Vocabulari de dret

Conversió a taula amb columnes reordenables per a
Fitxes de Dubtes i Terminologia (14.02.2022)

Valencià [ca] Categoria gramatical
(*En alguns cas hem inclòs ací l'accepció de referència.)
Font Remissions Castellà [es] Notes
a ambdós efectes loc. adv. [v2000-dprp]   [es]⇒ en ambos efectos loc. adv.  
a aquest efecte loc. adv. [jur. adm.]   [es]⇒ a tal efecto loc. sin. amb aquesta finalitat loc. adv.
sin. amb aquest objecte loc. adv.
sin. amb aquest fi loc. adv.
a base de loc. prep. (‘composició’) [jur. adm.]   [es]⇒ a base de loc. prep. sin. a còpia de loc. prep.
sin. a força de loc. prep.
a boca de canó loc. adv. [Criteris]   [es]⇒ a bocajarro loc. adv.  
a canvi de loc. prep. [jur. adm.]   [es]⇒ a cambio de loc. prep.  
a càrrec de loc. prep. (‘que ha de ser abonat per’) [jur. adm.]   [es]⇒ a cargo de loc. prep. sin. a/per compte de loc. prep.
sin. sota la cura de loc. prep.
sin. a cura de (‘sota la responsabilitat de’) loc. prep.
a càrrec meu loc. adv. [jur. adm.]   [es]⇒ a mi cargo loc. adv.  
a causa de loc. prep. [jur. adm.]   [es]⇒ por causa de loc. prep.
sin. per causa de loc. prep.
a conseqüència de loc. prep. [jur. adm.]   [es]⇒ a consecuencia de loc. prep. sin. com a conseqüència de loc. prep.
a comptar de loc. prep. [jur. adm.]   [es]⇒ a contar de loc. prep.  
a disposició judicial loc. adv. [v2000-dprp]   [es]⇒ a disposición judicial loc. adv.  
a instància de part loc. adv. [v2000-dprp]   [es]⇒ a instancia de parte loc. adv.  
a l’ordre de loc. prep. [djc-iec]   [es]⇒ a la orden de loc. prep.  
a mà armada loc. adv. [v2000-dp]   [es]⇒ a mano armada loc. adv.  
a petició de part loc. adv. [v2000-dprp]   [es]⇒ a petición de parte loc. adv.  
a precari loc. adj. [termcat]   [es]⇒ a precario loc. adj.  
a porta tancada loc. adv. [v2000-dprp]   [es]⇒ a puerta cerrada loc. adv.  
a un sol efecte loc. adv. [v2000-dprp] [jur. adm.]   [es]⇒ en un solo efecto loc. adv.  
abanderament m. [avljur]   [es]⇒ abanderamiento m.  
abanderar v. tr. [avl]   [es]⇒ abanderar v. tr.  
abandó m. [v2000-dp-dpmi-avl]   [es]⇒ abandono m. sin. compl. abandonament m.
abandó d’incapaços m. [v2000-dp]   [es]⇒ abandono de incapaces m.  
abandó de destinació m. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ abandono de destino m.  
abandó de família m. [v2000-dp]   [es]⇒ abandono de familia m.  
abandó de funcions m. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ abandono de funciones m.  
abandó de menors m. [v2000-dp]   [es]⇒ abandono de menores m.  
abandonament m. [v2000-dp-dpmi] veg. abandó m.    
abdicació f. [avljur]   [es]⇒ abdicación f.  
abdicar v. tr. [avljur-avl]   [es]⇒ abdicar v. tr.  
aberratio ictus f. [v2000-dp] veg. error en el colp m. [es]⇒ aberratio ictus f. Nota. Fórmula llatina que significa, literalment, ‘error en el colp’.
abintestat adv. [ddc-avl]   [es]⇒ ab intestato loc. adv.  
abintestat m. [jur. adm.-ddc-avl]   [es]⇒ abintestato; juicio de ab intestato m. sin. compl. judici d’abintestat
abonament m. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ abono m.  
abonament de testimonis m. [v2000-dprp]   [es]⇒ abono de testigos m.  
abordatge m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ abordaje m.  
abrogable adj. [avl]   [es]⇒ abrogable adj.  
abrogació f. [avl]   [es]⇒ abrogación f.  
abrogar v. tr. [avl]   [es]⇒ abrogar v. tr.  
abrogatiu -iva adj. [avl]   [es]⇒ abrogativo -va adj.  
absència f. [avl]   [es]⇒ ausencia f.  
absència d’acció f. [v2000-dp]   [es]⇒ ausencia de acción f.  
absència d’interés f. [v2000-dp]   [es]⇒ ausencia de interés f.  
absentisme m. [avl]   [es]⇒ absentismo f.  
absoldre v. tr. [v2000-dprp-avl]   [es]⇒ absolver v. tr.  
absolució f. [v2000-dprp-gdlc]   [es]⇒ absolución f.  
absolutori -tòria adj. [v2000-dprp-avl]   [es]⇒ absolutorio -ria adj.  
absorció de penes f. [v2000-dp]   [es]⇒ absorción de penas f.  
abstenció f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ abstención f.  
abstenir-se v. pron. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ abstenerse v. pron.  
abús contra l’honestedat m. [v2000-dp]   [es]⇒ abuso contra la honestidad m.  
abús d’autoritat m. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ abuso de autoridad m.  
abús de confiança m. [v2000-dp]   [es]⇒ abuso de confianza m.  
abús de dret m. [v2000-dprp]   [es]⇒ abuso de derecho m.  
abús de firma m. [v2000-dp] veg. abús de signatura m.    
abús de funcions m. [v2000-dp]   [es]⇒ abuso de funciones m.  
abús de poder m. [v2000-dp]   [es]⇒ abuso de poder m.  
abús de signatura m. [v2000-dp]   [es]⇒ abuso de firma m. sin. compl. abús de firma m.
abús de signatura en blanc m. [v2000-dp]   [es]⇒ abuso de firma en blanco m.  
abús de situació de necessitat m. [v2000-dp]   [es]⇒ abuso de situación de necesidad m.  
abús de superioritat m. [v2000-dp]   [es]⇒ abuso de superioridad m.  
abús deshonest m. [v2000-dp]   [es]⇒ abuso deshonesto m.  
abús sexual m. [v2000-dp]   [es]⇒ abuso sexual m.  
abusar v. intr. [v2000-dp]   [es]⇒ abusar v. intr.  
acarament m. [v2000-dprp]   [es]⇒ careo m.
[es]⇒ confrontación f.
[es]⇒ cotejo m.
sin. compl. confrontació f.
sin. compl. encarament m.
Nota. L’equivalència castellana cotejo s’utilitza fent referència a documents, no pas a persones. El substantiu català encarament, en canvi, s’utilitza sols per a persones.
acarar v. tr. [v2000-dprp] [es]⇒ carear v. tr.,
[es]⇒confrontar v. tr.,
[es]⇒cotejar v. tr.
sin. compl. confrontar v. tr.
sin. compl. encarar v. tr.
Nota. Vegeu la nota d’acarament.
accés m. [v2000-dpe]   [es]⇒ acceso m.  
accés carnal m. [v2000-dp]   [es]⇒ acceso carnal m.  
accessorietat de la participació f. [v2000-dp]   [es]⇒ accesoriedad de la participación f.  
acció f. [v2000-dp]   [es]⇒ acción f.
[es]⇒ comportamiento m.
[es]⇒ conducta f.
sin. compl. comportament m.
sin. compl. conducta f.
acció a instància de part f. [v2000-dprp]   [es]⇒ acción a instancia de parte f.  
acció antijurídica f. [v2000-dp]   [es]⇒ acción antijurídica f.  
acció civil f. [v2000-dprp]   [es]⇒ acción civil f.  
acció culposa f. [v2000-dp]   [es]⇒ acción culposa f.  
acció d’ofici f. [v2000-dprp]   [es]⇒ acción de oficio f.  
acció dolosa f. [v2000-dp]   [es]⇒ acción dolosa f.  
acció penal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ acción penal f.  
acció popular f. [v2000-dprp]   [es]⇒ acción popular f.  
acció principal f. [v2000-dp]   [es]⇒ acción principal f.  
acció pública f. [v2000-dprp]   [es]⇒ acción pública f.  
acció punible f. [v2000-dp]   [es]⇒ acción punible f.  
acció típica f. [v2000-dp]   [es]⇒ acción típica f.  
acensador -ra m. [gdlc]   [es]⇒ acensuador -ra m. i f.
[es]⇒ censualista m.
 
acensat -ada adj. [gdlc]   [es]⇒ acensuado -da adj.  
acensar v. tr. [gdlc ]   [es]⇒ acensuar v. tr.  
aclariment m. [v2000-dprp]   [es]⇒ aclaración f.  
acord m. [v2000-dprp]   [es]⇒ acuerdo m.  
acord de classificació m. [v2000-dpe]   [es]⇒ acuerdo de clasificación m.  
acord de voluntats m. [v2000-dp]   [es]⇒ acuerdo de voluntades m.  
acord previ m. [v2000-dp]   [es]⇒ acuerdo previo m.  
acord sancionador m. [v2000-dpe]   [es]⇒ acuerdo sancionador m.  
acord societari abusiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ acuerdo societario abusivo m.  
acord societari lesiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ acuerdo societario lesivo m.  
acord suspensiu m. [v2000-dprp]   [es]⇒ acuerdo suspensivo m.  
acordar v. tr. [v2000-dprp] veg. disposar v. tr.    
acreditació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ acreditación f.  
acreditar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ acreditar v. tr.  
acta f. [v2000-dprp]   [es]⇒ acta f.  
acte d’indisciplina greu m. [v2000-dpe]   [es]⇒ acto de indisciplina grave m.  
acte de comunicació m. [v2000-dprp]   [es]⇒ acto de comunicación m.  
acte de conciliació m. [v2000-dprp]   [es]⇒ acto de conciliación m.  
acte del judici oral m. [v2000-dprp]   [es]⇒ acto del juicio oral m.  
acte delictiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ acto delictivo m.  
acte en curtcircuit m. [v2000-dp]   [es]⇒ acto en cortocircuito m.  
acte preparatori d’un delicte m. [v2000-dp]   [es]⇒ acto preparatorio de un delito m.  
acte processal m. [v2000-dprp]   [es]⇒ acto procesal m.  
acte sumarial m. [v2000-dprp] veg. actuació sumarial f.    
actio libera in causa f. [v2000-dp] [es]⇒ actio libera in causa f. Nota. Fórmula llatina que significa, literalment, ‘acció lliure en la seva causa’.
activitat subversiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ actividad subversiva f.  
actor -ra civil m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ actor -ra civil m. i f.  
actuació cautelar f. [v2000-dprp]   [es]⇒ actuación cautelar f.  
actuació en nom d’altri f. [v2000-dp]   [es]⇒ actuación en nombre de otro f.  
actuació penal de prevenció f. [v2000-dprp]   [es]⇒ actuación penal de prevención f.  
actuació precedent f. [v2000-dp]   [es]⇒ actuación precedente f.  
actuació preparatòria f. [v2000-dprp]   [es]⇒ actuación preparatoria f.  
actuació preventiva f. [v2000-dprp]   [es]⇒ actuación preventiva f.  
actuació sumarial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ actuación sumarial f.
[es]⇒ acto sumarial m.
sin. compl. acte sumarial m.
actuacions f. pl. [v2000-dprp]   [es]⇒ actuaciones f pl, autos m pl, pieza de autos f.  
acudir en loc. v. [v2000-dprp] [es]⇒ acudir en loc. v.
[es]⇒ impugnar en loc. v.
[es]⇒ recurrir en loc. v.
sin. impugnar en loc. v.
sin. recórrer en loc. v.
Nota. La locució acudir en i també les locucions sinònimes van seguides sempre del tipus de recurs. Per exemple, acudir en queixa, que significa ‘impugnar una resolució judicial mitjançant la interposició d’un recurs de queixa’.
acumulació d’accions f. [v2000-dprp] [es]⇒ acumulación de acciones f.  
acumulació d’actuacions f. [v2000-dprp] veg. acumulació de causes f.    
acumulació de causes f. [v2000-dprp]   [es]⇒ acumulación de causas f.
[es]⇒ acumulación de actuaciones f.
[es]⇒ acumulación de autos f.
[es]⇒ acumulación de procesos f.
sin. compl. acumulació d’actuacions f.
sin. compl. acumulació de processos f.
acumulació de condemnes f. [v2000-dpe]   [es]⇒ acumulación de condenas f.  
acumulació de delictes f. [v2000-dp]   [es]⇒ acumulación de delitos f.  
acumulació de penes f. [v2000-dp]   [es]⇒ acumulación de penas f.  
acumulació de processos f. [v2000-dprp] veg. acumulació de causes f.    
acumulació jurídica de penes f. [v2000-dp]   [es]⇒ acumulación jurídica de penas f.  
acumulació material de penes f. [v2000-dp]   [es]⇒ acumulación material de penas f.  
acusació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ acusación f.  
acusació falsa f. [v2000-dp]   [es]⇒ acusación falsa f.  
acusació particular f. [v2000-dprp]   [es]⇒ acusación particular f.  
acusació penal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ acusación penal f.  
acusació popular f. [v2000-dprp]   [es]⇒ acusación popular f.  
acusació privada f. [v2000-dprp]   [es]⇒ acusación privada f.  
acusació pública f. [v2000-dprp] veg. ministeri fiscal m.    
acusador -ra m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ acusador -ra m. i f.  
acusador -ra particular m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ acusador -ra particular m. i f.  
acusador -ra popular m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ acusador -ra popular m. i f.  
acusador -ra privat -ada m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ acusador -ra privado -da m. i f.  
acusador -ra públic -ca m. i f. [v2000-dprp] veg. fiscal m. i f.    
acusament de recepció m. [v2000-dprp] veg. justificant de recepció m.    
acusar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ acusar v. tr.  
acusar recepció loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ acusar recibo loc. v. sin. compl. justificar recepció loc. v.
acusat -ada adj. i m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ acusado -da adj. i m. i f.
[es]⇒reo -ea adj. i m. i f.
sin. compl. reu -ea adj. i m. i f.
addicció f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ adicción f.  
adèltic -ca adj. [v2000-dpe]   [es]⇒ adelto -ta adj.  
adequació f. [v2000-dp]   [es]⇒ adecuación f.
[es]⇒ causación adecuada f.
sin. compl. causació adequada f.
adequació social f. [v2000-dp]   [es]⇒ adecuación social f.  
adherir-se a l’apel·lació loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ adherirse a la apelación loc. v.  
adherir-se al recurs loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ adherirse al recurso loc. v.  
adhesió f. [v2000-dprp]   [es]⇒ adhesión f.  
admetre a tràmit loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ admitir a trámite loc. v.  
administració de justícia f. [v2000-dprp]   [es]⇒ administración de justicia f.  
administració penitenciària f. [v2000-dpe]   [es]⇒ administración penitenciaria f.  
administrador -ra m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ administrador -ra m. i f.  
administrat -ada m. i f. [gdlc ]   [es]⇒ administrado -da m. i f. [clave ]  
admissió a tràmit f. [v2000-dprp]   [es]⇒ admisión a trámite f.  
admonició f. [v2000-dprp] veg. advertiment m.    
adopció il·legal f. [v2000-dp]   [es]⇒ adopción ilegal f.  
adulteració f. [v2000-dp]   [es]⇒ adulteración f.  
adulteració d’aliments f. [v2000-dp]   [es]⇒ adulteración de alimentos f.  
adulterar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ adulterar v. tr.  
adveració f. [v2000-dprp] veg. declaració f.    
adverar1 v. tr. [v2000-dprp] veg. certificar v. tr.    
adverar2 v. intr. [v2000-dprp] veg. declarar v. tr. i intr.    
advertència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ advertencia f.
[es]⇒ apercibimiento m.
Nota. Cal distingir l’advertència de l’advertiment: una advertència és un avís perquè algú faci o no faci alguna cosa sota l’amenaça d’una pena. Un advertiment, en canvi, és un avís sense l’amenaça d’una pena. D’altra banda, apercibimiento equival a prevenció quan es refereix a la correcció disciplinària.
advertiment m. [v2000-dprp]   [es]⇒ advertencia f.
[es]⇒ admonición f.
sin. compl. admonició f.
Nota. Vegeu la nota d’advertència.
advertir v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ advertir v. tr.
[es]⇒ apercibir v. tr.
 
advocacia f. [v2000-dp]   [es]⇒ abogacía f.  
advocació f. [v2000-dprp] [es]⇒ abogacía f. Nota. Cal distingir l’advocacia, que és la professió d’advocat, de l’advocació, que és l’acció i l’efecte d’advocar. Tots dos termes tenen una mateixa equivalència castellana: abogacía.
advocar v. intr. [v2000-dprp] [es]⇒ abogar v. intr.  
advocat -ada m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ abogado -da m. i f.
[es]⇒ letrado -da m. i f.
sin. compl. lletrat -ada m. i f.
Nota. Complementàriament, també es pot utilitzar com a sinònim d’advocada el substantiu femení advocadessa.
advocat -ada d’ofici m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ abogado -da de oficio m. i f.  
advocat -ada de l’estat m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ abogado -da del estado m. i f.  
advocat -ada defensor -ra m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ abogado -da defensor -ra m. i f.
[es]⇒ defensor -ra m. i f.
sin. compl. defensor -ra m. i f.
advocat -ada fiscal m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ abogado -da fiscal m. i f.  
afidàvit m. [gdlc ] affidávit m.    
aforat -ada m. i f. [v2000-dprp] [es]⇒ aforado -da m. i f.  
agent m. i f. [v2000-dp] veg. autor -ra m. i f.    
agent de l’autoritat m. i f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ agente de la autoridad m. i f.  
agent judicial m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ agente judicial m. i f.  
agnició f. [gdlc ]   [es]⇒ agnición f.  
agredir v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ agredir v. tr.  
agravació f. [gdlc-can ]   [es]⇒ agravación f.  
agressió f. [v2000-dp]   [es]⇒ agresión f.  
agressió il·legítima f. [v2000-dp]   [es]⇒ agresión ilegítima f.  
agressió legítima f. [v2000-dp]   [es]⇒ agresión legítima f.  
agressió sexual f. [v2000-dp]   [es]⇒ agresión sexual f.  
agressor -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ agresor -ra m. i f.  
agreujant m. [v2000-dp]   [es]⇒ agravante f.
[es]⇒ circunstancia agravante f.
sin. compl. circumstància agreujant f.
agreujat -ada m. i f. [v2000-dprp] veg. perjudicat -ada m. i f.    
aïllament m. [v2000-dpe]   [es]⇒ aislamiento m.  
aïllament en cel·la m. [v2000-dpe]   [es]⇒ aislamiento en celda m.
[es]⇒ aislamiento celular m.
 
aïllament provisional m. [v2000-dpe]   [es]⇒ aislamiento provisional m.  
aïllar v. tr. [v2000-dpe]   [es]⇒ aislar v. tr.  
aixec m. [v2000-dp]   [es]⇒ alzamiento m. sin. compl. aixecament m.
sin. compl. alçament m.
aixec de béns m. [v2000-dp]   [es]⇒ alzamiento de bienes m. sin. compl. alçament de béns m.
aixecament m. [v2000-dp] veg. aixec m.    
aixecament de cadàver m. [v2000-dprp] [es]⇒ levantamiento de cadáver m.  
aixecar acta loc. v. [v2000-dprp] veg. estendre acta loc. v.    
aixecar-se v. pron. [v2000-dp]   [es]⇒ alzarse v. pron. sin. compl. alçar-se v. pron.
ajornament de la sessió m. [v2000-dprp] [es]⇒ aplazamiento de la sesión m.  
ajudantia f. [v2000-dpe] veg. oficina de servei interior f.    
alardo m. [v2000-dprp] [es]⇒ alarde m.  
alarma social f. [v2000-dp] [es]⇒ alarma social f.  
alçament m. [v2000-dp] veg. aixec m.    
alçament de béns m. [v2000-dp] veg. aixec de béns m.    
alçar-se v. pron. [v2000-dp] veg. aixecar-se v. pron.    
alcoholèmia f. [v2000-dp] [es]⇒ alcoholemia f.  
alcoholisme m. [v2000-dp] [es]⇒ alcoholismo m.  
alegal adj. [djc-iec] [es]⇒ alegal adj.  
alienació mental f. [v2000-dp] veg. pertorbació mental f.    
alienació mental completa f. [v2000-dp] veg. pertorbació mental completa f.    
alienació mental incompleta f. [v2000-dp] veg. pertorbació mental incompleta f.    
al·legació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ alegación f.  
al·legació de dret f. [v2000-dprp]   [es]⇒ alegación de derecho f.  
al·legació de fet f. [v2000-dprp]   [es]⇒ alegación de hecho f.  
al·legar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ alegar v. tr.  
al·legat m. [v2000-dprp]   [es]⇒ alegato m.  
allevança f. [gdlc ] [es]⇒ falsa acusación f. Nota. Vegeu la nota d’allevar.
allevar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ imputar v. tr. Nota. No hi ha una equivalència castellana exacta del terme allevar, que significa ‘imputar, atribuir maliciosament (una cosa falsa)’.
alliberament m. [v2000-dpe]   [es]⇒ liberación f.  
alliberament condicional m. [v2000-dpe]   [es]⇒ liberación condicional f.  
alliberament definitiu m. [v2000-dpe]   [es]⇒ liberación definitiva f.  
alliberament provisional m. [v2000-dpe]   [es]⇒ liberación provisional f.  
alliberar v. tr. [v2000-dpe]   [es]⇒ liberar v. tr.  
alliberat -ada m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ liberado -da m. i f.  
al·luvió -ada m. [gdlc]   [es]⇒ aluvión m.  
alta seguretat f. [v2000-dpe]   [es]⇒ alta seguridad f.  
alta traïció f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ alta traición f.  
alteració f. [v2000-dp]   [es]⇒ alteración f.  
alteració d’aliments f. [v2000-dp]   [es]⇒ alteración de alimentos f.  
alteració de fites f. [v2000-dp]   [es]⇒ alteración de lindes f.
[es]⇒ alteración de términos f.
 
alteració de l’ordre f. [v2000-dp-dpe] veg. pertorbació de l’ordre f.    
alteració de la filiació f. [v2000-dp]   [es]⇒ alteración de la filiación f.  
alteració de la percepció f. [v2000-dp]   [es]⇒ alteración de la percepción f.  
alteració de medicaments f. [v2000-dp]   [es]⇒ alteración de medicamentos f.  
alteració de preus f. [v2000-dp]   [es]⇒ alteración de precios f.  
alteració psíquica f. [v2000-dp]   [es]⇒ alteración psíquica f.
[es]⇒ anomalía psíquica f.
sin. anomalia psíquica f.
altercació f. [v2000-dpe]   [es]⇒ altercado m. sin. compl. altercat m.
altercat m. [v2000-dpe] veg. altercació f.    
alternativitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ alternatividad f.  
altressí1 m. [v2000-dprp]   [es]⇒ otrosí m.  
altressí2 adv. (‘igualment, també’) [v2000-dprp]   [es]⇒ otrosí adv.  
amb les reserves acostumades loc. [jur. adm.]   [es]⇒ salvo buen fin loc. sin. salvant-ne la bona fi
sin. si se’n comprova la conformitat
amenaça f. [v2000-dp]   [es]⇒ amenaza f.  
amenaçar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ amenazar v. tr.  
amissió f. [gdlc ]   [es]⇒ amisión f.
[es]⇒ perdimiento m.
 
amnistia f. [v2000-dp]   [es]⇒ amnistía f.  
amnistiar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ amnistiar v. tr.  
amotinament m. [v2000-dpe] veg. motí m.    
analogia f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ analogía f.  
analogia a favor del reu f. [v2000-dprp]   [es]⇒ analogía en favor del reo f.
[es]⇒ analogía in bonam partem f.
sin. compl. analogia in bonam partem f.
analogia contra el reu f. [v2000-dprp]   [es]⇒ analogía en contra del reo f.
[es]⇒ analogía in malam partem f.
sin. compl. analogia in malam partem f.
analogia in bonam partem f. [v2000-dprp] veg. analogia a favor del reu f. Nota. Literalment, ‘analogia beneficiosa'(per al reu).  
analogia in malam partem f. [v2000-dprp] veg. analogia contra el reu f. Nota. Literalment, ‘analogia perjudicial’ (per al reu).  
anatocisme f. [gdlc ]   [es]⇒ anatocismo m.  
androna f. [gdlc ]   [es]⇒ androna* f. * La forma castellana és un préstec català no recollit en els diccionaris generals.
angaria f. [gdlc ?-drae]   [es]⇒ angaria f.  
ànim m. [v2000-dp]   [es]⇒ ánimo m., animus m., intención f. sin. compl. animus m.
sin. compl. intenció f.
ànim de lucre m. [v2000-dp]   [es]⇒ ánimo de lucro m.  
animus m. [v2000-dp] veg. ànim m.    
anomalia psíquica f. [v2000-dp]   sin. alteració psíquica f.
anotació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ anotación f.  
antecedent de fet m. [v2000-dprp]   [es]⇒ antecedente de hecho m.  
antecedents penals m. pl. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ antecedentes penales m. pl.  
antecedents policials m. pl. [v2000-dprp]   [es]⇒ antecedentes policiales m. pl.  
antifernal adj. [gdlc]   [es]⇒ antifernal adj.  
anticresi f. [v2000-dp]   [es]⇒ anticresis f.  
antijurídic -ca adj. [v2000-dp]   [es]⇒ antijurídico -ca adj.  
antijuridicitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ antijuridicidad f.  
antijuridicitat formal f. [v2000-dp]   [es]⇒ antijuridicidad formal f.  
antijuridicitat material f. [v2000-dp]   [es]⇒ antijuridicidad material f.  
antisemitisme m. [v2000-dp]   [es]⇒ antisemitismo m.  
anul·labilitat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ anulabilidad f.  
anul·lable adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ anulable adj.  
anul·lació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ anulación f.  
anul·lar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ anular v. tr.  
any judicial m. [v2000-dprp]   [es]⇒ año judicial m.  
aparença f. [v2000-dp]   [es]⇒ apariencia f.  
apel·lable adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ apelable adj.  
apel·lació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ apelación f.  
apel·lant m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ apelante m. i f.  
apel·lar v. intr. [v2000-dprp]   [es]⇒ apelar v. tr. i intr.  
àpoca f. [gec ]   [es]⇒ ápoca f.  
apoderament m. [v2000-dp]   [es]⇒ apoderamiento m.  
apoderament notarial m. [v2000-dprp] veg. poder m.    
apoderar v. pron. [v2000-dp]   [es]⇒ apoderar v. pron.  
apoderat -ada m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ apoderado -da m. i f.  
apologia del delicte f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ apología del delito f.  
apologia del terrorisme f. [v2000-dp]   [es]⇒ apología del terrorismo f.  
aportació de part f. [v2000-dprp]   [es]⇒ aportación de parte f.  
apremi m. [gd62-avljur] veg. constrenyiment    
apremiar v. tr. [gd62-avljur] veg. constrényer    
apropiació f. [v2000-dp]   [es]⇒ apropiación f.  
apropiació indeguda f. [v2000-dp]   [es]⇒ apropiación indebida f.  
apud acta loc. adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ apud acta loc. adj. Nota. Fórmula llatina que significa, literalment, ‘en el mateix expedient’.
apuntament m. [v2000-dprp]   [es]⇒ apuntamiento m.  
arbitri judicial m. [v2000-dprp]   [es]⇒ arbitrio judicial m.
[es]⇒ discrecionalidad judicial f.
sin. compl. discrecionalitat judicial f.
àrea educativa f. [v2000-dpe]   [es]⇒ área educativa f.
[es]⇒ área educacional f.
 
àrea mixta f. [v2000-dpe]   [es]⇒ área mixta f.  
arma f. [v2000-dp]   [es]⇒ arma f.  
arravatament m. [v2000-dp]   [es]⇒ arrebato m.  
arreplegar v. tr.   veg. recollir v. tr.    
arrest m. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ arresto m.  
arrest continu m. [v2000-dp]   [es]⇒ arresto continuo m.  
arrest de cap de setmana m. [v2000-dp]   [es]⇒ arresto de fin de semana m.  
arrest disciplinari m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ arresto disciplinario m.  
arrest discontinu m. [v2000-dp]   [es]⇒ arresto discontinuo m.  
arrest domiciliari m. [v2000-dp]   [es]⇒ arresto domiciliario m.  
arrest major m. [v2000-dp]   [es]⇒ arresto mayor m.  
arrest menor m. [v2000-dp]   [es]⇒ arresto menor m.  
arrest substitutori m. [v2000-dp] veg. responsabilitat personal subsidiària f.    
arrestar v. tr. [v2000-dp-dpmi] [es]⇒ arrestar v. tr.  
arrogació f. [v2000-dp] [es]⇒ arrogación f.  
arrogació d’atribucions f. [v2000-dp] veg. arrogació de funcions f.    
arrogació de funcions f. [v2000-dp]   [es]⇒ arrogación de funciones f.
[es]⇒ arrogación de atribuciones f.
sin. compl. arrogació d’atribucions f.
article m. [v2000-dprp] [es]⇒ artículo m.  
article autoritzat m. [v2000-dpe] [es]⇒ artículo autorizado m.  
article de pronunciament previ m. [v2000-dprp] [es]⇒ artículo de previo pronunciamiento m.  
article no autoritzat m. [v2000-dpe] [es]⇒ artículo no autorizado m.  
arxivament m. [v2000-dprp] [es]⇒ archivo m. Nota. Cal distingir l’acció d’arxivar, anomenada arxivament, del lloc destinat a guardar els documents, anomenat arxiu.
arxivament de les actuacions m. [v2000-dprp]   [es]⇒ archivo de las actuaciones m.  
arxivar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ archivar v. tr.  
asil m. [v2000-dp]   [es]⇒ asilo m.  
asilat -ada m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ asilado -da m. i f.  
asocialització f. [v2000-dpe]   [es]⇒ asocialización f.  
asperació de la pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ asperación de la pena f.
[es]⇒ exasperación de la pena f.
 
assalt m. [v2000-dp]   [es]⇒ asalto m.  
assassí -ina m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ asesino -na m. i f.  
assassinar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ asesinar v. tr.  
assassinat m. [v2000-dp]   [es]⇒ asesinato m.  
assentament m. [v2000-dprp]   [es]⇒ asentamiento m.
[es]⇒ asiento m.
 
