Llista d’onomatopeies (elaborada a partir d’un recull de Maribel Guardiola tret d’internet, amb el suport dels diccionaris i amb aportacions de Xavier Rofes Moliner). Les hem escrites seguint les normes ortogràfiques i, per tant, sense indicar sempre la qualitat vocàlica o altres fenòmens articulatoris que les normes no preveuen (com ara el tancament glotal en el cas del renill del cavall).

Data i hora de revisió: 02.04.2024 – 09:03


Bibliografia relacionada:

  • Riera-Eures, Manel; Sanjaume Navarro, Margarida (2010): Diccionari d’onomatopeies i altres interjeccions, ed. Eumo.

AnimalsOnomatopeiesVerbs i noms
abella (o eixam d'abelles)zzzbonior
àguila trompetejar; trompeteig
ànec nyec / qüec-qüec🔗 ; 🔗
aseihà, ihà / ihò-ihòbramar; bram
boubuuumugir, bramular, braolar, bruelar; bramul, braol, bruel, bruelament, mugit, mugiment
cabrabebelar; bel, esbiec
cavallhihihihi / iiiirenillar; aïnada, arniet, assaïnament, eguí, renill
colom parrupar, parrupejar, marruquejar; amanyac, marruc, marruqueig, parrup
conill esgüellar; esgüell
corboc-ocgrallar; grall
cornella, cucala cuclejar; cucleig
cucut, cuquellocuc-cuc
elefantbramular, trompetejar;
bramul, trompeteig
gallinacoc-cocescatainar, escainar; escataineig
gallina llocacloc-cloccloquejar; cloqueig
gallcocorococ / quequerequec / quiquiriquic / cacaracac🔗,
🔗
gatmarramau, marramau, remeulo / mau / mèu / nyau / nyeumiolar; miol, mèu
gat (estufant)fff
gatgrrr, grrr / rum-rumroncar, filar
gosbub-bub / llap-llap / nyip-nyaplladrar, jaupar, bordar, clapir, glapir, lladruquejar, buixir; glapit, clapit, lladruc, lladrament
gos (grunyint)gr, grgrunyir
gos (plorant)nyic, nyecgrinyolar, guinyol; grinyol, guinyolar
gos (cridant) udolar, ulular, ganyolar
granotaroc-roc / raucraucar; rauc 🔗
guatlaxau-xaugarrameu, xau-xau
insecte (mosca, abella, etc.)zzzbrunzir; brunzit, brunzidera, brunz
insecte (grill, xitxarra, llagosta, etc.)cric-cric / ric-ric / nyic-nyic / ricestridular; ric 🔗
lleógraaarugir
llop (cridant) udolar, ulular, ganyolar
mussol, miulaxutesgarip, xut
ocanyec-nyecclacar
ocellpiu-piu / xeu-xeu / xiu-xiuxerrotejar, garrular; xerroteig, xiu-xiu
ocell petitpiu-piu / xeu-xeu / xiu-xiugirigar, xericar, xiricar; giric, xeric, xiric
ocell refilador (rossinyol, canari, etc.) refilar; refilada, refilet
òlibaxutesgarip, xut
orso esbramegar; esbramec
ovellabebelar; bel
paó, pagomeò
perdiuxau-xaucorrenteig, xau-xau
polletpiu-piupiular; piulet, piu-piu
pollí aliret
porcnyi-nyi / nyic-nyicesgüellar, grunyir; esgüell, güell, gruny
puputput-put
rata esgüellar; esgüell, güell
rosegador (rata, ratolí, etc.)rac-rac / rec-rec
serpsssxiular, siular
tèrmitrac-rac / rec-rec
titotglo-glo-gloc / glu-glugluglueig*
tord titar; 🔗; 🔗
tórtora parrupar, parrupejar, marruquejar; amanyac, marruc, marruqueig, parrup,
truja gardenyar; gardeny
vacabuuubramular, braolar, bruelar, mugir; bramul, braol, bruel, bruelament, mugit, mugiment
xacal (cridant) udolar, ulular, ganyolar
Per a cridar els animals
aus de corral (especialment gallines)tits / tites
aus de corral (especialment el titot)pul-pul / pull-pull / polit-polit
cavalleria (i bèsties de càrrega)(per a fer que moguen) arre, arri / això, xo (per a fer que paren) / oixque (per a girar a l'esquerra) / ollaó (per a girar a la dreta)
gatmix
gosxili / xitxet
pollettit
porccotx-cotx-cotx
Per a espantar els animals
aus i altres animalsoix / uixuix 🔗
gatsap / xap / xape / xipe
gosxitxo / quis-quis / sus-sus
(«A gos vell no hi ha sus-sus»)
🔗
moscaoix
bestiar, ocells...arruix
Mimologismes
bitxacbitxec, txec!; bitxec, xequerrec!
