castellà i no en valencià, tal com preceptua la normativa lingüística vigent per a este cas.»
   — Estat del procediment (07.02.2018). Recordatori de deures i suggeriment del Síndic de Greuges.
   — Estat del procediment (26.03.2018). L’Ajuntament de Benicàssim accepta la resolució del síndic. El síndic tanca l’expedient.
 7. 201716091: retolació d’un centre de la Generalitat valenciana
  — Inici del procediment (26.07.2017): «El rètol del Centre de Rehabilitació i Integració Social de la Generalitat valenciana del carrer de Sant Pau de València no té versió en valencià, fet que infringix la legislació vigent.»
  — Estat del procediment (16.01.2018):

  Li comuniquem que, en relació amb la queixa que té plantejada en aquesta institució amb el número indicat més amunt, l’administració afectada persisteix en l’actitud de no enviar la informació que li vam sol·licitar.

 8. 201713531: web de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
  — Inici del procediment (20.06.2017): «El web de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació oferix en el seu web (https://www.cvmc.es/llista-provisional-de-les-persones-admeses-en-les-diverses-borses-de-treball-de-la-cvmc/) els enllaços a les llistes provisionals d’unes borses de treball, llistes que només tenen versió en castellà.»
  — Final del procediment (16.11.2017): admeten l’errada i l’esmenen. A més, la CVMC afig la consideració següent:

  Lamentem que el document esmentat pel Sr. (…) només estiguera parcialment en valencià, però l’omissió no és deguda a una voluntat deliberada d’excloure la versió valenciana, sinó a una errada, com ho prova el fet que estiguera parcialment en valencià i que, en resolucions successives, s’han inclòs les dues versions.

 9. 201706744: web de Presidència de la Generalitat valenciana
  — Inici del procediment (11.05.2017)
  — Final del procediment (20.09.2017):

  Del contingut de l’informe deduïm que l’administració de referència solucionarà el problema plantejat en el seu escrit inicial de queixa.

  — Reobertura del procediment (12.12.2017): vegeu la queixa 201717431.

 10. 201314858: Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació (web Invattur)
  — Inici del procediment (06.05.2013)
  — Extracte de l’informe de l’administració [PDF] — Final del procediment (02.12.2013)
 11. 201318641: Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient (web).
  — Inici del procediment (05.11.2013)
  — Extracte de l’informe de l’administració [PDF] — Final del procediment (27.01.2014):

  Ens posem novament en contacte amb vosté a fi de comunicar-li que donem per finalitzada la nostra investigació en la queixa de referència, i en la qual substancialment vosté denunciava que alguns nodes de la pàgina web del Projecte LIFE+TRACHEMYS no tenien versió en valencià, atés que, de la comunicació rebuda de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient es desprén que, tot considerant el que vosté ha expressat en la seua queixa, s’han donat les instruccions necessàries perquè estos nodes estiguen operatius i siguen accessibles en valencià.

 12. 201318615: Patsecova (web)
  — Inici del procediment (04.11.2013)
  — Extracte de l’informe de l’administració [PDF]
  — Final del procediment (27.01.2014):

  Ens posem novament en contacte amb vosté a fi de comunicar-li que donem per finalitzada la nostra investigació en la queixa de referència, atés que, segons es desprén de la comunicació rebuda de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, l’oficina PATECO del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, que ha assumit les tasques de manteniment de la web del PATSECOVA, incorporarà els continguts actuals i futurs de la web esmentada en la versió en valencià.

 13. 20041856: documentació del DOGV (Generalitat valenciana)
  — Inici del procediment (27.10.2004)
  — Final del procediment (14.12.2004)
 14. 20041786: informació audiovisual dels autobusos de l’EMT de València
  — Inici del procediment (13.10.2004)
  — Estat del procediment (04.11.2004). Admissió
 15. 20041679: retolació i documentació del centre esportiu municipal Abastos
  — Inici del procediment (28.09.2004)
  — Final del procediment (19.07.2006)
 16. 20041623: el BOPV i la Diputació de València
  — Inici del procediment (11.08.2004): incompliment de la resolució de la queixa 20020900.
  — Final del procediment (07.10.2005)
 17. 20040888: documentació de l’Ajuntament de València
  — Inici del procediment (15.04.2004)
  — Final del procediment (01.04.2005)
 18. 20031548: retolació de la Direcció General de la Dona
  — Inici del procediment (05.12.2003)
  — Final del procediment (20.04.2004)
 19. 20031191: web de l’Ivex (Generalitat valenciana)
  — Inici del procediment (29.09.2003)
  — Estat del procediment (02.10.2003): admissió de la queixa.
 20. 20031190: web de l’Impiva (Generalitat valenciana)
  — Inici del procediment (29.09.2003)
  — Final del procediment (24.02.2004)
 21. 20031091: web de l’Institut Valencià d’Habitatge
  — Inici del procediment (06.09.2003)
  — Estat del procediment (31.10.2003). Al·legacions: «Incomplixen els deures lingüístics en el web i els derivats de la llei de procediment administratiu.»
 22. 20030867: web València Innova de l’Ajuntament de València
  — Inici del procediment (16.07.2003)
  — Estat del procediment (08.07.2004). Al·legacions: «L’ajuntament incomplix les seues obligacions lingüístiques i les derivades de la llei de procediment administratiu; la síndica ni se n’adona i esta institució mateix incomplix els deures lingüístics.»
 23. 20030778: certificat d’empadronament de l’Ajuntament de València
  — Inici del procediment (27.06.2003)
  — Final del procediment (01.04.2004)
 24. 20030647: web Argos de la Generalitat valenciana
  — Inici del procediment (28.05.2003)
  — Al·legacions (05.12.2003): el representant de la Generalitat només diu que corregirà les pàgines denunciades, no tot el web.
  — Final del procediment (29.04.2004)