assenyalament m. [v2000-dprp]   [es]⇒ señalamiento m.  
assenyalament de domicili m. [v2000-dprp]   [es]⇒ señalamiento de domicilio m.  
assenyalar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ señalar v. tr.  
assetjament sexual m. [v2000-dp]   [es]⇒ acoso sexual m.  
assistència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ asistencia f.  
assistència al detingut f. [v2000-dprp]   [es]⇒ asistencia al detenido f.  
assistència de lletrat f. [v2000-dprp] veg. assistència lletrada f.    
assistència jurídica f. [v2000-dprp]   [es]⇒ asistencia jurídica f.  
assistència jurídica gratuïta f. [v2000-dprp]   [es]⇒ asistencia jurídica gratuita f.  
assistència lletrada f. [v2000-dprp]   [es]⇒ asistencia letrada f.
[es]⇒ asistencia de letrado f.
sin. compl. assistència de lletrat f.
assistència postpenitenciària f. [v2000-dpe]   [es]⇒ asistencia postpenitenciaria f.  
assistent -ta social m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ asistente social m. i f.
[es]⇒ trabajador -ra social m. i f.
sin. compl. treballador -ra social m. i f.
Nota. En castellà, també és possible per al femení asistenta social, tot i que és menys usual.
assistir v. tr. [v2000-dprp] [es]⇒ asistir v. tr. Nota. A diferència de l’ús que se’n fa en castellà, en català el verb assistir s’utilitza en el sentit d’atendre, però no pas en el de tenir (un dret). Per exemple, ‘Hi ha de comparèixer assistit per un advocat’ (‘Debe comparecer asistido por un abogado’). ‘Té dret d’expressar-se en la seva llengua’ (‘Le asiste el derecho de expresarse en su lengua’).
associació il·lícita f. [v2000-dp]   [es]⇒ asociación ilícita f.  
astúcia f. [v2000-dp]   [es]⇒ astucia f.  
atemptar v. intr. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ atentar v. intr.  
atemptat m. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ atentado m.  
atenuant m. [v2000-dp]   [es]⇒ atenuante f.
[es]⇒ circunstancia atenuante f.
sin. compl. circumstància atenuant f.
atenuant anàleg m. [v2000-dp]   [es]⇒ atenuante análoga f.
[es]⇒ atenuante de análoga significación f.
sin. compl. atenuant d’anàloga significació m.
atenuant d’anàloga significació m. [v2000-dp] veg. atenuant anàleg m.    
atenuant molt qualificat m. [v2000-dp] [es]⇒ atenuante muy cualificada f.  
atestació f. [v2000-dprp] veg. testificació f.    
atestar v. tr. [v2000-dprp] veg. testificar v. tr.    
atestat m. [v2000-dprp]   [es]⇒ atestado m.  
atípic -ca adj. [v2000-dp]   [es]⇒ atípico -ca adj.  
atipicitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ atipicidad f.  
audiència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ audiencia f.  
audiència a porta closa f. [v2000-dprp]   [es]⇒ audiencia a puerta cerrada f. sin. audiència a porta tancada f.
audiència a porta tancada f. [v2000-dprp]     sin. audiència a porta closa f.
audiència de les parts f. [v2000-dprp]   [es]⇒ audiencia de las partes f.  
audiència nacional f. [v2000-dprp]   [es]⇒ audiencia nacional f.  
audiència penal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ audiencia penal f., audiencia de lo criminal f.  
audiència preliminar f. [v2000-dprp]   [es]⇒ audiencia preliminar f.  
audiència provincial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ audiencia provincial f.  
audiència pública f. [v2000-dprp]   [es]⇒ audiencia pública f.  
auditor -ra m. i f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ auditor -ra m. i f.  
aula de formació f. [v2000-dpe]   [es]⇒ aula de formación f.  
aula taller f. [v2000-dpe]   [es]⇒ aula taller f.  
autenticar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ autenticar v. tr.
[es]⇒ autentificar v. tr.
sin. compl. autentificar v. tr.
autentificar v. tr. [v2000-dprp] veg. autenticar v. tr.    
autodefensa f. [v2000-dprp] [es]⇒ autodefensa f.  
autogovern m. [v2000-dpe] veg. règim d’autogovern m.    
autoinculpació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ autoinculpación f.  
autolesió f. [v2000-dp-dpe-dpmi]   [es]⇒ autolesión f.  
autolesionar-se v. pron. [v2000-dp-dpe-dpmi]   [es]⇒ autolesionarse v. pron.  
autòpsia f. [v2000-dprp]   [es]⇒ autopsia f.  
autor -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ autor -ra m. i f.
[es]⇒ agente m. i f.
sin. compl. agent m. i f.
autoria f. [v2000-dp]   [es]⇒ autoría f.  
autoria accessòria f. [v2000-dp]   [es]⇒ autoría accesoria f.  
autoria directa f. [v2000-dp]   [es]⇒ autoría directa f.  
autoria mediata f. [v2000-dp]   [es]⇒ autoría mediata f.  
autoritat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ autoridad f.  
autoritat judicial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ autoridad judicial f.  
autoritat militar f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ autoridad militar f.  
autorització judicial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ autorización judicial f.  
auxili judicial m. [v2000-dprp]   [es]⇒ auxilio judicial m.
[es]⇒ auxilio jurisdiccional m.
sin. compl. auxili jurisdiccional m.
auxili jurisdiccional m. [v2000-dprp] veg. auxili judicial m.    
auxili necessari m. [v2000-dp]   [es]⇒ auxilio necesario m.  
auxiliar de l’administració de justícia m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ auxiliar de la administración de justicia m. i f.  
avocació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ avocación f.  
avocar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ avocar v. tr.  
avortament il·legal m. [v2000-dp]   [es]⇒ aborto ilegal m.  
baixa f. [gdlc ]   [es]⇒ baja f.  
baixa en redempció f. [v2000-dpe]   [es]⇒ baja en redención f.  
baldric m. [v2000-dpe]   [es]⇒ tahalí m.  
ban m. [gdlc ]   [es]⇒ bando m.  
ban militar m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ bando militar m.  
banc dels acusats m. [v2000-dprp]   [es]⇒ banquillo de los acusados m.
[es]⇒ banquillo m.
 
banda armada f. [v2000-dp]   [es]⇒ banda armada f.  
bandejament m. [v2000-dp]   [es]⇒ destierro m. sin. compl. desterrament m.
bandidatge m. [gdlc ]   [es]⇒ bandidaje m.
[es]⇒ bandolerismo m.
 
baralla tumultuària f. [v2000-dp]   [es]⇒ riña tumultuaria f. sin. compl. batussa tumultuària f.
barrot m. [v2000-dpe]   [es]⇒ barrote m.  
basíliques f. pl. [gec ]   [es]⇒ basílicas f. pl.  
batussa tumultuària f. [v2000-dp] veg. baralla tumultuària f.    
bé jurídic m. [v2000-dp]   [es]⇒ bien jurídico m.  
bé jurídic col·lectiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ bien jurídico colectivo m.
[es]⇒ bien jurídico difuso m.
sin. bé jurídic difús m.
bé jurídic comunitari m. [v2000-dp]   [es]⇒ bien jurídico comunitario m.  
bé jurídic difús m. [v2000-dp] veg.bé jurídic col·lectiu m.    
bé jurídic fonamental m. [v2000-dp]   [es]⇒ bien jurídico fundamental m.  
bé jurídic individual m. [v2000-dp]   [es]⇒ bien jurídico individual m.  
bé jurídic protegit m. [v2000-dp]   [es]⇒ bien jurídico protegido m.  
bé jurídic supraindividual m. [v2000-dp]   [es]⇒ bien jurídico supraindividual m.  
benefici penitenciari m. [v2000-dpe]   [es]⇒ beneficio penitenciario m.  
bidèltic -ca adj. [v2000-dpe]   [es]⇒ bidelto -ta adj.  
bigàmia f. [v2000-dp]   [es]⇒ bigamia f.  
blanqueig m. [v2000-dp]   [es]⇒ blanqueo m.  
blanqueig de diner m. [v2000-dp]   [es]⇒ blanqueo de dinero m.  
blanquejar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ blanquear v. tr.  
bona conducta f. [v2000-dpe]   [es]⇒ buena conducta f.  
bona fe f. [v2000-dp]   [es]⇒ buena fe f.  
cabina de control f. [v2000-dpe]   [es]⇒ cabina de control f.
[es]⇒ cabina de seguridad f.
[es]⇒ búnker m.
 
cadena perpètua f. [v2000-dp] veg. presó perpètua f.    
cadenat m. [v2000-dpe]   [es]⇒ candado m.  
caducar v. intr. [jur. adm.]   [es]⇒ decaer en su derecho loc. v. Nota. Referit a drets.
calabós m. [v2000-dpe]   [es]⇒ calabozo m.  
calúmnia f. [v2000-dp]   [es]⇒ calumnia f.  
calumniador -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ calumniador -ra m. i f.  
calumniar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ calumniar v. tr.  
cancell de seguretat m. [v2000-dpe]   [es]⇒ entrecancelas f. pl.  
cancel·lació d’antecedents penals f. [v2000-dp]   [es]⇒ cancelación de antecedentes penales f.  
cancel·lació de notes desfavorables f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ cancelación de notas desfavorables f.  
candidat -ta a jurat m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ candidato -ta a jurado m. i f.  
candidat -ta a jurat suplent m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ candidato -ta a jurado suplente m. i f.  
cap d’unitat m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ jefe -fa de unidad m. i f.  
cap de centre m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ jefe -fa de centro m. i f.  
cap de serveis m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ jefe -fa de servicios m. i f.  
capacitat cognoscitiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ capacidad cognoscitiva f.
[es]⇒ facultad cognoscitiva f.
sin. compl. facultat cognoscitiva f.
capacitat d’acció f. [v2000-dp]   [es]⇒ capacidad de acción f.  
capacitat de culpabilitat f. [v2000-dp] veg. imputabilitat f.    
capacitat de pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ capacidad de pena f.  
capacitat intel·lectiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ capacidad intelectiva f.
[es]⇒ facultad intelectiva f.
sin. compl. facultat intel·lectiva f.
capacitat volitiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ capacidad volitiva f.
[es]⇒ facultad volitiva f.
sin. compl. facultat volitiva f.
capitulació f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ capitulación f.  
capitular v. intr. [v2000-dpmi]   [es]⇒ capitular v. intr.  
captura f. [v2000-dprp]   [es]⇒ captura f.  
capturar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ capturar v. tr.  
capturat -ada m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ capturado -da m. i f.  
carcerari -rària adj. [v2000-dpe]   [es]⇒ carcelario -ria adj.  
càrrec m. [v2000-dprp]   [es]⇒ cargo m.  
càrrega de la prova f. [v2000-dprp]   [es]⇒ carga de la prueba f.  
carta ordre f. [v2000-dprp]   [es]⇒ carta orden f.  
cas fortuït m. [v2000-dp]   [es]⇒ caso fortuito m.  
cassació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ casación f.  
cassar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ casar v. tr.  
caució f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ caución f.  
caucionar v. tr. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ caucionar v. tr.  
causa de justificació f. [v2000-dp]   [es]⇒ causa de justificación f.  
causa penal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ causa penal f. proceso penal m. sin. procés penal m.
causa suficient f. [v2000-dprp] [es]⇒ causa bastante f.  
causació adequada f. [v2000-dp] veg. adequació f.    
causalisme m. [v2000-dp]   [es]⇒ causalismo m.  
causalitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ causalidad f.  
causalitat avançada f. [v2000-dp]   [es]⇒ causalidad avanzada f.  
causalitat cumulativa f. [v2000-dp]   [es]⇒ causalidad cumulativa f.  
causalitat eficient f. [v2000-dp]   [es]⇒ causalidad eficiente f.  
causalitat hipotètica f. [v2000-dp]   [es]⇒ causalidad hipotética f.  
causant m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ causante m. i f.  
causídic1 -ca adj. [v2000-dprp] [es]⇒ causídico -ca adj. Nota. Arcaisme.
causídic2 -ca m. i f. [v2000-dprp] veg. procurador -ra m. i f.   Nota. Arcaisme.
cèdula f. [v2000-dprp]   [es]⇒ cédula f.  
cèdula de citació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ cédula de citación f.  
cèdula de citació a termini f. [v2000-dprp]   [es]⇒ cédula de emplazamiento f.  
cèdula de notificació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ cédula de notificación f.  
cel·la f. [v2000-dpe]   [es]⇒ celda f.  
cel·la d’aïllament f. [v2000-dpe]   [es]⇒ celda de aislamiento f.  
cel·lular adj. [v2000-dpe]   [es]⇒ celular adj.  
central penitenciària d’observació f. [v2000-dpe]   [es]⇒ central penitenciaria de observación f.  
centre d’inserció social m. [v2000-dpe]   [es]⇒ centro de inserción social m.  
centre d’observació m. [v2000-dpe]   [es]⇒ centro de observación m.  
centre de compliment m. [v2000-dpe]   [es]⇒ centro de cumplimiento m.  
centre de control m. [v2000-dpe]   [es]⇒ centro de control m.  
centre de deshabituació m. [v2000-dpe]   [es]⇒ centro de deshabituación m.  
centre de dia m. [v2000-dpe]   [es]⇒ centro de día m.  
centre de penats m. [v2000-dpe]   [es]⇒ centro de penados m.  
centre de preventius m. [v2000-dpe]   [es]⇒ centro de preventivos m.  
centre de trànsit m. [v2000-dpe]   [es]⇒ centro de tránsito m.  
centre directiu m. [v2000-dpe]   [es]⇒ centro directivo m.  
centre educatiu especial m. [v2000-dpe]   [es]⇒ centro educativo especial m.  
centre obert m. [v2000-dpe]   [es]⇒ centro abierto m.  
centre penitenciari m. [v2000-dpe]   [es]⇒ centro penitenciario m.
[es]⇒ establecimiento penitenciario m.
[es]⇒ penal m.
[es]⇒ presidio m.
[es]⇒ prisión f.
sin. compl. establiment penitenciari m.
sin. compl. penal m.
sin. compl. presidi m.
sin. compl. presó f.
centre penitenciari militar m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ centro penitenciario militar m.  
centre polivalent m. [v2000-dpe]   [es]⇒ centro polivalente m.  
centre psiquiàtric penitenciari m. [v2000-dpe]   [es]⇒ centro psiquiátrico penitenciario m.  
centre semiobert m. [v2000-dpe]   [es]⇒ centro semiabierto m.  
centre tancat m. [v2000-dpe]   [es]⇒ centro cerrado m.  
certificació f. [v2000-dprp] [es]⇒ certificación f. Nota. En català s’anomena certificació només l’acció de certificar per escrit, i no pas el document que en resulta, que és el certificat.
certificar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ certificar v. tr. sin. compl. adverar v. tr.
certificat m. [v2000-dprp]   [es]⇒ certificado m.
[es]⇒ certificación f.
Nota. Amb l’equivalència castellana certificación es dona sovint un abús de llenguatge, ja que s’usa en el sentit de còpia certificada (per exemple: «Remítase certificación de la sentencia para su publicación»).
certificat d’antecedents penals m. [v2000-dprp]   [es]⇒ certificado de antecedentes penales m.  
certificat mèdic m. [v2000-dprp]   [es]⇒ certificado médico m.  
cessament de la mesura de seguretat m. [v2000-dp]   [es]⇒ cese de la medida de seguridad m.  
ciència del dret penal f. [v2000-dp]   [es]⇒ ciencia del derecho penal f.  
circumstància f. [v2000-dp]   [es]⇒ circunstancia f.  
circumstància acumulable f. [v2000-dp]   [es]⇒ circunstancia acumulable f.
[es]⇒ circunstancia concurrente f.
sin. circumstància concurrent f.
circumstància agreujant f. [v2000-dp] veg. agreujant m.    
circumstància atenuant f. [v2000-dp] veg. atenuant m.    
circumstància compensable f. [v2000-dp] [es]⇒ circunstancia compensable f.  
circumstància concurrent f. [v2000-dp]   sin. circumstància acumulable f.
circumstància específica f. [v2000-dp] [es]⇒ circunstancia específica f.  
circumstància eximent f. [v2000-dp] veg. eximent m.    
circumstància genèrica f. [v2000-dp]   [es]⇒ circunstancia genérica f.  
circumstància inherent f. [v2000-dp]   [es]⇒ circunstancia inherente f.  
circumstància mixta de parentiu f. [v2000-dp]   [es]⇒ circunstancia mixta de parentesco f.  
circumstància objectiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ circunstancia objetiva f.  
circumstància subjectiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ circunstancia subjetiva f.  
citació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ citación f.  
citació a dia cert f. [v2000-dprp]   [es]⇒ citación a comparecencia f.  
citació a termini f. [v2000-dprp]   [es]⇒ emplazamiento m.  
citar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ citar v. tr.  
citar a dia cert loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ citar a comparecencia loc. v.
[es]⇒ citar de comparecencia loc. v.
 
citar a termini loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ emplazar v. tr.  
citatori -tòria adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ citatorio -ria adj.  
classificació f. [v2000-dpe]   [es]⇒ clasificación f.  
classificació inicial f. [v2000-dpe]   [es]⇒ clasificación inicial f.  
classificació interior f. [v2000-dpe]   [es]⇒ clasificación interior f.  
clau falsa f. [v2000-dp]   [es]⇒ llave falsa f.  
clínica medicoforense f. [v2000-dprp]   [es]⇒ clínica medicoforense f.  
clonació humana f. [v2000-dp]   [es]⇒ clonación humana f.  
coacció f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ coacción f.  
coaccionar v. tr. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ coaccionar v. tr.  
coactiu -iva adj. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ coactivo -va adj.  
coartada f. [v2000-dprp]   [es]⇒ coartada f.  
coautor -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ coautor -ra m. i f.  
coautoria f. [v2000-dp]   [es]⇒ coautoría f.  
coautoria successiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ coautoría sucesiva f.  
cocausació f. [v2000-dp]   [es]⇒ cocausación f.  
cocausant m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ cocausante m. i f.  
codelinqüència f. [v2000-dp] veg. participació f.    
codelinqüent m. i f. [v2000-dp] veg. partícip m. i f.    
codi d’identificació m. [v2000-dpe]   [es]⇒ código de identificación m.  
codi penal m. [v2000-dp]   [es]⇒ código penal m.  
codi penal militar m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ código penal militar m.  
coerció f. [v2000-dpe]   [es]⇒ coerción f.  
coercitiu -iva adj. [v2000-dpe]   [es]⇒ coercitivo -va adj.  
coinducció f. [v2000-dp]   [es]⇒ coinducción f.  
coinductor -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ coinductor -ra m. i f.  
col·legi d’advocats m. [v2000-dprp]   [es]⇒ colegio de abogados m.  
col·legi de procuradors m. [v2000-dprp]   [es]⇒ colegio de procuradores m.  
col·lisió de deures f. [v2000-dp]   [es]⇒ colisión de deberes f.  
col·lisió de drets f. [v2000-dp]   [es]⇒ colisión de derechos f.  
comandament d’incidències m. [v2000-dpe]   [es]⇒ mando de incidencias m.  
combinació de penes f. [v2000-dp]   [es]⇒ combinación de penas f.  
cometre v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ cometer v. tr.  
comís m. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ comiso m.
[es]⇒ decomiso m.
sin. compl. decomís m.
comissar v. tr. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ comisar v. tr.
[es]⇒ decomisar v. tr.
sin. compl. decomissar moltes vegades. tr.
comissió f. [v2000-dp]   [es]⇒ comisión f.  
comissió d’interns f. [v2000-dpe]   [es]⇒ comisión de internos f.  
comissió disciplinària f. [v2000-dpe]   [es]⇒ comisión disciplinaria f.  
comissió per omissió f. [v2000-dp]   [es]⇒ comisión por omisión f.
[es]⇒ omisión impropia f.
sin. compl. omissió impròpia f.
comissió rogatòria f. [v2000-dprp]   [es]⇒ comisión rogatoria f.  
comissió territorial d’assistència social penitenciària f. [v2000-dpe]   [es]⇒ comisión territorial de asistencia social penitenciaria f.  
comminació f. [v2000-dp]   [es]⇒ conminación f.  
comminar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ conminar v. tr.  
commutació f. [v2000-dp]   [es]⇒ conmutación f.  
commutar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ conmutar v. tr.  
compareixença f. [v2000-dprp]   [es]⇒ comparecencia f.  
compareixent m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ compareciente m. i f.  
comparèixer v. intr. [v2000-dprp]   [es]⇒ comparecer v. intr., personarse v. pron. sin. personar-se v. pron.
compatibilitat de circumstàncies f. [v2000-dp]   [es]⇒ compatibilidad de circunstancias f.  
compensació de culpes f. [v2000-dp]   [es]⇒ compensación de culpas f.  
competència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ competencia f.  
competència funcional f. [v2000-dprp]   [es]⇒ competencia funcional f.  
competència objectiva f. [v2000-dprp]   [es]⇒ competencia objetiva f.  
competència territorial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ competencia territorial f.  
competencial adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ competencial adj.  
competent adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ competente adj.  
competir v. intr. [v2000-dprp]   [es]⇒ competer v. intr.  
còmplice m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ cómplice m. i f.  
complicitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ complicidad f.  
compliment d’un deure m. [v2000-dp]   [es]⇒ cumplimiento de un deber m.  
compliment de la condemna m. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ cumplimiento de la condena m.
[es]⇒ cumplimiento de la pena m.
sin. compliment de la pena m.
compliment de la mesura de seguretat m. [v2000-dp]   [es]⇒ cumplimiento de la medida de seguridad m.  
compliment de la pena m. [v2000-dp-dpe]     sin. compliment de la condemna m.
compliment de la sanció m. [v2000-dpe]   [es]⇒ cumplimiento de la sanción m.  
compliment simultani de penes m. [v2000-dp]   [es]⇒ cumplimiento simultáneo de penas m.  
compliment successiu de penes m. [v2000-dp]   [es]⇒ cumplimiento sucesivo de penas m.  
complir (una) condemna loc. v. [v2000-dpe]   [es]⇒ cumplir (una) condena loc. v.  
complot m. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ complot m.  
complotar v. tr. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ complotar v. tr.  
comportament m. [v2000-dp] veg. acció f.    
comprovació del delicte f. [v2000-dprp]   [es]⇒ comprobación del delito f.  
compte de dipòsits i consignacions m. [v2000-dprp]   [es]⇒ cuenta de depósitos y consignaciones f.  
compte de peculi m. [v2000-dpe]   [es]⇒ cuenta de peculio f.  
còmput de penes m. [v2000-dp]   [es]⇒ cómputo de penas m.  
comunicabilitat de circumstàncies f. [v2000-dp]   [es]⇒ comunicabilidad de circunstancias f.  
comunicació f. [v2000-dpe]   [es]⇒ comunicación f.  
comunicació de convivència f. [v2000-dpe]   [es]⇒ comunicación de convivencia f.
[es]⇒ vis-a-vis de convivencia m.
[es]⇒ visita de convivencia f.
sin. compl. vis-a-vis de convivència m.
sin. compl. visita de convivència f.
comunicació escrita f. [v2000-dpe]   [es]⇒ comunicación escrita f.  
comunicació especial f. [v2000-dpe]   [es]⇒ comunicación especial f.
[es]⇒ vis-a-vis m.
[es]⇒ visita especial f.
sin. compl. vis-a-vis m.
sin. compl. visita especial f.
comunicació extraordinària f. [v2000-dpe]   [es]⇒ comunicación extraordinaria f.  
comunicació familiar f. [v2000-dpe]   [es]⇒ comunicación familiar f.
[es]⇒ vis-a-vis familiar m.
[es]⇒ visita familiar f.
sin. compl. vis-a-vis familiar m.
sin. compl. visita familiar f.
comunicació íntima f. [v2000-dpe]   [es]⇒ comunicación íntima f.
[es]⇒ vis-a-vis íntimo m.
[es]⇒ visita íntima f.
sin. compl. vis-a-vis íntim m.
sin. compl. visita íntima f.
comunicació judicial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ comunicación judicial f.  
comunicació oral f. [v2000-dpe]   [es]⇒ comunicación oral f.  
comunicació ordinària f. [v2000-dpe]   [es]⇒ comunicación ordinaria f.  
comunicació postal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ comunicación postal f.  
comunicació telefònica f. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ comunicación telefónica f.  
comunicació telegràfica f. [v2000-dprp]   [es]⇒ comunicación telegráfica f.  
comunicant m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ comunicante m. i f.  
comunicar v. intr. i pron. [v2000-dpe]   [es]⇒ comunicar v. intr. i pron.  
comunicat m. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ parte m.  
comunicat de fets m. [v2000-dpe]   [es]⇒ parte informativo m.  
comunicat de formació de causa m. [v2000-dprp]   [es]⇒ parte de formación de causa m.  
comunicat disciplinari m. [v2000-dpe]   [es]⇒ parte disciplinario m.  
comunitat terapèutica f. [v2000-dpe]   [es]⇒ comunidad terapéutica f.  
concedir la paraula loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ conceder la palabra loc. v.  
concentració f. [v2000-dprp]   [es]⇒ concentración f.  
concert de voluntats m. [v2000-dp]   [es]⇒ concierto de voluntades m.  
concertina f. [v2000-dpe]   [es]⇒ concertina f.
[es]⇒ alambrada plegable f.
 
conciliació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ conciliación f.  
conclús -lusa adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ concluso -sa adj.  
conclús -lusa per a sentència loc. adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ concluso -sa para sentencia loc. adj.
[es]⇒ visto -ta para sentencia loc. adj.
sin. vist -ta per a sentència loc. adj.
conclusió del sumari f. [v2000-dprp]   [es]⇒ conclusión del sumario f.  
conclusions f. pl. [v2000-dprp]   [es]⇒ conclusiones f. pl.  
conclusions alternatives f. pl. [v2000-dprp]   [es]⇒ conclusiones alternativas f. pl.  
conclusions definitives f. pl. [v2000-dprp]   [es]⇒ conclusiones definitivas f. pl.  
conclusions provisionals f. pl. [v2000-dprp]   [es]⇒ conclusiones provisionales f. pl.  
concurs d’infraccions penals m. [v2000-dp]   [es]⇒ concurso de infracciones penales m.  
concurs de delictes m. [v2000-dp]   [es]⇒ concurso de delitos m.  
concurs de delinqüents m. [v2000-dp] veg. participació f.    
concurs de faltes m. [v2000-dp]   [es]⇒ concurso de faltas m.  
concurs de lleis m. [v2000-dp]   [es]⇒ concurso de leyes m.  
concurs ideal m. [v2000-dp]   [es]⇒ concurso ideal m.  
concurs mediat m. [v2000-dp]   [es]⇒ concurso mediato m.  
concurs real m. [v2000-dp]   [es]⇒ concurso real m.  
concussió f. [v2000-dp]   [es]⇒ concusión f.  
condemna f. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ condena f.  
condemna a costes f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ condena de costas f.
[es]⇒ condena en costas f.
 
condemna condicional f. [v2000-dp]   [es]⇒ condena condicional f.  
condemnar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ condenar v. tr.
[es]⇒ penalizar v. tr.
[es]⇒ penar v. tr.
sin.compl. penalitzar v. tr.
sin. compl. penar v. tr.
condemnar a costes loc. v. [v2000-dprp] [es]⇒ condenar en costas loc. v. Nota. La locució lexicalitzada condemnar a costes també pot ser expressada mitjançant altres sintagmes, com ara condemnar a pagar les costes, condemnar al pagament de les costes, condemnar a les costes.
condemnar en contumàcia loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ condenar en contumacia loc. v.  
condemnar en rebel·lia loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ condenar en rebeldía loc. v.  
condemnar executòriament loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ condenar ejecutoriamente loc. v.  
condemnat -ada adj. i m. i f. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ condenado -da adj. i m. i f.
[es]⇒ penado -da adj. i m. i f.
[es]⇒ reo, rea adj. i m. i f.
sin. penat -ada m. i f.
sin. compl. reu -ea adj. i m. i f.
condemnatori -tòria adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ condenatorio -ria adj.  
condició més eficaç f. [v2000-dp]   [es]⇒ condición más eficaz f.  
condició objectiva de penalitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ condición objetiva de penalidad f.  
condició objectiva de perseguibilitat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ condición objetiva de perseguibilidad f.  
condició objectiva de procedibilitat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ condición objetiva de procedibilidad f.  
conditio sine qua non f. [v2000-dp] [es]⇒ conditio sine qua non f. Nota. Locució llatina que significa, literalment, ‘condició sense la qual no’.
conducció f. [v2000-dpe] [es]⇒ conducción f.  
conducció temerària f. [v2000-dp] [es]⇒ conducción temeraria f.  
conducta f. [v2000-dp] veg. acció f.    
conducta adequada a dret f. [v2000-dp]   [es]⇒ conducta adecuada a derecho f.  
conduir v. tr. [v2000-dpe]   [es]⇒ conducir v. tr.  
coneixement de l’antijuridicitat m. [v2000-dp]   [es]⇒ conocimiento de la antijuridicidad m.  
conèixer v. tr. i intr. [v2000-dprp] [es]⇒ conocer v. tr. i intr., entender v. intr., ver v. tr. sin. entendre v. intr.
ç Nota. El verb entendre regeix la preposició en, i quan el verb conèixer s’utilitza intransitivament regeix la preposició de. Per exemple, conèixer un conflicte jurisdiccional, conèixer d’un recurs, entendre en una causa, signifiquen ‘intervenir, un jutge o una autoritat, en un assumpte de la seva competència’.
conèixer en loc. v. [v2000-dprp] [es]⇒ conocer en loc. v. Nota. La locució conèixer en va seguida sempre del tipus de recurs. Per exemple conèixer en queixa, que significa ‘conèixer, l’òrgan competent, d’un recurs de queixa’.
confés, confessa adj. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ confeso -sa adj.  
confessar v. tr. i pron. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ confesar v. tr. i pron.  
confessió f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ confesión f.  
confiança f. [v2000-dp]   [es]⇒ confianza f.  
confinament m. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ confinamiento m.  
confinar v. tr. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ confinar v. tr.  
confinat -ada m. i f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ confinado -da m. i f.  
confirmar en loc. v. [v2000-dprp] [es]⇒ confirmar en loc. v. Nota. La locució confirmar en va seguida sempre del tipus de recurs. Per exemple confirmar en queixa, que significa ‘confirmar, l’òrgan competent, una resolució judicial emesa per una instància inferior a conseqüència d’un recurs de queixa’.
confirmar [una sentència] v. tr. [dcascat4] [es]⇒ejecutoriar [una sentencia] v. tr. Nota. En este cas no es tracta d’una locució verbal —com la que apareix en l’entrada següent—, sinó que hem recollit l’opció verbal que dona el diccionari de l’Enciclopèdia Catalana com a equivalent de l’accepció legal del verb castellà.
confirmar una sentència loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ confirmar una sentencia loc. v.  
confirmatori -tòria adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ confirmatorio -ria adj.  
confiscació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ confiscación f.  
confiscar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ confiscar v. tr.
[es]⇒ aprehender v. tr.
 
conflicte d’interessos m. [v2000-dp]   [es]⇒ conflicto de intereses m.  
conflicte de competència m. [v2000-dprp]   [es]⇒ conflicto de competencia m.  
conflicte de jurisdicció m. [v2000-dprp]   [es]⇒ conflicto jurisdiccional m. sin. compl. conflicte jurisdiccional m.
conflicte jurisdiccional m. [v2000-dprp] veg. conflicte de jurisdicció m.    
conformitat f. [v2000-dprp] veg. vistiplau m.    
confrontació f. [v2000-dprp] veg. acarament m.    
confrontar1 v. tr. [v2000-dprp] veg. acarar v. tr.    
confrontar2 v. intr. [v2000-dprp]   [es]⇒ concordar v. intr. Nota. Per exemple, «la còpia no confronta amb l’original» seria equivalent a l’oració castellana «la copia no concuerda con el original».
congruència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ congruencia f.  
conjugicidi m. [v2000-dp]   [es]⇒ conyugicidio m.  
consell de direcció m. [v2000-dpe]   [es]⇒ consejo de dirección m.  
consentiment m. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ consentimiento m.  
consentiment exprés m. [v2000-dp]   [es]⇒ consentimiento expreso m.  
consentiment tàcit m. [v2000-dp]   [es]⇒ consentimiento tácito m.  
consentiment viciat m. [v2000-dp]   [es]⇒ consentimiento viciado m.  
consentir v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ consentir v. tr.  
conseqüència accessòria f. [v2000-dp]   [es]⇒ consecuencia accesoria f.  
consignació judicial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ consignación judicial f.  
consignatari -tària m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ consignatario -ria m. i f.  
consort m. i f. [v2000-dp] veg. partícip m. i f.    
conspiració f. [v2000-dp]   [es]⇒ conspiración f.  
conspirador -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ conspirador -ra m. i f.  
conspirar v. intr. [v2000-dp]   [es]⇒ conspirar v. intr.  
constar en acta loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ constar en acta loc. v.  
constrényer v. tr. [gd62-avljur]   [es]⇒ apremiar v. tr. sin. compl. apremiar v. tr.
sin. compl. coercir v. tr.
constrenyiment m. [v2000-dprp]   [es]⇒ apremio m.  
consumació f. [v2000-dp]   [es]⇒ consumación f.  
consumació anticipada f. [v2000-dp]   [es]⇒ consumación anticipada f.  
consumació formal f. [v2000-dp]   [es]⇒ consumación formal f.
[es]⇒ consumación típica f.
sin. compl. consumació típica f.
consumació material f. [v2000-dp]   [es]⇒ consumación material f.  
consumació típica f. [v2000-dp] veg. consumació formal f.    
consumar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ consumar v. tr.  
consumpció f. [v2000-dp]   [es]⇒ consunción f.  
contraban m. [v2000-dp]   [es]⇒ contrabando m.  
contrabandista m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ contrabandista m. i f.  
contracte de conducta m. [v2000-dpe]   [es]⇒ contrato de conducta m.  
contracte simulat m. [v2000-dp]   [es]⇒ contrato simulado m.  
contradicció f. [v2000-dprp]   [es]⇒ contradicción f.  
contraporta de seguretat f. [v2000-dpe]   [es]⇒ cangrejo m.  
contraprova f. [v2000-dprp]   [es]⇒ contraprueba f.  
control social m. [v2000-dp]   [es]⇒ control social m.  
contumàcia f. [v2000-dprp]   [es]⇒ contumacia f.  
convocar a audiència loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ convocar a audiencia loc. v.  
convocar a judici loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ convocar a juicio loc. v.  
cooperació f. [v2000-dp]   [es]⇒ cooperación f.  
cooperació al suïcidi f. [v2000-dp]   [es]⇒ cooperación al suicidio f.  
cooperació jurisdiccional f. [v2000-dprp]   [es]⇒ cooperación jurisdiccional f.  
cooperació necessària f. [v2000-dp]   [es]⇒ cooperación necesaria f.  
cooperació no necessària f. [v2000-dp]   [es]⇒ cooperación no necesaria f.  
cooperació psíquica f. [v2000-dp]   [es]⇒ cooperación psíquica f.  
cooperador -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ cooperador -ra m. i f.  
copartícip m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ copartícipe m. i f.  
coparticipació f. [v2000-dp]   [es]⇒ coparticipación f.  
còpia certificada f. [v2000-dprp]   [es]⇒ copia certificada f. Nota. Vegeu la nota de certificat.
còpia literal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ copia literal f.  
còpia simple f. [v2000-dprp]   [es]⇒ copia simple f.  
correcció disciplinària f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ corrección disciplinaria f.  
correcció governativa f. [v2000-dp]   [es]⇒ corrección gubernativa f.  
correccionalisme m. [v2000-dp]   [es]⇒ correccionalismo m.  
correctiu m. [v2000-dpe]   [es]⇒ correctivo m.  
correctiu -iva adj. [v2000-dpe]   [es]⇒ correctivo -va adj.  
corrupció f. [v2000-dp]   [es]⇒ corrupción f.  
corrupció de menors f. [v2000-dp]   [es]⇒ corrupción de menores f.  
corruptor -ra de menors m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ corruptor -ra de menores m. i f.  
cos d’institucions penitenciàries m. [v2000-dpe]   [es]⇒ cuerpo de instituciones penitenciarias m.  
cos de guàrdia m. [v2000-dpe]   [es]⇒ cuerpo de guardia m.  
cos del delicte m. [v2000-dp]   [es]⇒ cuerpo del delito m.  
cos jurídic militar m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ cuerpo jurídico militar m.  
cosa judicada f. [v2000-dprp] veg. cosa jutjada f.    
cosa jutjada f. [v2000-dprp]   [es]⇒ cosa juzgada f. sin. compl. cosa judicada f.
cossos i forces de seguretat m. pl. [v2000-dprp]   [es]⇒ cuerpos y fuerzas de seguridad m. pl.  
costes processals f. pl. [v2000-dprp]   [es]⇒ costas procesales f. pl. sin. compl. despeses judicials f. pl.
covardia f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ cobardía f.  
crida i cerca f. [v2000-dprp]   [es]⇒ busca y captura f.  
crida judicial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ llamamiento judicial m.  
crim m. [v2000-dp]   [es]⇒ crimen m.  
crim contra la humanitat m. [v2000-dp]   [es]⇒ crimen contra la humanidad m.  
crim de guerra m. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ crimen de guerra m.  
crim de lesa majestat m. [v2000-dp]   [es]⇒ crimen de lesa majestad m.  
criminal m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ criminal m. i f.  
criminalista m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ criminalista m. i f.  
criminalística f. [v2000-dp]   [es]⇒ criminalística f.  
criminalitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ criminalidad f.  
criminalització f. [v2000-dp]   [es]⇒ criminalización f.  
criminalitzar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ criminalizar v. tr.  
criminogen -nògena adj. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ criminógeno -na adj.  
criminòleg -nòloga m. i f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ criminólogo -ga m. i f.  
criminologia f. [v2000-dp]   [es]⇒ criminología f.  
criminologia clínica f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ criminología clínica f.  
criminològic -ca adj. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ criminológico -ca adj.  
culpa f. [v2000-dp]   [es]⇒ culpa f.
[es]⇒ imprudencia f.
sin. imprudència f.
culpabilitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ culpabilidad f.  
culpable1 adj. i m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ culpable adj. i m. i f.
[es]⇒ reo, rea adj. i m. i f.
sin. compl. reu -ea adj. i m. i f.
culpable2 adj. [v2000-dp]   [es]⇒ culpable adj.  
culpar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ culpar v. tr.  
culpós -posa adj. [v2000-dp]   [es]⇒ culposo -sa adj.
[es]⇒ imprudente adj.
[es]⇒ involuntario -ria adj.
sin. imprudent adj.
sin. compl. involuntari -tària adj.
cura f. [v2000-dp] veg. diligència f.    
custòdia f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ custodia f.  
custòdia familiar f. [v2000-dp]   [es]⇒ custodia familiar f.  
custodiar v. tr. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ custodiar v. tr.  
d’ofici loc. adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ de oficio loc. adj.  
dació f. [gdlc ]   [es]⇒ dación f.  
dació de compte f. [v2000-dprp]   [es]⇒ dación de cuenta f.  
dactilograma m. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ dactilograma m.  
dactiloscòpia f. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ dactiloscopia f.  
dany emergent m. [v2000-dp]   [es]⇒ daño emergente m.  
danys m. pl. [v2000-dp]   [es]⇒ daños m. pl.  
danys i perjudicis m. pl. [v2000-dp]   [es]⇒ daños y perjuicios m. pl.  
de guàrdia loc. adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ de guardia loc. adj.  
de règim loc. adj. [v2000-dpe]   [es]⇒ de régimen loc. adj.
[es]⇒ regimental adj.
sin. regimental adj.
de resultes de, a conseqüència de loc. prep. [jur. adm.]   [es]⇒ de resultas de loc. prep.  
de tractament loc. adj. [v2000-dpe]   [es]⇒ de tratamiento loc. adj.
[es]⇒ tratamental adj.
 
