— Extens treball d'Idali Vera Grau;
— Revisió i ampliació feta per la CDLPV
(seguint en molts casos el que indicava la GEC); març 2006.
— Mapa toponímic de J. Becat i Terra Nostra: [PDF]Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord de l'IEC: [PDF]

Introducció

Idali Vera Grau

Aquesta llista inclou tots els municipis (oficials a l’Estat Francès) de la Catalunya del Nord [gec] amb llur ortografia catalana correcta així com la grafia oficial francesa, la comarca (i subcomarca si escau) en què se troben, la pronúncia i  també el gentilici de llurs habitants. Hi hem inclòs els comuns de la part occitana de la Catalunya del Nord, ço és la Fenolleda (Fenolhedés o Fenolheda en occità) que l’Estat Francès ha ajuntat al Departament dels Pyrénées Orientales.

No cal pas seguir la voluntat d’alguns que evocant la vella «tradició» ortogràfica volen conservar les y per marcar els diftongs, les h intervocàliques per trencar l’hiat, la ch final perquè això fa català (de fet fou copiat de l’italià). L’ortografia general del català s’ha d’aplicar en els topònims segons les regles de l’Institut d’Estudis Catalans, com ja s’ha fet a tot el Principat de Catalunya (s’ha canviat Vich en Vic). Així, com que, per exemple s’escriu aigua, cal escriure Aiguatèbia i no pas *Ayguatèbia. Doncs, escriurem Tuïr i no *Tuhir, Nefiac i no *Nefiach, etc.

Per als gentilicis donem els que cita Joan Coromines a l’Onomasticon Cataloniae, que són de fiar (enquesta sul terreny), o bé els de Lluís Creixell (Diccionari Bàsic Francès-Català, 3.ª edició ampliada) i també nos referim al Diccionari de gentilicis catalans d’August Bover i Font.Per als topònims occitans del Fenollet nos basem sobretot en l’Atlas linguistique des Pyrénées orientales de H. Guiter que dóna la pronunciació local de tots els municipis occitans de la Catalunya del Nord departamental així com d’aquestes obres:

  • BARTHE, R.: Lexique français-occitan – Toulouse, 1984
  • BOISGONTIER, J.: Atlas linguistique et ethnographique du Languedoc oriental – Paris, 1981
  • DAUZAT, A. & ROSTAING, C.: Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France – Paris, 1963
  • FENIE, B. & FENIE, J.: Dictionnaire des pays et provinces de France – Luçon, 2000; Toponymie occitane – Luçon 1997
  • GUITER, H.: Atlas linguistique des Pyrénées orientales – Paris, 1966
  • «Els topònims d’Occitània en occità» [web desaparegut]

Els sobrenoms col·lectius són sobretot basats en els que dóna Pasqual Tirac Alventosa a Les surnoms catalans.

Nota de la CDLPV: malgrat l’esforç realitzat per a la fixació de les grafies, no hem sabut trobar encara un criteri general o definitiu, sobretot pel que fa a l’àrea occitana, reflex inequívoc de la legislació i les pràctiques lingüístiques vigents a l’estat francés, instal·lades en un ofec permanent i antidemocràtic de la seua riquesa cultural. Si en teniu dades més precises, voleu esmenar algun topònim o fer qualsevol altra aportació, no dubteu a escriure’ns.

Transcripció fonètica

Nos ha semblat important indicar la pronúncia dels vilatges i viles. Per fer-ho en donem una transcripció fonètica. Aquesta és purament indicativa, que les persones interessades en una més gran exactitud científica consultin l’Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines, que transcriu escrupolosament cada topònim segons la pronúncia local en els diversos dialectes. Les necessitats pràctiques i tipogràfiques nos han dut a prescindir de l’alfabet fonètic internacional. Per tant nos hem acontentat d’emprar l’alfabet usual (català) més aquests signes que segueixen:

[æ]: vocal neutra del català oriental, que sona entre la a i la e
[ę]: e oberta (cat. cel, fr. fer)
[ž]: palatal sonora (cat. dijous, fr. jambe)
[š]: palatal sorda (cat. caixa, fr. bouche)
[ʎ]: l mullada o palatal (cat. llamp, esp. lluvia)
[ɲ]: n mullada o palatal (cat. muntanya, fr. montagne)

Nota: l’ús septentrional (llevat de la Cerdanya i part del Conflent i del Vallespir) no distingeix e, o obertes o tancades. A la Catalunya del Nord, en general, equivalen a una e o o mitjanes. En rossellonès de la plana la o tancada tònic esdevé u i la o oberta se torna tancada, cosa que transcriurem sempre que sigui el cas en la pronúncia local.