cogullada¡ja t'he vist, Pere gandul!
corbno ho faràs!
gatmeu i teu!
guatlapalpa-la, palpa-la!; blat barat, blat barat!, set per huit!
mussol, miulamiu, miu!; meu, meu!; uu, uu!
ocell (o persona malatissa)estar (o anar) cloc-piu
perdigotferri cagó!
perdiuferri cagat!
primavera o totestiu o capellà o capellanatot estiu, tot estiu!; tot hivern, tot hivern!; xitxipà, xitxipà! (mascle) / ve l'estiu, ve l'estiu! (femella)
puputno puc, no puc!
teuladíxareu / xeu
Activitats i màquines
acomiadarau🔗
agradarmmm
amb l'aiguaxap / xec / xip-xap
amagar-setat [joc de xiquets]
animar, encoratjarapa / uoh-uoh🔗
badar-se un objectecleix / clix / clix-claix
banda de músicatatxam-tatxim
besarba / be
bufarfff
bufetejar (dos)flist-flast
bull, bollintxup-xup🔗
callar (demanar silenci)xst / xss / xxt / sss / sst
caminar seguit i deliberat vers un lloctris-tras
cridar l'atenció d'algúehem / pss / pst / tst🔗
cridar els pollets o l'aviramtit / pull🔗
caure a l'aiguapaplaf / pluf / patatxap / patatxuppatatxap, patatxup 🔗
caure a terrapaf / patapam / patapum / plof / pataplaf
caure de colpplaf
caure un objecte lleuger metàl·lic o de vidreclic
claucric-crac
clàxonmec / pit-pit
colp a la portaplam
colp amb un objecte sòlidplam
colp fort o explosióbom / bum
colp lleu (especialment metàl·lic o de vidre)tec-tec / tic-tic / tris-tras
colp rebotatbang / tac
colp secbim / bim-bom / clac / clec / pim / pam / pim-pam
colpejarplaf
culminaciótxam / tatxam / tatxim
descansuf
desconfiançameumeu 🔗
destapar una botellaplop / pop
engolirglup
esclafar-sepaf / plof / xof
esclat lleuplop / pop
esquivaruoh
esternutatxem / atxim / atxum
fangxof
fàstic, repugnànciaecs / eh / uix / puf / uf
fer camí alegrementtatxam-tatxim
fer esclafir el dit del cor amb el dit polzeclap / clec
fer pararep
frec (amb certa violència)ric-rac
fregintrexiu 🔗
galtadaplam / plim-plam
grinyolnyec
gruprum-rum
incitarau🔗
inflar i desinflarfsss
jocsbingo
lletanies dels cants fúnebresgori-gori
màquina d'escriure (teclejar)clec-clec
mecanisme (funcionar)cric-crac
menjarnyam-nyam
menyspreueh / uf
molèstiapuf /
motorrrrr / rum-rum
motor velltaf-taf
moviment ràpidzas
neuxaf-xaf
no agradaruec
ofegar-seglu-glu
pixarpix
plorue, ue; aha (plorar sanglotant); ahú (plorar); enguè; güe; gue, gue (plorar, balbotejar); esnif (plorar amb aspiració); hi (soroll del plor); miè; ua; ue (plor dels infants molt petits)
plourexip-i-xap
pulsacions (teixit inflamat)zub-zub
riureha, ha, ha / clec, clec, clec / clac, clac, clac
rellotgetic-tac
remor sordazum-zum
rodesrec-rec
rodes d'un carrocatacric-catacrac
rosegarrac-rac / rec-rec
saludarep / tsit
sirenatuuu
sirena d'una ambulànciani-no, ni-no / ninoní, ninoní
sobreentendre (unes frases)bla, bla, bla
sorpresa, admiracióuau
tancar una portatac
tapadora d'una cassolatap
taral·lejartaral·larà
telèfonring
timbrering
tocar a la portatoc-toc
tocar a la porta forttrom
topar una cosa blanapuf
tren (de vapor)txucutxú / xucuxú / xic, xec, xac, xuc
trencar-secatacrac / crac / crec
xarrarbla-bla-bla / bla, bla, bla
xarrar sense trellattatí-tatà
xocar un objectecras / xac
xocs amb ritmetric-trac
Armes
canóbum
escopetapam-pam / pum-pum / pim-pam
espases, esgrimaksss / xis-xas
metralladorata-ta-ta-ta
pistolabang / pinyau / pinyeu / tanyau
Instruments musicals
botzinamec-mec
campananing-nang / ding-dong
campaneta, cascavellning-ning / ding-ding / ting-ting
clarítararí
platerets (o címbals)tatxam / tatxim / txam
sonallzing-zing🔗
tambortampatantam
trompetatararà / tururut🔗
xiulet, so aguttit🔗
xiulet d'un trentuuut / tut-tut
violí, violanyigo-nyigo