decidir v. tr. [v2000-dprp] veg. disposar v. tr.    
decisió f. [v2000-dprp]   [es]⇒ decisión f.
[es]⇒ fallo m.
veg. dispositiva [diec2]
decisori -sòria adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ decisorio -ria adj.  
declaració f. [v2000-dprp]   [es]⇒ declaración f. sin. compl. adveració f.
Nota. Vegeu la nota de declarar.
declaració d’insolvència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ declaración de insolvencia f.  
declaració de rebel·lia f. [v2000-dprp]   [es]⇒ declaración de rebeldía f.  
declaració jurada f. [v2000-dprp]   [es]⇒ declaración jurada f.  
declaració testifical f. [v2000-dprp]   [es]⇒ declaración testifical f.  
declarar v. tr., intr. i pron. [v2000-dprp]   [es]⇒ declarar v. tr., intr i pron. sin. compl. adverar v. intr.
Nota. Declarar i deposar (i declaració i deposició) són sinònims quan es tracta d’un judici.
declarar en rebel·lia loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ declarar en rebeldía loc. v.  
declinar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ declinar v. tr.  
declinatòria f. [v2000-dprp]   [es]⇒ declinatoria f.  
declinatòria de jurisdicció f. [v2000-dprp]   [es]⇒ declinatoria de jurisdicción f.  
decomís m. [v2000-dp-dprp] veg. comís m.    
decomissar v. tr. [v2000-dp-dprp] veg. comissar v. tr.    
decret m. [v2000-dprp]   [es]⇒ decreto m.  
decretar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ decretar v. tr. Nota. En castellà es dona un sentit ampli al verb decretar, que funciona com a sinònim de disponer, mentre que en català té un ús més restringit, i significa ‘ordenar per decret’.
deduir v. tr. [gdlc ]   [es]⇒ alegar v. tr. Nota. Esta accepció del verb deduir no apareix en el diec2.
defecte de forma m. [v2000-dprp]   [es]⇒ defecto de forma m.  
defendre v. tr. i pron. [v2000-dprp] veg. defensar v. tr. i pron.    
defensa f. [v2000-dprp]   [es]⇒ defensa f.  
defensa d’ofici f. [v2000-dprp]   [es]⇒ defensa de oficio f.  
defensa de goma f. [v2000-dpe] veg. defensa flexible f.    
defensa de part f. [v2000-dprp]   [es]⇒ defensa de parte f.  
defensa flexible f. [v2000-dpe]   [es]⇒ defensa flexible f.
[es]⇒ defensa de goma f.
sin. compl. defensa de goma f.
defensa nacional f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ defensa nacional f.  
defensa pròpia f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ defensa propia f.  
defensa putativa f. [v2000-dp]   [es]⇒ defensa putativa f.  
defensar v. tr. i pron. [v2000-dprp]   [es]⇒ defender v. tr. i pron. sin. compl. defendre v. tr. i pron.
defensat -ada m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ defendido -da m. i f.  
defensor -ra m. i f. [v2000-dprp] veg. advocat -ada defensor -ra m. i f.    
deferir v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ deferir v. tr.  
defraudació f. [v2000-dp]   [es]⇒ defraudación f.  
defraudació de fluid elèctric f. [v2000-dp]   [es]⇒ defraudación de fluido eléctrico f.  
defraudador -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ defraudador -ra m. i f.  
defraudar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ defraudar v. tr.  
degà -ana m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ decano -na m. i f.  
deganat m. [v2000-dprp]   [es]⇒ decanato m.  
degradació f. [v2000-dp]   [es]⇒ degradación f.  
delatar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ delatar v. tr.  
deliberació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ deliberación f.  
deliberació de la sentència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ deliberación de la sentencia f.  
deliberar v. tr. i intr. [v2000-dprp]   [es]⇒ deliberar v. tr. i intr.  
delicte m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito m.  
delicte a distància m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito a distancia m.  
delicte autònom m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito autónomo m.  
delicte col·lectiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito colectivo m.
[es]⇒ delito plurisubjetivo m.
sin. delicte plurisubjectiu m.
delicte complex m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito complejo m.  
delicte compost m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito compuesto m.  
delicte comú m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito común m.  
delicte connex m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito conexo m.  
delicte consumat m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito consumado m.  
delicte continuat m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito continuado m.  
delicte contra el decòrum militar m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ delito contra el decoro militar m.  
delicte contra el deure de compliment de la prestació social substitutòria m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra el deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria m.  
delicte contra el dret a la pròpia imatge m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra el derecho a la propia imagen m.  
delicte contra el dret de gents m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra el derecho de gentes m.  
delicte contra el patrimoni m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra el patrimonio m.  
delicte contra el respecte als difunts m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra el respeto a los difuntos m.  
delicte contra el trànsit aeri m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra el tráfico aéreo m.  
delicte contra els béns protegits en cas de conflicte armat m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra los bienes protegidos en caso de conflicto armado m.  
delicte contra els deures de presència i de prestació del servei militar m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ delito contra los deberes de presencia y de prestación del servicio militar m.  
delicte contra els deures del comandament m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ delito contra los deberes del mando m.  
delicte contra els deures del sentinella m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ delito contra los deberes del centinela m.  
delicte contra els drets dels treballadors m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra los derechos de los trabajadores m.
[es]⇒ delito social m.
sin. compl. delicte social m.
delicte contra els drets i deures familiars m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra los derechos y deberes familiares m.  
delicte contra els drets individuals m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra los derechos individuales m.  
delicte contra els particulars m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra los particulares m.  
delicte contra els recursos naturals i el medi ambient m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra los recursos naturales y el medio ambiente m.
[es]⇒ delito ecológico m.
sin. compl. delicte ecològic m.
delicte contra els sentiments religiosos m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra los sentimientos religiosos m.  
delicte contra l’administració de justícia m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la administración de justicia m.  
delicte contra l’administració pública m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la administración pública m.  
delicte contra l’autoritat m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la autoridad m.  
delicte contra l’eficàcia del servei m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ delito contra la eficacia del servicio m.  
delicte contra l’estat civil m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra el estado civil m.  
delicte contra l’honestedat m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la honestidad m.  
delicte contra l’honor m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra el honor m.  
delicte contra l’ordre públic m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra el orden público m.  
delicte contra l’ordre socioeconòmic m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra el orden socioeconómico m.
[es]⇒ delito socioeconómico m.
sin. compl. delicte socioeconòmic m.
delicte contra la comunitat internacional m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la comunidad internacional m.  
delicte contra la Constitució m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la Constitución m.  
delicte contra la Corona m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la Corona m.  
delicte contra la disciplina m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ delito contra la disciplina m.  
delicte contra la hisenda pública m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la hacienda pública m.
[es]⇒ delito fiscal m.
sin. compl. delicte fiscal m.
delicte contra la integritat física m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la integridad física m.  
delicte contra la integritat moral m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la integridad moral m.  
delicte contra la intimitat m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la intimidad m.  
delicte contra la inviolabilitat de domicili m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la inviolabilidad de domicilio m.  
delicte contra la llibertat m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la libertad m.  
delicte contra la llibertat de consciència m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la libertad de conciencia m.  
delicte contra la llibertat individual m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la libertad individual m.  
delicte contra la llibertat sexual m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la libertad sexual m.  
delicte contra la pau o la independència de l’estat m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la paz o la independencia del estado m.  
delicte contra la propietat m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la propiedad m.  
delicte contra la salut pública m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la salud pública m.  
delicte contra la seguretat col·lectiva m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la seguridad colectiva m.  
delicte contra la seguretat del trànsit m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la seguridad del tráfico m.  
delicte contra la seguretat social m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la seguridad social m.  
delicte contra la vida m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra la vida m.  
delicte contra les garanties constitucionals m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra las garantías constitucionales m.  
delicte contra les institucions de l’estat m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra las instituciones del estado m.  
delicte contra les lleis i els usos de la guerra m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ delito contra las leyes y usos de la guerra m.  
delicte contra les persones m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra las personas m.  
delicte contra les persones protegides en cas de conflicte armat m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra las personas protegidas en caso de conflicto armado m.  
delicte contra les relacions familiars m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito contra las relaciones familiares m.  
delicte d’acció m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito de acción m.  
delicte d’intenció m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito de intención m.  
delicte d’omissió m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito de omisión m.  
delicte de consumació anticipada m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito de consumación anticipada m.  
delicte de convergència m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito de convergencia m.  
delicte de mera activitat m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito de mera actividad m.  
delicte de mera inactivitat m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito de mera inactividad m.  
delicte de perill m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito de peligro m.  
delicte de perill abstracte m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito de peligro abstracto m.  
delicte de perill concret m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito de peligro concreto m.  
delicte de premsa m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito de prensa m.  
delicte de pròpia mà m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito de propia mano m.  
delicte de resultat m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito de resultado m.  
delicte de risc catastròfic m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito de riesgo catastrófico m.  
delicte de trobada m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito de encuentro m.  
delicte ecològic m. [v2000-dp] veg. delicte contra els recursos naturals i el medi ambient m.    
delicte econòmic m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito económico m.  
delicte electoral m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito electoral m.  
delicte especial m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito especial m.  
delicte especial impropi m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito especial impropio m.  
delicte especial propi m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito especial propio m.  
delicte exhaurit m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito agotado m.  
delicte fiscal m. [v2000-dp] veg. delicte contra la hisenda pública m.    
delicte flagrant m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito flagrante m.  
delicte formal m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito formal m.  
delicte frustrat m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito frustrado m.  
delicte greu m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito grave m.  
delicte habitual m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito habitual m.  
delicte heterogeni m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito heterogéneo m.  
delicte homogeni m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito homogéneo m.  
delicte impossible m. [v2000-dp] veg. temptativa inidònia f.    
delicte informàtic m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito informático m.  
delicte instantani m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito instantáneo m.  
delicte intentat m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito intentado m.  
delicte massa m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito masa m.  
delicte material m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito material m.  
delicte menys greu m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito menos grave m.  
delicte militar m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ delito militar m.  
delicte mixt m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito mixto m.  
delicte monetari m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito monetario m.  
delicte permanent m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito permanente m.  
delicte perseguible a instància de part m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito perseguible a instancia de parte m.  
delicte perseguible d’ofici m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito perseguible de oficio m.  
delicte plurisubjectiu m. [v2000-dp]   sin. delicte coŀlectiu m.
delicte polític m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito político m.  
delicte presumpte m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito presunto m.  
delicte preterintencional m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito preterintencional m.  
delicte principal m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito principal m.  
delicte privat m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito privado m.  
delicte públic m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito público m.  
delicte publicitari m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito publicitario m.  
delicte putatiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito putativo m.  
delicte relatiu a l’energia nuclear i a les radiacions ionitzants m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito relativo a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes m.  
delicte relatiu a l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas m.  
delicte relatiu a l’ordenació del territori m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito relativo a la ordenación del territorio m.  
delicte relatiu a la defensa nacional m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito relativo a la defensa nacional m.  
delicte relatiu a la manipulació genètica m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito relativo a la manipulación genética m.  
delicte relatiu a la propietat industrial m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito relativo a la propiedad industrial m.  
delicte relatiu a la propietat intel·lectual m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito relativo a la propiedad intelectual m.  
delicte relatiu a la protecció de la flora i la fauna m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito relativo a la protección de la flora y la fauna m.  
delicte relatiu a la protecció del patrimoni històric m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito relativo a la protección del patrimonio histórico m.  
delicte relatiu al control de canvis m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito relativo al control de cambios m.  
delicte relatiu al mercat i als consumidors m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito relativo al mercado y a los consumidores m.  
delicte simple m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito simple m.  
delicte social m. [v2000-dp] veg. delicte contra els drets dels treballadors m.    
delicte societari m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito societario m.  
delicte socioeconòmic m. [v2000-dp] veg. delicte contra l’ordre socioeconòmic m.    
delicte urbanístic m. [v2000-dp]   [es]⇒ delito urbanístico m.  
delictiu -iva adj. [v2000-dp]   [es]⇒ delictivo -va adj.
[es]⇒ delictuoso -sa adj.
[es]⇒ delictual adj.
sin. delictuós -uosa adj.
delictuós -uosa adj. [v2000-dp]   sin. delictiu -iva adj.
delinqüència f. [v2000-dp]   [es]⇒ delincuencia f.  
delinqüència comuna f. [v2000-dp]   [es]⇒ delincuencia común f.  
delinqüència juvenil f. [v2000-dp]   [es]⇒ delincuencia juvenil f.  
delinqüència per consciència f. [v2000-dp]   [es]⇒ delincuencia por conciencia f.
[es]⇒ delincuencia por convicción f.
sin. delinqüència per convicció f.
delinqüència per convicció f. [v2000-dp]   sin. delinqüència per consciència f.
delinqüencial adj. [v2000-dp]   [es]⇒ delincuencial adj.  
delinqüent m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ delincuente m. i f.  
delinquir v. intr. [v2000-dp]   [es]⇒ delinquir v. intr.  
delta m. [v2000-dpe]   [es]⇒ delta m.  
demandant d’empara m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ demandante de amparo m. i f.  
demarcació judicial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ demarcación judicial f.  
denegació d’auxili f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ denegación de auxilio f.  
denegació de justícia f. [v2000-dp]   [es]⇒ denegación de justicia f.  
denegació de prova f. [v2000-dprp]   [es]⇒ denegación de prueba f.  
denúncia f. [v2000-dprp]   [es]⇒ denuncia f.  
denúncia falsa f. [v2000-dp]   [es]⇒ denuncia falsa f.  
denunciador -ra m. i f. [v2000-dprp] veg. denunciant m. i f.    
denunciant m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ denunciante m. i f.
[es]⇒ denunciador -ra m. i f.
sin. compl. denunciador -ra m. i f.
denunciar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ denunciar v. tr.  
denunciat -ada m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ denunciado -da m. i f.  
denunciatori -tòria adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ denunciatorio -ria adj.  
departament m. [v2000-dpe]   [es]⇒ departamento m.  
departament d’atenció especialitzada m. [v2000-dpe]   [es]⇒ departamento de atención especializada m.  
departament d’ingressos m. [v2000-dpe]   [es]⇒ departamento de ingresos m.  
departament de comunicacions m. [v2000-dpe]   [es]⇒ departamento de comunicaciones m.  
departament especial de règim tancat m. [v2000-dpe]   [es]⇒ departamento especial de régimen cerrado m.  
dependència jeràrquica f. [v2000-dprp]   [es]⇒ dependencia jerárquica f.  
deportació f. [v2000-dp]   [es]⇒ deportación f.  
deposant m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ deponente m. i f.  
deposar v. tr. i intr. [v2000-dprp]   [es]⇒ deponer v. tr. i intr. Nota. Vegeu la nota de declarar.
deposar l’actitud loc. v. [v2000-dpe]   [es]⇒ deponer la actitud loc. v.  
deposició f. [v2000-dprp]   [es]⇒ deposición f. Nota. Vegeu la nota de declarar.
deposició d’ocupació f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ deposición de empleo f.  
depredació f. [v2000-dp]   [es]⇒ depredación f.  
depredar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ depredar v. tr.  
derrotisme m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ derrotismo m.  
desacatament m. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ desacato m.  
desacatar v. tr. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ desacatar v. tr.  
descàrrec m. [v2000-dprp]   [es]⇒ descargo m.  
descobriment de secrets m. [v2000-dp]   [es]⇒ descubrimiento de secretos m.  
descriminalització f. [v2000-dp]   [es]⇒ descriminalización f.  
descriminalitzar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ descriminalizar v. tr.  
desenvolupar v. tr. [diec2 ]   [es]⇒ desempeñar v. tr.  
deserció f. [v2000-dprp-dpmi]   [es]⇒ deserción f.  
desertar v. intr. [v2000-dpmi]   [es]⇒ desertar v. intr.  
desertor -ra m. i f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ desertor -ra m. i f.  
desestimació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ desestimación f.  
desestimar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ desestimar v. tr.  
deshabituació f. [v2000-dp]   [es]⇒ deshabituación f.  
designació de domicili f. [v2000-dprp]   [es]⇒ designación de domicilio f.  
designar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ designar v. tr. Nota. Convé distingir designar de nomenar: es nomena (algú) per a un càrrec, i es designa (algú) per a una funció.
desincriminació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ desincriminación f.  
desistiment m. [v2000-dp]   [es]⇒ desistimiento m.  
desistiment actiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ desistimiento activo m.  
desistiment definitiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ desistimiento definitivo m.  
desistiment involuntari m. [v2000-dp]   [es]⇒ desistimiento involuntario m.  
desistiment voluntari m. [v2000-dp]   [es]⇒ desistimiento voluntario m.  
desistir v. intr. [v2000-dp]   [es]⇒ desistir v. intr.  
deslleialtat f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ deslealtad f.  
desobediència f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ desobediencia f.  
desordre col·lectiu m. [v2000-dpe]   [es]⇒ desorden colectivo m.  
desordre públic m. [v2000-dp]   [es]⇒ desorden público m.  
despatx m. [v2000-dprp]   [es]⇒ despacho m.  
despatx ordinari m. [v2000-dprp]   [es]⇒ despacho ordinario m.  
despatxar v. tr. i intr. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ despachar v. tr. i intr.  
despenalització f. [v2000-dp]   [es]⇒ despenalización f.  
despenalitzar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ despenalizar v. tr.  
despeses de butxaca f. pl. [v2000-dpe]   [es]⇒ gastos de bolsillo m. pl.  
despeses judicials f. pl. [v2000-dprp] veg. costes processals f. pl.    
desplegar[una llei] v. tr. [diec2 ]   [es]⇒ desarrollar v. tr.  
despoblat m. [v2000-dp]   [es]⇒ despoblado m.  
dessocialització f. [v2000-dpe]   [es]⇒ desocialización f.  
dessocialitzador -ra adj. [v2000-dpe]   [es]⇒ desocializante adj.  
desterrament m. [v2000-dp] veg. bandejament m.    
destinació f. [v2000-dpe]   [es]⇒ destino m.  
desvalor d’acció m. [v2000-dp]   [es]⇒ desvalor de acción m.  
desvalor de resultat m. [v2000-dp]   [es]⇒ desvalor de resultado m.  
desviació del colp f. [v2000-dp] veg. error en el colp m.    
detector de metalls m. [v2000-dpe]   [es]⇒ detector de metales m.  
detenció f. [v2000-dprp]   [es]⇒ detención f.  
detenció il·legal f. [v2000-dp]   [es]⇒ detención ilegal f.
[es]⇒ retención ilegal f.
sin. compl. retenció il·legal f.
detenció preventiva f. [v2000-dprp]   [es]⇒ detención preventiva f.  
detenció provisional f. [v2000-dprp]   [es]⇒ detención provisional f.  
detenir v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ detener v. tr.  
determinació absoluta de la pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ determinación absoluta de la pena f.  
determinació de la pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ determinación de la pena f.  
determinació qualitativa de la pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ determinación cualitativa de la pena f.  
determinació quantitativa de la pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ determinación cuantitativa de la pena f.  
determinació relativa de la pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ determinación relativa de la pena f.  
detingut -uda m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ detenido -da m. i f.  
deutor -ra m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ deudor -ra m. i f.  
dextrodèltic -ca adj. [v2000-dpe]   [es]⇒ dextrodelto -ta adj.  
diagnòstic criminològic m. [v2000-dpe]   [es]⇒ diagnóstico criminológico m.  
diagnòstic de capacitat criminal m. [v2000-dpe]   [es]⇒ diagnóstico de capacidad criminal m.  
dictamen m. [v2000-dprp]   [es]⇒ dictamen m.  
dictamen fiscal m. [v2000-dprp]   [es]⇒ dictamen fiscal m.  
dictamen pericial m. [v2000-dprp]   [es]⇒ dictamen pericial m.  
dictaminar v. intr. [v2000-dprp] veg. pronunciar-se v. pron.    
dictar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ dictar v. tr.  
dictar en loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ dictar en loc. v.
[es]⇒ pronunciar en loc. v.
sin. pronunciar en loc. v.
Nota. Les locucions dictar en i pronunciar en van seguides sempre del tipus de recurs. Per exemple dictar en apel·lació, que significa ‘resoldre, l’òrgan competent, una resolució judicial a conseqüència d’un recurs d’apel·lació’.
dictar sentència loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ dictar sentencia loc. v.  
difamació f. [v2000-dp]   [es]⇒ difamación f.  
dilació indeguda f. [v2000-dprp]   [es]⇒ dilación indebida f.  
diligència1 f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia f.  
diligència2 f. [v2000-dp]   [es]⇒ diligencia f.
[es]⇒ cuidado m.
sin. compl. cura f.
diligència ampliativa f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia ampliatoria f.  
diligència d’execució f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia de ejecución f.  
diligència d’iniciació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia de iniciación f.  
diligència d’investigació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia de investigación f.  
diligència d’ordenació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia de ordenación f.  
diligència de comunicació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia de comunicación f.  
diligència de constància f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia de constancia f. sin. diligència de constatació f.
diligència de constatació f. [v2000-dprp]   sin. diligència de constància f.
diligència de prova f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia de prueba f.  
diligència de reconstrucció de fets f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia de reconstrucción de hechos f.  
diligència de remissió f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia de remisión f.  
diligència de tràmit f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia de trámite f.  
diligència judicial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia judicial f.  
diligència pericial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia pericial f.  
diligència policial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia policial f.  
diligència preliminar f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia preliminar f.  
diligència preparatòria f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia preparatoria f.  
diligència preventiva f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia preventiva f.  
diligència prèvia f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia previa f.  
diligència sumarial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencia sumarial f.  
diligenciar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligenciar v. tr.  
diligències indeterminades f. pl. [v2000-dprp]   [es]⇒ diligencias indeterminadas f. pl.  
dipòsit d’armes m. [v2000-dp]   [es]⇒ depósito de armas m.  
dipòsit de detinguts m. [v2000-dpe]   [es]⇒ depósito de detenidos m.  
dipòsit judicial m. [v2000-dprp]   [es]⇒ depósito judicial m.  
director -ra de centre penitenciari m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ director -ra de centro penitenciario m. i f.  
director -ra docent m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ director -ra docente m. i f.  
disciplina f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ disciplina f.  
discrecionalitat judicial f. [v2000-dprp] veg. arbitri judicial m.    
discriminació f. [v2000-dp]   [es]⇒ discriminación f.  
disfressa f. [v2000-dp]   [es]⇒ disfraz m.  
disposar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ disponer v. tr.
[es]⇒ acordar v. tr.
[es]⇒ establecer v. tr.
[es]⇒ decidir v. tr.
[es]⇒ resolver v. tr.
[es]⇒ fallar v. tr.
sin. compl. acordar v. tr.
sin. compl. establir v. tr.
sin. compl. decidir v. tr.
sin. compl. resoldre v. tr.
Nota. El verb acordar s’usa, sobretot, en els casos que la decisió és presa per més d’una persona (com ara un tribunal). Establir i disposar poden usar-se també amb subjectes inanimats (per exemple: ‘D’acord amb el que estableix l’article 1, escau absoldre l’acusat’).
disposició judicial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ disposición judicial f.  
dispositiva f. [diec2]   [es]⇒ fallo f. Nota. «Fins ara la traducció d’aquest mot havia restat dubtosa, i de vegades hom deia “decisió”, i d’altres vegades “part dispositiva”. Ara el Diccionari recupera una paraula molt arrelada en el nostre llenguatge jurídic històric (vid. Nieva Fenoll, Jordi, «L'”auto” i el “fallo”», Revista Jurídica de Catalunya, 2000 (núm. 4), pp. 1.219-1.234), que té un equivalent gairebé idèntic en italià i en francès. La paraula en concret per a dir fallo, en tots els àmbits, serà definitivament el substantiu dispositiva» (vegeu Nieva Fenoll, Jordi, «Importants modificacions en el llenguatge Judicial, arran de la nova edició del diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans»).
Segons el diec2: «2 f. [DR] Pronunciament dispositiu o imperatiu d’una sentència dictada per un jutge o un tribunal».
Exemple de Jordi Nieva: «El fallo de la sentencia es condenatorio. = La dispositiva de la sentència és condemnatòria.»
dissolució del jurat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ disolución del jurado f.  
distracció f. [v2000-dp]   [es]⇒ distracción f.  
distreure v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ distraer v. tr.  
disturbi m. [v2000-dpe]   [es]⇒ disturbio m.  
doble incriminació f. [v2000-dp]   [es]⇒ doble incriminación f.  
doble punició f. [v2000-dp]   [es]⇒ doble punición f.  
document d’abast m. [boe-L21-2013]   [es]⇒ documento de alcance f.  
documentació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ documentación f.  
dogmàtica juridicopenal f. [v2000-dp]   [es]⇒ dogmática juridicopenal f.  
dol m. [v2000-dp]   [es]⇒ dolo m.  
dol de perill m. [v2000-dp]   [es]⇒ dolo de peligro m.  
dol directe m. [v2000-dp]   [es]⇒ dolo directo m.  
dol eventual m. [v2000-dp]   [es]⇒ dolo eventual m.  
dol indirecte m. [v2000-dp]   [es]⇒ dolo indirecto m.  
dol natural m. [v2000-dp]   [es]⇒ dolo natural m.  
dolós dolosa adj. [v2000-dp]   [es]⇒ doloso -sa adj.  
dolus generalis m. [v2000-dp]   [es]⇒ dolus generalis m. Nota. Fórmula llatina que significa, literalment, ‘dol general’.
dolus malus m. [v2000-dp]   [es]⇒ dolus malus m. Nota. Fórmula llatina que significa, literalment, ‘dol dolent’.
domini del fet m. [v2000-dp]   [es]⇒ dominio del hecho m.  
donar compte loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ dar cuenta loc. v. Nota. Altres verbs més genèrics, com ara assabentar, retre compte, comunicar, poden també utilitzar-se com a sinònims en alguns contextos. D’altra banda, convé evitar la fórmula donat compte (o donada compte), calc de la castellana dada cuenta , i usada sobretot a l’inici de determinats documents jurídics. Si aquesta resulta imprescindible, pot ser substituïda per la fórmula havent-se-me’n donat compte.
donar fe loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ dar fe loc. v.  
donar suport al recurs loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ apoyar el recurso loc. v.  
donar testimoni loc. v. [v2000-dprp] veg. testificar v. tr.    
donar testimoniatge loc. v. [v2000-dprp] veg. testificar v. tr.    
dormitori col·lectiu m. [v2000-dpe]   [es]⇒ dormitorio colectivo m.  
dret de defensa m. [v2000-dprp]   [es]⇒ derecho de defensa m.  
dret penal m. [v2000-dp]   [es]⇒ derecho penal m.  
dret penal dualista m. [v2000-dp]   [es]⇒ derecho penal dualista m.  
dret penal especial m. [v2000-dp]   [es]⇒ derecho penal especial m.  
dret penal general m. [v2000-dp]   [es]⇒ derecho penal general m.  
dret penal internacional m. [v2000-dp]   [es]⇒ derecho penal internacional m.  
dret penal juvenil m. [v2000-dp]   [es]⇒ derecho penal juvenil m.  
dret penal material m. [v2000-dp]   [es]⇒ derecho penal material m.  
dret penal militar m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ derecho penal militar m.  
dret penal monista m. [v2000-dp]   [es]⇒ derecho penal monista m.  
dret penal objectiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ derecho penal objetivo m.  
dret penal positiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ derecho penal positivo m.  
dret penal subjectiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ derecho penal subjetivo m.  
dret penitenciari m. [v2000-dpe]   [es]⇒ derecho penitenciario m.  
dret processal penal m. [v2000-dprp]   [es]⇒ derecho procesal penal m.  
droga f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ droga f.  
drogoaddicció f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ drogadicción f.
[es]⇒ drogodependencia f.
[es]⇒ toxicomanía f.
sin. compl. drogodependència f.
sin. compl. toxicomania f.
drogodependència f. [v2000-dp-dpe] veg. drogoaddicció f.    
dualitat de parts f. [v2000-dprp]   [es]⇒ dualidad de partes f.  
economat m. [v2000-dpe]   [es]⇒ economato m.  
economia processal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ economía procesal f.  
edat penal f. [v2000-dp]   [es]⇒ edad penal f.  
edicte m. [v2000-dprp]   [es]⇒ edicto m.  
educador -ra m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ educador -ra m. i f.  
efecte del delicte m. [v2000-dp]   [es]⇒ efecto del delito m.  
element accidental del delicte m. [v2000-dp]   [es]⇒ elemento accidental del delito m.  
element de càrrec m. [v2000-dprp]   [es]⇒ elemento de cargo m.  
element de descàrrec m. [v2000-dprp]   [es]⇒ elemento de descargo m.  
element de prova m. [v2000-dprp] veg. prova f.    
element descriptiu del tipus m. [v2000-dp]   [es]⇒ elemento descriptivo del tipo m.  
element essencial del delicte m. [v2000-dp]   [es]⇒ elemento esencial del delito m.  
element negatiu del tipus m. [v2000-dp]   [es]⇒ elemento negativo del tipo m.  
element normatiu del tipus m. [v2000-dp]   [es]⇒ elemento normativo del tipo m.  
element objectiu de justificació m. [v2000-dp]   [es]⇒ elemento objetivo de justificación m.  
element objectiu de l’injust m. [v2000-dp]   [es]⇒ elemento objetivo del injusto m.  
element objectiu del tipus m. [v2000-dp]   [es]⇒ elemento objetivo del tipo m.  
element objectiu del tipus d’injust m. [v2000-dp]   [es]⇒ elemento objetivo del tipo deinjusto m.  
element probatori m. [v2000-dprp] veg. prova f.    
element subjectiu de justificació m. [v2000-dp]   [es]⇒ elemento subjetivo de justificación m.  
element subjectiu de l’injust m. [v2000-dp]   [es]⇒ elemento subjetivo del injusto m.  
element subjectiu del delicte m. [v2000-dp]   [es]⇒ elemento subjetivo del delito m.  
element subjectiu del tipus m. [v2000-dp]   [es]⇒ elemento subjetivo del tipo m.  
element subjectiu del tipus d’injust m. [v2000-dp]   [es]⇒ elemento subjetivo del tipo de injusto m.  
element típic accidental m. [v2000-dp]   [es]⇒ elemento típico accidental m.  
elevar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ elevar v. tr.  
embarg m. [v2000-dprp] veg. embargament m.    
embargament m. [v2000-dprp]   [es]⇒ embargo m. sin. compl. embarg m.
embargar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ embargar v. tr.  
embriaguesa f. [v2000-dp]   [es]⇒ embriaguez f.  
emmanillar v. tr. [v2000-dpe]   [es]⇒ esposar v. tr.  
emmetzinament m. [v2000-dp]   [es]⇒ envenenamiento m. sin. enverinament m.
empara f. [v2000-dprp]   [es]⇒ amparo m.  
emparar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ amparar v. tr.  
empremta dactilar f. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ huella dactilar f.
[es]⇒ huella digital f.
sin. compl. empremta digital f.
empremta digital f. [v2000-dprp-dpe] veg. empremta dactilar f.    
empresonament m. [v2000-dpe]   [es]⇒ encarcelación f.
[es]⇒ encarcelamiento m.
sin. compl. encarcerament m.
empresonar v. tr. [v2000-dpe]   [es]⇒ encarcelar v. tr. sin. compl. encarcerar v. tr.
en flagrant delicte loc. adv. [v2000-dp]   [es]⇒ en flagrante delito loc. adv.
[es]⇒ in fraganti loc. adv. llat.
sin. compl. in fraganti loc. adv.
encarament m. [v2000-dprp] veg. acarament m.    
encarar v. tr. [v2000-dprp] veg. acarar v. tr.    
encarcerament m. [v2000-dpe] veg. empresonament m.    
encarcerar v. tr. [v2000-dpe] veg. empresonar v. tr.    
encausar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ encausar v. tr.  
encausat -ada m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ encausado -da m. i f.  
encobridor -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ encubridor -ra m. i f.  
encobriment m. [v2000-dp]   [es]⇒ encubrimiento m.  
encobriment entre parents m. [v2000-dp]   [es]⇒ encubrimiento entre parientes m.  
encobrir v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ encubrir v. tr.  
encrueliment m. [v2000-dp]   [es]⇒ ensañamiento m.  
engany m. [v2000-dp]   [es]⇒ engaño m.  
enjudiciament m. [v2000-dprp]   [es]⇒ enjuiciamiento m.  
enjudiciar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ enjuiciar v. tr.  
enjudiciat -ada m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ enjuiciado -da m. i f.  
enregistrament de converses m. [v2000-dprp]   [es]⇒ grabación de conversaciones f.  
enregistrament il·legal m. [v2000-dp]   [es]⇒ grabación ilegal f.  
entaular v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ entablar v. tr.  
entendre v. intr. [v2000-dprp]   sin. conèixer v. tr. i intr.
entrada domiciliària f. [v2000-dprp]   [es]⇒ entrada domiciliaria f.  
entrada i escorcoll f. [v2000-dprp]   [es]⇒ entrada y registro f.  
enverinament m. [v2000-dp]   sin. emmetzinament m.
equip d’observació i tractament m. [v2000-dpe]   [es]⇒ equipo de observación y tratamiento m.  
equip multidisciplinari m. [v2000-dpe]   [es]⇒ equipo multidisciplinario m.  
equip tècnic m. [v2000-dpe]   [es]⇒ equipo técnico m.  
equitat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ equidad f.  
equivalència de les condicions f. [v2000-dp]   [es]⇒ equivalencia de las condiciones f.  
error m. [v2000-dp]   [es]⇒ error m.  
error de dret m. [v2000-dp]   [es]⇒ error de derecho m.  
error de fet m. [v2000-dp]   [es]⇒ error de hecho m.  
error de prohibició m. [v2000-dp]   [es]⇒ error de prohibición m.  
error de prohibició directe m. [v2000-dp]   [es]⇒ error de prohibición directo m.  
error de prohibició indirecte m. [v2000-dp]   [es]⇒ error de prohibición indirecto m.  
error de tipus m. [v2000-dp]   [es]⇒ error de tipo m.  
error en el colp m. [v2000-dp]   [es]⇒ error en el golpe
[es]⇒ m. aberratio ictus f.,
[es]⇒desviación del golpe f.
sin. compl. aberratio ictus f.
sin. compl. desviació del cop f.
error en l’apreciació de les proves m. [v2000-dprp]   [es]⇒ error en la apreciación de las pruebas m.  
error in objecto m. [v2000-dp] veg. error sobre l’objecte m.   Nota. Literalment, ‘error sobre l’objecte’.
error in persona m. [v2000-dp] veg. error sobre la persona m.   Nota. Literalment, ‘error sobre la persona’.
error invencible m. [v2000-dp]   [es]⇒ error invencible m.  
error judicial m. [v2000-dprp]   [es]⇒ error judicial m.  
error sobre el procés causal m. [v2000-dp]   [es]⇒ error sobre el proceso causal m.
[es]⇒ error sobre la relación de causalidad m.
sin. error sobre la relació de causalitat m.
error sobre els elements agreujants m. [v2000-dp]   [es]⇒ error sobre los elementos agravantes m.  
error sobre els elements qualificadors m. [v2000-dp]   [es]⇒ error sobre los elementos cualificadores m.  
error sobre l’objecte m. [v2000-dp]   [es]⇒ error sobre el objeto m.
[es]⇒ error in objecto m.
sin. compl. error in objecto m.
error sobre la persona m. [v2000-dp]   [es]⇒ error sobre la persona m.
[es]⇒ error in persona m.
sin. compl. error in persona m.
error sobre la relació de causalitat m. [v2000-dp]   sin. error sobre el procés causal m.
error sobre les causes de justificació m. [v2000-dp]   [es]⇒ error sobre las causas de justificación m.  
error vencible m. [v2000-dp]   [es]⇒ error vencible m.  
escabí -bina m. i f. [v2000-dprp ]   [es]⇒ escabino -na m. i f.  
escala gradual de penes f. [v2000-dp]   [es]⇒ escala gradual de penas f.  
escalament m. [v2000-dp]   [es]⇒ escalamiento m.  
escàndol públic m. [v2000-dp]   [es]⇒ escándalo público m.  
escapada f. [v2000-dpe] veg. evasió f.    
escapar-se v. pron. [v2000-dpe] veg. evadir-se v. pron.    
escolta telefònica f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ escucha telefónica f.
[es]⇒ intervención telefónica f.
sin. compl. intervenció telefònica f.
escolta telefònica il·legal f. [v2000-dp]   [es]⇒ escucha telefónica ilegal f.  
escorcoll m. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ registro m. sin. compl. escorcollament m.
sin. compl. perquisició f.
Nota. El terme escorcoll fa referència a l’examen tant de persones com de coses. Quan, a causa del context, calgui especificar el tipus d’escorcoll, es pot utilitzar el terme escorcoll personal per a l’examen de persones, i escorcoll domiciliari o perquisició per a l’examen de domicilis.
escorcoll amb nu integral m. [v2000-dpe]   [es]⇒ cacheo con desnudo integral m.  
escorcoll corporal m. [v2000-dprp-dpe] veg. escorcoll personal m.    
escorcoll domiciliari m. [v2000-dprp] veg. perquisició f.    
escorcoll personal m. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ cacheo m.
[es]⇒ registro personal m.
sin. compl. escorcoll corporal m.
Nota. Vegeu la nota d’escorcoll.
escorcollament m. [v2000-dprp-dpe] veg. escorcoll m.    
escorcollar v. tr. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ cachear v. tr.
[es]⇒ registrar v. tr.
sin. compl. perquirir v. tr.
sin. compl. perquisicionar v. intr.
Nota. Vegeu la nota d’escorcoll.
escrit d’aclariment m. [v2000-dprp]   [es]⇒ escrito de aclaración m.  
escrit d’acusació m. [v2000-dprp]   [es]⇒ escrito de acusación m.  
escrit d’adhesió m. [v2000-dprp]   [es]⇒ escrito de adhesión m.  
escrit d’al·legacions m. [v2000-dprp]   [es]⇒ escrito de alegaciones m.  
escrit d’impugnació m. [v2000-dprp]   [es]⇒ escrito de impugnación m.  
escrit d’instrucció m. [v2000-dprp]   [es]⇒ escrito de instrucción m.  
escrit de conclusions definitives m. [v2000-dprp]   [es]⇒ escrito de conclusiones definitivas m.  
escrit de conclusions provisionals m. [v2000-dprp]   [es]⇒ escrito de conclusiones provisionales m.
[es]⇒ escrito de calificación provisional m.
sin. escrit de qualificació provisional m.
escrit de conformitat m. [v2000-dprp]   [es]⇒ escrito de conformidad m.  
escrit de defensa m. [v2000-dprp]   [es]⇒ escrito de defensa m.  
escrit de formalització del recurs m. [v2000-dprp]   [es]⇒ escrito de formalización del recurso m.  
escrit de proposició de prova m. [v2000-dprp]   [es]⇒ escrito de proposición de prueba m.  
escrit de qualificació m. [v2000-dprp]   [es]⇒ escrito de calificación m.  
escrit de qualificació provisional m. [v2000-dprp]   [es]⇒ escrito de calificación provisional m. sin. escrit de conclusions provisionals m.
escudeller -ra m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ gavetero -ra m. i f.  
especialitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ especialidad f.  
espia m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ espía m. i f.  
espiar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ espiar v. tr.  
espiell m. [v2000-dpe] veg. espiera f.    
espiera f. [v2000-dpe]   [es]⇒ mirilla f. sin. compl. espiell m.
espionatge m. [v2000-dp]   [es]⇒ espionaje m.  
espionatge militar m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ espionaje militar m.  
establiment penitenciari m. [v2000-dpe] veg. centre penitenciari m.    
establir v. tr. [v2000-dprp] veg. disposar v. tr.    
estafa f. [v2000-dp]   [es]⇒ estafa f.  
estafador -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ estafador -ra m. i f.  
estafar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ estafar v. tr.  
estat de necessitat m. [v2000-dp]   [es]⇒ estado de necesidad m.  
estat de necessitat disculpant m. [v2000-dp]   [es]⇒ estado de necesidad disculpante m.
[es]⇒ estado de necesidad exculpante m.
sin. compl. estat de necessitat exculpant m.
estat de necessitat exculpant m. [v2000-dp] veg. estat de necessitat disculpant m.    
estat de necessitat justificant m. [v2000-dp]   [es]⇒ estado de necesidad justificante m.  
estat de necessitat putatiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ estado de necesidad putativo m.  
estat passional m. [v2000-dp]   [es]⇒ estado pasional m.  
estat requeridor m. [v2000-dprp]   [es]⇒ estado requirente m.  
estat requerit m. [v2000-dprp]   [es]⇒ estado requerido m.  
estendre acta loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ levantar acta loc. v. sin. compl. aixecar acta loc. v.
sin. compl. alçar acta loc. v.
sin. compl. llevar acta loc. v.
esterilització il·legal f. [v2000-dp]   [es]⇒ esterilización ilegal f.  
estimació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ estimación f.  
estimar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ estimar v. tr.  
estimatori -tòria adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ estimatorio -ria adj.  
estrades f. pl. [v2000-dprp]   [es]⇒ estrado m. Nota. En castellà es distingeix el lloc on s’afixen els edictes per a coneixement públic (estrado) de les sales dels tribunals (estrados).
estrades f. pl. [v2000-dprp]   [es]⇒ estrados m. pl.  
estrall m. [v2000-dp]   [es]⇒ estrago m.  
estranyament m. [v2000-dp]   [es]⇒ extrañamiento m.  
estupefaent m. [v2000-dp]   [es]⇒ estupefaciente m.  
estuprador -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ estuprador -ra m. i f.  
estuprar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ estuprar v. tr.  
estupre m. [v2000-dp]   [es]⇒ estupro m.  
eutanàsia f. [v2000-dp]   [es]⇒ eutanasia f.  
eutanàsia activa f. [v2000-dp]   [es]⇒ eutanasia activa f.  
eutanàsia passiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ eutanasia pasiva f.  
evacuar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ evacuar v. tr.  
evadir-se v. pron. [v2000-dpe]   [es]⇒ evadirse v. pron., escaparse v. pron., fugarse v. pron., huir v. intr. sin. compl. escapar-se v. pron.
sin. compl. fugir v. intr.
evasió f. [v2000-dpe]   [es]⇒ evasión f.
[es]⇒ fuga f.
[es]⇒ huida f.
sin. compl. escapada f.
sin. compl. fuga f.
sin. compl. fugida f.
evasió de capital f. [v2000-dp]   [es]⇒ evasión de capital f.  
evasió de presos f. [v2000-dp]   [es]⇒ evasión de presos f.  
evitabilitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ evitabilidad f.  
exacció il·legal f. [v2000-dp]   [es]⇒ exacción ilegal f.  
examen de testimonis m. [v2000-dprp]   [es]⇒ examen de testigos m.  
excarceració f. [v2000-dpe]   [es]⇒ excarcelación f.  
excarcerar v. tr. [v2000-dpe]   [es]⇒ excarcelar v. tr.  
excepció de cosa jutjada f. [v2000-dprp]   [es]⇒ excepción de cosa juzgada f.  
exceptio veritatis f. [v2000-dp]   [es]⇒ exceptio veritatis f. Nota. Fórmula llatina que significa, literalment, ‘excepció de veritat’.
excés m. [v2000-dp]   [es]⇒ exceso m.  
excloure v. tr. [v2000-dprp] veg. invalidar v. tr.    
exclusió de testimonis f. [v2000-dprp] veg. invalidació de testimonis f.    
exculpació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ exculpación f.  
exculpar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ exculpar v. tr.  
exculpatori -tòria adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ exculpatorio -ria adj.  
excusa f. [v2000-dprp]   [es]⇒ excusa f.  
excusa absolutòria f. [v2000-dp]   [es]⇒ excusa absolutoria f.  
execució f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ ejecución f.  
execució de la mesura de seguretat f. [v2000-dp]   [es]⇒ ejecución de la medida de seguridad f.  
execució de la pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ ejecución de la pena f.  
execució de la sentència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ ejecución de la sentencia f.  
execució del delicte f. [v2000-dp]   [es]⇒ ejecución del delito f.  
execució imperfecta f. [v2000-dp] veg. temptativa f.    
executar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ ejecutar v. tr.  
executori -tòria adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ ejecutorio -ria adj.  
executòria f. [v2000-dprp]   [es]⇒ ejecutoria f.  
exercici legítim d’un dret, ofici o càrrec m. [v2000-dp]   [es]⇒ ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo m.  
exercir una acció loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ ejercitar una acción loc. v.  
exhibicionisme m. [v2000-dp]   [es]⇒ exhibicionismo m.  
exhibicionista m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ exhibicionista m. i f.  
exhort m. [v2000-dprp]   [es]⇒ exhorto m.  
exigibilitat de la conducta f. [v2000-dp]   [es]⇒ exigibilidad de la conducta f.  
eximent m. [v2000-dp]   [es]⇒ circunstancia eximente f.
[es]⇒ eximente f.
sin. compl. circumstància eximent f.
eximent complet m. [v2000-dp]   [es]⇒ eximente completa f.  
eximent incomplet m. [v2000-dp]   [es]⇒ eximente incompleta f.  
expedient d’incapacitat m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ expediente de incapacidad m.  
expedient disciplinari judicial m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ expediente disciplinario judicial m.  
expedient penitenciari m. [v2000-dpe] veg. expedient personal de l’intern m.    
expedient personal de l’intern m. [v2000-dpe]   [es]⇒ expediente personal del interno m.
[es]⇒ expediente penitenciario m.
sin. compl. expedient penitenciari m.
expendició f. [v2000-dp]   [es]⇒ expendición f.  
expendre v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ expender v. tr.  
expiació f. [v2000-dp]   [es]⇒ expiación f.  
expiar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ expiar v. tr.  
exploració f. [v2000-dprp]   [es]⇒ exploración f.  
exploració anal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ exploración anal f.  
exploració ginecològica f. [v2000-dprp]   [es]⇒ exploración ginecológica f.  
exploració radiològica f. [v2000-dprp]   [es]⇒ exploración radiológica f.  
exploració vaginal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ exploración vaginal f.  
exposició d’infant f. [v2000-dp]   [es]⇒ exposición de niño f.  
expropiació il·legal f. [v2000-dp]   [es]⇒ expropiación ilegal f.  
expulsió f. [v2000-dp]   [es]⇒ expulsión f.  
extinció de l’acció penal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ extinción de la acción penal f.  
extinció de la condemna f. [v2000-dpe]   [es]⇒ extinción de la condena f.  
extinció de la responsabilitat penal f. [v2000-dp]   [es]⇒ extinción de la responsabilidad penal f.  
extingir (una) condemna loc. v. [v2000-dpe]   [es]⇒ extinguir (una) condena loc. v.  
extorquir v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ extorsionar v. tr.  
extorsió f. [v2000-dp]   [es]⇒ extorsión f.  
extorsionador -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ extorsionador -ra m. i f.  
extorsionar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ extorsionar v. tr.  
extradible adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ extraditable adj.  
extradició f. [v2000-dprp]   [es]⇒ extradición f.  
extradició activa f. [v2000-dprp]   [es]⇒ extradición activa f.  
extradició passiva f. [v2000-dprp]   [es]⇒ extradición pasiva f.  
extradir v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ extraditar v. tr.  
extradit -ta m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ extraditado -da m. i f.  
extrapenitenciari -iària adj. [v2000-dpe]   [es]⇒ extrapenitenciario -ria adj.  
extraterritorialitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ extraterritorialidad f.  
facultat cognoscitiva f. [v2000-dp] veg. capacitat cognoscitiva f.    
facultat intel·lectiva f. [v2000-dp] veg. capacitat intel·lectiva f.    
facultat volitiva f. [v2000-dp] veg. capacitat volitiva f.    
fadiga f. [ddc]   [es]⇒ fadiga f.  
fallada f. [v2000-dpe]   [es]⇒ fallo m.  
fallida punible f. [v2000-dp]   [es]⇒ quiebra punible f.  
fals testimoni m. [v2000-dp]   [es]⇒ falso testimonio m.
[es]⇒ perjurio m.
sin. compl. perjuri m.
falsari -sària m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ falsario -ria m. i f.  
falsedat f. [v2000-dp]   [es]⇒ falsedad f.  
falsificació f. [v2000-dp]   [es]⇒ falsificación f.  
falsificació d’efectes timbrats f. [v2000-dp]   [es]⇒ falsificación de efectos timbrados f.  
falsificació de documents f. [v2000-dp]   [es]⇒ falsificación de documentos f.  
falsificació de moneda f. [v2000-dp]   [es]⇒ falsificación de moneda f.  
falsificador -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ falsificador -ra m. i f.  
falsificar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ falsificar v. tr.  
falta f. [v2000-dp]   [es]⇒ falta f.  
falta continuada f. [v2000-dp]   [es]⇒ falta continuada f.  
falta contra el patrimoni f. [v2000-dp]   [es]⇒ falta contra el patrimonio f.  
falta contra els interessos generals f. [v2000-dp]   [es]⇒ falta contra los intereses generales f.  
falta contra l’ordre públic f. [v2000-dp]   [es]⇒ falta contra el orden público f.  
falta contra la propietat f. [v2000-dp]   [es]⇒ falta contra la propiedad f.  
falta contra les persones f. [v2000-dp]   [es]⇒ falta contra las personas f.  
falta disciplinària f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ falta disciplinaria f.  
falta greu f. [v2000-dpe-dpmi]   [es]⇒ falta grave f.  
falta lleu f. [v2000-dpe-dpmi]   [es]⇒ falta leve f.  
falta molt greu f. [v2000-dpe-dpmi]   [es]⇒ falta muy grave f.  
falta no disciplinària f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ falta no disciplinaria f.  
fase f. [v2000-dpe]   [es]⇒ fase f.  
fase d’execució f. [v2000-dprp]   [es]⇒ fase de ejecución f.  
fase d’instrucció f. [v2000-dprp]   [es]⇒ fase de instrucción f.  
fase progressiva f. [v2000-dpe]   [es]⇒ fase progresiva f.  
fe pública judicial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ fe pública judicial f.  
fedatari -tària m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ fedatario -ria m. i f.  
fer fe v. intr. [v2000-dprp]   [es]⇒ hacer fe v. intr.  
ferm -ma adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ firme adj.  
fermesa f. [v2000-dprp]   [es]⇒ firmeza f.  
fet m. [v2000-dprp]   [es]⇒ hecho m.  
fet justiciable m. [v2000-dprp]   [es]⇒ hecho justiciable m.  
fet objecte d’acusació m. [v2000-dprp]   [es]⇒ hecho objeto de acusación m.  
fet objecte de prova m. [v2000-dprp]   [es]⇒ hecho objeto de prueba m.  
fet provat m. [v2000-dprp]   [es]⇒ hecho probado m.  
fet sumarial m. [v2000-dprp]   [es]⇒ hecho sumarial m.  
fiador -ra m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ fiador -ra m. i f. sin. compl. fiançador -ra m. i f.
fiança f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ fianza f.  
fiança hipotecària f. [v2000-dprp]   [es]⇒ fianza hipotecaria f.  
fiança no personal f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ fianza no personal f.  
fiança personal f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ fianza personal f.  
fiança pignorativa f. [v2000-dprp]   [es]⇒ fianza pignoraticia f.  
fiançador -ra m. i f. [v2000-dprp] veg. fiador -ra m. i f.    
figura del delicte f. [v2000-dp] veg. tipus m.    
finalisme m. [v2000-dp]   [es]⇒ finalismo m.  
finalitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ finalidad f.  
firma de la sentència f. [v2000-dprp] veg. signatura de la sentència f.    
fiscal m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ fiscal m. i f.
[es]⇒ acusador -ra público -ca m. i f.
sin. compl. acusador -ra públic -ca m. i f.
fiscal de sala del tribunal suprem m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ fiscal de sala del tribunal supremo m. i f.  
fiscal en cap m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ fiscal jefe -fa m. i f.  
fiscal general de l’estat m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ fiscal general del estado m. i f.  
fiscalia f. [v2000-dprp]   [es]⇒ fiscalía f.  
fiscalia especial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ fiscalía especial f.  
fitxa d’antecedents policials f. [v2000-dprp]   [es]⇒ ficha de antecedentes policiales f.  
fitxa dactiloscòpica f. [v2000-dprp]   [es]⇒ ficha dactiloscópica f.  
fitxer de baixes m. [v2000-dpe]   [es]⇒ fichero de bajas m.  
fitxer de presents m. [v2000-dpe]   [es]⇒ fichero de presentes m.  
fitxer penitenciari m. [v2000-dpe]   [es]⇒ fichero penitenciario m.  
fonament de dret m. [v2000-dprp]   [es]⇒ fundamento de derecho m.
[es]⇒ fundamento jurídico m.
[es]⇒ razonamiento jurídico m.
sin. compl. fonament jurídic m.
sin. compl. raonament jurídic m.
fonament jurídic m. [v2000-dprp] veg. fonament de dret m.    
fons de peculi m. [v2000-dpe]   [es]⇒ fondo de peculio m.  
fons de reclusos m. [v2000-dpe]   [es]⇒ fondo de reclusos m.  
fons de reserva m. [v2000-dpe]   [es]⇒ fondo de reserva m.  
força f. [v2000-dp]   [es]⇒ fuerza f.  
força armada f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ fuerza armada f.  
força conductora f. [v2000-dpe]   [es]⇒ fuerza conductora f.  
força física personal f. [v2000-dpe]   [es]⇒ fuerza física personal f.  
força irresistible f. [v2000-dp]   [es]⇒ fuerza irresistible f.  
força major f. [v2000-dp]   [es]⇒ fuerza mayor f.  
força pública f. [v2000-dpe]   [es]⇒ fuerza pública f.  
forense m. i f. [v2000-dprp] veg. metge -essa forense m. i f.    
formalitat legal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ formalidad legal f.  
fórmula dactiloscòpica f. [v2000-dpe]   [es]⇒ fórmula dactiloscópica f.  
formular v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ formular v. tr.  
forrellat m. [v2000-dpe]   [es]⇒ cerrojo m.  
fractura f. [v2000-dp]   [es]⇒ fractura f.  
fragmentarietat f. [v2000-dp]   [es]⇒ fragmentariedad f.  
frau m. [v2000-dp]   [es]⇒ fraude m.  
frustració f. [v2000-dp]   [es]⇒ frustración f.  
frustrar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ frustrar v. tr.  
fuga f. [v2000-dpe] veg. evasió f.    
fugida f. [v2000-dpe] veg. evasió f.    
fugir v. intr. [v2000-dpe] veg. evadir-se v. pron.    
full d’apreciació m. [jur. adm.]   [es]⇒ hoja de aprecio f. sin. apreuament
full de condemna m. [v2000-dpe]   [es]⇒ hoja de condena f.  
full de conformitat m. [jur. adm.]   [es]⇒ hoja de asume f.  
full de drets del detingut m. [v2000-dprp]   [es]⇒ hoja de derechos del detenido f.  
full de vicissituds m. [v2000-dpe]   [es]⇒ hoja de vicisitudes f.  
full historicopenal m. [v2000-dprp]   [es]⇒ hoja historicopenal f.  
funcionari -nària de vigilància m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ funcionario -ria de vigilancia m. i f.  
funcionari -nària penitenciari -iària m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ funcionario -ria penitenciario -ria m. i f.  
fur1 m. [v2000-dprp]   [es]⇒ fuero m.  
fur2 m. [v2000-dprp] veg. jurisdicció f.    
fur especial m. [v2000-dprp]   [es]⇒ fuero especial m.  
furt m. [v2000-dp]   [es]⇒ hurto m.  
furt d’ús de vehicle m. [v2000-dp]   [es]⇒ hurto de uso de vehículo m.  
furt famèlic m. [v2000-dp]   [es]⇒ hurto famélico m.  
gabinet d’identificació m. [v2000-dpe]   [es]⇒ gabinete de identificación m.  
galeria f. [v2000-dpe]   [es]⇒ galería f.  
garantia criminal f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ garantía criminal f.  
garantia d’actuació f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ garantía de actuación f.  
garantia d’execució f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ garantía de ejecución f.  
garantia judicial f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ garantía judicial f.
[es]⇒ garantía jurisdiccional f.
sin. garantia jurisdiccional f.
garantia jurisdiccional f. [v2000-dp-dprp]   sin. garantia judicial f.
garantia penal f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ garantía penal f.  
garantia processal f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ garantía procesal f.  
garita f. [v2000-dpe]   [es]⇒ garita f.  
genèric m. [v2000-dpe]   [es]⇒ genérico m.  
genocida m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ genocida m. i f.  
genocidi m. [v2000-dp]   [es]⇒ genocidio m.  
gent armada f. [v2000-dp]   [es]⇒ gente armada f.  
gràcia f. [v2000-dp]   [es]⇒ gracia f.  
graciar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ graciar v. tr.  
gratuïtat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ gratuidad f.  
grau de la pena m. [v2000-dp]   [es]⇒ grado de la pena m.  
grau de tractament m. [v2000-dpe]   [es]⇒ grado de tratamiento m.  
grau inferior de la pena m. [v2000-dp]   [es]⇒ grado inferior de la pena m.  
grau màxim de la pena m. [v2000-dp]   [es]⇒ grado máximo de la pena m.  
grau mínim de la pena m. [v2000-dp]   [es]⇒ grado mínimo de la pena m.  
grau mitjà de la pena m. [v2000-dp]   [es]⇒ grado medio de la pena m.  
grau superior de la pena m. [v2000-dp]   [es]⇒ grado superior de la pena m.  
greuge m. [v2000-dp]   [es]⇒ agravio m.  
guàrdia exterior f. [v2000-dpe]   [es]⇒ guardia exterior f.  
habeas corpus m. [v2000-dprp]   [es]⇒ hábeas corpus m. Nota. Locució llatina que significa, literalment, ‘tingues el teu cos’.
habilitació legal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ habilitación legal f.  
habilitar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ habilitar v. tr.  
habitualitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ habitualidad f.  
historial delictiu m. [v2000-dpe]   [es]⇒ historial delictivo m.  
historial social m. [v2000-dpe]   [es]⇒ historial social m.  
homicida m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ homicida m. i f.  
homicidi m. [v2000-dp]   [es]⇒ homicidio m.  
homicidi culpós m. [v2000-dp]   [es]⇒ homicidio culposo m.  
hospital penitenciari m. [v2000-dpe]   [es]⇒ hospital penitenciario m.  
humanitat de la pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ humanidad de la pena f.  
identificació f. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ identificación f.  
identificació dactiloscòpica f. [v2000-dpe]   [es]⇒ identificación dactiloscópica f.  
identificació fotogràfica f. [v2000-dpe]   [es]⇒ identificación fotográfica f.  
identificar v. tr. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ identificar v. tr.  
idoneïtat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ idoneidad f.  
igualtat de les parts f. [v2000-dprp]   [es]⇒ igualdad de las partes f.  
il·lícit -ta adj. [v2000-dp]   [es]⇒ ilícito -ta adj.  
il·lícit penal m. [v2000-dp]   [es]⇒ ilícito penal m.  
il·licitud f. [v2000-dp]   [es]⇒ ilicitud f.  
immediatesa f. [v2000-dprp]   [es]⇒ inmediación f.  
immobilització f. [v2000-dpe]   [es]⇒ inmovilización f.  
immobilitzar v. tr. [v2000-dpe]   [es]⇒ inmovilizar v. tr.  
immunitat diplomàtica f. [v2000-dp]   [es]⇒ inmunidad diplomática f.  
immunitat judicial f. [v2000-dp]   [es]⇒ inmunidad judicial f.  
immunitat parlamentària f. [v2000-dp]   [es]⇒ inmunidad parlamentaria f.  
impagament m. [v2000-dp]   [es]⇒ impago m.  
imparcialitat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ imparcialidad f.  
imperícia professional f. [v2000-dp]   [es]⇒ impericia profesional f.  
improcedent adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ improcedente adj.  
imprudència f. [v2000-dp]   sin. culpa f.
imprudència conscient f. [v2000-dp]   [es]⇒ imprudencia consciente f.  
imprudència greu f. [v2000-dp]   [es]⇒ imprudencia grave f.  
imprudència inconscient f. [v2000-dp]   [es]⇒ imprudencia inconsciente f.  
imprudència lleu f. [v2000-dp]   [es]⇒ imprudencia leve f.  
imprudència professional f. [v2000-dp]   [es]⇒ imprudencia profesional f.  
imprudència simple f. [v2000-dp]   [es]⇒ imprudencia simple f.  
imprudència temerària f. [v2000-dp]   [es]⇒ imprudencia temeraria f.  
imprudent adj. [v2000-dp]   sin. culpós -posa adj.
impugnació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ impugnación f.  
impugnar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ impugnar v. tr.  
impugnar en loc. v. [v2000-dprp]   sin. acudir en loc. v.
sin. recórrer en loc. v.
impuls processal m. [v2000-dprp]   [es]⇒ impulso procesal m.  
impune adj. [v2000-dp]   [es]⇒ impune adj.  
impunibilitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ impunibilidad f.  
impunitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ impunidad f.  
imputabilitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ imputabilidad f.
[es]⇒ capacidad de culpabilidad f.
sin. compl. capacitat de culpabilitat f.
imputable adj. [v2000-dp]   [es]⇒ imputable adj.  
imputació f. [v2000-dp]   [es]⇒ imputación f.  
imputació del resultat f. [v2000-dp]   [es]⇒ imputación del resultado f.  
imputació personal f. [v2000-dp]   [es]⇒ imputación personal f.  
imputació recíproca f. [v2000-dp]   [es]⇒ imputación recíproca f.  
imputar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ imputar v. tr.  
imputat -ada m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ imputado -da m. i f.  
in dubio pro libertate m. [v2000-dprp]   [es]⇒ in dubio pro libertate m. Nota. Fórmula llatina que significa, literalment, ‘en cas de dubte, a favor de la llibertat’.
in dubio pro reo m. [v2000-dprp]   [es]⇒ in dubio pro reo m. Nota. Fórmula llatina que significa, literalment, ‘en cas de dubte, a favor del reu’.
in fraganti loc. adv. [v2000-dp] veg. en flagrant delicte loc. adv.   Nota. Locució que significa ‘en el mateix moment’, ‘en flagrant’, deformació de l’expressió llatina in flagranti crimine (‘en el mateix moment que hom comet un delicte’)
inadmetre v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ inadmitir v. tr.  
inadmissió f. [v2000-dprp]   [es]⇒ inadmisión f.  
inamovibilitat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ inamovilidad f.  
inapel·lable adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ inapelable adj.  
incapaç m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ incapaz m. i f.  
incapacitat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ incapacidad f.  
incapacitat -ada m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ incapacitado -da m. i f.  
incapacitat d’acció f. [v2000-dp]   [es]⇒ incapacidad de acción f.  
incapacitat de culpabilitat f. [v2000-dp] veg. inimputabilitat f.    
incapacitat de pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ incapacidad de pena f.  
incendi m. [v2000-dp]   [es]⇒ incendio m.  
incendi culpós m. [v2000-dp]   [es]⇒ incendio culposo m.  
incendi dolós m. [v2000-dp]   [es]⇒ incendio doloso m.  
incendi fortuït m. [v2000-dp]   [es]⇒ incendio fortuito m.  
incendiarisme m. [v2000-dp]   [es]⇒ incendiarismo m.  
incest m. [v2000-dp]   [es]⇒ incesto m.  
incident m. [v2000-dprp]   [es]⇒ incidente m.  
incoació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ incoación f.  
incoar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ incoar v. tr.  
incompareixença f. [v2000-dprp]   [es]⇒ incomparecencia f.
[es]⇒ no comparecencia f.
sin. compl. capacitat de culpabilitat f.
incompatibilitat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ incompatibilidad f.  
incompatibilitat de circumstàncies f. [v2000-dp]   [es]⇒ incompatibilidad de circunstancias f.  
incompetència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ incompetencia f.  
incompetent adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ incompetente adj.  
incompliment de deures inherents al comandament m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ incumplimiento de deberes inherentes al mando m.  
incompliment de la mesura de seguretat m. [v2000-dp]   [es]⇒ incumplimiento de la medida de seguridad m.  
incompliment de la pena m. [v2000-dp]   [es]⇒ incumplimiento de la pena m.  
incomunicabilitat de circumstàncies f. [v2000-dp]   [es]⇒ incomunicabilidad de circunstancias f.  
incomunicació f. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ incomunicación f.  
incomunicar v. tr. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ incomunicar v. tr.  
inconfés -fessa adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ inconfeso -sa adj.  
inconsciència f. [v2000-dp]   [es]⇒ inconsciencia f.  
incórrer v. intr. [v2000-dp]   [es]⇒ incurrir v. intr.  
incriminació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ incriminación f.
[es]⇒ inculpación f.
sin. inculpació f.
incriminar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ incriminar v. tr.
[es]⇒ inculpar v. tr.
sin. inculpar v. tr.
inculpabilitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ inculpabilidad f.  
inculpació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ inculpación f. sin. incriminació f.
inculpar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ inculpar v. tr. sin. incriminar v. tr.
inculpat -ada m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ inculpado -da m. i f.  
incurs -sa en loc. adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ incurso -sa en loc. adj. Nota.«Aquesta locució adjectiva, semànticament equivalent de la perífrasi que ha incorregut en, es fa servir en referència a la persona física o jurídica que ha dut a terme una acció, especialment delictuosa, que implica que es trobi en un dels supòsits previstos per la llei i que en rebi les conseqüències jurídiques corresponents.»
indagatòria f. [v2000-dprp]   [es]⇒ indagatoria f.  
indefensió f. [v2000-dprp]   [es]⇒ indefensión f.  
indemnització f. [v2000-dp]   [es]⇒ indemnización f.  
indemnitzar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ indemnizar v. tr.  
independència judicial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ independencia judicial f.  
indeterminació absoluta de la pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ indeterminación absoluta de la pena f.  
indeterminació de la pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ indeterminación de la pena f.  
indeterminació relativa de la pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ indeterminación relativa de la pena f.  
índex de vicissituds m. [v2000-dpe]   [es]⇒ índice de vicisitudes m.  
indici m. [v2000-dprp]   [es]⇒ indicio m.  
indici racional de criminalitat m. [v2000-dprp]   [es]⇒ indicio racional de criminalidad m.  
individualització administrativa de la pena f. [v2000-dpe] veg. individualització executiva de la pena f.    
individualització científica f. [v2000-dpe]   [es]⇒ individualización científica f.  
individualització de la pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ individualización de la pena f.  
individualització executiva de la pena f. [v2000-dpe]   [es]⇒ individualización ejecutiva de la pena f.
[es]⇒ individualización administrativa de la pena f.
[es]⇒ individualización penitenciaria f.
sin. compl. individualització administrativa de la pena f.
sin. compl. individualització penitenciària f.
individualització judicial de la pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ individualización judicial de la pena f.  
individualització legal de la pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ individualización legal de la pena f.  
individualització penitenciària f. [v2000-dpe] veg. individualització executiva de la pena f.    
inducció f. [v2000-dp]   [es]⇒ inducción f.  
inducció accessòria f. [v2000-dp]   [es]⇒ inducción accesoria f.  
inducció al suïcidi f. [v2000-dp]   [es]⇒ inducción al suicidio f.  
inducció de menors a l’abandó de domicili f. [v2000-dp]   [es]⇒ inducción de menores al abandono de domicilio f.  
inducció en cadena f. [v2000-dp]   [es]⇒ inducción en cadena f.  
inducció mediata f. [v2000-dp]   [es]⇒ inducción mediata f.  
inductor -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ inductor -ra m. i f.  
induir v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ inducir v. tr.  
induït -ïda m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ inducido -da m. i f.  
indult m. [v2000-dp]   [es]⇒ indulto m.  
indult general m. [v2000-dp]   [es]⇒ indulto general m.  
indult parcial m. [v2000-dp]   [es]⇒ indulto parcial m.  
indult particular m. [v2000-dp]   [es]⇒ indulto particular m.  
indult total m. [v2000-dp]   [es]⇒ indulto total m.  
indultar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ indultar v. tr.  
infanticida m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ infanticida m. i f.  
infanticidi m. [v2000-dp]   [es]⇒ infanticidio m.  
infermeria f. [v2000-dpe]   [es]⇒ enfermería f.  
infidelitat en la custòdia de documents f. [v2000-dp]   [es]⇒ infidelidad en la custodia de documentos f.  
infidelitat en la custòdia de presos f. [v2000-dp]   [es]⇒ infidelidad en la custodia de presos f.  
infligir v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ infligir v. tr.  
informació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ información f.  
informació classificada f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ información clasificada f.  
informació d’interés militar f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ información de interés militar f.  
informació prèvia f. [v2000-dpe]   [es]⇒ información previa f.  
informació privilegiada f. [v2000-dp]   [es]⇒ información privilegiada f.  
informe m. [v2000-dprp]   [es]⇒ informe m.  
informe estadístic d’alcoholèmia m. [v2000-dprp]   [es]⇒ parte estadístico de alcoholemia m.  
informe pericial m. [v2000-dprp]   [es]⇒ informe pericial m.  
informe pronòstic d’integració social m. [v2000-dpe]   [es]⇒ informe pronóstico de integración social m.  
informe pronòstic final m. [v2000-dpe]   [es]⇒ informe pronóstico final m.  
infracció administrativa f. [v2000-dp]   [es]⇒ infracción administrativa f.  
infracció del deure f. [v2000-dp]   [es]⇒ infracción del deber f.  
infracció disciplinària f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ infracción disciplinaria f.  
infracció greu f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ infracción grave f.  
infracció lleu f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ infracción leve f.  
infracció penal f. [v2000-dp]   [es]⇒ infracción penal f.  
infractor -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ infractor -ra m. i f.  
infringir v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ infringir v. tr.  
ingerència f. [v2000-dp]   [es]⇒ injerencia f.  
ingrés m. [v2000-dpe]   [es]⇒ ingreso m.  
ingrés voluntari m. [v2000-dpe]   [es]⇒ ingreso voluntario m.  
inhabilitació f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ inhabilitación f.  
inhabilitació absoluta f. [v2000-dp]   [es]⇒ inhabilitación absoluta f.  
inhabilitació especial f. [v2000-dp]   [es]⇒ inhabilitación especial f.  
inherència de circumstàncies f. [v2000-dp]   [es]⇒ inherencia de circunstancias f.  
inherència de circumstàncies expressa f. [v2000-dp]   [es]⇒ inherencia de circunstancias expresa f.  
inherència de circumstàncies tàcita f. [v2000-dp]   [es]⇒ inherencia de circunstancias tácita f.  
inhibició f. [v2000-dprp]   [es]⇒ inhibición f.  
inhibir v. tr. i pron. [v2000-dprp]   [es]⇒ inhibir v. tr. i pron.  
inhibitòria f. [v2000-dprp]   [es]⇒ inhibitoria f.  
inhumació il ·legal f. [v2000-dp]   [es]⇒ inhumación ilegal f.  
inimputabilitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ inimputabilidad f.
[es]⇒ incapacidad de culpabilidad f.
sin. compl. incapacitat de culpabilitat f.
inimputable adj. [v2000-dp]   [es]⇒ inimputable adj.  
injúria f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ injuria f.  
injúria greu f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ injuria grave f.  
injúria lleu f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ injuria leve f.  
injuriar v. tr. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ injuriar v. tr.  
injust -ta adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ injusto -ta adj.  
injust objectiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ injusto objetivo m.  
injust penal m. [v2000-dp]   [es]⇒ injusto penal m.  
injust subjectiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ injusto subjetivo m.  
injustícia f. [v2000-dprp]   [es]⇒ injusticia f.  
injustícia notòria f. [v2000-dprp]   [es]⇒ injusticia notoria f.  
innocència f. [v2000-dp]   [es]⇒ inocencia f.  
innocent m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ inocente m. i f.  
insolvència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ insolvencia f.  
insolvència parcial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ insolvencia parcial f.  
insolvència punible f. [v2000-dp]   [es]⇒ insolvencia punible f.  
insolvència total f. [v2000-dprp]   [es]⇒ insolvencia total f.  
insolvent adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ insolvente adj.  
insolvent parcial adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ insolvente parcial adj.  
insolvent total adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ insolvente total adj.  
inspecció f. [v2000-dpe]   [es]⇒ inspección f.  
inspecció de barrots f. [v2000-dpe]   [es]⇒ cacheo de barrotes m.  
inspecció ocular f. [v2000-dprp]   [es]⇒ inspección ocular f.  
inspector -ra penitenciari -iària m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ inspector -ra penitenciario -ria m. i f.  
institució de cooperació penitenciària f. [v2000-dpe]   [es]⇒ institución de cooperación penitenciaria f.  
institut anatomicoforense m. [v2000-dprp]   [es]⇒ instituto anatomicoforense m.  
instrucció f. [v2000-dprp]   [es]⇒ instrucción f.  
instructor -ra m. i f. [v2000-dprp] veg. jutge -essa d’instrucció m. i f.    
instruir v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ instruir v. tr.  
instrument del delicte m. [v2000-dp]   [es]⇒ instrumento del delito m.  
insubmís -isa m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ insumiso -sa m. i f.  
insubmissió f. [v2000-dp]   [es]⇒ insumisión f.  
insubordinació f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ insubordinación f.  
insubordinar v. tr. i pron. [v2000-dpmi]   [es]⇒ insubordinar v. tr. i pron.  
insuficiència de la llei f. [v2000-dprp]   [es]⇒ insuficiencia de la ley f.  
insult m. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ insulto m.  
intenció f. [v2000-dp] veg. ànim m.    
intentar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ intentar v. tr.  
intercomunicador m. [v2000-dpe]   [es]⇒ intercomunicador m.
[es]⇒ interfono m.
sin. compl. intèrfon m.
interés preponderant m. [v2000-dp]   [es]⇒ interés preponderante m.  
intèrfon m. [v2000-dpe-diec2] veg. intercomunicador m.    
interlocutòria f. [v2000-dprp]   [es]⇒ auto m. sin. compl. aute m.
Nota. Vegeu el comentari de Jordi Nieva sobre la nova situació d’estos termes (i alguns altres) en el DIEC2.
interlocutòria definitiva f. [v2000-dprp]   [es]⇒ auto definitivo m.  
interlocutòria ferma f. [v2000-dprp]   [es]⇒ auto firme m.  
interlocutòria injusta f. [v2000-dprp]   [es]⇒ auto injusto m.  
interlocutòria motivada f. [v2000-dprp]   [es]⇒ auto motivado m.  
intern -na m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ interno -na m. i f.
[es]⇒ preso -sa m. i f.
[es]⇒ presidiario -ria m. i f.
[es]⇒ recluso -sa m. i f.
sin. compl. pres -sa m. i f.
sin. compl. presidiari -iària m. i f.
sin. compl. reclús -lusa m. i f.
intern -na en trànsit m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ interno -na en tránsito m. i f.  
intern -na preventiu -iva m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ interno -na preventivo -va m. i f.  
internament m. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ internamiento m.  
internament obligatori m. [v2000-dp]   [es]⇒ internamiento obligatorio m.  
internament provisional m. [v2000-dp]   [es]⇒ internamiento provisional m.  
interposar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ interponer v. tr.  
interposició f. [v2000-dprp]   [es]⇒ interposición f.  
intèrpret m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ intérprete m. i f.  
interpretació analògica f. [v2000-dprp]   [es]⇒ interpretación analógica f.  
interpretació autèntica f. [v2000-dprp]   [es]⇒ interpretación auténtica f.  
interpretació declarativa f. [v2000-dprp]   [es]⇒ interpretación declarativa f.  
interpretació doctrinal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ interpretación doctrinal f.  
interpretació extensiva f. [v2000-dprp]   [es]⇒ interpretación extensiva f.  
interpretació gramatical f. [v2000-dprp]   [es]⇒ interpretación gramatical f.  
interpretació històrica f. [v2000-dprp]   [es]⇒ interpretación histórica f.  
interpretació judicial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ interpretación judicial f.  
interpretació jurisprudencial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ interpretación jurisprudencial f.  
interpretació logicosistemàtica f. [v2000-dprp]   [es]⇒ interpretación logicosistemática f.  
interpretació restrictiva f. [v2000-dprp]   [es]⇒ interpretación restrictiva f.  
interpretació teleològica f. [v2000-dprp]   [es]⇒ interpretación teleológica f.  
interrogar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ interrogar v. tr.  
interrogatori m. [v2000-dprp]   [es]⇒ interrogatorio m.  
interrompre la redempció loc. v. [v2000-dpe]   [es]⇒ interrumpir la redención loc. v.  
intervenció f. [v2000-dprp]   [es]⇒ intervención f.  
intervenció de comunicacions f. [v2000-dp-dprp-dpe]   [es]⇒ intervención de comunicaciones f.  
intervenció de correspondència f. [v2000-dp-dprp-dpe]   [es]⇒ intervención de correspondencia f.
[es]⇒ intervención postal f.
sin. compl. intervenció postal f.
intervenció de visites f. [v2000-dpe]   [es]⇒ intervención de visitas f.  
intervenció legalitzada f. [v2000-dprp] veg. legalitat f.    
intervenció mínima f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ intervención mínima f.  
intervenció postal f. [v2000-dp-dprp-dpe] veg. intervenció de correspondència f.    
intervenció telefònica f. [v2000-dp-dprp] veg. escolta telefònica f.    
intervenir v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ intervenir v. tr.  
intimació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ intimación f.  
intimació a compareixença f. [v2000-dprp]   [es]⇒ citación con apercibimiento f.  
intimidació f. [v2000-dp]   [es]⇒ intimidación f.  
intimidar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ intimidar v. tr.  
intoxicació f. [v2000-dp]   [es]⇒ intoxicación f.  
intoxicació plena f. [v2000-dp]   [es]⇒ intoxicación plena f.  
introducció d’objectes f. [v2000-dp]   [es]⇒ introducción de objetos f.  
intrusisme m. [v2000-dp]   [es]⇒ intrusismo m.  
invalidació de testimonis f. [v2000-dprp]   [es]⇒ tacha de testigos f. sin. compl. exclusió de testimonis f.
Nota. Vegeu la nota de rebutjar.
invalidar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ tachar v. tr. sin. compl. excloure v. tr.
Nota. Vegeu la nota de rebutjar.
investigació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ investigación f.  
investigar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ investigar v. tr.  
inviolabilitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ inviolabilidad f.  
inviolabilitat de domicili f. [v2000-dp]   [es]⇒ inviolabilidad de domicilio f.  
inviolabilitat parlamentària f. [v2000-dp]   [es]⇒ inviolabilidad parlamentaria f.  
inviolabilitat personal f. [v2000-dp]   [es]⇒ inviolabilidad personal f.  
inviolable adj. [v2000-dp]   [es]⇒ inviolable adj.  
involuntari -tària adj. [v2000-dp] veg. culpós -posa adj.    
irretroactivitat de la llei penal desfavorable f. [v2000-dprp]   [es]⇒ irretroactividad de la ley penal desfavorable f.  
irretroactivitat penal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ irretroactividad penal f.  
iter criminis m. [v2000-dp]   [es]⇒ iter criminis m. Nota. Fórmula llatina que significa, literalment, ‘camí del crim’.
ius puniendi de l’estat m. [v2000-dp] veg. poder punitiu de l’estat m.    
judicar v. tr. [v2000-dprp] veg. jutjar v. tr.    
judici m. [v2000-dprp]   [es]⇒ juicio m.  
judici a porta closa m. [v2000-dprp]   [es]⇒ juicio a puerta cerrada m. sin. procés a porta tancada m.
judici contradictori m. [v2000-dprp]   [es]⇒ juicio contradictorio m.  
judici de faltes m. [v2000-dprp]   [es]⇒ juicio de faltas m.  
judici de testamentaria m. [ddc]   [es]⇒ juicio de testamentaría m.  
judici oral m. [v2000-dprp]   [es]⇒ juicio oral m.
[es]⇒ plenario m.
sin. compl. plenari m.
judici sumari m. [v2000-dprp]   [es]⇒ juicio sumario m.  
judicial adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ judicial adj.  
judicialitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ judicialidad f.  
junta de règim i administració f. [v2000-dpe]   [es]⇒ junta de régimen y administración f.  
junta de tractament f. [v2000-dpe]   [es]⇒ junta de tratamiento f.  
junta economicoadministrativa f. [v2000-dpe]   [es]⇒ junta economicoadministrativa f.  
jurament m. [v2000-dprp]   [es]⇒ juramento m.  
jurar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ jurar v. tr.  
jurat1 m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ jurado m. i f.  
jurat2 m. [v2000-dprp]   [es]⇒ jurado m.  
jurat escabí m. [v2000-dprp] veg. jurat mixt m.    
jurat mixt m. [v2000-dprp]   [es]⇒ jurado mixto m.
[es]⇒ jurado escabinado m.
[es]⇒ jurado de escabinos m.
[es]⇒ escabinato m.
sin. compl. jurat escabí m.
jurat pur m. [v2000-dprp]   [es]⇒ jurado puro m.  
jurat suplent m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ jurado suplente m. i f.  
jurídic -ca adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ jurídico -ca adj.  
jurisdicció f. [v2000-dprp]   [es]⇒ jurisdicción f.
[es]⇒ fuero m.
sin. compl. fur m.
jurisdicció acumulativa f. [v2000-dprp]   [es]⇒ jurisdicción acumulativa f.  
jurisdicció aforada f. [v2000-dprp] veg. jurisdicció privilegiada f.    
jurisdicció disciplinària f. [v2000-dprp]   [es]⇒ jurisdicción disciplinaria f.  
jurisdicció especial f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ jurisdicción especial f.  
jurisdicció forçosa f. [v2000-dprp]   [es]⇒ jurisdicción forzosa f.  
jurisdicció incompetent f. [v2000-dprp]   [es]⇒ jurisdicción incompetente f.  
jurisdicció militar f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ jurisdicción militar f.  
jurisdicció ordinària f. [v2000-dprp]   [es]⇒ jurisdicción ordinaria f.  
jurisdicció penal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ jurisdicción penal f.  
jurisdicció privilegiada f. [v2000-dprp]   [es]⇒ jurisdicción privilegiada f.
[es]⇒ jurisdicción aforada f.
sin. compl. jurisdicció aforada f.
jurisdicció prorrogada f. [v2000-dprp]   [es]⇒ jurisdicción prorrogada f.  
jurista m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ jurista m. i f.  
jurista criminòleg -nòloga m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ jurista criminólogo -ga m. i f.  
just -ta adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ justo -ta adj.  
justícia gratuïta f. [v2000-dprp]   [es]⇒ justicia gratuita f.  
justícia supletòria f. [v2000-dprp]   [es]⇒ justicia supletoria f.  
justícia universal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ justicia universal f.  
justificant de recepció m. [v2000-dprp]   [es]⇒ acuse de recibo m. sin. compl. acusament de recepció m.
justificar recepció loc. v. [v2000-dprp] veg. acusar recepció loc. v.    
jutge -essa central d’instrucció m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ juez -za central de instrucción m. i f.  
jutge -essa central penal m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ juez -za central penal m. i f.  
jutge -essa d’instrucció m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ juez -za de instrucción m. i f.
[es]⇒ juez -za instructor -ra .m i f.
[es]⇒ instructor -ra m. i f.
sin. compl. jutge -essa instructor -ra m. i f.
sin. compl. instructor -ra m. i f.
jutge -essa de menors m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ juez -za de menores m. i f.  
jutge -essa de pau m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ juez -za de paz m. i f.  
jutge -essa de primera instància i d’instrucció m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ juez -za de primera instancia e instrucción m. i f.  
jutge -essa de vigilància penitenciària m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ juez -za de vigilancia penitenciaria m. i f.  
jutge -essa degà -ana m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ juez -za decano -na m. i f.  
jutge -essa instructor -ra m. i f. [v2000-dprp] veg. jutge -essa d’instrucció m. i f.    
jutge -essa militar m. i f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ juez -za militar m. i f.  
jutge -essa ordinari -nària m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ juez -za ordinario -ria m. i f.  
jutge -essa penal m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ juez -za de lo penal m. i f.  
jutge -essa suplent m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ juez -za suplente m. i f.  
jutge -essa togat -ada militar m. i f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ juez -za togado -da militar m. i f.  
jutjar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ juzgar v. tr. sin. compl. judicar v. tr.
jutjat central d’instrucció m. [v2000-dprp]   [es]⇒ juzgado central de instrucción m.  
jutjat central penal m. [v2000-dprp]   [es]⇒ juzgado central de lo penal m.  
jutjat d’incidències m. [v2000-dprp]   [es]⇒ juzgado de incidencias m.  
jutjat d’instrucció m. [v2000-dprp]   [es]⇒ juzgado de instrucción m.  
jutjat de detinguts m. [v2000-dprp]   [es]⇒ juzgado de detenidos m.  
jutjat de guàrdia m. [v2000-dprp]   [es]⇒ juzgado de guardia m.  
jutjat de menors m. [v2000-dprp]   [es]⇒ juzgado de menores m.  
jutjat de pau m. [v2000-dprp]   [es]⇒ juzgado de paz m.  
jutjat de primera instància i d’instrucció m. [v2000-dprp]   [es]⇒ juzgado de primera instancia e instrucción m.  
jutjat de vigilància penitenciària m. [v2000-dprp]   [es]⇒ juzgado de vigilancia penitenciaria m.  
jutjat militar m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ juzgado militar m.  
jutjat penal m. [v2000-dprp]   [es]⇒ juzgado de lo penal m.  
jutjat togat militar m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ juzgado togado militar m.  
jutjat togat militar central m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ juzgado togado militar central m.  
jutjat togat militar d’instrucció m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ juzgado togado militar de instrucción m.  
jutjat togat militar territorial m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ juzgado togado militar territorial m.  
lectura de drets f. [v2000-dprp]   [es]⇒ lectura de derechos f.  
legalitat f. [v2000-dprp-dpmi]    [es]⇒ legalidad f.
[es]⇒ intervención legalizada f.
sin. compl. intervenció legalitzada f.
Nota. El principi de legalitat o d’intervenció legalitzada es formula també amb la locució llatina nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege.
legislació penal f. [v2000-dp]   [es]⇒ legislación penal f.  
legítima defensa f. [v2000-dp]   [es]⇒ legítima defensa f.  
lesió f. [v2000-dp]   [es]⇒ lesión f.  
lesió al fetus f. [v2000-dp]   [es]⇒ lesión al feto f.  
lesió greu f. [v2000-dp]   [es]⇒ lesión grave f.  
lesió lleu f. [v2000-dp]   [es]⇒ lesión leve f.  
lesió menys greu f. [v2000-dp]   [es]⇒ lesión menos grave f.  
lesionar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ lesionar v. tr.  
lex artis f. [v2000-dp]   [es]⇒ lex artis f. Nota. Fórmula llatina que significa, literalment, ‘llei de l’art’.
límit màxim de la pena m. [v2000-dp]   [es]⇒ límite máximo de la pena m.  
límit mínim de la pena m. [v2000-dp]   [es]⇒ límite mínimo de la pena m.  
liquidació de condemna f. [v2000-dpe]   [es]⇒ liquidación de condena f.  
litigant m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ litigante m. i f.  
litigar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ litigar v. tr.
[es]⇒ pleitear v. tr.
sin. pledejar v. tr. i intr.
litigi m. [v2000-dprp]   [es]⇒ litigio m.
[es]⇒ pleito m.
sin. plet m.
litisconsorci m. [v2000-dprp]   [es]⇒ litisconsorcio m.  
litisconsort m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ litisconsorte m. i f.  
litispendència f. [termcat]   [es]⇒ pendencia f. [es]⇒ litispendencia f.  
lladre m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ ladrón -na m. i f.  
llegir una sentència loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ leer una sentencia loc. v.  
llei adjectiva f. [v2000-dprp]   [es]⇒ ley adjetiva f.
[es]⇒ ley procesal f.
sin. llei processal f.
llei marcial f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ ley marcial f.  
llei penal f. [v2000-dp]   [es]⇒ ley penal f.  
llei penal en blanc f. [v2000-dp]   [es]⇒ ley penal en blanco f.  
llei penal militar f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ ley penal militar f.  
llei penitenciària f. [v2000-dpe]   [es]⇒ ley penitenciaria f.  
llei processal f. [v2000-dprp] veg. llei adjectiva f.    
llei processal militar f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ ley procesal militar f.  
lletra de canvi en blanc f. [v2000-dp]   [es]⇒ letra de cambio en blanco f.  
lletrat -ada m. i f. [v2000-dprp] veg. advocat -ada m. i f.    
llevar acta loc. v. [v2000-dprp] veg. estendre acta loc. v.    
llibertat f. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ libertad f.  
llibertat amb excarceració f. [v2000-dpe]   [es]⇒ libertad excarcelada f.  
llibertat amb retenció f. [v2000-dpe]   [es]⇒ libertad retenida f.  
llibertat condicional f. [v2000-dpe]   [es]⇒ libertad condicional f.  
llibertat definitiva f. [v2000-dpe]   [es]⇒ libertad definitiva f.  
llibertat provisional f. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ libertad provisional f.  
llibertat sota fiança f. [v2000-dprp]   [es]⇒ libertad bajo fianza f.  
llibertat sota paraula f. [v2000-dprp]   [es]⇒ libertad bajo palabra f.  
llibertat tutelada f. [v2000-dpe]   [es]⇒ libertad tutelada f.  
llibertat vigilada f. [v2000-dpe]   [es]⇒ libertad vigilada f.  
llibre d’incoació de diligències prèvies m. [v2000-dprp]   [es]⇒ libro de incoación de diligencias previas m.  
llibre d’incoació de procediments abreujats m. [v2000-dprp]   [es]⇒ libro de incoación de procedimientos abreviados m.  
llibre d’incoació de sumaris m. [v2000-dprp]   [es]⇒ libro de incoación de sumarios m.  
llibre de causes amb pres m. [v2000-dprp]   [es]⇒ libro de causas con preso m.  
llibre de condemnes condicionals m. [v2000-dprp]   [es]⇒ libro de condenas condicionales m.  
llibre de consignacions m. [v2000-dprp]   [es]⇒ libro de consignaciones m.  
llibre de detinguts m. [v2000-dprp]   [es]⇒ libro de detenidos m.  
llibre de peces de convicció m. [v2000-dprp]   [es]⇒ libro de piezas de convicción m.  
llibre de penats i rebels m. [v2000-dprp]   [es]⇒ libro de penados y rebeldes m.  
llibre de sentències m. [v2000-dprp]   [es]⇒ libro de sentencias m.  
llicenciament definitiu m. [v2000-dpe]   [es]⇒ licenciamiento definitivo m.  
lligall m. [v2000-dprp]   [es]⇒ legajo m.  
lliurament indegut m. [v2000-dp]   [es]⇒ entrega indebida f.  
locutori m. [v2000-dpe]   [es]⇒ locutorio m.  
lucre cessant m. [v2000-dp]   [es]⇒ lucro cesante m.  
mà lliure loc. [gec ]   [es]⇒ manos libres loc.  
mà morta loc. [gec ]   [es]⇒ manos muertas loc.  
magatzematge m. [gec ]   [es]⇒ almacenaje loc.  
magistrat -ada m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ magistrado -da m. i f.  
magistrat -ada ponent m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ magistrado -da ponente m. i f.  
magistrat -ada president -ta m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ magistrado -da presidente -ta m. i f.  
magistrat -ada suplent m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ magistrado -da suplente m. i f.  
magistratura f. [gdlc ?-clave ]   [es]⇒ magistratura f.  
major d’edat penal m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ mayor de edad penal m. i f.  
major necessitat de pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ mayor necesidad de pena f.  
majoria d’edat penal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ mayoría de edad penal f.  
majoritat f. [v2000-dprp ]   [es]⇒ mayoría f.
[es]⇒ mayoridad f.
 