Noms correctes en català Codi INSEE Forma «oficial» francesa Pronúncia Comarca
(i subcomarca)
Gentilici
Aiguatèbia – Talau 66010 Ayguatèbia aigætébi Conflent Aiguatebiats – Talauenc (Bover)
Albera, l’ 66001 L’albère lælbé Vallespir Alberenc (Bover)
Alenyà 66002 Alenya ælæña Rosselló Alenyanenc (Creixell), sobrenom: Nyarros
Angles, els 66004 Les Angles æls anglæs Capcir Anglesí (Creixell) (Bover), anglesenc (Creixell) (Bover), sobrenom: culs pedaçats, tuvaus (Tirac)
Angostrina i Vilanova de les Escaldes 66005 Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes Angustrinæ – bilænòbæ dæ læs æskaldæs Alta Cerdanya Angostrinoi – Vilanoví (Bover)
Ancinyà (occ. Ansinhan) 66006 Ansignan ansiña Fenolleda (occ. Fenolheda)
Arboçols 66007 Arboussols ærbusóls Conflent Arboçolès (Creixell) (Bover)
Argelers de la Marenda 66008 Argelès-sur-Mer æržælés dæ læ mæréndæ Rosselló (Marenda) Argelerenc, sobrenom: granyoters (Tirac), granyotes
Arles de Tec 66009 Arles-sur-Tech arlæs dæ téc Vallespir Arlès, sobrenom: semiots (Tirac)
Bages de Rosselló 66011 Bages bažæs Rosselló (Aspres) Bagenc (Creixell)
Baixàs 66014 Baixas bæšas Rosselló Baixanenc (Creixell) (Bover)
Banys d’Arles, els 66003 Amélie-les-Bains-Palalda æls baɲs darlæs Vallespir arlès (Bover), palaldanenc (Bover), sobrenom: pataves (Tirac)
Banyuls dels Aspres 66015 Banyuls-dels-Aspres bæñuls dæls aspræs Rosselló (Aspres) Banyulenc (Creixell) (Bover), sobrenom: Cabiles (Tirac)
Banyuls de la Marenda 66016 Banyuls-sur-Mer bæñuls dæ læ mæréndæ Rosselló (Marenda) Banyulenc (Creixell) (Bover), sobrenom: orelluts (Tirac)
Baó 66012 Baho bou Rosselló (Riberal) Boater (Bover)
Barcarès, el 66017 Le Barcarès æl bærkærés Rosselló Barcaresenc (Creixell) (Bover)
Bastida, la 66018 La Bastide læ bæsti Conflent/Rosselló Bastidenc (Bover), sobrenom: escua-rucs (Tirac)
Bellestar [de la Frontera] (occ. Balhestar) 66019 Bélesta ʎæsta / belesta Fenolleda (occ. Fenolheda)
Bolquera 66020 Bolquère bulké Alta Cerdanya bolquerats
Bompàs 66021 Bompas bumpas Rosselló Bompasenc (Creixell) (Bover)
Brullà 66026 Brouilla bruʎa Rosselló brullanenc (Creixell) (Bover)
Bula d’Amunt 66022 Boule-d’Amont bulæ dæmun Rosselló (Aspres) bulatenc, muntanyol, bulaamunenc (Creixell), bulanenc (Bover)
Bulaternera [Bula Terranera] 66023 Bouleternère bulæ dæ tærrænéræ (dæbaʎ) Rosselló bulatenc, bulaternerenc (Creixell), bulanenc (Bover), sobrenom: vitsirevits (Tirac)
Cabanassa, la 66027 La Cabanasse læ kæbænassæ Alta Cerdanya Cabanassenc (Bover)
Cabestany 66028 Cabestany kæbæstañ Rosselló cabestanyenc
Caixàs 66029 Caixas kæšas Rosselló (Aspres) Caixanenc (Bover)
Calce 66030 Calce kalsæ Rosselló calcès (Creixell) (Bover)
Calmella 66032 Calmeilles kælméʎæ Vallespir calmellenc, calmellà/calmellès (Bover)
Cameles 66033 Camelas kæmélæs Rosselló (Aspres) camelenc, camelès (Bover), sobrenom: galets (Tirac)
Campome 66034 Campome kæmpu Conflent campomaire, campomenc (Bover)
Campossí [Camporsí] (occ. Campossin) 66035 Campoussy kampussi Fenolleda (occ. Fenolheda) campossinenc (Creixell)
Canavelles 66036 Canaveilles kænæbèʎæs Conflent canavellats, canavellenc (Bover)
Canet de Rosselló 66037 Canet-en-Roussillon kænét Rosselló canetaire, canetenc/canetaire (Bover)
Cànoes 66038 Canohès kanus Rosselló canoard, canoenc (Creixell), canoard/canoenc (Bover)
Caramany (occ. Carmanh) 66039 Caramany karamaɲ / kæræmaɲ Fenolleda (occ. Fenolheda) caramanyenc
Casafabre 66040 Casefabre kasæfabræ Rosselló Casafabrí (Creixell) (Bover)
Cases de Pena, les (o les Casasses) 66041 Cases-de-Pène kasæs dæ pé Rosselló escasassaires, casapenenc (Bover), sobrenom: panxesnegres (Tirac)
Cassanyes (occ. Cassanhas) 66042 Cassagnes kæssaɲæs Fenolleda (occ. Fenolheda) (poble de llengua catalana) cassanyenc (Creixell)
Castell 66043 Casteil kæstéʎ Conflent castellaire (Bover), castellenc (Creixell) (Bover)
Castellnou (dels Aspres) 66044 Castelnou kæstéʎnou, kæstiʎnou Rosselló (Aspres) Castellnoví (Creixell) (Bover), sobrenom: lluerts (Tirac)
Catllà 66045 Catllar ʎʎa Conflent catllanès, catllanenc, sobrenom: figueters (Tirac)
Cauders de Conflent [o de Montlluís] 66047 Caudiès-de-Conflent kæuds dæ kumflén Conflent (Garrotxes) Cauderenc (Creixell) (Bover)
Cauders de Fenollet (occ. Caudièrs de Fenolhet) 66046 Caudiès-de-Fenouillèdes kauds de fenuʎet Fenolleda (occ. Fenolheda) Cauderenc (Creixell)
Centernac 66169 Saint-Arnac Fenolleda (occ. Fenolheda)
Ceret 66049 Céret særét Vallespir Ceretà (Creixell), sobrenom: sac-i-corda (els) (Tirac)
Cervera de la Marenda 66048 Cerbère særbé Rosselló (Marenda) cerverí, sobrenom: braguetesobertes (Tirac)
Clairà 66050 Claira klæira Rosselló (Salanca) clairanenc, sobrenom: menjacardons (Tirac)
Clerà (i Villerac) 66051 Clara klæra – biʎærak Conflent Claranenc (Creixell) (Bover)
Cluses, les 66063 Les Cluses Læs kluzæs Vallespir clusenc (Bover)
Codalet 66052 Codalet kudælét Conflent Codaletès (Creixell) (Bover)
Conat (i Vellans) 66054 Conat kunat Conflent Conatès (Creixell) (Bover)
Corbera del Castell (o d’Amunt o de Munt) 66055 Corbère kurbéræ dæl kæstéʎ Rosselló (Aspres) Corberenc (Creixell) (Bover), sobrenom: vits (Tirac)
Corbera de les Cabanes (o de la Cabana) 66056 Corbère-les-Cabanes kurbéræ dæ læ kæba Rosselló Corberenc (Creixell) (Bover), sobrenom: revits (Tirac)
Cornellà de Conflent 66057 Corneilla-de-Conflent kurnæʎa dæl kumflén Conflent Cornellanenc (Creixell) (Bover), sobrenom: carbassons, cornelluts (Tirac)
Cornellà del Bèrcol 66059 Corneilla-del-Vercol kurnæʎa dæl bércul Rosselló Cornellanenc (Creixell) (Bover)
Cornellà de la Ribera 66058 Corneilla-la-Rivière kurnæʎa dæ læ ribé Rosselló (Riberal) Cornellanenc, cornellarenc
Corsaví 66060 Corsavy kursæbi Vallespir corsavinenc
Costoja 66061 Coustouges kustódæ Vallespir Costogenc
Cotlliure 66053 Collioure kuʎʎiu Rosselló (Marenda) Cotlliurenc, sobrenom: Conyics, ganxeros (Tirac)
Dorres 66062 Dorres dorræs Alta Cerdanya Dorresenc (Creixell) (Bover)
Èguet 66064 Égat ègæt Alta Cerdanya egatà, sobrenom: salta-roques (Tirac)