mala fe f. [v2000-dp]   [es]⇒ mala fe f.  
malaltia mental f. [v2000-dp]   [es]⇒ enfermedad mental f.  
maltractaments m. pl. [v2000-dp]   [es]⇒ malos tratos m. pl.  
malversació f. [v2000-dp]   [es]⇒ malversación f.  
malversació de cabals públics f. [v2000-dp]   [es]⇒ malversación de caudales públicos f.  
malversador -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ malversador -ra m. i f.  
malversar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ malversar v. tr.  
manament judicial m. [v2000-dprp ?-clave ]   [es]⇒ mandamiento judicial m.
[es]⇒ orden judicial f.
sin. compl. ordre judicial f.
mancomunat -ada adj. [gdlc ?-Ø drae; ]   [es]⇒ mancomunado* -da adj.  
mandat de determinació m. [v2000-dprp] veg. taxativitat f.    
manifestació il·lícita f. [v2000-dp]   [es]⇒ manifestación ilícita f.  
manilla f. [v2000-dpe]   [es]⇒ esposa f. Nota. Generalment s’usa en plural.
marge de previsió m. [jur. adm.]   [es]⇒ holgura f.  
material probatori m. [v2000-dprp]   [es]⇒ material probatorio m.  
material sumarial m. [v2000-dprp]   [es]⇒ material sumarial m.  
matrimoni il·legal m. [v2000-dp]   [es]⇒ matrimonio ilegal m.  
mediador -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ mediador -ra m. i f.
[es]⇒ intermediario -ria m. i f.
sin. compl. mitjancer -ra m. i f.
meitat inferior de la pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ mitad inferior de la pena f.  
meitat superior de la pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ mitad superior de la pena f.  
mendicitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ mendicidad f.  
menor d’edat penal m. i f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ menor de edad penal m. i f.  
menor necessitat de pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ menor necesidad de pena f.  
mereixement de pena m. [v2000-dp] veg. penalitat f.    
mèrits del procés m. pl. [v2000-dprp]   [es]⇒ méritos del proceso m. pl.  
mesura alternativa f. [v2000-dp]   [es]⇒ medida alternativa f.  
mesura cautelar f. [v2000-dprp]   [es]⇒ medida cautelar f.
[es]⇒ medida de aseguramiento f.
sin. compl. mesura d’assegurament f.
mesura coercitiva f. [v2000-dpe]   [es]⇒ medida coercitiva f.  
mesura complementària f. [v2000-dp]   [es]⇒ medida complementaria f.  
mesura d’aïllament social f. [v2000-dpe]   [es]⇒ medida de aislamiento social f.  
mesura d’assegurament f. [v2000-dprp] veg. mesura cautelar f.    
mesura de precaució f. [v2000-dprp] veg. mesura preventiva f.    
mesura de seguretat f. [v2000-dp]   [es]⇒ medida de seguridad f.  
mesura disciplinària f. [v2000-dpe]   [es]⇒ medida disciplinaria f.  
mesura educativa f. [v2000-dp]   [es]⇒ medida educativa f.  
mesura no privativa de llibertat f. [v2000-dp]   [es]⇒ medida no privativa de libertad f.  
mesura pecuniària f. [v2000-dp]   [es]⇒ medida pecuniaria f.  
mesura postdelictiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ medida postdelictual f.  
mesura predelictiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ medida predelictual f.  
mesura preventiva f. [v2000-dprp]   [es]⇒ medida preventiva f.
[es]⇒ medida de precaución f.
sin. compl. mesura de precaució f.
mesura privativa de drets f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ medida privativa de derechos f.  
mesura privativa de llibertat f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ medida privativa de libertad f.  
mesura protectora f. [v2000-dp]   [es]⇒ medida protectora f.  
mesura restrictiva de drets f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ medida restrictiva de derechos f.  
mesura restrictiva de llibert a t f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ medida restrictiva de libertad f.  
mesura substitutiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ medida sustitutiva f.  
mesura terapèutica f. [v2000-dp]   [es]⇒ medida terapéutica f.  
metge -essa forense m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ médico -ca forense m. i f. forense m. i f. sin. compl. forense m. i f.
metzina f. [v2000-dp]   [es]⇒ veneno m. sin. verí m.
Nota. El verí és especialment la metzina produïda per un animal.
ministeri fiscal m. [v2000-dprp]   [es]⇒ ministerio fiscal m.
[es]⇒ acusación pública f.
[es]⇒ ministerio público m.
sin. compl. acusació pública f.
sin. compl. ministeri públic m.
ministeri públic m. [v2000-dprp] veg. ministeri fiscal m.    
minoria d’edat penal f. [v2000-dp]   [es]⇒ minoría de edad penal f.  
mitjà coercitiu m. [v2000-dpe]   [es]⇒ medio coercitivo m.  
mitjà de prova m. [v2000-dprp]   [es]⇒ medio de prueba m.  
mitjancer -ra m. i f. [v2000-dp] veg. mediador -ra m. i f.    
mòbil m. [v2000-dp]   [es]⇒ móvil m.  
mòdul m. [v2000-dpe]   [es]⇒ módulo m.  
mòdul residencial m. [v2000-dpe]   [es]⇒ módulo residencial m.  
monitor -ra m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ monitor -ra m. i f.  
monodèltic -ca adj. [v2000-dpe]   [es]⇒ monodelto -ta adj.  
mort del reu f. [v2000-dp]   [es]⇒ muerte del reo f.  
mosso -sa d’esquadra m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ mosso -sa d’esquadra m. i f.  
mossos d’esquadra m. pl. [v2000-dpe]   [es]⇒ mossos d’esquadra m pl  
motí m. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ motín m.
[es]⇒ amotinamiento m.
sin. compl. amotinament m.
motivat -ada adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ motivado -da adj.  
moviment reflex m. [v2000-dp]   [es]⇒ movimiento reflejo m.  
multa f. [v2000-dp]   [es]⇒ multa f.  
multa proporcional f. [v2000-dp]   [es]⇒ multa proporcional f.  
multar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ multar v. tr.  
mur de seguretat interior m. [v2000-dpe]   [es]⇒ muro de seguridad interior m.  
mur perimètric m. [v2000-dpe]   [es]⇒ muro perimétrico m.  
mutilació f. [v2000-dp]   [es]⇒ mutilación f.  
narcotràfic m. [v2000-dp] veg. tràfic de drogues m.    
ne bis in idem loc. llat. [v2000-dp-dprp] veg. non bis in idem loc. llat.    
necessitat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ necesidad f.  
necessitat de pena f. [v2000-dp] veg. penalitat f.    
necessitat racional del mitjà emprat f. [v2000-dp]   [es]⇒ necesidad racional del medio empleado f.  
negligència f. [v2000-dp]   [es]⇒ negligencia f.  
negoci canviari fictici m. [v2000-dp]   [es]⇒ negocio cambiario ficticio m.  
no-compareixença f. [v2000-dprp] veg. incompareixença f.    
nocivitat social f. [v2000-dp]   [es]⇒ nocividad social f.  
nocturnitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ nocturnidad f.  
nomenament il·legal m. [v2000-dp]   [es]⇒ nombramiento ilegal m.  
nomenar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ nombrar v. tr. Nota. Vegeu la nota de designar.
non bis in idem loc. llat. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ non bis in idem loc. llat.
[es]⇒ ne bis in idem loc. llat.
sin. compl. ne bis in idem loc. llat.
Nota. Literalment, ‘no dos cops per la mateixa cosa’.
norma concursal f. [v2000-dp]   [es]⇒ norma concursal f.  
norma penal f. [v2000-dp]   [es]⇒ norma penal f.  
norma penal completa f. [v2000-dp]   [es]⇒ norma penal completa f.  
norma penal dependent f. [v2000-dp] veg. norma penal incompleta f.    
norma penal en blanc f. [v2000-dp]   [es]⇒ norma penal en blanco f.  
norma penal imperativa f. [v2000-dp]   [es]⇒ norma penal imperativa f.  
norma penal incompleta f. [v2000-dp]   [es]⇒ norma penal incompleta f.
[es]⇒ norma penal dependiente f.
sin. compl. norma penal dependent f.
norma penal prohibitiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ norma penal prohibitiva f.  
nota f. [v2000-dprp]   [es]⇒ nota f.  
nota d’examen del tràmit f. [v2000-dprp]   [es]⇒ nota de examen del trámite f.  
nota d’objecció f. [jur.adm]   [es]⇒ nota de reparo f. sin. nota d’esmena
sin. anotació d’objecció
sin. anotació d’esmena
nota de referència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ nota de referencia f.  
nota de resum de les actuacions f. [v2000-dprp]   [es]⇒ nota de resumen de los autos f.  
nota suficient f. [v2000-dprp]   [es]⇒ nota suficiente f.
[es]⇒ nota bastante f.
 