Eina 66075 Eyne èi Alta Cerdanya Einenc (Creixell) (Bover), sobrenom: els conys d’Eina (Tirac)
Elna 66065 Elne élnæ Rosselló elnès (Creixell) (Bover), il·liberrenc (Creixell), sobrenom: cagaverts, peusmolls (Tirac)
Enveig 66066 Enveitg æmbé Alta Cerdanya Envegès (Creixell) (Bover), sobrenom: gavines (les) (Tirac)
Er 66067 Err ér Alta Cerdanya erenc, sobrenom: bitoines (Tirac)
Escaró 66068 Escaro æskæru Conflent Escaroní (Creixell) (Bover)
Espirà de Conflent 66070 Espira-de-Conflent æspirà Conflent espiranenc, sobrenom: lleparostes (Tirac)
Espirà de l’Aglí 66069 Espira-de-l’Agly æspirà dæ lægli Rosselló espiranenc (Creixell) (Bover)
Esquerda, l’ 66097 L’Esquerde Leskèrda Fenolleda (occ. Fenolheda)
Estagell 66071 Estagel ęstęžéʎ Rosselló estagellenc (Creixell) (Bover)
Estavar 66072 Estavar æstæba Alta Cerdanya Estavarès (Creixell) (Bover)
Estoer 66073 Estoher æstué Conflent Estoerès (Creixell) (Bover), sobrenom: estossegaires (Tirac)
Eus 66074 Eus éus Conflent Eusenc (Creixell) (Bover), sobrenom: lluerters (Tirac)
Felluns (occ. Felhuns) 66076 Feilluns ʎuns Fenolleda (occ. Fenolheda) fellunsenc (Creixell)
Fenollet (occ. Fenolhet) 66077 Fenouillet fénuʎét Fenolleda (occ. Fenolheda) Fenolledaenc (Creixell)
Fillols 66078 Fillols fiʎols Conflent Fillolaire (Creixell) (Bover)
Finestret 66079 Finestret finæstrét Conflent Finestrenc (Creixell) (Bover), sobrenom: pollets, xots (Tirac)
Fontpedrosa 66080 Fontpedrouse fumpædrusæ, fumpædro Conflent Fontpedrosat (Creixell) (Bover), sobrenom: Menjaarròs (Tirac)
Font-rabiosa 66081 Fontrabiouse funrræbiu Capcir Fontrabiosat, sobrenom (Esposolla): pegots (Tirac)
Font-romeu, Odelló i Vià 66124 Font-Romeu-Odeillo-Via Fonrrumeu, udæʎo i bia Alta Cerdanya Romeuenc (Creixell) (Bover) odelloní (Creixell) (Bover), sobrenom: torranaps (Tirac)
Formiguera 66082 Formiguères furmigué Capcir Formiguerenc (Creixell) (Bover)
Forques 66084 Fourques furquæs Rosselló (Aspres) Forcatí (Creixell) (Bover)
Fossa 66083 Fosse Conflent Fossí (Creixell)
Fullà 66085 Fuilla fuda Conflent fullanenc
Glorianes 66086 Glorianes glurianæs Conflent Glorianès (Creixell) (Bover)
Guingueta d’Ix, la 66025 Bourg-Madame læ gingètæ diš Alta Cerdanya Guinguetès (Bover)
Hortafà 66129 Ortaffa urtæfa Rosselló Hortafanenc (Creixell) (Bover)
Illa (del Riberal) 66088 Ille-sur-Têt i Rosselló (Riberal) illesenc (Creixell) (Bover), sobrenom: salta-roques (Tirac)
Jóc 66089 Joch žuc Conflent joquinès (Creixell) (Bover), joquenc (Bover), sobrenom: gallines (Tirac)
Jújols 66090 Jujols žužuls Conflent Jujolat (Creixell) (Bover)
Llaguna, la 66098 La Llagonne ʎægunæ Capcir Llagunat (Bover)
Lançac 66092 Lansac Lansak Fenolleda (occ. Fenolheda)
Llauró 66099 Llauro ʎauro  o Llæuro Rosselló (Aspres) Llauroní (Creixell) (Bover) (Bover), sobrenom: taps (Tirac)
Llo 66100 Llo ʎo Alta Cerdanya Llonès (Bover), sobrenom: pentinabruixes, tutes (Tirac)
Llupià 66101 Llupia ʎupia Rosselló (Aspres) Llupianenc (Bover)
Marqueixanes 66103 Marquixanes mærkæšanæs, mærkišanæs Conflent Marqueixanenc (Creixell) (Bover)
Masos, els 66104 Los Masos æls masus masoenc (Bover), sobrenom: bocaeixuts (Tirac)
Matamala 66105 Matemale matæma Capcir Matamalès (Creixell) (Bover)
Maurí 66107 Maury mæuri Rosselló Maurienc (Creixell)
Menera, la 66091 Lamanère Læ mænéræ Vallespir Menerenc (Bover)
Mentet 66102 Mantet mæntét Conflent mentetaire, mentetenc (Bover)
Millars 66108 Millas miʎas Rosselló Millàs (Creixell) (Bover)
Molig 66109 Molitg-les-Bains mulitž Conflent Molitjaire (Creixell) (Bover)
Montalbà del Castell 66111 Montalba-le-Château muntælba Rosselló montalbanès
Montboló 66113 Montbolo mumbulu Vallespir Montboloní (Creixell) (Bover)
Montescot 66114 Montescot muntæskót Rosselló Montescotí (Creixell) (Bover)
Montesquiu d’Albera 66115 Montesquieu-des-Albères muntæskiu Rosselló Montesquiuenc (Creixell) (Bover)
Montferrer 66116 Montferrer munfærre Vallespir Montferrinyol (Creixell) (Bover)
Montlluís (ant. Vilar d’Ovansa) 66117 Mont-Louis munʎuis Alta Cerdanya Montlluïsà (Creixell) (Bover)
Montner 66118 Montner muné Rosselló montnerenc
Montoriol 66112 Montauriol munturiol Rosselló Montoriolí (Creixell) (Bover), sobrenom: singlantanes (Tirac)
Morellàs i les Illes 66106 Maureillas-las-Illas Muræʎaz i læs iʎæs Vallespir Morellasès (Creixell) (Bover), Morellanès (Bover), sobrenom: granyotes (les) (Tirac)
Mosset 66119 Mosset mussét Conflent mossetà, mossetenc (Bover)
Naüja 66120 Nahuja æ Alta Cerdanya Naügenc (Creixell) (Bover), sobrenom: pinetells (Tirac)
Nefiac 66121 Néfiach næfiak Rosselló (Riberal) nefiaquenc (Creixell) (Bover), sobrenom: gollosos (Tirac)
Noedes 66122 Nohèdes nuédæs Conflent Noedí, noedaire (Didier Payré), noedès (Bover)
Nyer 66123 Nyer ɲiér Conflent Nier (Creixell)
Oleta 66125 Olette ulétæ Conflent oletí, oletenc (Bover), sobrenom: menjacebes (Tirac); evolenc (Creixell) (Bover), sobrenom: cargols (Tirac)
Oms 66126 Oms ums Rosselló (Aspres) ometenc, omsnenc (Bover)
Òpol i Perellós 66127 Opoul-Perillos opul i pæri/æʎus Rosselló Opolenc (Creixell) (Bover) – perellosenc (Creixell) (Bover)
Orbanyà 66219 Urbanya urbæɲa Conflent orbanyenc, orbanyanenc (Bover)
Orellà 66128 Oreilla uræʎa Conflent Orellot, orellanenc (Bover), sobrenom: orelluts (Tirac)
Osseja 66130 Osseja ussèžæ Alta Cerdanya Ossegenc (Creixell) (Bover), sobrenom: pelatacons (Tirac)
Paçà 66134 Passa pæssa Rosselló (Aspres) paçanenc (Creixell) (Bover)
Palau de Cerdanya 66132 Palau-de-Cerdagne pælau dæ cærdaɲæ Alta Cerdanya Palauenc (Creixell) (Bover) , sobrenom: ginebrons (Tirac)
Palau del Vidre 66133 Palau-del-Vidre pælau dæl bidræ Rosselló Palauenc (Creixell) (Bover)
Perestortes 66138 Peyrestortes péræstórtæs Rosselló perestortenc, parestortí (Bover)
Perpinyà 66136 Perpignan pærpiɲa Rosselló Perpinyanès, perpinyanenc, sobrenom: Vilaret (sobrenom)
Pertús, el 66137 Le Pertus æl pærtus Rosselló Pertusenc (Creixell) (Bover)
Pesillà de Conflent (occ. Pesilhan de Conflent) 66139 Pézilla-de-Conflent pésiʎa dé cumflén Fenolleda (occ. Fenolheda) pesillanenc
Pesillà de la Ribera 66140 Pezilla-la-Rivière pæsiʎa dæ læ rribéræ Rosselló (Riberal) Pesillanenc, pesillarenc, sobrenom: oioits (Tirac)