notificació judicial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ notificación judicial f.  
notificar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ notificar v. tr.  
nul nul·la adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ nulo -la adj.  
nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege loc. llat. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege loc. llat. Nota. Literalment, ‘cap pena sense llei, cap delicte sense llei’; o, dit d’una altra manera, ‘no hi ha delicte ni pena si no hi ha llei’. Es tracta d’una formulació llatina que se sol usar en referència al principi de legalitat o d’intervenció legalitzada.
nul·litat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ nulidad f.  
nul·litat absoluta f. [v2000-dprp]   [es]⇒ nulidad absoluta f.
[es]⇒ nulidad plena f.
sin. nul·litat plena f.
nul·litat d’actuacions f. [v2000-dprp]   [es]⇒ nulidad de actuaciones f.  
nul·litat de ple dret f. [v2000-dprp]   [es]⇒ nulidad de pleno derecho f.  
nul·litat parcial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ nulidad parcial f.  
nul·litat plena f. [v2000-dprp] veg. nul·litat absoluta f.    
número d’identificació sistemàtica m. [v2000-dpe]   [es]⇒ número de identificación sistemática m.  
obcecació f. [v2000-dp]   [es]⇒ obcecación f.  
obediència deguda f. [v2000-dp]   [es]⇒ obediencia debida f.  
obertura de judici oral f. [v2000-dprp]   [es]⇒ apertura de juicio oral f.  
objecte de prova m. [v2000-dprp]   [es]⇒ objeto de prueba m.  
objecte del delicte m. [v2000-dp]   [es]⇒ objeto del delito m.  
objecte del judici m. [v2000-dprp]   [es]⇒ objeto del juicio m.  
objecte del veredicte m. [v2000-dprp]   [es]⇒ objeto del veredicto m.  
objecte processal m. [v2000-dprp]   [es]⇒ objeto procesal m.  
objecte prohibit m. [v2000-dpe]   [es]⇒ objeto prohibido m.  
obligatorietat de l’acció penal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ obligatoriedad de la acción penal f.  
obrepció f. [v2000-dp ]   [es]⇒ obrepción f.  
obrir a prova loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ abrir a prueba loc. v.  
obscuritat de la llei f. [v2000-dprp]   [es]⇒ oscuridad de la ley f.  
obstrucció a la justícia f. [v2000-dp]   [es]⇒ obstrucción a la justicia f.  
ocultació f. [v2000-dp]   [es]⇒ ocultación f.  
ocultació de béns f. [v2000-dp]   [es]⇒ ocultación de bienes f.  
ocultació de fill f. [v2000-dp]   [es]⇒ ocultación de hijo f.  
ocupació f. [v2000-dp-dprp-dpmi]   [es]⇒ ocupación f.  
ocupació d’immobles f. [v2000-dp]   [es]⇒ ocupación de inmuebles f.  
ocupar v. tr. [v2000-dp-dprp-dpmi]   [es]⇒ ocupar v. tr.  
ofendre v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ ofender v. tr.  
ofensa f. [v2000-dp]   [es]⇒ ofensa f.  
ofensa greu f. [v2000-dp]   [es]⇒ ofensa grave f.  
ofensa lleu f. [v2000-dp]   [es]⇒ ofensa leve f.  
ofensor -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ ofensor -ra m. i f.  
oferiment d’accions m. [v2000-dprp]   [es]⇒ ofrecimiento de acciones m.  
ofés, ofesa m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ ofendido -da m. i f.  
ofici m. [v2000-dprp]   [es]⇒ oficio m.  
oficial de l’administració de justícia m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ oficial de la administración de justicia m. i f.  
oficialitat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ oficialidad f.  
oficiar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ oficiar v. tr.  
oficina d’administració f. [v2000-dpe]   [es]⇒ oficina de administración f.  
oficina de direcció f. [v2000-dpe]   [es]⇒ oficina de dirección f.  
oficina de règim f. [v2000-dpe]   [es]⇒ oficina de régimen f.  
oficina de servei interior f. [v2000-dpe]   [es]⇒ oficina de servicio interior f.
[es]⇒ ayudantía f.
sin. compl. ajudantia f.
oficina de serveis sanitaris f. [v2000-dpe]   [es]⇒ oficina de servicios sanitarios f.  
oficina de tractament f. [v2000-dpe]   [es]⇒ oficina de tratamiento f.  
oficina judicial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ oficina judicial f.  
oir v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ oír v. tr.  
omissio libera in causa f. [v2000-dp]   [es]⇒ omissio libera in causa f. Nota. Locució llatina que significa, literalment, ‘omissió lliure en la seva causa’.
omissió f. [v2000-dp]   [es]⇒ omisión f.  
omissió antijurídica f. [v2000-dp]   [es]⇒ omisión antijurídica f.  
omissió culposa f. [v2000-dp]   [es]⇒ omisión culposa f.  
omissió d’assistència familiar f. [v2000-dp]   [es]⇒ omisión de asistencia familiar f.  
omissió de socors f. [v2000-dp-dpmi] veg. omissió del deure de socors f.    
omissió del deure d’impedir delictes f. [v2000-dp]   [es]⇒ omisión del deber de impedir delitos f.  
omissió del deure de perseguir delictes f. [v2000-dp]   [es]⇒ omisión del deber de perseguir delitos f.  
omissió del deure de promoure la persecució de delictes f. [v2000-dp]   [es]⇒ omisión del deber de promover la persecución de delitos f.  
omissió del deure de socors f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ omisión del deber de socorro f.
[es]⇒ omisión de socorro f.
sin. compl. omissió de socors f.
omissió dolosa f. [v2000-dp]   [es]⇒ omisión dolosa f.  
omissió impròpia f. [v2000-dp] veg. comissió per omissió f.    
omissió precedent f. [v2000-dp]   [es]⇒ omisión precedente f.  
omissió pròpia f. [v2000-dp]   [es]⇒ omisión propia f.
[es]⇒ omisión pura f.
sin. compl. omissió pura f.
omissió punible f. [v2000-dp]   [es]⇒ omisión punible f.  
omissió pura f. [v2000-dp] veg. omissió pròpia f.    
omissió típica f. [v2000-dp]   [es]⇒ omisión típica f.  
oportunitat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ oportunidad f.  
oralitat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ oralidad f.  
ordenança m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ ordenanza m. i f.  
ordre f. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ orden f.  
ordre d’ingrés f. [v2000-dpe]   [es]⇒ orden de ingreso f.  
ordre de conducció f. [v2000-dpe]   [es]⇒ orden de conducción f.  
ordre de règim f. [v2000-dpe]   [es]⇒ orden regimental f.  
ordre judicial f. [v2000-dprp] veg. manament judicial m.    
òrgan judicial m. [v2000-dprp]   [es]⇒ órgano judicial m.
[es]⇒ órgano jurisdiccional m.
sin. òrgan jurisdiccional m.
òrgan judicial militar m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ órgano judicial militar m.  
òrgan jurisdiccional m. [v2000-dprp]   sin. òrgan judicial m.
organització terrorista f. [v2000-dp]   [es]⇒ organización terrorista f.  
ostatge m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ rehén m. i f.  
pagaré en blanc m. [v2000-dp]   [es]⇒ pagaré en blanco m.  
paqueteria f. [v2000-dpe]   [es]⇒ paquetería f.  
parador desconegut m. [v2000-dprp]   [es]⇒ paradero desconocido m. sin. parador ignorat m.
parador ignorat m. [v2000-dprp]   sin. parador desconegut m.
parricida m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ parricida m. i f.  
parricidi m. [v2000-dp]   [es]⇒ parricidio m.  
part f. [v2000-dprp]   [es]⇒ parte f.  
part apel·lant f. [v2000-dprp]   [es]⇒ parte apelante f.  
part compareixent f. [v2000-dprp]   [es]⇒ parte compareciente f.
[es]⇒ parte personada f.
sin. part personada f.
part contra la qual es recorre f. [v2000-dprp]   [es]⇒ parte recurrida f.  
part contra la qual s’apel ·la f. [v2000-dprp]   [es]⇒ parte apelada f.  
part dispositiva f. [v2000-dprp]   [es]⇒ parte dispositiva f.  
part personada f. [v2000-dprp]   sin. part compareixent f.
part recurrent f. [v2000-dprp]   [es]⇒ parte recurrente f.  
part recusant f. [v2000-dprp]   [es]⇒ parte recusante f.  
partícip m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ partícipe m. i f.
[es]⇒ codelincuente m. i f.
[es]⇒ consorte m. i f.
sin. compl. codelinqüent m. i f.
sin. compl. consort m. i f.
participació f. [v2000-dp]   [es]⇒ participación f.
[es]⇒ codelincuencia f.
[es]⇒ concurso de delincuentes m.
sin. compl. codelinqüència f.
sin. compl. concurs de delinqüents m.
participació necessària f. [v2000-dp]   [es]⇒ participación necesaria f.  
partit judicial m. [v2000-dprp]   [es]⇒ partido judicial m.  
passar revista loc. v. [v2000-dpe]   [es]⇒ pasar revista loc. v.
[es]⇒ revistar v. tr.
sin. compl. revistar v. tr.
peça d’execució f. [v2000-dprp]   [es]⇒ pieza de ejecución f.  
peça de convicció f. [v2000-dprp]   [es]⇒ pieza de convicción f.  
peça de recusació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ pieza de recusación f.  
peça de responsabilitat civil f. [v2000-dprp]   [es]⇒ pieza de responsabilidad civil f.  
peça de responsabilitat civil subsidiària f. [v2000-dprp]   [es]⇒ pieza de responsabilidad civil subsidiaria f.  
peça de situació personal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ pieza de situación personal f.  
peça separada f. [v2000-dprp]   [es]⇒ pieza separada f.  
peça separada d’indult f. [v2000-dprp]   [es]⇒ pieza separada de indulto f.  
peça separada de mesures cautelars f. [v2000-dprp]   [es]⇒ pieza separada de medidas cautelares f.  
peculat m. [v2000-dp]   [es]⇒ peculado m.  
peculi m. [v2000-dpe]   [es]⇒ peculio m.  
peculi de lliure disposició m. [v2000-dpe]   [es]⇒ peculio de libre disposición m.  
pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena f.  
pena abstracta f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena abstracta f.  
pena accessòria f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena accesoria f.  
pena aflictiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena aflictiva f.  
pena alternativa f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena alternativa f.  
pena capital f. [v2000-dp-dpmi] veg. pena de mort f.    
pena concreta f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena concreta f.  
pena corporal f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena corporal f.  
pena correccional f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena correccional f.  
pena de mort f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ pena de muerte f.
[es]⇒ pena capital f.
sin. compl. pena capital f.
pena disciplinària f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ pena disciplinaria f.  
pena disponible f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena disponible f.  
pena greu f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena grave f.  
pena individual f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena individual f.  
pena inferior en grau f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena inferior en grado f.  
pena lleu f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena leve f.  
pena màxima f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena máxima f.  
pena menys greu f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena menos grave f.  
pena mínima f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena mínima f.  
pena pecuniària f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena pecuniaria f.  
pena principal f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena principal f.  
pena privativa de drets f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena privativa de derechos f.  
pena privativa de llibertat f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena privativa de libertad f.  
pena qualitativa f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena cualitativa f.  
pena quantitativa f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena cuantitativa f.  
pena restrictiva de drets f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena restrictiva de derechos f.  
pena restrictiva de llibertat f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena restrictiva de libertad f.  
pena substitutiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena sustitutiva f.  
pena superior en grau f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena superior en grado f.  
pena suspesa f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena suspendida f.  
pena unitària f. [v2000-dp]   [es]⇒ pena unitaria f.  
penal1 adj. [v2000-dp]   [es]⇒ penal adj.  
penal2 m. [v2000-dpe] veg. centre penitenciari m.    
penalista m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ penalista m. i f.  
penalitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ penalidad f.
[es]⇒ merecimiento de pena m.
[es]⇒ necesidad de pena f.
[es]⇒ punibilidad f.
sin. compl. mereixement de pena m.
sin. compl. necessitat de pena f.
sin. compl. punibilitat f.
penalització f. [v2000-dp]   [es]⇒ penalización f.  
penalitzar1 v. tr. [v2000-dp] veg. penar v. tr.    
penalitzar2 v. tr. [v2000-dprp] veg. condemnar v. tr.    
penar1 v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ penar v. tr.
[es]⇒ penalizar v. tr.
sin. compl. penalitzar v. tr.
penar2 v. tr. [v2000-dprp] veg. condemnar v. tr.    
penat -ada m. i f.; [v2000-dprp-dpe] veg. condemnat -ada m. i f.    
penediment espontani m. [v2000-dp]   [es]⇒ arrepentimiento espontáneo m.  
penetració anal f. [v2000-dp]   [es]⇒ penetración anal f.  
penetració bucal f. [v2000-dp]   [es]⇒ penetración bucal f.  
penetració vaginal f. [v2000-dp]   [es]⇒ penetración vaginal f.  
penitenciari -iària adj. [v2000-dpe]   [es]⇒ penitenciario -ria adj.  
penitenciarisme m. [v2000-dpe]   [es]⇒ penitenciarismo m.  
penologia f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ penología f.  
penològic -ca m. i f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ penológico -ca m. i f.  
perdó de l’ofés m. [v2000-dp]   [es]⇒ perdón del ofendido m.  
perdó judicial m. [v2000-dp]   [es]⇒ perdón judicial m.  
perdre el dret loc. v. [jur. adm.]   [es]⇒ decaer en su derecho loc. v. Nota. Referit a persones.
prescriure v. intr. [jur. adm.]   [es]⇒ decaer en su derecho loc. v. Nota. Referit a drets.
pèrdua d’ocupació f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ pérdida de empleo f.  
pèrdua de destinació f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ pérdida de destino f.  
pèrdua dels instruments i efectes del delicte f. [v2000-dp]   [es]⇒ pérdida de los instrumentos y efectos del delito f.  
perempció f. [v2000-dprp]   [es]⇒ perención f.  
perfer v. tr. [djc-iec]   [es]⇒ perfeccionar v. tr.  
pericial adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ pericial adj.  
perill m. [v2000-dp]   [es]⇒ peligro m.
[es]⇒ riesgo m.
sin. risc m.
perill abstracte m. [v2000-dp]   [es]⇒ peligro abstracto m.  
perill autònom m. [v2000-dp]   [es]⇒ peligro autónomo m.  
perill concret m. [v2000-dp]   [es]⇒ peligro concreto m.  
perillositat criminal f. [v2000-dp]   [es]⇒ peligrosidad criminal f.  
perillositat postdelictiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ peligrosidad postdelictual f.  
perillositat predelictiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ peligrosidad predelictual f.  
perímetre de seguretat m. [v2000-dpe]   [es]⇒ perímetro de seguridad m.  
període d’al·legacions m. [v2000-dprp]   [es]⇒ período de alegaciones m.
[es]⇒ periodo de alegaciones m.
 