Pi de Conflent 66155 Py pi Conflent Pinenc (Creixell), sobrenom: pinatxos (Tirac)
Pià 66141 Pia pia Rosselló (Salanca) Pianenc (Creixell) (Bover)
Planès 66142 Planès plænés Alta Cerdanya Planesenc (Creixell) (Bover)
Planeses (occ. Planesas) 66143 Planèzes planèsas Fenolleda (occ. Fenolheda) Planesès (Creixell)
Pollestres 66144 Pollestres Puʎéstræs Rosselló Pollestrí (Creixell) (Bover)
Pontellà 66145 Ponteilla puntæʎa Rosselló Pontellanenc (Creixell) (Bover)
Porta 66146 Porta pórtæ Alta Cerdanya portaquerolenc (Bover) sobrenom: Carabussos (Tirac)
Portè 66147 Portè-Puymorens purtè Alta Cerdanya Portenenc (Creixell) (Bover), sobrenom: Taulets (Tirac)
Portvendres 66148 Port-Vendres purbénrræs Rosselló Portvendrenc (Creixell) (Bover), sobrenom: becssalats (Tirac)
Prada 66149 Prades pra Conflent Pradenc (Creixell) (Bover)
Prats de Molló i la Presta 66150 Prats-de-Mollo-la-Preste prats dæ muʎó – læ préstæ Vallespir Pradenc (Creixell) (Bover)
Prats de Sornià (occ. Prats de Sornhan) 66151 Prats-de-Sournia prats dæ surnia Fenolleda (occ. Fenolheda) Pratsdesornià (Creixell)
Prunet i Bellpuig 66153 Prunet-et-Belpuig prunét – béʎputž Rosselló Prunetenc (Creixell) (Bover)
Prunyanes (occ. Prunhanas) 66152 Prugnanes prüɲanas Fenolleda (occ. Fenolheda) Prunyanenc (Creixell)
Puigbalador (i Riutort) 66154 Puyvalador Local: pipplædu, pibledu.
També: pibbælædu, pubblædu
Estàndard: putxbælædó – RRitort
Capcir puigbaladonenc, sobrenom: gesis (Tirac)
Ralleu 66157 Railleu rræʎéu Conflent rallevat, ralleuenc (Bover)
Ral 66159 Réal rral Capcir Ralenc (Creixell) (Bover)
Rasigueres (occ. Rasiguèras) 66158 Rasiguères rrasiguèras Fenolleda (occ. Fenolheda) Raiguerenc (Creixell)
Rebollet (occ. Rabolhet) 66156 Rabouillet rrebuʎét Fenolheda (occ. Fenolleda)
Reiners 66160 Reynès rræinés Vallespir reinetenc, reinesenc (Bover)
Rià i Sirac 66161 Ria-Sirach rria i sirak Conflent rianès, ciracaires (Tirac)
Ribesaltes 66164 Rivesaltes rribæsaltæs Rosselló Ribesalter, ribesaltès (Bover), sobrenom: babaus (Tirac)
Rigardà 66162 Rigarda rigærda Conflent Rigardanenc (Creixell) (Bover)
Roca d’Albera, la 66093 Laroque des Albères Læ rrokæ dælbéræ Rosselló (Albera) Rocatí (Bover) i d’altres
Rodés 66165 Rodès rrudés Conflent Rodesenc (Creixell) (Bover), rodesès (Bover), sobrenom: lluerts (Tirac)
Salelles 66189 Salleilles sæléʎæs Rosselló Salellès (Creixell) (Bover)
Sallagosa 66167 Saillagouse ʎægó Alta Cerdanya sallagosard
Salses 66190 Salses-le-Château salsæs Rosselló salsairot (Bover), sobrenom: ventresgrocs (Tirac)
Saltó 66192 Sautó sæltó, sutó Conflent saltonat, saltoní (Bover)
Sançà 66191 Sansa sænsa Conflent sançanès
Sant Andreu de Sureda Saint-André sant ændréu dæ suré Rosselló (Albera) Andreuenc (Creixell) (Bover)
Santa Coloma de la Comanda [Santa Coloma de Tuïr] 66170 Sainte-Colombe-de-la-Commanderie santæ kulomæ dæ læ kumandæ Rosselló (Aspres) colomí (Bover)
Santa Llocaia 66181 Sainte-Léocadie santæ ʎukaiæ Alta Cerdanya Llocaí (Bover)