període de prova m. [v2000-dprp] veg. probatòria f.    
període de qualificació m. [v2000-dprp]   [es]⇒ periodo de calificación m.  
període probatori m. [v2000-dprp] veg. probatòria f.    
perit -ta m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ perito -ta m. i f. sin. compl. pèrit -ta m. i f.
pèrit -ta m. i f. [v2000-dprp] veg. perit -ta m. i f.    
peritatge m. [v2000-dprp]   [es]⇒ peritaje m.
[es]⇒ peritación f.
 
perjudicat -ada m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ perjudicado -da m. i f.
[es]⇒ agraviado -da m. i f.
sin. compl. agreujat -ada m. i f.
perjudici m. [v2000-dp]   [es]⇒ perjuicio m.  
perjuri m. [v2000-dp] veg. fals testimoni m.    
permís de cap de setmana m. [v2000-dpe]   [es]⇒ permiso de fin de semana m.  
permís de sortida m. [v2000-dpe]   [es]⇒ permiso de salida m.  
permís extraordinari m. [v2000-dpe]   [es]⇒ permiso extraordinario m.  
permís ordinari m. [v2000-dpe]   [es]⇒ permiso ordinario m.  
perpetració f. [v2000-dp]   [es]⇒ perpetración f.  
perpetrar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ perpetrar v. tr.  
perquirir v. tr. [v2000-dprp] veg. escorcollar v. tr.    
perquisició1 f. [v2000-dprp]   [es]⇒ registro domiciliario m. sin. compl. escorcoll domiciliari m.
Nota. Vegeu la nota d’escorcoll.
perquisició2 f. [v2000-dprp-dpe] veg. escorcoll m.    
perquisicionar v. intr. [v2000-dprp] veg. escorcollar v. tr.    
persecució del delicte f. [v2000-dp]   [es]⇒ persecución del delito f.  
perseguibilitat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ perseguibilidad f.  
perseguir v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ perseguir v. tr.  
persona del darrere f. [v2000-dp]   [es]⇒ persona de atrás f.  
personal de guàrdia exterior m. [v2000-dpe]   [es]⇒ personal de guardia exterior m.  
personalitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ personalidad f.  
personar-se v. pron. [v2000-dprp]   [es]⇒ personarse v. pron. sin. comparéixer v. intr.
pertocar1 v. intr. [avljur]   [es]⇒corresponder v. intr.
[es]⇒competer v. intr.
sin. competir v. intr.
sin. correspondre v. intr.
pertocar2 v. intr. [avljur]   [es]⇒haber lugar loc. sin. ser procedent v. intr.
pertocar3 v. intr. [avljur]   [es]⇒ser preciso loc. sin. caldre v. intr.
pertorbació de l’ordre f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ alteración del orden f. sin. compl. alteració de l’ordre f.
pertorbació mental f. [v2000-dp]   [es]⇒ perturbación mental f.
[es]⇒ enajenación mental f.
sin. compl. alienació mental f.
pertorbació mental completa f. [v2000-dp]   [es]⇒ perturbación mental completa f.
[es]⇒ enajenación mental completa f.
sin. compl. alienació mental completa f.
pertorbació mental incompleta f. [v2000-dp]   [es]⇒ perturbación mental incompleta f.
[es]⇒ enajenación mental incompleta f.
sin. compl. alienació mental incompleta f.
petició f. [v2000-dprp]   [es]⇒ petición f.  
petició d’advocat d’ofici f. [v2000-dprp]   [es]⇒ petición de abogado de oficio f.  
petició d’ajut f. [v2000-dprp]   [es]⇒ petición de auxilio f.  
petició d’extradició f. [v2000-dprp]   [es]⇒ petición de extradición f.  
petició de procurador d’ofici f. [v2000-dprp]   [es]⇒ petición de procurador de oficio f.  
pètita f. [v2000-dprp]   [es]⇒ petitum m., suplico m. sin. compl. petitum m.
petitum m. [v2000-dprp] veg. pètita f. Nota. Terme en desús. El plural en llatí és petita.  
pillatge m. [v2000-dp]   [es]⇒ pillaje m.  
pirateria f. [v2000-dp]   [es]⇒ piratería f.  
plagi m. [v2000-dp]   [es]⇒ plagio m.  
plagiar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ plagiar v. tr.  
planta judicial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ planta judicial f.  
plantada f. [v2000-dpe]   [es]⇒ plante m.  
plec de càrrecs m. [v2000-dpe]   [es]⇒ pliego de cargos m.  
plec de descàrrecs m. [v2000-dpe]   [es]⇒ pliego de descargos m.  
pledejar v. tr. i intr. [v2000-dprp]   sin. litigar v. tr.
plenari m. [v2000-dprp] veg. judici oral m.    
plet m. [v2000-dprp]   sin. litigi m.
pluralitat d’accions f. [v2000-dp]   [es]⇒ pluralidad de acciones f.  
pluralitat de delictes f. [v2000-dp]   [es]⇒ pluralidad de delitos f.  
pluspetició f. [v2000-dprp]   [es]⇒ pluspetición f.  
població interna f. [v2000-dpe]   [es]⇒ población interna f.
[es]⇒ población reclusa f.
sin. compl. població reclusa f.
població reclusa f. [v2000-dpe] veg. població interna f.    
poder m. [v2000-dprp]   [es]⇒ poder m.
[es]⇒ apoderamiento notarial m.
sin. compl. apoderament notarial m.
poder de postulació m. [v2000-dprp]   [es]⇒ poder de postulación m.  
poder especial m. [v2000-dprp]   [es]⇒ poder especial m.  
poder judicial m. [v2000-dprp]   [es]⇒ poder judicial m.  
poder punitiu de l’estat m. [v2000-dp]   [es]⇒ poder punitivo del estado m.
[es]⇒ ius puniendi del estado m.
sin. compl. ius puniendi de l’estat m.
poderdant m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ poderdante m. i f.  
policia científica f. [v2000-dprp]   [es]⇒ policía científica f.  
policia judicial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ policía judicial f.  
policia militar f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ policía militar f.  
policíac -ca adj. [v2000-dprp] veg. policial adj.    
policial adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ policial adj.
[es]⇒ policiaco -ca adj.
[es]⇒ policíaco -ca adj.
sin. compl. policíac -ca adj.
Nota. Tant l’adjectiu policial com policíac fan referència a tot el que és relatiu o pertanyent a la policia, si bé policíac se sol usar més en els àmbits literari i cinematogràfic.
política criminal f. [v2000-dp]   [es]⇒ política criminal f.  
política penitenciària f. [v2000-dpe]   [es]⇒ política penitenciaria f.  
ponderació f. [v2000-dp]   [es]⇒ ponderación f.  
por insuperable f. [v2000-dp]   [es]⇒ miedo insuperable m.  
pornografia f. [v2000-dp]   [es]⇒ pornografía f.  
portadefensa f. [v2000-dpe]   [es]⇒ funda de defensa f.  
posada en perill f. [v2000-dp]   [es]⇒ puesta en peligro f.  
posar a disposició judicial loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ poner a disposición judicial loc. v.  
posar en llibertat loc. v. [v2000-dpe]   [es]⇒ poner en libertad loc. v.  
posició de garant f. [v2000-dp]   [es]⇒ posición de garante f.  
possibilitat d’acció f. [v2000-dp]   [es]⇒ posibilidad de acción f.  
postdelictivitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ postdelictualidad f.  
postulació processal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ postulación procesal f.  
potestat jurisdiccional f. [v2000-dprp]   [es]⇒ potestad jurisdiccional f.  
pràctica f. [v2000-dprp]   [es]⇒ práctica f.  
pràctica de diligència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ práctica de diligencia f.  
pràctica de prova f. [v2000-dprp]   [es]⇒ práctica de prueba f.  
practicar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ practicar v. tr.  
precintament m. [v2000-dprp]   [es]⇒ precinto m.  
precintar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ precintar v. tr.  
preclusió f. [v2000-dprp | ]   [es]⇒ preclusión f.  
preclusiu -iva adj. [djc-iec-drae]   [es]⇒ preclusivo -va adj.  
predelinqüència f. [v2000-dp]   [es]⇒ predelincuencia f.  
prefectura de serveis f. [v2000-dpe]   [es]⇒ jefatura de servicios f.  
prejudicial adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ prejudicial adj.  
prejudicialitat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prejudicialidad f.  
prejutjar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ prejuzgar v. tr.  
prellibertat f. [v2000-dpe]   [es]⇒ prelibertad f.  
premeditació f. [v2000-dp]   [es]⇒ premeditación f.  
prendre declaració loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ tomar declaración loc. v.
[es]⇒ recibir declaración loc. v.
 
prendre jurament loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ tomar juramento loc. v.
[es]⇒ recibir juramento loc. v.
 
prendre les empremtes loc. v. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ tomar las huellas loc. v.  
pres -sa m. i f. [v2000-dpe] veg. intern -na m. i f.    
presa d’ostatges f. [v2000-dp]   [es]⇒ toma de rehenes f.  
prescripció f. [v2000-dp]   [es]⇒ prescripción f.  
prescripció de la mesura de seguretat f. [v2000-dp]   [es]⇒ prescripción de la medida de seguridad f.  
prescripció de la pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ prescripción de la pena f.  
prescripció del delicte f. [v2000-dp]   [es]⇒ prescripción del delito f.  
presència f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ presencia f.  
president -ta de tribunal m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ presidente -ta de tribunal m. i f.  
presidi m. [v2000-dpe] veg. centre penitenciari m.    
presidiari -iària m. i f. [v2000-dpe] veg. intern -na m. i f.    
presó1 f. [v2000-dp]   [es]⇒ prisión f.  
presó2 f. [v2000-dpe] veg. centre penitenciari m.    
presó atenuada f. [v2000-dpe]   [es]⇒ prisión atenuada f.  
presó incomunicada f. [v2000-dpe]   [es]⇒ prisión incomunicada f.  
presó major f. [v2000-dp]   [es]⇒ prisión mayor f.  
presó menor f. [v2000-dp]   [es]⇒ prisión menor f.  
presó perpètua f. [v2000-dp]   [es]⇒ prisión perpetua f.
[es]⇒ cadena perpetua f.
sin. compl. cadena perpètua f.
presó preventiva f. [v2000-dprp-dpe] veg. presó provisional f.    
presó provisional f. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ prisión provisional f.
[es]⇒ prisión preventiva f.
sin. compl. presó preventiva f.
presoner -ra de guerra m. i f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ prisionero -ra de guerra m. i f.  
presonització f. [v2000-dpe]   [es]⇒ prisionización f.  
presonitzar v. tr. i pron. [v2000-dpe]   [es]⇒ prisionizar v. tr. i pron.  
prestar caució loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ prestar caución loc. v.  
prestar declaració loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ prestar declaración loc. v.  
prestar fiança loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ prestar fianza loc. v.  
presumpció d’innocència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ presunción de inocencia f.  
presumpte -ta adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ presunto -ta adj.
[es]⇒ presuntivo -va adj.
[es]⇒ supuesto -ta adj.
sin. compl. presumptiu -iva adj.
presumptiu -iva adj. [v2000-dprp] veg. presumpte -ta adj.    
pretensió f. [v2000-dprp]   [es]⇒ pretensión f.  
preterintencionalitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ preterintencionalidad f.  
preu m. [v2000-dp]   [es]⇒ precio m.  
prevalença f. [v2000-dp]   [es]⇒ prevalencia f.
[es]⇒ prevalimiento m.
 
prevalença del dret f. [v2000-dp]   [es]⇒ prevalencia del derecho f.  
prevaricació f. [v2000-dp]   [es]⇒ prevaricación f.  
prevaricador -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ prevaricador -ra m. i f.  
prevaricar v. intr. [v2000-dp]   [es]⇒ prevaricar v. intr.  
prevenció1 f. [v2000-dp]   [es]⇒ prevención f.  
prevenció2 f. [v2000-dprp]   [es]⇒ apercibimiento m. Nota. Vegeu la nota d’advertència.
prevenció especial f. [v2000-dp]   [es]⇒ prevención especial f.  
prevenció general f. [v2000-dp]   [es]⇒ prevención general f.  
preventiu -iva adj. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ preventivo -va adj.  
previsibilitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ previsibilidad f.  
primari, primària adj. [v2000-dpe]   [es]⇒ primario -ria adj.  
primarietat f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ primariedad f.  
primer grau de tractament m. [v2000-dpe]   [es]⇒ primer grado de tratamiento m.  
primera instància f. [v2000-dprp]   [es]⇒ primera instancia f.  
principi acusatori m. [v2000-dprp]   [es]⇒ principio acusatorio m.  
principi cel·lular m. [v2000-dpe]   [es]⇒ principio celular m.  
principi inquisitiu m. [v2000-dprp]   [es]⇒ principio inquisitivo m.  
principi personal m. [v2000-dp]   [es]⇒ principio personal m.  
principi real m. [v2000-dp]   [es]⇒ principio real m.
[es]⇒ protección del estado f.
sin. compl. protecció de l’estat f.
principi universal m. [v2000-dp]   [es]⇒ principio universal m.  
pro actione m. [v2000-dprp]   [es]⇒ pro actione m. Nota. Fórmula llatina que significa, literalment, ‘a favor de l’acció’.
probabilitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ probabilidad f.  
probation f. [v2000-dp]   [es]⇒ probation f.  
probatori -tòria adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ probatorio -ria adj.  
probatòria f. [v2000-dprp]   [es]⇒ probatoria f.
[es]⇒ período de prueba m.
[es]⇒ periodo de prueba m.
[es]⇒ término probatorio m.
sin. compl. període de prova m.
sin. compl. període probatori m.
procedent adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ procedente adj.  
procedibilitat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ procedibilidad f.  
procediment abreujat m. [v2000-dprp]   [es]⇒ procedimiento abreviado m.  
procediment d’extradició m. [v2000-dprp]   [es]⇒ procedimiento de extradición m.  
procediment d’ofici m. [v2000-dprp]   [es]⇒ procedimiento de oficio m.  
procediment del jurat m. [v2000-dprp]   [es]⇒ procedimiento del jurado m.  
procediment disciplinari m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ procedimiento disciplinario m.  
procediment especial m. [v2000-dprp]   [es]⇒ procedimiento especial m.  
procediment judicial m. [v2000-dprp]   [es]⇒ procedimiento judicial m.  
procediment judicial militar m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ procedimiento judicial militar m.  
procediment ordinari m. [v2000-dprp]   [es]⇒ procedimiento ordinario m.  
procediment penal m. [v2000-dprp]   [es]⇒ procedimiento penal m.  
procediment penal militar m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ procedimiento penal militar m.  
procedir v. intr. [v2000-dprp]   [es]⇒ proceder v. intr. Nota. Procedir significa actuar en un judici, en un procés, però no equival al terme castellà proceder quan significa ‘ser procedent’.
procés a porta tancada m. [v2000-dprp]   sin. judici a porta closa m.
procés penal m. [v2000-dprp]   sin. causa penal f.
procés penal militar m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ proceso penal militar m.  
procés públic m. [v2000-dprp]   [es]⇒ proceso público m.  
processament m. [v2000-dprp]   [es]⇒ procesamiento m.  
processament irregular m. [v2000-dp]   [es]⇒ procesamiento irregular m.  
processar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ procesar v. tr.  
processat -ada m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ procesado -da m. i f.  
procurador -ra m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ procurador -ra m. i f. sin. compl. causídic -ca m. i f.
procurador -ra d’ofici m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ procurador -ra de oficio m. i f.  
profanació de cadàvers f. [v2000-dp]   [es]⇒ profanación de cadáveres f.  
profanació religiosa f. [v2000-dp]   [es]⇒ profanación religiosa f.  
pròfug -ga m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ prófugo -ga m. i f.  
programa d’intervenció m. [v2000-dpe]   [es]⇒ programa de intervención m.  
programa de tractament m. [v2000-dpe]   [es]⇒ programa de tratamiento m.  
progressar de fase loc. v. [v2000-dpe]   [es]⇒ progresar de fase loc. v.  
progressar de grau loc. v. [v2000-dpe]   [es]⇒ progresar de grado loc. v.  
progressió f. [v2000-dpe]   [es]⇒ progresión f.  
prohibició f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prohibición f.  
prohibició d’analogia f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prohibición de analogía f.  
prohibició de retroactivitat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prohibición de retroactividad f.  
prolongació d’atribucions f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ prolongación de atribuciones f.  
promesa f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ promesa f.  
promesa d’afavoriment f. [v2000-dp]   [es]⇒ promesa de favorecimiento f.  
promoció f. [v2000-dp]   [es]⇒ promoción f.  
promotor -ra m. i f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ promotor -ra m. i f.
[es]⇒ promovedor -ra m. i f.
[es]⇒ promovente m. i f.
sin. compl. promovedor -ra m. i f.
promoure v. tr. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ promover v. tr.  
promovedor -ra m. i f. [v2000-dp-dprp] veg. promotor -ra m. i f.    
pronòstic de perillositat criminal m. [v2000-dp]   [es]⇒ pronóstico de peligrosidad criminal m.  
pronòstic inicial m. [v2000-dpe]   [es]⇒ pronóstico inicial m.  
pronunciament de la sentència m. [v2000-dprp]   [es]⇒ pronunciamiento de la sentencia m.  
pronunciar en loc. v. [v2000-dprp]   sin. dictar en loc. v.
pronunciar sentència loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ pronunciar sentencia loc. v.  
pronunciar-se v. pron. [v2000-dprp]   [es]⇒ pronunciarse v. pron., dictaminar v. intr., resolver v. tr. i intr., fallar v. intr. sin. compl. dictaminar v. intr.
sin. compl. resoldre v. intr.
Nota. Habitualment tots aquests verbs són complementats per un sintagma encapçalat per la preposició sobre; per exemple, ‘el tribunal ha resolt sobre la qüestió de competència’.
propi m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ demandadero -ra m. i f.  
proporcionalitat f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ proporcionalidad f.  
proposador -ra m. i f. [v2000-dp] veg. proposant m. i f.    
proposant m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ proponente m. i f. sin. compl. proposador -ra m. i f.
proposar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ proponer v. tr.  
proposició f. [v2000-dp]   [es]⇒ proposición f.  
proposició de prova f. [v2000-dprp]   [es]⇒ proposición de prueba f.  
proposta d’interlocutòria f. [v2000-dprp]   [es]⇒ propuesta de auto f.  
proposta de provisió f. [v2000-dprp]   [es]⇒ propuesta de providencia f.  
proposta de resolució f. [v2000-dprp]   [es]⇒ propuesta de resolución f.  
prostitució f. [v2000-dp]   [es]⇒ prostitución f.  
protecció a la infància f. [v2000-dprp] veg. protecció de menors f.    
protecció de béns jurídics f. [v2000-dp]   [es]⇒ protección de bienes jurídicos f.  
protecció de l’estat f. [v2000-dp] veg. principi real m.    
protecció de menors f. [v2000-dprp]   [es]⇒ protección de menores f.
[es]⇒ protección a la infancia f.
 
protecció dels interessos dels exèrcits f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ protección de los intereses de los ejércitos f.  
protesta f. [v2000-dprp]   [es]⇒ protesta f.  
protocol m. [v2000-dpe]   [es]⇒ protocolo m.  
prova f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prueba f.
[es]⇒ elemento de prueba m.
[es]⇒ elemento probatorio m.
 
prova accessòria f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prueba accesoria f.  
prova anticipada f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prueba anticipada f.  
prova conjectural f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prueba conjetural f.  
prova d’alcoholèmia f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ prueba de alcoholemia f.  
prova de càrrec f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prueba de cargo f.  
prova de descàrrec f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prueba de descargo f.  
prova de reconeixement judicial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prueba de reconocimiento judicial f.  
prova directa f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prueba directa f.  
prova documental f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prueba documental f.  
prova immaterial f. [v2000-dprp] veg. prova testifical f.    
prova indiciària f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prueba indiciaria f.  
prova indirecta f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prueba indirecta f.  
prova literal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prueba literal f.  
prova material f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prueba material f.  
prova pericial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prueba pericial f.  
prova preconstituïda f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prueba preconstituida f.  
prova principal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prueba principal f.  
prova psicomètrica f. [v2000-dpe]   [es]⇒ prueba psicométrica f.  
prova semiplena f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prueba semiplena f.  
prova subjectiva f. [v2000-dprp] veg. prova testifical f.    
prova suficient f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prueba bastante f.  
prova testifical f. [v2000-dprp]   [es]⇒ prueba testifical f.
[es]⇒ prueba inmaterial f.
[es]⇒ prueba subjetiva f.
[es]⇒ prueba testimonial f.
sin. compl. prova immaterial f.
sin. compl. prova subjectiva f.
sin. compl. prova testimonial f.
prova testimonial f. [v2000-dprp] veg. prova testifical f.    
provat -ada adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ probado -da adj.  
proveir v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ proveer v. tr.  
providència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ providencia f.
[es]⇒ proveído m.
[diec2] sin. compl. provisió f.
Nota. «La traducció d’aquest mot, fins el moment present, havia estat sempre provisió, que era una paraula semànticament discutible i parcialment confusa per a designar la resolució judicial [espanyola] providencia. En la present edició [del diec] s’introdueix el mot providència com a traducció principal d’aquesta resolució judicial, tot i que es continuarà admetent també el sinònim provisió» (vegeu Nieva Fenoll, Jordi, «Importants modificacions en el llenguatge Judicial, arran de la nova edició del diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans»). Segons el diec2: Providència 3 f. [DR] [AD] Resolució dictada per un jutge o per un tribunal per a la tramitació d’un afer. Exemple de Jordi Nieva: El Juez ha dictado providencia admitiendo el recurso = El Jutge ha dictat providència que admet el recurs.
providència injusta f. [v2000-dprp]   [es]⇒ providencia injusta f. [diec2] sin. compl. provisió injusta f.
provisió f. [v2000-dprp] veg. providència f.    
provocació f. [v2000-dp]   [es]⇒ provocación f.  
provisor -ra adj. i m. i f. [fitxa ]   [es]⇒ proveyente adj. i m. i f.  
provocació f. [v2000-dp]   [es]⇒ provocación f.  
provocació sexual f. [v2000-dp]   [es]⇒ provocación sexual f.  
provocador -ra m. i f. [v2000-dp] veg. provocant m. i f.    
provocant m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ provocador -ra m. i f. sin. compl. provocador -ra m. i f.
provocar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ provocar v. tr.  
proxeneta m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ proxeneta m. i f.  
proxenetisme m. [v2000-dp]   [es]⇒ proxenetismo m.  
psicòleg, psicòloga m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ psicólogo -ga m. i f.  
psicoteràpia f. [v2000-dpe]   [es]⇒ psicoterapia f.  
psiquiatre -ra m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ psiquiatra m. i f.  
publicació de sentència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ publicación de sentencia f.  
publicar una sentència loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ publicar una sentencia loc. v.  
publicitat f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ publicidad f.  
punibilitat f. [v2000-dp] veg. penalitat f.    
punible adj. [v2000-dp]   [es]⇒ punible adj.  
punició f. [v2000-dp]   [es]⇒ punición f.  
punir v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ punir v. tr.  
punitiu -iva adj. [v2000-dp]   [es]⇒ punitivo -va adj.  
purga f. [v2000-dp]   [es]⇒ purga f.  
purgar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ purgar v. tr.  
quadrilla f. [v2000-dp]   [es]⇒ cuadrilla f.  
qualificació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ calificación f.  
qualificació del delicte f. [v2000-dprp]   [es]⇒ calificación del delito f.  
qualificació dels fets f. [v2000-dprp]   [es]⇒ calificación de los hechos f.  
qualificar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ calificar v. tr.  
quasidelicte m. [v2000-dp]   [es]⇒ cuasidelito m.  
qüestió de competència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ cuestión de competencia f.  
qüestió de pronunciament previ f. [v2000-dprp] veg. qüestió prèvia f.    
qüestió incidental f. [v2000-dprp]   [es]⇒ cuestión incidental f.  
qüestió prejudicial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ cuestión prejudicial f.  
qüestió prèvia f. [v2000-dprp]   [es]⇒ cuestión previa f.
[es]⇒ cuestión de previo, pronunciamiento f.
sin. compl. qüestió de pronunciament previ f.
queixa f. [v2000-dprp]   [es]⇒ queja f.  
querella f. [v2000-dprp]   [es]⇒ querella f.  
querellant m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ querellante m. i f.  
querellant particular m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ querellante particular m. i f.  
querellar-se v. pron. [v2000-dprp]   [es]⇒ querellarse v. pron.  
querellat -ada m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ querellado -da m. i f.  
quota de recusables f. [v2000-dprp]   [es]⇒ cupo de recusables m.  
racionament m. [v2000-dpe]   [es]⇒ racionado m.  
racisme m. [v2000-dp]   [es]⇒ racismo m.  
raonament jurídic m. [v2000-dprp] veg. fonament de dret m.    
raptar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ raptar v. tr.  
rapte m. [v2000-dp]   [es]⇒ rapto m.  
raptor -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ raptor -ra m. i f.  
rastell m. [v2000-dpe]   [es]⇒ cancela f.
[es]⇒ rastrillo m.
 
ratificació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ ratificación f.  
ratificar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ ratificar v. tr.  
ratihabició f. [gdlc ]   [es]⇒ ratihabición f.  
rcl f. [termcat] veg. resolució de conflictes en línia [es]⇒ odr Nota. Per ara (2012), en castellà es fa servir la sigla anglesa odr ‘online dispute resolution’.
rce f. [termcat] veg. resolució de conflictes extrajudicial [es]⇒ adr Nota. Per ara (2012), en castellà es fa servir la sigla anglesa adr ‘alternative dispute resolution’.
realització arbitrària del propi dret f. [v2000-dp]   [es]⇒ realización arbitraria del propio derecho f.  
rebel m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ rebelde m. i f.  
rebel·lar-se v. pron. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ rebelarse v. pron.  
rebel·lia f. [v2000-dprp]   [es]⇒ rebeldía f.  
rebel·lió f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ rebelión f.  
rebel·lió en temps de guerra f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ rebelión en tiempo de guerra f.  
rebre a prova loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ recibir a prueba loc. v.  
rebuig de testimonis m. [v2000-dprp]   [es]⇒ tacha de testigos f. Nota. Vegeu la nota de rebutjar.
rebutjar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ tachar v. tr. Nota. El terme rebutjar ha de tenir com a subjecte una de les parts litigants, mentre que el subjecte d’invalidar o d’excloure ha de ser un jutge o un tribunal. El verb castellà tachar, en canvi, no fa aquesta distinció de subjectes.
recaure en loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ recaer en loc. v.  
recaure sentència loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ recaer sentencia loc. v.  
recepció f. [v2000-dprp]   [es]⇒ recepción f.  
recepció a prova f. [v2000-dprp]   [es]⇒ recibimiento a prueba m.  
recepcionar v. tr. [termcat (2008) ]   [es]⇒ recibir, recepcionar v. tr. Nota. En castellà (2012), el verb recepcionar és considerat neologisme superflu per la rae, però ha estat incorporat en el diccionari clave.
receptació f. [v2000-dp]   [es]⇒ receptación f.  
receptador -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ receptador -ra m. i f.  
receptar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ receptar v. tr.  
recidiva f. [v2000-dp] veg. reincidència f.    
recidivar v. intr. [v2000-dp] veg. reincidir v. intr.    
recidivista m. i f. [v2000-dp] veg. reincident m. i f.    
reciprocitat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ reciprocidad f.  
reclamació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ reclamación f.  
reclamant m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ reclamante m. i f.  
reclamar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ reclamar v. tr.  
reclamat -ada m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ reclamado -da m. i f.  
reclassificació f. [v2000-dpe]   [es]⇒ reclasificación f.  
recloure v. tr. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ recluir v. tr.  
reclús -lusa m. i f. [v2000-dpe] veg. intern -na m. i f.    
reclusió f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ reclusión f.  
reclusió major f. [v2000-dp]   [es]⇒ reclusión mayor f.  
reclusió menor f. [v2000-dp]   [es]⇒ reclusión menor f.  
recollir v. tr. [fitxa ]   [es]⇒ recoger v. tr.  
recompensa f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ recompensa f.  
recompte m. [v2000-dpe]   [es]⇒ recuento m.  
reconeixement m. [v2000-dprp]   [es]⇒ reconocimiento m.  
reconeixement corporal m. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ reconocimiento corporal m.  
reconeixement d’identitat m. [v2000-dprp]   [es]⇒ reconocimiento de identidad m.  
reconeixement en roda m. [v2000-dprp]   [es]⇒ reconocimiento en rueda m.
[es]⇒ rueda de reconocimento f.
sin. compl. roda de reconeixement f.
reconeixement mèdic m. [v2000-dprp]   [es]⇒ reconocimiento médico m.  
reconeixement pericial m. [v2000-dprp]   [es]⇒ reconocimiento pericial m.  
reconstrucció dels fets f. [v2000-dprp]   [es]⇒ reconstrucción de los hechos f.  
recórrer v. intr. i tr. [v2000-dprp; fitxa ]   [es]⇒ recurrir v. tr. i intr.  
recórrer en anul·lació loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ recurrir en anulación loc. v.  
recórrer en queixa loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ recurrir en queja loc. v.  
recórrer en loc. v. [v2000-dprp]   sin. acudir en loc. v.
sin. impugnar en loc. v.
recurrent m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ recurrente m. i f.  
recurrible adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ recurrible adj.  
recurs m. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ recurso m.  
recurs a ambdós efectes m. [v2000-dprp]   [es]⇒ recurso en ambos efectos m.  
recurs a un sol efecte m. [v2000-dprp]   [es]⇒ recurso en un solo efecto m.  
recurs d’aclariment m. [v2000-dprp]   [es]⇒ recurso de aclaración m.  
recurs d’anul·lació m. [v2000-dprp]   [es]⇒ recurso de anulación m.  
recurs d’apel· lació m. [v2000-dprp]   [es]⇒ recurso de apelación m.  
recurs de cassació m. [v2000-dprp]   [es]⇒ recurso de casación m.  
recurs de queixa m. [v2000-dprp]   [es]⇒ recurso de queja m.  
recurs de redreç m. [v2000-dprp] veg. recurs de reforma m.    
recurs de reforma m. [v2000-dprp]   [es]⇒ recurso de reforma m. sin. compl. recurs de redreç m.
recurs de revisió m. [v2000-dprp]   [es]⇒ recurso de revisión m.  
recurs de súplica m. [v2000-dprp]   [es]⇒ recurso de súplica m.  
recurs devolutiu m. [v2000-dprp]   [es]⇒ recurso devolutivo m.  
recurs extern m. [v2000-dpe]   [es]⇒ recurso exterior m.  
recurs extraordinari m. [v2000-dprp]   [es]⇒ recurso extraordinario m.  
recurs extrapenitenciari m. [v2000-dpe]   [es]⇒ recurso extrapenitenciario m.  
recurs no devolutiu m. [v2000-dprp]   [es]⇒ recurso no devolutivo m.  
recurs ordinari m. [v2000-dprp]   [es]⇒ recurso ordinario m.  
recusable adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ recusable adj.  
recusació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ recusación f. Nota. Vegeu la nota de recusar.
recusant m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ recusante m. i f.  
recusar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ recusar v. tr. Nota. El terme recusar només s’ha d’aplicar al rebuig formal d’una persona que intervé amb caràcter públic en un procés.
recusat -ada m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ recusado -da m. i f.  
redacció de la sentència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ redacción de la sentencia f.  
redempció de condemna f. [v2000-dpe]   [es]⇒ redención de condena f.  
redempció de penes pel treball f. [v2000-dpe]   [es]⇒ redención de penas por el trabajo f.  
redempció extraordinària f. [v2000-dpe]   [es]⇒ redención extraordinaria f.  
redempció ordinària f. [v2000-dpe]   [es]⇒ redención ordinaria f.  
reduir v. tr. [v2000-dpe]   [es]⇒ reducir v. tr.  
reeducació f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ reeducación f.  
reextradició f. [v2000-dp]   [es]⇒ reextradición f.  
refondre condemnes loc. v. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ refundir condenas loc. v.  
refosa de condemnes f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ refundición de condenas f.  
règim m. [v2000-dpe]   [es]⇒ régimen m.  
règim d’autogovern m. [v2000-dpe]   [es]⇒ régimen de autogobierno m.
[es]⇒ autogobierno m.
sin. compl. autogovern m.
règim de baixa custòdia m. [v2000-dpe]   [es]⇒ régimen de baja custodia m.  
règim de semillibertat m. [v2000-dpe]   [es]⇒ régimen en semilibertad m.  
règim de visites m. [v2000-dpe]   [es]⇒ régimen de visitas m.  
règim disciplinari m. [v2000-dpe]   [es]⇒ régimen disciplinario m.  
règim interior m. [v2000-dpe]   [es]⇒ régimen interior m.  
règim obert m. [v2000-dpe]   [es]⇒ régimen abierto m.  
règim obert restringit m. [v2000-dpe]   [es]⇒ régimen abierto restringido m.  
règim ordinari m. [v2000-dpe]   [es]⇒ régimen ordinario m.  
règim penitenciari m. [v2000-dpe]   [es]⇒ régimen penitenciario m.  
règim tancat m. [v2000-dpe]   [es]⇒ régimen cerrado m.  
regimental adj. [v2000-dpe]   sin. de règim loc. adj.
registre central de penats i rebels m. [v2000-dprp]   [es]⇒ registro central de penados y rebeldes m.  
registre de sentències m. [v2000-dprp]   [es]⇒ registro de sentencias m.  
regressar de fase loc. v. [v2000-dpe]   [es]⇒ regresar de fase loc. v.  
regressar de grau loc. v. [v2000-dpe]   [es]⇒ regresar de grado loc. v.  
regressió f. [v2000-dpe]   [es]⇒ regresión f.  
regulació de costes f. [v2000-dprp]   [es]⇒ regulación de costas f.  
rehabilitació f. [v2000-dp-dpe-dpmi]   [es]⇒ rehabilitación f.  
reincidència f. [v2000-dp]   [es]⇒ reincidencia f. sin. compl. recidiva f.
reincident m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ reincidente m. i f. sin. compl. recidivista m. i f.
reincidir v. intr. [v2000-dp]   [es]⇒ reincidir v. intr. sin. compl. recidivar v. intr.
reingrés m. [v2000-dpe]   [es]⇒ reingreso m.  
reinserció social f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ reinserción social f.  
reintegració f. [v2000-dpe]   [es]⇒ reintegración f.  
reiteració f. [v2000-dp]   [es]⇒ reiteración f.  
reixa f. [v2000-dpe]   [es]⇒ reja f.  
relació laboral especial penitenciària f. [v2000-dpe]   [es]⇒ relación laboral especial penitenciaria f.  
relleu m. [v2000-dpe]   [es]⇒ relevo m.  
rematada f. [? vgja-01.02.2010]   [es]⇒remate m.  
remissió de condemna f. [v2000-dpe]   [es]⇒ remisión de condena f.  
remoció d’embargament f. [v2000-dprp]   [es]⇒ remoción de embargo f.  
renda d’inserció f. [v2000-dpe]   [es]⇒ renta de inserción f.  
renunciar a l’acció civil loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ renunciar a la acción civil loc. v.  
renunciar a l’acció penal loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ renunciar a la acción penal loc. v.  
reobertura de les actuacions f. [v2000-dprp]   [es]⇒ reapertura de las actuaciones f.  
reobertura del judici oral f. [v2000-dprp]   [es]⇒ reapertura del juicio oral f.  
reparació f. [v2000-dp]   [es]⇒ reparación f.  
repartiment m. [v2000-dprp]   [es]⇒ reparto m.  
reprensió f. [v2000-dp]   [es]⇒ reprensión f.  
reprensió privada f. [v2000-dp]   [es]⇒ reprensión privada f.  
reprensió pública f. [v2000-dp]   [es]⇒ reprensión pública f.  
representació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ representación f.  
representant legal m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ representante legal m. i f.  
representar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ representar v. tr.  
reprotxabilitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ reprochabilidad f.  
repudi m. [jur. adm.]   [es]⇒ repudio m.  
repudiació f. [jur. adm.]   [es]⇒ repudiación m.  
repudiació de l’herència f. [gdlc ]   [es]⇒ repudiación de la herencia m.  
reputar falta loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ reputar falta loc. v.  
requeridor -ra m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ requirente m. i f.  
requeriment m. [v2000-dprp]   [es]⇒ requerimiento m.  
requerir v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ requerir v. tr. Nota. L’objecte pot ser allò requerit o la persona requerida . Per exemple, requerir a algú (que faci alguna cosa) o requerir (algú) perquè faci alguna cosa.
requerit -ida m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ requerido -da m. i f.  
requisa f. [v2000-dprp] veg. requisició f.    
requisar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ requisar v. tr.  
requisició f. [v2000-dprp]   [es]⇒ requisa f. sin. compl. requisa f.
requisitori m. [v2000-dprp] veg. requisitòria2 f.    
requisitòria1 f. [v2000-dprp]   [es]⇒ requisitoria f. Nota. Decisió judicial per citar una persona que es troba en parador desconegut.
requisitòria2 f. [v2000-dprp]   [es]⇒ requisitoria f.
[es]⇒ requisitorio m.
sin. compl. requisitori m.
Nota. Comunicació d’un jutge a un altre.
rescabalament m. [v2000-dp]   [es]⇒ resarcimiento m.  
rescat m. [v2000-dp]   [es]⇒ rescate m.  
resistència f. [v2000-dp]   [es]⇒ resistencia f.  
resistència activa f. [v2000-dp]   [es]⇒ resistencia activa f.  
resistència passiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ resistencia pasiva f.  
resoldre1 v. tr. [v2000-dprp] veg. disposar v. tr.    
resoldre2 v. intr. [v2000-dprp] veg. pronunciar-se v. pron.    
resoldre en loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ resolver en loc. v. Nota. La locució resoldre en va seguida sempre del tipus de recurs. Per exemple resoldre en apel·lació, que significa ‘resoldre, l’òrgan competent, una resolució judicial a conseqüència d’un recurs d’apel·lació’.
resolució definitiva f. [v2000-dprp]   [es]⇒ resolución definitiva f.  
resolució de conflictes f. [termcat]   [es]⇒ resolución de conflictos f.,
[es]⇒ resolución de disputas f.,
[es]⇒ solución de conflictos f.
 
resolució de conflictes en línia f. [termcat]   [es]⇒ resolución de conflictos en línea f.,
[es]⇒ resolución de disputas en línea f.,
[es]⇒ solución de conflictos en línea f.
 
resolució de conflictes extrajudicial f. [termcat]   [es]⇒ resolución alternativa de conflictos f.,
[es]⇒ resolución alternativa de disputas f.,
[es]⇒ resolución de conflictos extrajudicial f.,
[es]⇒ resolución extrajudicial de conflictos f.,
[es]⇒ resolución extrajudicial de disputas f.
 
resolució ferma f. [v2000-dprp]   [es]⇒ resolución firme f.  
resolució judicial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ resolución judicial f.  
resolució motivada f. [v2000-dprp]   [es]⇒ resolución motivada f.  
resolutori -tòria adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ resolutorio -ria adj.  
responsabilitat f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ responsabilidad f.  
responsabilitat civil f. [v2000-dp]   [es]⇒ responsabilidad civil f.  
responsabilitat civil directa f. [v2000-dp]   [es]⇒ responsabilidad civil directa f.  
responsabilitat civil solidària f. [v2000-dp]   [es]⇒ responsabilidad civil solidaria f.  
responsabilitat civil subsidiària f. [v2000-dp]   [es]⇒ responsabilidad civil subsidiaria f.  
responsabilitat criminal f. [v2000-dp]   [es]⇒ responsabilidad criminal f.  
responsabilitat disciplinària judicial f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ responsabilidad disciplinaria judicial f.  
responsabilitat objectiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ responsabilidad objetiva f.
[es]⇒ responsabilidad por el resultado f.
sin. compl. responsabilitat pel resultat f.
responsabilitat pel fet f. [v2000-dp]   [es]⇒ responsabilidad por el hecho f.  
responsabilitat pel resultat f. [v2000-dp] veg. responsabilitat objectiva f.    
responsabilitat penal f. [v2000-dp]   [es]⇒ responsabilidad penal f.  
responsabilitat penal juvenil f. [v2000-dp]   [es]⇒ responsabilidad penal juvenil f.  
responsabilitat personal subsidiària f. [v2000-dp]   [es]⇒ responsabilidad personal subsidiaria f.
[es]⇒ arresto sustitutorio m.
sin. compl. arrest substitutori m.
responsabilitat subjectiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ responsabilidad subjetiva f.  
ressocialització f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ resocialización f.  
restitució f. [v2000-dp]   [es]⇒ restitución f.  
resultat m. [v2000-dp]   [es]⇒ resultado m.  
retenció il·legal f. [v2000-dp] veg. detenció il·legal f.    
retractació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ retractación f.  
retractar v. tr. i pron. [v2000-dprp]   [es]⇒ retractar v. tr. i pron.  
retribució f. [v2000-dp]   [es]⇒ retribución f.  
retroactivitat de la llei penal més favorable f. [v2000-dprp]   [es]⇒ retroactividad de la ley penal más favorable f.  
reu1, rea m. i f. [v2000-dp] veg. culpable m. i f.    
reu2, rea m. i f. [v2000-dprp] veg. acusat -ada m. i f.    
reu3, rea m. i f. [v2000-dprp] veg. condemnat -ada m. i f.    
reunió il·lícita f. [v2000-dp]   [es]⇒ reunión ilícita f.  
revelació de secrets f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ revelación de secretos f.  
revisió f. [v2000-dprp]   [es]⇒ revisión f.  
revisió de classificació f. [v2000-dpe]   [es]⇒ revisión de clasificación f.  
revisió de fase f. [v2000-dpe]   [es]⇒ revisión de fase f.  
revisió de grau f. [v2000-dpe]   [es]⇒ revisión de grado f.  
revista f. [v2000-dpe]   [es]⇒ revista f.  
revista d’endreça f. [v2000-dpe]   [es]⇒ revista de aseo f.  
revista d’estris f. [v2000-dpe]   [es]⇒ revista de utensilios f.  
revista d’instal·lacions f. [v2000-dpe]   [es]⇒ revista de instalaciones f.  
revista de cel·la f. [v2000-dpe]   [es]⇒ revista de celda f.  
revista de vestuari f. [v2000-dpe]   [es]⇒ revista de vestuario f.  
revistar v. tr. [v2000-dpe] veg. passar revista loc. v.    
revocació f. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ revocación f.  
revocar v. tr. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ revocar v. tr.  
revocar en loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ revocar en loc. v. Nota. La locució revocar en va seguida sempre del tipus de recurs. Per exemple revocar en apel· lació, que significa ‘revocar, l’òrgan competent, una resolució judicial emesa per una instància inferior a conseqüència d’un recurs d’apel·lació’.
revocatori -tòria adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ revocatorio -ria adj.  
risc m. [v2000-dp]   sin. perill m.
risc no permés m. [v2000-dp]   [es]⇒ riesgo no permitido m.  
risc permés m. [v2000-dp]   [es]⇒ riesgo permitido m.  
robar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ robar v. tr.  
robatori m. [v2000-dp]   [es]⇒ robo m.  
robatori d’ús de vehicle m. [v2000-dp]   [es]⇒ robo de uso de vehículo m.  
roda f. [v2000-dprp]   [es]⇒ rueda f.  
roda de reconeixement f. [v2000-dprp] veg. reconeixement en roda m.    
rotlle m. [v2000-dprp]   [es]⇒ rollo m. sin. compl. rotllo m.
rotllo m. [v2000-dprp] veg. rotlle m.    
rufianisme m. [v2000-dp]   [es]⇒ rufianismo m.  
rumor fals m. [v2000-dp]   [es]⇒ rumor falso m.  
sabotatge m. [v2000-dp]   [es]⇒ sabotaje m.  
sala civil i penal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sala civil y penal f.  
sala d’audiències f. [v2000-dprp] veg. sala de vistes f.    
sala de govern f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sala de gobierno f.  
sala de reconeixement f. [v2000-dpe]   [es]⇒ sala de reconocimiento f.  
sala de relacions familiars f. [v2000-dpe]   [es]⇒ sala de relaciones familiares f.  
sala de vacances f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sala de vacaciones f.  
sala de vistes f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sala de vistas f.
[es]⇒ sala de audiencias f.
sin. compl. sala d’audiències f.
sala militar f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ sala de lo militar f.  
sala penal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sala de lo penal f. sala de lo criminal f.  
salvant-ne la bona fi loc. [jur. adm.] veg. amb les reserves acostumades    
sanció disciplinària f. [v2000-dpe-dpmi]   [es]⇒ sanción disciplinaria f.  
sanció penal f. [v2000-dp]   [es]⇒ sanción penal f.  
sancionar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ sancionar v. tr.  
secció oberta f. [v2000-dpe]   [es]⇒ sección abierta f.  
secció penal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sección penal f.  
secret de la deliberació m. [v2000-dprp]   [es]⇒ secreto de la deliberación m.  
secret de sumari m. [v2000-dprp]   [es]⇒ secreto de sumario m.
[es]⇒ secreto sumarial m.
sin. compl. secret sumarial m.
secret sumarial m. [v2000-dprp] veg. secret de sumari m.    
secretari -tària de govern m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ secretario -ria de gobierno m. i f.  
secretari -tària de tribunal m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ secretario -ria de tribunal m. i f.  
secretari -tària judicial m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ secretario -ria judicial m. i f.  
secretaria f. [v2000-dprp]   [es]⇒ secretaría f.  
secretaria de govern f. [v2000-dprp]   [es]⇒ secretaría de gobierno f.  
secretaria tècnica f. [v2000-dprp]   [es]⇒ secretaría técnica f.  
sedició f. [v2000-dp]   [es]⇒ sedición f.
[es]⇒ tumulto m.
sin. compl. tumult m.
sedició militar f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ sedición militar f.  
sediciós -iosa m. i f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ sedicioso -sa m. i f.  
segellament m. [v2000-dprp]   [es]⇒ sellado m.  
segon grau de tractament m. [v2000-dpe]   [es]⇒ segundo grado de tratamiento m.  
segona instància f. [v2000-dprp]   [es]⇒ segunda instancia f.  
segrest m. [v2000-dprp]   [es]⇒ secuestro m.  
segrest de publicacions m. [v2000-dprp]   [es]⇒ secuestro de publicaciones m.  
segrest judicial m. [v2000-dprp]   [es]⇒ secuestro judicial m.  
segrestador -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ secuestrador -ra m. i f.  
segrestar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ secuestrar v. tr.  
semiimputabilitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ semiimputabilidad f.  
sentència absolutòria f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sentencia absolutoria f.  
sentència amb autoritat de cosa jutjada f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sentencia con autoridad de cosa juzgada f.
[es]⇒ sentencia basada en autoridad de cosa juzgada f.
 