Santa Maria la Mar 66182 Sainte-Marie-la-Mer Santæ mæriæ læ mar Rosselló (Salanca) Santmariaire (Bover)
Sant Cebrià de Rosselló 66171 Saint-Cyprien san sæbria Rosselló cebrianenc (Bover), sobrenom: artmanos/hermanos, peros (Tirac)
Sant Esteve del Monestir 66172 Saint-Estève sant æstébæ dæl munæsti Rosselló (Riberal) estevenc (Bover)
Sant Feliu d’Amunt 66173 Saint-Féliu-d’Amont san fæliu dæmun Rosselló (Riberal) Feliuenc (Bover)
Sant Feliu d’Avall 66174 Saint-Féliu-d’Avall san fæliu dæbaʎ Rosselló (Riberal) Feliuenc (Bover), sobrenom: pamparianos, pimperots (Tirac)
Sant Genís de Fontanes 66175 Saint-Genis-des-Fontaines san žęnis Rosselló santgenisenc, genisenc (Bover)
Sant Hipòlit de la Salanca 66176 Saint-Hippolyte sant ipólit Rosselló (Salanca) polità (Bover), sobrenom: canyalcul (els) (Tirac)
Sant Joan de la Cella 66177 Saint-Jean-Lasseille san žuan dę lę séʎę Rosselló Joancellenc (Bover)
Sant Joan Pladecorts 66178 Saint-Jean-Pla-de-Corts san žuan pla dækorts Vallespir joanplanenc (Bover), sobrenom: granyotes (les) (Tirac)
Sant Llorenç de Cerdans 66179 Saint-Laurent-de-Cerdans san Lluréns dæ særdans Vallespir llorencí (Bover), santllorencins, sobrenom: tirons (Tirac)
Sant Llorenç de la Salanca 66180 Saint-Laurent-de-la-Salanque san Lluréns dæ læ sælankæ Rosselló (Salanca) llorençà (Bover)
Sant Martí d’Albera 66184 Saint-Martin san mærtí dælbé Rosselló (Albera)
Sant Marçal 66183 Saint-Marsal san mærsal Conflent marçalí (Bover)
Sant Miquel de Llotes 66185 Saint-Michèl-de-Llotes san mikel de Llotæs Rosselló (Aspres) Miquelenc (Bover)
Sant Nazari 66186 Saint-Nazaire san næzari Rosselló Nazarienc (Bover)
Sant Pau de Fenollet (occ. Sant Pau de Fenolhet) 66187 Saint-Paul-de-Fenouillet san pau de fenuʎet Fenolleda (occ. Fenolheda)
Sant Pere dels Forcats 66188 Saint-Pierre-dels-Forcats san péræ dæls furcats Alta Cerdanya pereforcatí (Bover), santperenc (GEC)
Saorra (i Torèn) 66166 Sahorre urræ (sægurræ) – turén Conflent saorrà (Creixell) (Bover), saorrat (Tirac)
Serdinyà 66193 Serdinyà-Joncet særdiɲa Conflent Serdinyenc (Creixell) (Bover), sobrenom: cagacebes (Tirac)
Serrallonga 66194 Serralongue særræʎungæ Vallespir serrallonguí
Soanyes (i Marians) 66197 Souanyas suaɲæs Conflent Soanyès (Creixell) (Bover)
Soler, el 66195 Le Soler æl sulé Rosselló solerenc
Sornià (occ. Sornhan) 66198 Sournia surɲa Fenolleda (occ. Fenolheda) Sornianenc (Creixell)
Sureda 66196 Sorède surèda Rosselló (Albera) Surellenc (Creixell) (Bover), Siurellenc (Diccionari del Rossellonès, Pere Verdaguer)
Talteüll 66205 Tautavel (0c. t(a)utevelh) tæltæuʎ Rosselló Talteüllí (Creixell) (Bover), sobrenom: ganaixes (Tirac)
Tarerac 66201 Tarerach tærærak Conflent Tareraguès (Creixell) (Bover), sobrenom: andorrans (Tirac)
Targasona 66202 Targasonne tærgæsó Alta Cerdanya Targasoní (Creixell) (Bover)
Taurinyà 66204 Taurinya turiɲa Conflent Taurinyanenc (Creixell) (Bover)
Tec, el 66206 Le Tech æl téc Vallespir Tegà (Creixell) (Bover)
Tellet 66199 Taillet ʎét Vallespir Telletà (Creixell) (Bover)