sentència condemnatòria f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sentencia condenatoria f.  
sentència congruent f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sentencia congruente f.  
sentència d’apel·lació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sentencia de apelación f.
[es]⇒ sentencia en segunda instancia f.
sin. sentència en segona instància f.
sentència de conformitat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sentencia de conformidad f.  
sentència definitiva f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sentencia definitiva f.  
sentència en primera instància f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sentencia en primera instancia f.  
sentència en segona instància f. [v2000-dprp]   sin. sentència d’apel·lació f.
sentència executòria f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sentencia ejecutoria f.  
sentència ferma f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sentencia firme f.  
sentència indeterminada f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sentencia indeterminada f.  
sentència injusta f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sentencia injusta f.  
sentenciar v. tr. i intr. [v2000-dprp]   [es]⇒ sentenciar v. tr. i intr.  
sentenciat -ada m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sentenciado -da m. i f.  
senya f. [v2000-dpe]   [es]⇒ seña f. Nota. Generalment s’usa en plural.
separació del servei f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ separación del servicio f.  
servei d’inspecció m. [v2000-dprp]   [es]⇒ servicio de inspección m.  
servei de guàrdia m. [v2000-dprp]   [es]⇒ servicio de guardia m.  
servei interior m. [v2000-dpe]   [es]⇒ servicio interior m.  
serveis mèdics m. pl. [v2000-dpe]   [es]⇒ servicios médicos m. pl.  
sessió f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sesión f.  
si escau loc. or.     [es]⇒ en su caso loc. adv.
[es]⇒ si hubiera lugar loc. or.
sin. si pertoca loc. or.
sin. si és procedent loc. or.
sin. si és el cas loc. or.
sin. si fa al cas loc. or.
si pertoca1 loc. or.     [es]⇒ en su caso loc. adv.
[es]⇒ si hubiera lugar loc. or.
sin. si escau loc. or.
sin. si és procedent loc. or.
sin. si és el cas loc. or.
sin. si fa al cas loc. or.
si pertoca2 loc. or.     [es]⇒ en su caso loc. adv.
[es]⇒ si es preciso loc. or.
sin. si cal loc. or.
sin. si s’escau loc. or.
si s’escau1 loc. or.     [es]⇒ si se produce loc. or. sin. si s’esdevé loc. or.
sin. en su caso loc. adv.
si s’escau2 loc. or.     [es]⇒ en su caso loc. or.
[es]⇒ si es preciso loc. or.
sin. si cal loc. or.
sin. si pertoca loc. or.
si se’n comprova la conformitat loc. or. [jur. adm.] veg. amb les reserves acostumades    
signatura de la sentència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ firma de la sentencia f. sin. compl. firma de la sentència f.
silenci de la llei m. [v2000-dprp]   [es]⇒ silencio de la ley m.  
simulació f. [v2000-dp]   [es]⇒ simulación f.  
simulació de delicte f. [v2000-dp]   [es]⇒ simulación de delito f.  
síndrome d’abstinència f. [v2000-dp]   [es]⇒ síndrome de abstinencia m.  
sinistrodèltic -ca adj. [v2000-dpe]   [es]⇒ sinistrodelto -ta adj.  
sistema acusatori m. [v2000-dprp]   [es]⇒ sistema acusatorio m.  
sistema de dies-multa m. [v2000-dp]   [es]⇒ sistema de días-multa m.  
sistema dualista m. [v2000-dp]   [es]⇒ sistema dualista m.  
sistema inquisitiu m. [v2000-dprp]   [es]⇒ sistema inquisitivo m.  
sistema mixt m. [v2000-dprp]   [es]⇒ sistema mixto m.  
sistema monista m. [v2000-dp]   [es]⇒ sistema monista m.  
sistema progressiu de compliment de penes m. [v2000-dp]   [es]⇒ sistema progresivo de cumplimiento de penas m.  
sistema vicarial m. [v2000-dp]   [es]⇒ sistema vicarial m.  
situació penitenciària f. [v2000-dpe]   [es]⇒ situación penitenciaria f.  
sobreseïment m. [v2000-dprp]   [es]⇒ sobreseimiento m.  
sobreseïment lliure m. [v2000-dprp]   [es]⇒ sobreseimiento libre m.  
sobreseïment parcial m. [v2000-dprp]   [es]⇒ sobreseimiento parcial m.  
sobreseïment provisional m. [v2000-dprp]   [es]⇒ sobreseimiento provisional m.  
sobreseïment total m. [v2000-dprp]   [es]⇒ sobreseimiento total m.  
sobreseure v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ sobreseer v. tr.  
socialització f. [v2000-dpe]   [es]⇒ socialización f.  
societas delinquere non potest loc. llat. [v2000-dp]   [es]⇒ societas delinquere non potest loc. llat. Nota. Literalment, ‘la societat no pot delinquir’.
socors m. [v2000-dp]   [es]⇒ socorro m.  
sol·licitació f. [v2000-dp]   [es]⇒ solicitación f.  
sol·licitar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ solicitar v. tr.  
sol·licitud f. [v2000-dprp]   [es]⇒ solicitud f.  
sol·licitud d’extradició f. [v2000-dprp]   [es]⇒ solicitud de extradición f.  
sol·licitud d’obertura del judici oral f. [v2000-dprp]   [es]⇒ solicitud de apertura del juicio oral f.  
sol·licitud de cooperació jurisdiccional f. [v2000-dprp]   [es]⇒ solicitud de cooperación jurisdiccional f.  
sol·licitud de designació d’advocat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ solicitud de designación de abogado f.  
sol·licitud de designació de procurador f. [v2000-dprp]   [es]⇒ solicitud de designación de procurador f.  
solvència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ solvencia f.  
solvent adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ solvente adj.  
sortida programada f. [v2000-dpe]   [es]⇒ salida programada f.  
sospita f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sospecha f.  
sospitar v. tr. i intr. [v2000-dprp]   [es]⇒ sospechar v. tr. i intr.  
sospitós -tosa m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sospechoso -sa m. i f.  
sostenir l’acusació loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ sostener la acusación loc. v.  
sostenir la pretensió loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ sostener la pretensión loc. v.  
sostracció f. [v2000-dp]   [es]⇒ sustracción f.  
sostracció de menors f. [v2000-dp]   [es]⇒ sustracción de menores f.  
sostracció de vehicle de motor f. [v2000-dp]   [es]⇒ sustracción de vehículo de motor f.  
sostreure v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ sustraer v. tr.  
sotmetre a vista loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ conceder vista loc. v.
[es]⇒ dar vista loc. v.
 
subdirector -ra m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ subdirector -ra m. i f.  
subfórmula f. [v2000-dpe]   [es]⇒ subfórmula f.  
subhasta pública f. [v2000-dprp]   [es]⇒ pública subasta f.
[es]⇒ subasta pública f.
 
subjecte -ta a loc. adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ incurso en loc. adj. Nota. És habitual l’ús d’aquesta locució adjectiva en referència a la persona física o jurídica que està sotmesa a un procediment judicial o administratiu en curs. Vegeu també la nota de la locució incurs -sa en.
subjecte actiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ sujeto activo m.  
subjecte del delicte m. [v2000-dp]   [es]⇒ sujeto del delito m.  
subjecte passiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ sujeto pasivo m.  
submissió a la llei f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sumisión a la ley f.  
suborn m. [v2000-dp]   [es]⇒ soborno m.  
suborn de funcionari m. [v2000-dp]   [es]⇒ cohecho m.  
subornador -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ sobornador -ra m. i f.  
subornar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ sobornar v. tr.  
subsidi d’alliberament m. [v2000-dpe]   [es]⇒ subsidio de liberación m.
[es]⇒ subsidio de excarceración m.
sin. compl. subsidi d’excarceració m.
subsidi d’excarceració m. [v2000-dpe] veg. subsidi d’alliberament m.    
subsidiarietat f. [v2000-dp]   [es]⇒ subsidiariedad f.  
subsidiarietat expressa f. [v2000-dp]   [es]⇒ subsidiariedad expresa f.  
subsidiarietat tàcita f. [v2000-dp]   [es]⇒ subsidiariedad tácita f.  
substanciació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ sustanciación f.
[es]⇒ tramitación f.
sin. tramitació f.
substanciar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ sustanciar v. tr.
[es]⇒ tramitar v. tr.
sin. tramitar v. tr.
substitució d’infant f. [v2000-dp]   [es]⇒ sustitución de niño f.  
substitució de la mesura de seguretat f. [v2000-dp]   [es]⇒ sustitución de la medida de seguridad f.  
substitució de la pena f. [v2000-dp]   [es]⇒ sustitución de la pena f.  
substitutiu penal m. [v2000-dp]   [es]⇒ sustitutivo penal m.  
subtipus m. [v2000-dp]   [es]⇒ subtipo m.  
subtipus agreujat m. [v2000-dp]   [es]⇒ subtipo agravado m.  
subtipus atenuat m. [v2000-dp]   [es]⇒ subtipo atenuado m.  
successió de lleis penals f. [v2000-dp]   [es]⇒ sucesión de leyes penales f.  
suficient adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ bastante adj.  
sumari m. [v2000-dprp]   [es]⇒ sumario m.  
sumarial adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ sumarial adj.  
sumaríssim m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ procedimiento sumarísimo m.  
súplica f. [v2000-dprp]   [es]⇒ súplica f.  
suplicatori m. [v2000-dprp]   [es]⇒ suplicatorio m.  
suposició de part f. [v2000-dp]   [es]⇒ suposición de parto f.  
supòsit d’abstenció m. [v2000-dprp]   [es]⇒ supuesto de abstención m.  
supòsit d’incompatibilitat m. [v2000-dprp]   [es]⇒ supuesto de incompatibilidad m.  
supòsit de recusació m. [v2000-dprp]   [es]⇒ supuesto de recusación m.  
suspensió f. [v2000-dp]   [es]⇒ suspensión f.  
suspensió condicional de la pena f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ suspensión condicional de la pena f.  
suspensió de l’execució de la pena f. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ suspensión de la ejecución de la pena f.  
suspensió de la mesura de seguretat f. [v2000-dp]   [es]⇒ suspensión de la medida de seguridad f.  
suspensió de la sessió f. [v2000-dprp]   [es]⇒ suspensión de la sesión f.  
suspensió del judici oral f. [v2000-dprp]   [es]⇒ suspensión del juicio oral f.  
suspensió del termini f. [v2000-dprp]   [es]⇒ suspensión del plazo f.  
taba f. [gdlc ]   [es]⇒ pliego de condiciones m.  
taller m. [v2000-dpe]   [es]⇒ taller m.  
taller formatiu m. [v2000-dpe]   [es]⇒ taller formativo m.  
taller ocupacional m. [v2000-dpe]   [es]⇒ taller ocupacional m.  
taller productiu m. [v2000-dpe]   [es]⇒ taller productivo m.  
tant de culpa m. [v2000-dprp]   [es]⇒ tanto de culpa m.  
targeta d’identificació dactiloscòpica f. [v2000-dpe]   [es]⇒ tarjeta de identificación dactiloscópica f.  
targeta de compra f. [v2000-dpe]   [es]⇒ tarjeta de compra f.  
taxació de costes f. [v2000-dprp]   [es]⇒ tasación de costas f.  
taxació pericial f. [v2000-dprp]   [es]⇒ tasación pericial f.  
taxativitat f. [v2000-dprp]   [es]⇒ taxatividad f. sin. compl. mandat de determinació m.
temeritat f. [v2000-dp]   [es]⇒ temeridad f.  
temps de guerra m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ tiempo de guerra m.  
temps de pau m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ tiempo de paz m.  
temptativa f. [v2000-dp]   [es]⇒ tentativa f.
[es]⇒ ejecución imperfecta f.
sin. compl. execució imperfecta f.
temptativa acabada f. [v2000-dp]   [es]⇒ tentativa acabada f.  
temptativa fracassada f. [v2000-dp]   [es]⇒ tentativa fracasada f.  
temptativa fracassada impròpia f. [v2000-dp]   [es]⇒ tentativa fracasada impropia f.  
temptativa fracassada pròpia f. [v2000-dp]   [es]⇒ tentativa fracasada propia f.  
temptativa idònia f. [v2000-dp]   [es]⇒ tentativa idónea f.  
temptativa inacabada f. [v2000-dp]   [es]⇒ tentativa inacabada f.  
temptativa inidònia f. [v2000-dp]   [es]⇒ tentativa inidónea f.
[es]⇒ delito imposible m.
sin. compl. delicte impossible m.
temptativa irreal f. [v2000-dp]   [es]⇒ tentativa irreal f.  
tempus regit actum loc. llat. [v2000-dprp]   [es]⇒ tempus regit actum loc. llat. Nota. Literalment, ‘el temps regeix l’acte’.
tercer grau de tractament m. [v2000-dpe]   [es]⇒ tercer grado de tratamiento m.  
terna f. [gdlc ]   [es]⇒ terna f.  
termini de prova m. [v2000-dprp]   [es]⇒ término de prueba m.  
termini legal m. [v2000-dprp]   [es]⇒ plazo legal m.
[es]⇒ término legal m.
 
terratge m. [gdlc ]   [es]⇒ terrazgo m.  
territorialitat f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ territorialidad f.  
terrorisme m. [v2000-dp]   [es]⇒ terrorismo m.  
terrorista m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ terrorista m. i f.  
testificació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ testificación f.
[es]⇒ atestiguación f.
sin. compl. atestació f.
testifical adj. [v2000-dprp]   [es]⇒ testifical adj.
[es]⇒ testimonial adj.
sin. compl. testimonial adj.
testificar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ testificar v. tr.
[es]⇒ dar testimonio loc. v.
[es]⇒ atestiguar v. tr.
[es]⇒ atestar v. tr.
sin. compl. donar testimoniloc. v.
sin. compl. donar testimoniatge loc. v.
sin. compl. atestar v. tr.
testimoni1 m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ testigo m. i f. Nota. Persona que té coneixement d’un fet de transcendència jurídica.
testimoni2 m. [v2000-dprp]   [es]⇒ testimonio m. sin. testimoniança2 f.
sin. testimoniatge2 m.
Nota. Declaració d’algú que ha vist o sentit una cosa per tal d’establir o provar un fet.
testimoni3 m. [v2000-dprp]   [es]⇒ testigo m.
[es]⇒ testimonio m.
sin. testimoniança3 f.
sin. testimoniatge3 m.
Nota. Prova d’alguna cosa.
testimoni auricular m. i f. [v2000-dprp] veg. testimoni d’oïda m. i f.    
testimoni d’oïda m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ testigo de oídas m. i f. sin. compl. testimoni auricular m. i f.
testimoni de càrrec m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ testigo de cargo m. i f.  
testimoni de descàrrec m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ testigo de descargo m. i f.  
testimoni de referència m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ testigo de referencia m. i f.  
testimoni de vista m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ testigo de vista m. i f.
[es]⇒ testigo ocular m. i f.
sin. compl. testimoni ocular m. i f.
testimoni directe -ta m. i f. [v2000-dprp]   [es]⇒ testigo directo -ta m. i f.
[es]⇒ testigo presencial m. i f.
sin. testimoni presencial m. i f.
testimoni ocular m. i f. [v2000-dprp] veg. testimoni de vista m. i f.    
testimoni presencial m. i f. [v2000-dprp]   sin. testimoni directe -ta m. i f.
testimonial adj. [v2000-dprp] veg. testifical adj.    
testimoniança1 f. [v2000-dprp] veg. testimoniatge1 m.    
testimoniança2 f. [v2000-dprp] veg.testimoni2 m.    
testimoniança3 f. [v2000-dprp] veg.testimoni3 m.    
testimoniatge1 m. [v2000-dprp]   [es]⇒ testimonio m. sin. compl. testimoniança1f.
Nota. Còpia d’actes processals que utilitzen les parts en litigi.
testimoniatge2 m. [v2000-dprp]   sin. testimoni2m.
testimoniatge3 m. [v2000-dprp]   sin. testimoni3 m.
testimoniatge de la sentència m. [v2000-dprp]   [es]⇒ testimonio de la sentencia m.  
testimoniatge de particulars m. [v2000-dprp]   [es]⇒ testimonio de particulares m.  
testimoniatge literal m. [v2000-dprp]   [es]⇒ testimonio literal m.  
testimoniatge suficient m. [v2000-dprp]   [es]⇒ testimonio suficiente m.  
tinença il·lícita f. [v2000-dp]   [es]⇒ tenencia ilícita f.  
tinença il·lícita d’armes f. [v2000-dp]   [es]⇒ tenencia ilícita de armas f.  
tinença il·lícita de drogues f. [v2000-dp]   [es]⇒ tenencia ilícita de drogas f.  
típic -ca adj. [v2000-dp]   [es]⇒ típico -ca adj.  
tipicitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ tipicidad f.  
tipificació f. [v2000-dp]   [es]⇒ tipificación f.  
tipificar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ tipificar v. tr.  
tipus m. [v2000-dp]   [es]⇒ tipo m.
[es]⇒ figura del delito f.
sin. compl. figura del delicte f.
tipus autònom m. [v2000-dp]   [es]⇒ tipo autónomo m.  
tipus bàsic m. [v2000-dp]   [es]⇒ tipo básico m.  
tipus congruent m. [v2000-dp]   [es]⇒ tipo congruente m.  
tipus d’injust m. [v2000-dp]   [es]⇒ tipo de injusto m.  
tipus dependent m. [v2000-dp]   [es]⇒ tipo dependiente m.  
tipus derivat m. [v2000-dp]   [es]⇒ tipo derivado m.  
tipus incongruent m. [v2000-dp]   [es]⇒ tipo incongruente m.  
tipus obert m. [v2000-dp]   [es]⇒ tipo abierto m.  
tipus objectiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ tipo objetivo m.  
tipus preceptiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ tipo preceptivo m.  
tipus privilegiat m. [v2000-dp]   [es]⇒ tipo privilegiado m.  
tipus prohibitiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ tipo prohibitivo m.  
tipus qualificat m. [v2000-dp]   [es]⇒ tipo calificado m.  
tipus subjectiu m. [v2000-dp]   [es]⇒ tipo subjetivo m.  
topinada f. [gdlc ]   [es]⇒ pucherazo m.  
torn d’intervencions m. [v2000-dprp]   [es]⇒ turno de intervenciones m.  
torn d’ofici m. [v2000-dprp]   [es]⇒ turno de oficio m.  
torn de repartiment m. [v2000-dprp]   [es]⇒ turno de reparto m.  
tortura f. [v2000-dp]   [es]⇒ tortura f.  
toxicomania f. [v2000-dp-dpe] veg. drogoaddicció f.    
tractament ambulatori m. [v2000-dp]   [es]⇒ tratamiento ambulatorio m.  
tractament penitenciari m. [v2000-dpe]   [es]⇒ tratamiento penitenciario m.  
tractament terapèutic m. [v2000-dpe]   [es]⇒ tratamiento terapéutico m.  
tràfic d’armes m. [v2000-dp]   [es]⇒ tráfico de armas m.  
tràfic d’influències m. [v2000-dp]   [es]⇒ tráfico de influencias m.  
tràfic de blanques m. [v2000-dp]   [es]⇒ tráfico de blancas m.
[es]⇒ trata de blancas f.
 
tràfic de drogues m. [v2000-dp]   [es]⇒ tráfico de drogas m.
[es]⇒ narcotráfico m.
sin. compl. narcotràfic m.
tràfic de menors m. [v2000-dp]   [es]⇒ tráfico de menores m.  
traïció f. [v2000-dp]   [es]⇒ traición f.  
traïció militar f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ traición militar f.  
traïdor -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ traidor -ra m. i f.  
traïdoria f. [v2000-dp]   [es]⇒ alevosía f.  
tramitació f. [v2000-dprp]   sin. substanciació f.
tramitar v. tr. [v2000-dprp]     sin. substanciar v. tr.
traslladar v. tr. [v2000-dprp]   [es]⇒ trasladar v. tr.
[es]⇒ dar traslado loc. v.
 
trasllat m. [v2000-dprp-dpe]   [es]⇒ traslado m.  
trastorn mental transitori m. [v2000-dp]   [es]⇒ trastorno mental transitorio m.  
treball en benefici de la comunitat m. [v2000-dp]   [es]⇒ trabajo en beneficio de la comunidad m.  
treball formatiu m. [v2000-dpe]   [es]⇒ trabajo formativo m.  
treball ocupacional m. [v2000-dpe]   [es]⇒ trabajo ocupacional m.  
treball productiu m. [v2000-dpe]   [es]⇒ trabajo productivo m.  
treballador -ra social m. i f. [v2000-dpe] veg. assistent -ta social m. i f.    
treballs forçats m. pl. [v2000-dp]   [es]⇒ trabajos forzados m. pl.  
trencament m. [v2000-dp]   [es]⇒ quebrantamiento m.
[es]⇒ quebranto m.
[es]⇒ rompimiento m.
 
trencament d’una forma essencial del procediment m. [v2000-dprp]   [es]⇒ quebrantamiento de una forma esencial del procedimiento m.  
trencament de condemna m. [v2000-dp-dpe]   [es]⇒ quebrantamiento de condena m.  
trencament de forma m. [v2000-dprp]   [es]⇒ quebrantamiento de forma m.  
trencament de funcions m. [v2000-dp]   [es]⇒ quebrantamiento de funciones m.  
trencament de la mesura de seguretat m. [v2000-dp]   [es]⇒ quebrantamiento de la medida de seguridad m.  
trencament de la pena substitutiva m. [v2000-dp]   [es]⇒ quebrantamiento de la pena sustitutiva m.  
trencament de servei m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ quebrantamiento de servicio m.  
trencament dels deures de custòdia m. [v2000-dp]   [es]⇒ quebrantamiento de los deberes de custodia m.  
tribunal m. [v2000-dprp]   [es]⇒ tribunal m.  
tribunal de conflictes de jurisdicció m. [v2000-dprp]   [es]⇒ tribunal de conflictos de jurisdicción m.  
tribunal del jurat m. [v2000-dprp]   [es]⇒ tribunal del jurado m.  
tribunal internacional m. [v2000-dprp]   [es]⇒ tribunal internacional m.  
tribunal militar m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ tribunal militar m.  
tribunal militar central m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ tribunal militar central m.  
tribunal militar territorial m. [v2000-dpmi]   [es]⇒ tribunal militar territorial m.  
tribunal penal m. [v2000-dprp]   [es]⇒ tribunal penal m.  
tribunal superior de justícia m. [v2000-dprp]   [es]⇒ tribunal superior de justicia m.  
tribunal suprem m. [v2000-dprp]   [es]⇒ tribunal supremo m.  
tridèltic -ca adj. [v2000-dpe]   [es]⇒ tridelto -ta adj.  
tumult1 m. [v2000-dp]   [es]⇒ tumulto m.  
tumult2 m. [v2000-dp] veg. sedició f.    
tutela judicial efectiva f. [v2000-dprp]   [es]⇒ tutela judicial efectiva f.  
tutor -ra m. i f. [v2000-dpe]   [es]⇒ tutor -ra m. i f.  
ubiqüitat f. [v2000-dp]   [es]⇒ ubicuidad f.  
ultima ratio f. [v2000-dprp]   [es]⇒ ultima ratio f. Nota. Fórmula llatina que significa, literalment, ‘últim recurs’.
ultratge m. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ ultraje m.  
única instància f. [v2000-dprp]   [es]⇒ única instancia f.  
unitat f. [v2000-dpe]   [es]⇒ unidad f.  
unitat d’acció f. [v2000-dp]   [es]⇒ unidad de acción f.  
unitat d’actuació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ unidad de actuación f.  
unitat de classificació f. [v2000-dpe]   [es]⇒ unidad de clasificación f.  
unitat de delicte f. [v2000-dp]   [es]⇒ unidad de delito f.  
unitat de mares f. [v2000-dpe]   [es]⇒ unidad de madres f.  
unitat del títol d’imputació f. [v2000-dp]   [es]⇒ unidad del título de imputación f.  
unitat dependent f. [v2000-dpe]   [es]⇒ unidad dependiente f.  
ús indegut m. [v2000-dp]   [es]⇒ uso indebido m.  
usura f. [v2000-dp]   [es]⇒ usura f.  
usurpació f. [v2000-dp]   [es]⇒ usurpación f.  
usurpació d’atribucions f. [v2000-dp]   [es]⇒ usurpación de atribuciones f.  
usurpació de funcions f. [v2000-dp]   [es]⇒ usurpación de funciones f.  
usurpació de l’estat civil f. [v2000-dp]   [es]⇒ usurpación del estado civil f.  
usurpar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ usurpar v. tr.  
utilitat de la intervenció penal f. [v2000-dp]   [es]⇒ utilidad de la intervención penal f.  
uxoricidi m. [v2000-dp]   [es]⇒ uxoricidio m.  
validació f. [v2000-dprp]   [es]⇒ bastanteo m.  
valor probatori m. [v2000-dprp]   [es]⇒ valor probatorio m.  
valoració de la prova f. [v2000-dprp]   [es]⇒ valoración de la prueba f.  
valoració jurídica f. [v2000-dp]   [es]⇒ valoración jurídica f.  
valors m. pl. [v2000-dpe]   [es]⇒ valores m. pl.  
vehicle cel·lular m. [v2000-dpe]   [es]⇒ vehículo celular m.  
veredicte m. [v2000-dprp]   [es]⇒ veredicto m.  
verí m. [v2000-dp] veg. metzina f.    
vestidor m. [v2000-dpe]   [es]⇒ vestuario m.  
vexació f. [v2000-dp]   [es]⇒ vejación f.  
vexar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ vejar v. tr.  
via de constrenyiment f. [v2000-dprp]   [es]⇒ vía de apremio f.  
via diplomàtica f. [v2000-dprp]   [es]⇒ vía diplomática f.  
via penal f. [v2000-dprp]   [es]⇒ vía penal f.  
vici de forma m. [v2000-dprp]   [es]⇒ vicio de forma m.  
víctima f. [v2000-dp-dprp]   [es]⇒ víctima f.  
victimització f. [v2000-dp]   [es]⇒ victimización f.  
victimologia f. [v2000-dp]   [es]⇒ victimología f.  
vidre de seguretat m. [v2000-dpe]   [es]⇒ cristal de seguridad m.  
vigilància f. [v2000-dp]   [es]⇒ vigilancia f.  
vigilància exterior f. [v2000-dpe]   [es]⇒ vigilancia exterior f.  
vigilància interior f. [v2000-dpe]   [es]⇒ vigilancia interior f.  
vigilància tutelar f. [v2000-dpe]   [es]⇒ vigilancia tutelar f.  
vindicació f. [v2000-dp]   [es]⇒ vindicación f.  
violació f. [v2000-dp]   [es]⇒ violación f.  
violació d’armistici f. [v2000-dp-dpmi]   [es]⇒ violación de armisticio f.  
violació d’establiment militar f. [v2000-dpmi]   [es]⇒ allanamiento de establecimiento militar m.  
violació d’establiments oberts al públic f. [v2000-dp]   [es]⇒ allanamiento de establecimientos abiertos al público m.  
violació de correspondència f. [v2000-dp]   [es]⇒ violación de correspondencia f.  
violació de domicili f. [v2000-dp]   [es]⇒ allanamiento de morada m.  
violació de domicili de persones jurídiques f. [v2000-dp]   [es]⇒ allanamiento de domicilio de personas jurídicas m.  
violació de secrets f. [v2000-dp]   [es]⇒ violación de secretos f.  
violació de treva f. [v2000-dp]   [es]⇒ violación de tregua f.  
violador -ra m. i f. [v2000-dp]   [es]⇒ violador -ra m. i f.  
violar v. tr. [v2000-dp]   [es]⇒ violar v. tr.  
violència f. [v2000-dp]   [es]⇒ violencia f.  
vis absoluta f. [v2000-dp]   [es]⇒ vis absoluta f. Nota. Fórmula llatina que significa, literalment, ‘força absoluta’.
vis compulsiva f. [v2000-dp]   [es]⇒ vis compulsiva f. Nota. Fórmula llatina que significa, literalment, ‘força compulsiva’.
vis-a-vis m. [v2000-dpe] veg. comunicació especial f.    
vis-a-vis de convivència m. [v2000-dpe] veg. comunicació de convivència f.    
vis-a-vis familiar m. [v2000-dpe] veg. comunicació familiar f.    
vis-a-vis íntim m. [v2000-dpe] veg. comunicació íntima f.    
visita de convivència f. [v2000-dpe] veg. comunicació de convivència f.    
visita especial f. [v2000-dpe] veg. comunicació especial f.    
visita familiar f. [v2000-dpe] veg. comunicació familiar f.    
visita íntima f. [v2000-dpe] veg. comunicació íntima f.    
vist -ta per a sentència loc. adj. [v2000-dprp]     sin. conclús -lusa per a sentència loc. adj.
vista f. [v2000-dprp]   [es]⇒ vista f.
[es]⇒ vista de juicio oral f.
[es]⇒ vista oral f.
sin. compl. vista de judici oralf.
sin. compl. vista oral f.
vista de judici oral f. [v2000-dprp] veg. vista f.    
vista oral f. [v2000-dprp] veg. vista f.    
vistiplau m. [v2000-dprp]   [es]⇒ visto bueno m.
[es]⇒ conformidad f.
[es]⇒ conforme m.
sin. compl. conformitat f.
Nota. En català el mot conforme té valor adjectiu, però no pas substantiu. El substantiu corresponent és conformitat (per exemple, ‘donar la conformitat’).
voluntarietat f. [v2000-dp]   [es]⇒ voluntariedad f.
[es]⇒ voluntad f.
sin. compl. voluntat f.
voluntat f. [v2000-dp] veg. voluntarietat f.    
voluntat viciada f. [v2000-dp]   [es]⇒ voluntad viciada f.  
vot particular m. [v2000-dprp]   [es]⇒ voto particular m.
[es]⇒ voto reservado m.
sin. vot reservat m.
vot reservat m. [v2000-dprp]   sin. vot particular m.
votació de la sentència f. [v2000-dprp]   [es]⇒ votación de la sentencia f.  
votar una sentència loc. v. [v2000-dprp]   [es]⇒ votar una sentencia loc. v.  
xantatge m. [v2000-dp]   [es]⇒ chantaje m.  
xarxa f. [v2000-dp]   [es]⇒ red f.  
xec barrat m. [dr. merc.]   [es]⇒ cheque cruzado m.  
xec en blanc m. [v2000-dp]   [es]⇒ cheque en blanco m.  
xec en descobert m. [v2000-dp]   [es]⇒ cheque en descubierto m.  
xec garantit m. [dr. merc.]   [es]⇒ cheque garantizado m.  
xenofòbia f. [v2000-dp]   [es]⇒ xenofobia f.  
zona de seguretat f. [v2000-dpe]   [es]⇒ zona de seguridad f.