Terrats 66207 Terrats tærrats Rosselló Terrassó, terratenc (Bover)
Tesà 66208 Théza tæsa Rosselló Tesanenc (Creixell) (Bover)
Teulís 66203 Taulis tæulis Vallespir (Aspres) Teulisès (Creixell) (Bover)
Toluges 66213 Toulouges tulæs Rosselló Tolugenc (Creixell) (Bover)
Tor de Querol, la 66095 Latour-de-Carol læ tór dæ kærol Alta Cerdanya Querolà(Bover)
Tor de França, la 66096 Latour-de-France Læ torræ dæ fransæ Fenolleda
Torderes 66211 Tordères turdéræs Rosselló (Aspres) Torderenc (Creixell) (Bover)
Torre d’Elna, la (o del Bisbe) 66094 Latour-Bas-Elne læturræ délnæ Rosselló Torrellà (Bover)
Torrelles 66212 Torreilles turréʎæs Rosselló (Salanca) Torrellà (Creixell), sobrenom: cagaàpits (Tirac)
Tressera 66214 Tressère træssé Rosselló (Aspres) Tresserenc (Creixell) (Bover)
Trevillac (occ. Trevilhach) 66215 Trévillach træbidak Fenolleda (occ. Fenolheda) Trevillanenc (Creixell)
Trillà 66216 Trilla triʎa Fenolleda (occ. Fenolheda) Trillanès (Creixell)
Trullars 66217 Trouilas truʎas Rosselló Trullanès (Creixell) (Bover), trullanenc (Creixell) (Bover)
Toès (i Entrevalls) 66209 Thuès-Entre-Valls tués Conflent toesat
Tuïr 66210 Tuhir tui Rosselló (Aspres) Tuïnenc (Creixell) (Bover), sobrenom: reguitnaires (Tirac)
Ur 66218 Ur ur Alta Cerdanya Urnenc (Creixell) (Bover)
Vallestàvia 66013 Baillestavy baʎæstabi Conflent Vallestavià (Creixell) (Bover)
Vallmanya 66221 Valmanya ʎmaɲæ Conflent Vallmanyí (Creixell) (Bover)
Vallcebollera 66220 Valcebollère baʎsæbudé Alta Cerdanya Vallcebollerí (Creixell) (Bover), sobrenom: caps de teia (Tirac)
Vernet 66222 Vernet-les-Bains bærnét Conflent Vernetenc (Bover)
Vilafranca de Conflent 66223 Villefranche-de-Conflent bilæfrankæ Conflent Vilafranquí (Creixell) (Bover)
Vilallonga de la Salanca 66224 Villelongue-de-la-Salanque bilæʎungæ dæ læ sæla nkæ Rosselló (Salanca) Vilallonguet (Creixell)
Vilallonga dels Monts 66225 Villelongue-dels-Monts bilæʎungæ dæls muns Rosselló (Albera) Vilallongat, vilallonguet (Bover)
Vilamulaca 66226 Villemolaque bilæmula Rosselló Vilamulaquí (Creixell) (Bover)
Vilanova de Formiguera Villeneuve-de-Formiguères bilænóbæ de furmigué Capcir Vilanoví (Creixell)
Vilanova de Raó 66227 Villeneuve-de-la-Raho Bilænó bæ dæ (læ) rrau/rræu Rosselló Vilanoví (Creixell) (Bover)
Vilanova de la Ribera 66228 Villeneuve-de-la-Rivière bilænó bæ dæ læ rribé Rosselló Vilanoví (Creixell) (Bover)
Vilanova de les Escaldes Villeneuve-des-Escaldes bilænó bæ dæ læs æskaldæs Alta Cerdanya
Vinçà 66230 Vinça binsa Conflent Vinçanenc, vinçanès (Bover) sobrenom: joglars (Tirac)
Vingrau 66231 Vingrau bingrau Rosselló (Corberes) Vingrauenc (Creixell) (Bover), sobrenom: gavatxos (Tirac)
Virà 66232 Vira bira Fenolleda (occ. Fenolheda) Viranenc (Creixell), viranès (Creixell)
Viver, el (occ. Vivièr, lo) 66234 Le Vivier lu bibiè Fenolleda (occ. Fenolheda)
Vivers 66233 Vivès bibés Rosselló Vivenenc (Creixell) (Bover), sobrenom: guilles (Tirac)
Voló, el 66024 Le Boulou æl vulú Rosselló Voloní (Creixell) (Bover), sobrenom: miaus, nyaus (Tirac)